zaterdag 20 februari 2016

De Spakenburgse Vrijheidspartij vindt AZC ongewenst

Onlangs belegde de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) een openbare vergadering met het doel om via een brainstormsessie met de achterban tot een standpunt met betrekking tot een mogelijk Asielzoekerscentrum AZC in Bunschoten te komen. In een huiselijke setting kon in een ongedwongen sfeer een open gedachtewisseling plaatsvinden waarna een gezamenlijk standpunt kon worden bepaald. Allereerst werd door de voorzitter van de SVP gememoreerd dat er op dit moment niet een concreet voorstel voor de inrichting van een AZC in onze gemeente op het bordje van de politiek ligt. Maar in een tijd met veel onzekerheid met betrekking tot de vluchtelingenstroom naar Europa moet echter rekening worden gehouden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zo maar ineens kan aankloppen bij Bunschoten. Voor de SVP is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn en de sessie kon dan ook als geslaagd worden gekarakteriseerd. Vervolgens werd door fractievoorzitter Peter Frans Koops een korte inleiding gehouden waarbij ook  werd teruggekeken naar de noodopvang in sporthal De Kuil en het proces daar naartoe. Hierna kregen allen ruim de gelegenheid om te reageren op de vraag of Bunschoten ook een AZC zou  moeten organiseren als het COA dat gaat vragen. De SVP kwam tot een eindconclusie dat in de gemeente Bunschoten een AZC ongewenst is en dat zij TEGEN zal stemmen mocht het college de gemeenteraad een voorstel doen.
 Samenvattend zal de SVP hiervoor de volgende argumenten gebruiken.
 - De lokale politici zijn er voor de belangen van de burgers van Bunschoten en niet voor het oplossen van de wereldproblematiek.
 - Er is geen goed zicht op wat nu een echte oorlogsvluchteling is en wat een economische vluchteling. Dit onderscheid wordt door het COA niet goed gemaakt.
 - Bij de vluchtelingen stroom zit een erg groot percentage mannelijke islamitische gelukszoekers, die een ongewenste cultuur, die haaks staat op de Westerse cultuur, meenemen.
- In AZC’s zijn veel problemen op het vlak van bedreiging van vrouwen, christenen en homo's. Voorbeelden hiervan zijn genoeg bekend en hoeven ons inziens niet herhaald te worden. Dat velen  hiervoor hun ogen sluiten en uit zogeheten ‘naastenliefde’ hun geweten willen zuiveren, is voor de SVP niet acceptabel.
 - Burgers voelen zich onveiliger met een AZC in de gelederen, er kunnen zelfs terroristen van IS tussen zitten.
 - Er zijn genoeg problemen met betrekking tot huisvesting, opleiding, werkgelegenheid, sociale problematiek, verslavingsproblematiek die onze eigen burgers aangaan. Bunschoten is er in eerste instantie voor de Bunschoter bevolking.
 - Het staat iedere burger op dit moment vrij om statushouders, allochtonen of andere buitenlanders op te vangen en hen onze gastvrijheid te betonen. Er zijn voor onze inwoners mogelijkheden genoeg om eenzamen, en sociaal zwakkeren op te vangen, te helpen en te begeleiden.
 - Al met al redenen genoeg voor de SVP om een AZC af te wijzen, ook al zou het maar een klein aantal betreffen. Wij opteren dan ook voor een nullijn.
 Overigens werd ook vastgesteld dat de SVP er alles aan zal doen om het democratisch proces goed te bewaken. Met andere woorden dat vooral de burgers inspraak moeten krijgen en dat de  gemeenteraad en niet het college van B&W beslissingsbevoegdheid heeft als de gemeente Bunschoten met de mogelijke komst van een AZC wordt geconfronteerd.

zaterdag 13 februari 2016

Polarisatie in de politiek

Naar aanleiding van het artikel van Henry Wieldraaijer (CDA) met als titel ‘polarisatie maakt problemen alleen maar erger’ is het interessant om eens naar een aantal definities van de term polarisatie te kijken. Hier een aantal welke op internet snel te vinden zijn;

Sociologie: Het verscherpen van tegenstellingen tussen (groepen) mensen.
Politiek: Het veroorzaken van een conflict of het versterken van tegenstellingen tussen bevolkingsgroepen of politieke partijen.
Maatschappelijk: Proces waarbij in een bepaalde gemeenschap of samenleving tegengestelde standpunten steeds verder uit elkaar komen te liggen en het dan ook steeds moeilijker wordt met elkaar samen te werken of elkaar te vertrouwen.

Laat ik beginnen met een dankwoord uit te brengen aan Wieldraaijer dat hij de moeite heeft genomen om op mijn vraag in te gaan. Ik had hem in een vergadering eerder al tweemaal gevraagd of de polarisatie in de politiek veroorzaakt wordt door politici zelf of dat die polarisatie het gevolg is van de botsing van een opkomende islam met het vrije Westen. Via deze link is het volledige antwoord van Henry te lezen. Ik zal op een aantal zaken in zijn antwoord ingaan.
Er wordt gesteld dat de werkelijkheid complexer is dan een keus uit twee mogelijkheden. Er zit hier wel wat in, maar toch wil pleiten dat een politicus ook de hoofdlijnen in de gaten moet blijven houden. Dat politici zelf een rol kunnen spelen in het veroorzaken van polarisatie volgens definitie 2 is juist, dit is dan een onbewust gevolg van scherpe controversiële standpunten en het wordt verscherpt door politici die deze standpunten mogelijk verdraaien en de media doet er vervolgens nog een schepje bovenop. Zo kan het dan gebeuren dat Wilders een (racistische) populist wordt genoemd, die bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet en alle islamieten over één kam scheert en bevolkingsgroepen afschrijft. Dit wordt dan gesteld door lieden als Pechtold en de media nemen dat gretig over. Dat de politiek dus zelf initiator kan zijn van polarisatie volgens definitie twee is een gegeven. Hier nog een op internet gevonden voorbeeld.
In 1966 kwam in Nederland een eind aan de consensuspolitiek, toen de PvdA ging polariseren tegen de confessionele partijen en de VVD. De PvdA wilde geen compromissen meer sluiten, maar hoopte met D`66 en de PPR een linkse meerderheid te krijgen.
Dat Wieldraaijer zijn afschuw uitspreekt over wreedheden door IS en andere extremisten is een open deur, maar net als Obama gaat hij voorbij aan de inspiratie en legitimatie die jihadisten vinden in de Koran en Hadith voor het toepassen van dit geweld in de vorm van moord en doodslag. In zijn betoog word ik neergezet als iemand die de islam de schuld geeft van alle ellende op de wereld. Dit is een erg ongenuanceerde stelling en ik daag de heer Wieldraaijer uit om dit met wat feiten te onderbouwen. In alle jaren heb ik veel geschreven en zijn alle bijdragen uit de raad nog te vinden op de website van de SVP. Ik heb enige studie gemaakt van de islam en dan kun je als Kafir (in de ogen van de moslim het slechtste van alle schepselen en rijp voor de hel) niet anders dan negatief zijn over de valse leer van Mohammed. De islam polariseert overigens zelf de wereld door scherp onderscheid te maken in twee soorten schepsels, moslims en niet-moslims. Ook wordt de wereld verdeeld in het Huis van oorlog en het Huis van de islam. Dit heeft erin geresulteerd dat de islam al 1400 jaar dood en verderf zaait over heel de wereld.  Wieldraaijer positioneert zichzelf als Dhimmi door te stellen dat de islam misbruikt wordt door extremisten net als er in de geschiedenis christenen zijn geweest die het christendom hebben misbruikt. Er wordt hier volledig aan voorbij gegaan dat christenen die moorden ongehoorzaam zijn aan de boodschap van Jezus, maar dat moslims die geweld gebruiken aan de opdracht van Mohammed voldoen. En dat is nogal een wereld van verschil. Verder word ik neergezet als iemand die niet zou wensen een leefbare wereld te maken voor iedereen ongeacht godsdienst. Ook hier een karikatuur en het op de man spelen. Ik heb al vele malen verkondigd dat ik uit liefde voor de moslimmedemens hoop dat hij of zij de islam verlaat. Ik gun ieder zijn eigen godsdienst en tempel, maar omdat de islam slecht 10% godsdienst is en 90% een kwalijke ideologie en politiek systeem wijs ik deze ideologie af en wil ik als politicus democratische middelen gebruiken tegen een sterk opkomende islam voor de toekomstige veiligheid van ons nageslacht. Hiermee verschil ik fundamenteel van mening met politici als Wieldraaijer en Pechtold.

donderdag 4 februari 2016

Kerkkansel is er niet voor politiek

Een paar weken geleden heb ik Arjan Deij ontmoet. Deze aardige en intelligente meneer heeft ooit eens een aantal opinieartikelen geschreven in het Reformatorisch Dagblad. Hij was mij op het spoor gekomen omdat hij had ontdekt dat ik wel eens kritische noten had geplaats bij politiek getinte uitspraken door predikanten vanaf de kansel. Hij had ervaringen op hetzelfde vlak en loopt met de gedachte rond om een artikel te publiceren in de vorm van een soort pamflet met de strekking dat de kerkkansel niet bedoeld is voor politiek. Dit pamflet zou dan door een aantal (min of meer bekende) lieden getekend kunnen worden. Dit onderwerp sprak mij wel aan en we hadden een fijne ontmoeting onder de rook van de flat bij de A1. Ik had wat motivatie en tijd nodig maar heb hem onlangs onderstaande copy gestuurd. Of het ook werkelijk tot het beoogde pamflet komt zal de tijd leren, maar het doet mij in ieder geval goed dat ik niet de enige ben in kerkelijk Nederland die soms met gekromde tenen in de kerkbanken zit.
'Een aantal jaren geleden heb ik een serie stukjes geschreven met als titel Dominees en Politiek. In de kerk waar ik lid van was werden destijds regelmatig politiek getinte uitspraken gedaan en ik beoordeelde dat in mijn weblog stukjes niet al te positief. Vooral de negatieve opmerkingen met betrekking tot politieke partijen (bv. VVD en PVV) en politici deden mij de wenkbrauwen fronsen. De strekking van mijn kleine betogen was dat kerkgangers niet zitten te wachten op (impliciet) politieke meningen van predikanten. Ook niet als er een christen politicus een prijs voor welbespraaktheid heeft gekregen. De argumentatie die ik destijds hanteerde is dat meningen over politiek nu eenmaal bij de gelovigen verschillen, net zoals er onderlinge verschillen zijn bij politici zelf. Bovendien is er in de kerk sprake van een monoloog en is de mogelijkheid om via hand opsteken een interruptie te maken niet aanwezig. De tendens dat de kerk vanaf de kansel gewoon doorgaat met het verpakt bedrijven van politiek gaat gewoon door. Zo was er bijna een jaar geleden grote noodzaak om te bidden TEGEN of VOOR? Geert Wilders die erg slechte dingen had gezegd over Marokkanen op een interne partijbijeenkomst. Zelfs bij de Publieke Omroep leende de EO zich om een anti-PVV kerkdienst uit te zenden.
Meer recentelijk waren er de lofredes op de geslaagde klimaatconferentie in Parijs en in een preek van enkele weken geleden werd het manifest Broederschap van Frans Timmermans de hemel in geprezen. En dan zijn er op dit moment ook nog eens alle lyrische oproepen onder het mom van barmhartigheid en naastenliefde om toch maar de grenzen open de houden voor allerlei soorten vluchtelingen, nog even los van het feit wat voor nadelen aan hun meegebrachte islamitische cultuur kunnen zitten.
Over genoemde zaken zijn de meningen van burgers, of ze nu wel of niet naar de kerk gaan, nogal uiteenlopend.
De kerk is er in de eerste plaats voor kleine nietige schepselen om zich te verootmoedigen en te bezinnen op hun bestaan. De kracht en vertroosting van een gemeenschap van mensen die in Jezus hun persoonlijke verlosser zien kan een weldaad zijn. Met zang, vertroosting, vermaning, sacramenten kan veel gemeenschappelijks worden ervaren. Maar als vanaf de kansel politiek gevoelige onderwerpen worden aangeboden ter overdenking is die gemeenschap niet meer vanzelfsprekend. Overigens wordt over ethische kwesties als zondagsbesteding, seksuele beleving, vrijetijdsbesteding, omgaan met geld, nut van sport ook verschillend gedacht. Vanuit de Bijbel zijn echter wel hoofdlijnen te benoemen met betrekking tot ethische zaken. Maar de wereld zit nu eenmaal ingewikkelder in elkaar en daarom geldt zeker voor politieke onderwerpen dat de kansel hiervoor niet geschikt is. In de politiek bemoeit men zich ook niet met de liturgie, vrouw in het ambt of de tuchtwaardigheid van samenwonende homo’s om maar eens wat te noemen. Laat de kerk haar eigen terrein laten floreren en de politiek zijn eigen domein. Zo kan worden voorkomen dat kerkgangers niet met kromme tenen hoeven te zitten als er weer eens politiek wordt bedreven. Wij pleiten voor politieke neutraliteit vanaf de kansel om de zaken zuiver te houden in het belang van alle burgers'.