zaterdag 28 december 2013

Vragen over Israelbeleid waterbedrijf Vitens

Schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde aan het college van B&W van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) over het Israëlbeleid van waterbedrijf Vitens
Aanleiding
In de media verschenen berichten dat Vitens de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot (dat ook water levert aan Palestijnen) heeft beëindigd. Vitens onderbouwde dit als volgt. Vitens hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Volgens Vitens zou het Israëlische waterbedrijf Mekorot de gezamenlijke projecten niet los gezien kunnen worden van de politieke context 'En wij willen graag neutraal blijven,' zegt een woordvoerder. Vitens Evides International nam echter van 5 tot en met 9 december jl. deel aan de handelsmissie naar de Palestijnse gebieden en werkt samen met de Palestijnse Water Autoriteit waaronder ook het waterbedrijf in de Gazastrook (CMWU) valt, dat wordt bestuurd door de terroristen van Hamas. De nooit herroepen "Constitutie van Fatah", de bestuurder op de Westelijke Jordaanoever, spreekt in artikel 12 van uitroeiing van al het "economische, politieke, militaire en culturele Zionisme". De vernietiging van Israël. In het Handvest van Hamas wordt openlijk opgeroepen alle Joden te vermoorden: Artikel 7: "De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: "O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij".
Vitens is een semi-overheids bedrijf waar veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd wordt, zij levert ook water aan de gemeente Bunschoten. Bunschoten is aandeelhouder en heeft een rechtsbasis om het bedrijf aan te spreken op haar handelen.
De fractie van de SVP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van B&W;
Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het besluit van waterbedrijf Vitens om de samenwerking met het Israëlische Mekorot op te zeggen?
Vraag 2 Wat is uw mening over de beëindiging van het samenwerkingsverband met Israël?
Vraag 3 Vindt u niet dat Vitens een politiek statement maakt, door wel met Hamas te blijven samenwerken, en dat dit dus in tegenspraak is met de door Vitens zelf gewenste neutraliteit?
Vraag 4 Bent u bereid Vitens een brief te sturen waarin u uw afkeuring uitspreekt over de stopzetting van de samenwerking met het Israëlische Mekorot? Zo nee waarom niet?
Vraag 5 Bent u bereid om Vitens te verzoeken nu ook de samenwerking met Hamas maar te beëindigen om echt neutraal te blijven in de kwestie Israël/Palestina? Zo nee waarom niet?
Vraag 6 Samenvattend; wilt u als dagelijks bestuur van de gemeente Bunschoten uw afkeuring richting Vitens uitspreken over deze ontwikkeling of laat u enig initiatief in deze over aan de gemeenteraad van Bunschoten?
Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet voor de raadsvergadering op 23 januari 2014. Bunschoten 18 december 2013 P.F. Koops, fractievoorzitter SVP

zondag 22 december 2013

Kerstoverdenking Gezang 75:14,15

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2014

dinsdag 17 december 2013

Terugblik marathonzitting raad

Afgelopen maandagavond kwam er een einde aan een marathonzitting die de donderdag ervoor was ingezet. Het belangrijkste item van donderdag was de bespreking van de horecanota. Onderdeel hiervan was een besluit over de openingstijden van de uitgaansgelegenheden, u weet wel de door een iets te enthousiaste SGP genoemde catacomben van satan. Vooral op Facebook was de groep 'Verruimingstijden sluitingstijden Spakenburg' prominent met discussie, meningsvorming, spot en uitdaging bezig. Overigens jammer dat van de inmiddels ruim 800 leuk-vinders er maar drie jongeren het ook leuk vonden om naar het gemeentehuis te komen. Als SVP kozen we voor vrijheid voor de ondernemer en burger. Ook namen we het advies van de kwaliteitskring,horeca en de politie over. De grote partijen CU en CDA draaiden de klok echter letterlijk een half uur en figuurlijk zelfs meer terug door te kiezen tegen verruiming van de sluitingstijden. Bovendien moet de jeugd binnenkort voor 24.00 uur binnen zijn. De argumentatie van de grote christelijke machthebbers (op Twitter uitgedrukt als machtspolitiek) was flinterdun, onrealistisch, onverstandig en vooral gebaseerd op wensdenken. Enfin, de race is gelopen en er resteert slechts de oproep voor de jeugd om zoveel mogelijk naar de stembus te gaan om in ieder geval NIET te stemmen op CU en CDA willen zij in de toekomst wat langer van het uitgaansleven genieten. Als de jeugd aan de zijlijn blijft klagen over de politiek en niet gaat stemmen zal er waarschijnlijk niet veel veranderen aan dit orthodoxe beleid.
Verder had de raad de mogelijkheid om wensen en of bedenkingen te uiten over het zoveelste voorgestelde samenwerkingsverband. Ditmaal de coöperatie O-gen. Wij hadden erg veel bedenkingen over deze ontwikkeling die eerder de zelfstandigheid van Bunschoten in gevaar brengt in plaats van dat dit deze verstevigt. Politieke partijen kunnen een grote mond hebben over de zelfstandigheid van Bunschoten, maar tegelijk tegen hun eigen gepreek in handelen. Bij de SVP loopt het spreken over de zelfstandigheid van Bunschoten synchroon met het handelen er naar.
Voorts kon de SVP wederom niet instemmen met de verlenging van tuchtmaatregelen tegen een burger. Daar dit hele gebeuren de minder leuke kanten van het raadslidmaatschap betreft zal ik er hier nu niet veel over schrijven. Het voorstel vind de SVP rijp voor vernietiging door de Kroon en de procedure richting Minister Plasterk is ingezet. Daar de heer Nicolai mijn voorzet om me voor het dankgebed binnenboord te houden niet in het doel schopte nam ik maandagavond wat eerder afscheid om in mijn eigen bedje tot Hem te naderen. Laten we het maar houden op wederzijds onbegrip. De bijdragen van de SVP in deze vergadering zijn allen integraal te lezen op de partij website www.svpbunschoten.nl

vrijdag 13 december 2013

Kanttekeningen bij de komst van TROTS Spakenburg in Bunschoten

Afgelopen maart schreef ik een artikel over de komst van de SGP in Bunschoten. Negen maanden verder is het wel interessant om dit nog eens te lezen en de daar gedane beweringen te toetsen aan de werkelijkheid. Leuk voor een andere keer, nu echter de aandacht voor de komst van TROTS Spakenburg. Een aantal kanten worden kort belicht waarin feiten naast opiniërende opmerkingen neergezet worden, puur uit interesse voor het schrijven over dit soort zaken.

Meedoen met beschadigd imago

Uit een persbericht bleek dat het mee willen doen in Spakenburg mede gestimuleerd is door het landelijk bestuur. Met hierin Jacob Muijs, een volbloed Spakenburger, ligt dat voor de hand omdat de kans dat TROTS zonder invloed van hem waarschijnlijk niet zou meedoen. TROTS Nederland ligt ondertussen aardig op zijn gat. De overigens sympathieke Rita Verdonk is na intern gesteggel gestopt en ook bij de afdeling in Den Helder hebben zich LPF-achtige toestanden voorgedaan. Het imago van TROTS heeft hier en daar dus nogal wat deuken opgelopen, maar dit weerhoudt het landelijke bestuur er niet van om op een aantal plaatsen in Nederland trotse plantjes te poten. Op zich een lovenswaardig streven waar velen die maar blijven mekkeren over politiek en politici een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch mag hier niet onvermeld blijven dat het meedoen met een beschadigd imago, zoals in 2010 met het door de kiezer uitgespuugde Betaalbaar Bunschoten, de kansen op winst bij verkiezingen drastisch verkleint.

Een ouderenpartij maakt het onderscheid

Inmiddels is bekend dat de partij zich gaat richten op 50 plussers. In een persbericht dat blijkbaar regelmatig wordt aangepast is te zien dat TROTS Spakenburg de pensioenen en andere voorzieningen van ouderen op peil wil houden en dat ze willen helpen bij veilig oversteken. Erg sympathiek en voor TROTS Spakenburg hoop ik dat dit een juiste keus is als doelgroep. Dan wil men ook nog eens de christelijke normen hoog houden in ons dorp. De eerlijkheid gebiedt hier toch te zeggen dat dit punt niet echt bruist van originaliteit en noodzaak nu de SGP ook gaat meedoen. Overigens heb ik Rita Verdonk deze christelijke dimensie in het waarden- en normendebat nooit horen benoemen, maar het is natuurlijk de kracht en vrijheid van lokale afdelingen om ook plaatselijke accenten te leggen. Overigens heb ik de huidige raadsleden er niet op kunnen betrappen dat zij niet TROTS zijn op ons dorp. Bovendien behartigen zij reeds de belangen van ouderen. Al zijn er wel erg veel partijen die veel te gemakkelijk allerlei samenwerkingsverbanden (coöperatie Randmeren, O-gen, rekenkamercommissie, etc)  goedkeuren en zo zelfs de eigen zelfstandigheid, waar we trots op kunnen zijn, op het spel zetten.

Kansen moeilijk in te schatten

Opvallend is dat de Facebook groep TROTS Spakenburg een groot aantal vrienden heeft. Voordat bekend werd dat ze mee zouden doen met de verkiezingen waren er al honderden lieden die blijkbaar zo fatsoenlijk waren om het niet aan te durven een vriendschapsverzoek te weigeren. Dit is een gemêleerd gezelschap, van Mona Keijzer tot Henk Hoksbergen en van Wiebe de Boer tot Magda Koops.  Deze vier zullen ongetwijfeld NIET op TROTS Spakenburg stemmen. Van het oudere deel van hun doelgroep zijn er velen die niets met de computer doen, dit betekent dat TROTS zeker ook de straat op moet om campagne te voeren.  Het aantal Facebook vrienden zegt dus niets over de kansen van TROTS om ook daadwerkelijk in de raad van Bunschoten te komen. Bovendien lijkt het voor de hand te gaan liggen dat er vooral ouderen op de kieslijst moeten gaan komen, want dat nu jongeren de belangen van ouderen gaan behartigen lijkt in deze maatschappij waarin jongeren niet eens meer willen opstaan voor ouderen in het openbaar vervoer niet zo aannemelijk.
 
Poppetjes zoeken

Van Jacob Muijs is bekend dat hij eerder plannen had met verrader en ex-PVV’er Hero Brinkman om met het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) in de Tweede Kamer zitting te nemen. Deze plannen mochten van de kiezer niet doorgaan. Jacob zal zich dus wel bedenken om niet nog een keer met een afgang geconfronteerd te willen worden en zal dus zelf hoogstwaarschijnlijk niet op de kieslijst gaan staan. Op Facebook is Muijs ook zelf actief en nadat ik ont-vriend ben begrijp ik wat beter dat er relatief weinig vrienden met een autochtone Spakenburgse achternaam in zijn vriendengroep te vinden zijn. Benieuwd zal een ieder zijn welke burgers er dan op de kieslijst komen? Misschien iets voor Ab Zandbergen of de doorstart van Wilma Stuivenberg? Stemmentrekker Aart Heuveling lijkt me toch wat aan de oude kant, maar je weet maar nooit. Frappant is dat bij de SGP de broeders uit alle hoeken, gaten en ‘catacomben’ van het dorp tevoorschijn kwamen om de kieslijst te vullen, menig partij inclusief de mijne kan nu eenmaal moeilijk aan nieuwe (deskundige) mensen op de lijst komen.

Vooralsnog is het stil aan het front. Op zich is het goed dat de democratie goed gebruikt wordt maar de kans dat de SGP het gaat redden acht ik toch hoger dan dat TROTS dit doet. Ik wens de overigens sympathieke en redelijk intelligente Jacob Muijs veel succes met de verkiezingen op 19 maart 2014.

zaterdag 7 december 2013

Catacomben van satan

De SGP gaat meedoen met de verkiezingen in maart 2014. In de commissie bestuur en middelen gaf de orthodox christelijke partij een visitekaartje af door te spreken over de uitgaansgelegenheden voor de jeugd in termen als catacomben van satan. Alcohol werd bestempeld als gif. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel over de horecanota waarin de raad kan besluiten tot verruiming van de sluitingstijden. De nummer twee op de kieslijst, de heer Bram van Goor, was de vertolker van het nieuwe principiële geluid in de politieke arena. Op de sociale media waren er al snel  reacties te lezen die vooral bestonden uit onbegrip en afwijzing. Wat men er inhoudelijk ook van vindt, enige scherpe oprispingen kunnen het debat wel weer wat verlevendigen. De SVP heeft de vrijheid van meningsuiting hoog en respecteert de manier en het recht waarop politici hun standpunten onder de aandacht brengen. Inhoudelijk mag er van mening worden verschild en de raad zal komende vergadering een besluit nemen, de SGP zal nog even moeten wachten en mag pas meebeslissen als ze in de raad komen. Overigens ben ik benieuwd of al die 23 SGP-kandidaten het betoog van Bram onderschrijven, maar dat ter zijde. Naar aanleiding van dit gebeuren bereikte mij de vraag of een moskee aangeduid kan worden als een catacombe van satan. Natuurlijk kan dat is mijn eerste reactie omdat een ieder de vrijheid moet hebben om het gebedshuis van moslims te benoemen zoals hij of zij wil. Een orthodox moslim zal deze vraag evenwel anders beantwoorden dan een Aleviet die nooit in de moskee komt. En een islam kritische SVP-stemmer zal de vraag ook weer op een andere wijze beantwoorden. Zelf denk ik dat catacombe niet het juiste woord is. Een catacombe is een ondergronds stelsel van gangen en kamers, waar de eerste Romeinse christenen leefden en hun doden begroeven. In de kroegen, discotheken en in de moskee begeven zich volgens mij levende schepsels. Schepsels die allen zoekende zijn naar bezinning en waarheid, sociale bewogenheid en ontspanning. Naast het gebedshuis van afgod allah kan een moskee echter ook opleidingscentrum zijn voor jihadisten en kan geweld gepredikt worden tegen Joden, Christenen, homo’s en alles wat niet islamitisch is. Als dit het geval is dan wordt de theorie van Johannes van Damascus, die vele eeuwen geleden al zei dat de islam de komst van de antichrist aankondigt, werkelijkheid en lijkt een term als voorportaal van de hel voor een haat zaaiende moskee eerder op zijn plaats. Maar ach vele broeders en zusters inclusief mezelf maken meer tijd vrij voor eigen vertier dan zich te bekommeren om het eeuwig welzijn van onze naaste medemens… De plaatselijke krant nam dit artikel over en luisterde naar de spellingcontrole. Ik niet, ik gun afgod allah geen hoofdletter A