dinsdag 29 november 2011

Onder de leden bij een gastvrij @CDABunschoten

Maandagavond waren Loes van Buuren en ik te gast bij de open ledenvergadering van het CDA. Je moet als politici je vleugels uitslaan en je breed oriënteren. De avond ging voornamelijk over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en wat deze wet betekent voor hulpbehoevenden en ouderen die hulp nodig hebben om goed mee te kunnen participeren aan het maatschappelijk en sociale leven. Jammer was dat een van de sprekers, de wethouder van Amersfoort verhinderd was door bestuurlijke perikelen in de Keistad. De lokale christen democraten hadden in Peter van Asselt een goede vervanger gevonden om een inleiding over de WMO te verzorgen. Ook hield wethouder Bert Koops (CU) een presentatie over deze materie, waarbij er voldoende gelegenheid was tot vragen en discussie. Voor de politiek is het van belang om de WMO betaalbaar te houden en om goed in kaart te brengen op welke wijze de burgers ook zelf financieel zouden kunnen bijdragen aan de noodzakelijke voorzieningen. Praktisch voorbeeld was de opmerking uit de achterban dat als men een fiets nodig heeft om zich te verplaatsen men die zelf moet betalen, men ook bijvoorbeeld een rollator zelf kan betalen en dat de politiek hier niet voor hoeft op te draaien. Het was een nuttige bijeenkomst waarin er gemoedelijk onder het genot van een hapje en een drankje kon worden nagepraat. Het onderwerp WMO zal blijvend op de agenda van de politiek terugkeren waarbij we het beste, maar ook het meest rechtvaardige, voor de burgers proberen te zoeken.

woensdag 23 november 2011

Emmy @CUBunschoten ondervraagd door SVP

De SVP pleitte onlangs dat nieuwe brieven van burger Richard de Jong op de normale manier moeten worden behandeld en dus op de lijst van ingekomen stukken horen te staan. Zie mijn verslag van 2 november. Tussen deze brieven zat een opmerkelijke kritische noot richting een collega raadslid en de SVP wilde deze brief dan ook in de commissie Samenleving bespreken. Dit is de commissie waar Emmy van Twillert (Lokale Omroep Spakenburg en CU) in zit en wat is er niets beter dan rechtstreeks de betreffende persoon en fractie aanspreken over de inhoud van de brief. Dit is beter dan achter de rug om twitteren of vragen stellen over een interview van Peter Frans Koops aan burgerleden van de SVP terwijl hij zelf niet ter vergadering is, zoals de CU onlangs deed.  In de bewuste brief snijdt de scherpe de Jong de volgende zaak aan, hetgeen ook op de lokale kabelkrant verscheen.

Een burger heeft bij de raad van de gemeente Bunschoten een klacht neergelegd over CU-raadslid Emmy van Twillert. Hij vindt dat het niet kan dat raadslid Emmy van Twillert burgemeester Melis van de Groep een interview afneemt en verder ook nog betaald wordt door de door de gemeente gesubsidieerde LOS. ,,Dat moet niet kunnen. Werden er in Rusland ook niet partijleden door eigen partijleden geïnterviewd? Dat kan niet. De LOS is weliswaar het NOS-journaal niet. Juist deze kleffe relaties en interviews deden mijn maag omkeren. Een raad met enig respect voor zijn functioneren dient dit op tafel te leggen. In iedere andere gemeenteraad zou dit onderwerp van discussie zijn, maar ja, dit is Bunschoten!’’

De positie van Emmy die haar raadslidmaatschap combineert met haar baantje bij de omroep was al eerder ter sprake geweest tijdens de avond over integriteit. CU kopman Andries Nicolai riep toen op hier elkaar op aan te spreken. Natuurlijk niet in de achterkamer maar gewoon in de openbare vergaderingen want het raadslidmaatschap is toch een openbare functie en de burgers hebben recht om de leden goed te leren kennen zo begrepen wij. Het gaat ten slotte niet over de privélevens van de politici. Als Karina de Graaf (CAP en Oostmaat) wat vaker in de commissievergaderingen was verschenen dan was zij waarschijnlijk ook aan de tand gevoeld omtrent haar positie als CAP burgerlid in combinatie met bestuurslid van de tegen de gemeente procederende belangenclub Oostmaat. Deze kwestie is nu via email achter de schermen opgelost, lekker transparant allemaal. Voor de SVP was er dus genoeg reden om eens wat aan Emmy te vragen. Reden temeer voor de SVP was de eigen ervaring met haar zo’n paar weken voor de verkiezingen van 2010. We wilden toen graag in haar uitzending om te spreken over de islam in relatie tot het christendom maar Emmy vond het toen beter dit eventueel na de verkiezingen te doen. We dreven deze kwestie toen niet op de spits maar zij had als CU raadslid in combinatie met programmamaakster wel de schijn tegen van belangenverstrengeling. Overigens wacht de SVP tot op heden nog steeds op haar uitnodiging.

Lees hier nogmaals ons bericht van de weblog van december 2009 over deze gebeurtenis;

Nadat de SVP een thema avond had georganiseerd over de islam met de film 'Islam: What the West needs to know' kwam de SVP op het idee de LOS te vragen om eens wat aandacht aan de islam te besteden door Ben Kok wat over de islam te laten vertellen. Vandaag de dag gaat er toch geen dag voorbij zonder dat er een bericht over de islamisering van Europa in de media verschijnt. Gelukkig kunnen we als SVP bij LOS Molenpraat terecht met Ben Kok die samen met Loes van Buuren van de SVP een uitzending met de sympathieke en objectieve Maarten van de Molen zal gaan vullen op 16 januari. Dit programma is bij uitstek geschikt om over de politieke aspecten van de islam te spreken. We zijn dan ook de LOS dankbaar voor deze mogelijkheid om tegelijk onze missie over voorlichting van de islam in praktijk te brengen. Nu is er bij de LOS ook een programma over geestelijke zaken met de ludieke titel; Je raakt er niet LOS van gepresenteerd door raadslid Emmy van de CU. Dit programma is meer geschikt voor de theologische aspecten van de islam en de SVP is ook zeer vereerd dat we na de gemeenteraadsverkiezingen ook in dit programma mogen komen praten.
Bron :
http://pfk.weblog.nl/2009/12/31/31-december-horende-doof-en-ziende-blind

In de laatste commissie Samenleving stelde Loes van Buuren van de SVP dus wat vraagjes aan Emmy over integriteit en hoe de CU hier mee omgaat. Zowaar mocht dit na twijfel in de openbaarheid, maar wat ons het meest verbaasde is dat Emmy onze ervaringen met haar zo voor de verkiezingen niet meer kon plaatsen. Je vraagt je dan wel af of iemand gewoon liegt of tekenen van beginnende dementie begint te vertonen. Wie het weet mag het zeggen. Punt is evenwel niet persoonlijk bedoeld, maar het zuiver functioneren van de raad is hier in het geding en de CU als zichzelf respecterende partij zou deze kwestie eens intern moeten bespreken. Wellicht is het beter voor Emmy om te kiezen tussen haar twee baantjes en de combinatie vaarwel te zeggen. Misschien dat de CU zich eens kan bezinnen op de spreuk hoedt u voor de schijn des kwaads, ze houden toch zo van christelijke politiek wat dat ook moge zijn?

ChristenUnie loopt aan leiband gereformeerd vrijgemaakte onderwijs

In onze gemeente is er wat rumoer ontstaan over de mogelijkheden voor speciaal basisonderwijs. De CAP en SVP en met hen vele ouders zijn een groot voorstander en zien zeker mogelijkheden in ons dorp. Zij gaan uit van het spreekwoord; ‘Waar een wil is, is een weg’. De CU wekt de indruk zelf niet te kunnen nadenken en aan de leiband te lopen van gereformeerde deskundigen. Zo haalde CU kopman Andries Nicolai nogal uit naar mij en de Bunschoter in een artikel op de CU website. Lees hier het leuke artikel waarin zoveel gratis reclame voor mij wordt gemaakt. http://bunschoten.christenunie.nl/k/n1019/news/view/496936/50528/Weblog-Andries-Nicolai-De-continuing-story-van-het-speciaal-onderwijs.html
Na het horen van de naam Keesenberg dacht ik dat zou wel eens een gereformeerde kunnen zijn. En ja hoor, na wat zoeken op internet kwam ik tot de volgende ontdekkingen die mijn veronderstellingen alleen maar bevestigen. De heer Keesenberg doet aan belangenbehartiging staat op zijn website. Zie http://www.wkonderwijsadvies.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=49 en heeft zelfs een eigen adviesbureau. Bewijzen kunnen we het niet maar het ligt voor de hand dat hij wel wat stuivers heeft toegeschoven gekregen bij zijn praatje om de belangen van De Werf te verdedigen. Hij was tijdens die voorlichtingsavond met politici dus hoogstwaarschijnlijk bezig met het behartigen van de belangen van de school De Werf in Amersfoort. En het is ook nog een gereformeerd vrijgemaakte geloofsbroeder (http://www.drs-online.nl/artikel.php?ID=323 ‘Ik ben opgegroeid in een gereformeerd vrijgemaakt milieu) die wel even zijn best zou doen om het bestaansrecht van het gereformeerde schooltje in Amersfoort te verdedigen door die domme politici wijs te maken dat er absoluut geen speciaal onderwijs in Bunschoten mogelijk is. Natuurlijk klonk deze boodschap als muziek in de oren bij de naïeve Andries en Emmy, want zo konden ze zich weren met argumenten van deskundigen bij de aanvallen van CAP en SVP. Het leven zit echt niet moeilijk in elkaar, het wordt tijd voor PPO voor de CU. Passend Politiek Onderwijs.

maandag 21 november 2011

Praatje Politiek

Onlangs mocht ik aantreden bij Maarten van de Molen in zijn programma Praatje Politiek. De uitzending is te zien via de link http://www.youtube.com/watch?v=Ktb2pePGYGU

donderdag 10 november 2011

Geen goedkeuring aan de begroting 2012 en bevochten mandaat

Via http://www.svpbunschoten.nl/begroting2012.pdf is de bijdrage van de SVP tijdens de begrotingsbehandeling te lezen. Wij hebben als fractie geworsteld met de vraag of we onze goedkeuring aan de begroting moeten geven. We zijn over het algemeen tevreden over de wethouder van financiën, maar doorslag voor afkeuring zijn de politieke keuzen die de onze niet zijn. Na toetsing aan ons verkiezingsprogramma resteert er niets anders dan een NEE omdat er wel erg veel zaken in staan die we niet goed vinden. Er resteren natuurlijk veel zaken die we prima vinden. De CU dreef nog even de spot met ons standpunt alsof wij een leeg gemeentehuis voorstonden. Ach als de argumentatie op is dan begeeft de CU zich tot dit lage niveau. Zelf komen zij niet verder dan draaien, zwalken en geld over de balk gooien. Nu zwalkten ze weer over het speciaal onderwijs slechts om hun eigen wethouder te plezieren. Later op de avond kregen Wim de Jong en ik nog het mandaat om voortgaande gesprekken te voeren met een burger en anderen (ambtenaren,burgemeester) te houden om verbeterde verhoudingen met het gemeentebestuur te krijgen. (lees hier de motietekst http://www.svpbunschoten.nl/motiedejongkoops.pdf ) Dit viel niet mee maar goed, het werk kan worden voortgezet om op een eerlijke manier je controlerende taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren en om bij conflicten het principe van hoor en wederhoor toe te passen.

woensdag 2 november 2011

Brieven verduisterd en bidden voor democratie

Tijdens de laatste vergadering van de raad heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat er een groot aantal brieven van Richard de Jong, een nogal fanatieke brievenschrijver met kritiek maar ook met originele ideeën voor onze gemeente, niet op de lijst van ingekomen stukken stonden. Ik wees de raad erop dat er op deze wijze op een ongelijke manier met de behandeling van ingekomen stukken wordt omgegaan en dat deze burger in staat is om zich te melden bij de commissie gelijke behandeling. Ik vernam slechts steun van Wim de Jong van de CAP om deze brieven ter bespreking te kunnen vragen in de commissies. Geen wonder overigens dat ik slechts steun kreeg van Wim, maar daarover later meer. De indruk en sfeer van het verduisteren van brieven hing zo wel in de lucht en dat is voor de controlerende taak van een raadslid niet gewenst. Is hier nog sprake van democratie of begint de behandeling met de brievenschrijver hier op een soort van dictatuur te lijken? De burgers mogen niet monddood worden gemaakt en wij als raadsleden zitten er voor de burgers. Het monddood maken van politici en kritische geesten is een kenmerk van de linkse Kerk. Deze term werd door ons gebruikt in ons betoog over de noodzaak van Citymarketing in Bunschoten. Op de website van de SVP http://www.svpbunschoten.nl/ is ons standpunt te lezen en evenals de verordening over de winkeltijden stemden wij tegen. De zondag is heilig in Bunschoten en de politiek gaat op een theocratische wijze om met de zondagsrust. De vrijheid voor burgers en ondernemers wordt volledig de kop ingedrukt. Aan het eind van de vergadering werd er door een CDA-raadslid naïef gebeden voor democratie in Libië. Aangezien de kans op terugkeer van een islamitisch kalifaat groter is dan democratie denk ik dat de kans dat dit gebed verhoort wordt niet zo groot is. Dus in 1 en dezelfde vergadering bidden voor democratie en tegelijk brieven van burgers achter houden, het kan allemaal in de linkse Kerk van Bunschoten.