maandag 19 december 2011

De laatste raad in 2011, korte terugblik

De agenda van de laatste raadsvergadering was lang en moest dus in twee avonden worden afgewerkt. De bijdragen van de SVP over de Notitie Stadsweiden en de locatie gemeentewerf, brandweerkazerne en de van Amerongenschool staan op de partijwebsite. Wij hadden gegronde redenen om hier tegen te stemmen. Opvallend hierbij is dat de SVP als enige partij de vraagtekens zette bij de noodzaak van dure externe onderzoeken. Bij het CDA was zichtbaar dat ze nu gans anders opereren dan toen ze nog oppositiepartij waren. Zij reageerden niet op mijn opmerkingen hierover. Wie zwijgt stemt toe zeggen we dan maar. Verder heb ik namens de SVP laten weten dat wij moeite hebben met het feit dat sommige brieven van burgers niet op de lijst van ingekomen stukken komen. Het punt is de vraag wanneer iets beledigend of schofferend is. Dit is soms discutabel, maar de meerderheid van de raad wil de burgers op dit vlak geen duimbreed geven, de SVP denkt hier wat vrijer en ruimer over. Ten slotte is het mandaat dat Wim de Jong en ik eerder kregen om in gesprekken met Richard de Jong en derden de verhoudingen met de gemeente te verbeteren door de raad weer ingetrokken. Dit terwijl Wim en ik aangaven nog niet klaar te zijn met de uitvoering van de motie. Persoonlijk vond ik dit een zeer respectloze actie van de raad richting Wim en mij. Als wij nu nog verder willen werken aan deze kwestie om onze controlerende taak uit te voeren dan zullen we dat op persoonlijke titel moeten doen en niet meer namens de raad. Opvallend was dat partijen die destijds tegen ons mandaat stemden (fractievandeMheen, CU), nu opnieuw de grootste mond hadden om suggestieve vragen en opmerkingen te maken naar aanleiding van onze rapportage. Besloten werd om alle besprekingen geheim te houden, terwijl Richard de Jong zelf had aangegeven geen problemen met openbaarheid te hebben. Wim en ik oriënteren ons nu op eventuele vervolgstappen…

dinsdag 6 december 2011

Seks-tweets, hypocrisie en jalouzie

Nu de rust wat is teruggekeerd na het wereldschokkende nieuws over de sex-tweets van ons burgerlid Gijs is er de behoefte om nog een korte beschouwing te geven met hierin vermelding van enkele opvallende zaken.
Ten eerste valt op dat de media dit nieuws nogal erg uitvergroot hebben. Zelf ben ik benaderd door een brutale journalist van de Amersfoortse Courant die op het spoor was gekomen van dit in zijn ogen schokkende twitter gedrag. Hij vroeg het hemd van mijn lijf, later bleek dat hij niet eens het fatsoen had om mij op de hoogte te houden van de berichtgeving, nadat ik hem hierom gevraagd had. Zelfs burgemeester van de Groep werd door deze krant gebeld en er werd al gesproken over grote schade voor het aanzien van de plaatselijke politiek. De berichtgeving en de reactie van de burgemeester kon er wel bij door, al moet de opmerking dat de SVP in verlegenheid was gebracht door de tweets geheel op rekening van de journalistiek worden gebracht. Het nieuws kwam zelfs met foto in de Telegraaf, de krant die graag melding maakt van het overspel van bekende Nederlanders en in de jaren 80 het zedenverval van ons land stimuleerde door alle ruimte te geven aan de meest bizarre seksadvertenties. Hoe hypocriet kan een krant zijn vraag je je dan af. En ook onze plaatselijke Bunschoter kon nu niet achterblijven door dit nieuws maar in de woensdagkrant te zetten zodat iedere burger dit nu moest lezen. Vrijdags hangt deze krant de vrome jongen uit met (zeden)preken op pagina twee en woensdags verlagen ze zich tot hetzelfde niveau als de Telegraaf. Er is van een mug een olifant gemaakt. Ten tweede zijn wij als SVP blij dat Gijs zo achter het gedachtegoed van de SVP staat dat hij zelfs zijn twitternaam ermee had laten vergroeien. Een leermoment was er natuurlijk wel, maar in deze hele affaire moest ik denken aan de wijsheid van Jezus die ons voorhield “Wie zonder zonde is werpe de eerste steen”. Van overspel als zonde was trouwens helemaal geen sprake. Geconstateerd kon worden dat velen schik hebben om de shit van de ander, maar gelukkig waren er ook vele nuchtere sympathieke reacties. Zou de laster en roddel soms voortkomen uit frustratie en jalouzie bij diegenen die niet zo’n kleurrijk seksleven als Gijs hebben is een vraag waarmee dit hoofdstuk wordt gesloten en waarbij we weer over gaan tot de orde van de dag.

dinsdag 29 november 2011

Onder de leden bij een gastvrij @CDABunschoten

Maandagavond waren Loes van Buuren en ik te gast bij de open ledenvergadering van het CDA. Je moet als politici je vleugels uitslaan en je breed oriënteren. De avond ging voornamelijk over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en wat deze wet betekent voor hulpbehoevenden en ouderen die hulp nodig hebben om goed mee te kunnen participeren aan het maatschappelijk en sociale leven. Jammer was dat een van de sprekers, de wethouder van Amersfoort verhinderd was door bestuurlijke perikelen in de Keistad. De lokale christen democraten hadden in Peter van Asselt een goede vervanger gevonden om een inleiding over de WMO te verzorgen. Ook hield wethouder Bert Koops (CU) een presentatie over deze materie, waarbij er voldoende gelegenheid was tot vragen en discussie. Voor de politiek is het van belang om de WMO betaalbaar te houden en om goed in kaart te brengen op welke wijze de burgers ook zelf financieel zouden kunnen bijdragen aan de noodzakelijke voorzieningen. Praktisch voorbeeld was de opmerking uit de achterban dat als men een fiets nodig heeft om zich te verplaatsen men die zelf moet betalen, men ook bijvoorbeeld een rollator zelf kan betalen en dat de politiek hier niet voor hoeft op te draaien. Het was een nuttige bijeenkomst waarin er gemoedelijk onder het genot van een hapje en een drankje kon worden nagepraat. Het onderwerp WMO zal blijvend op de agenda van de politiek terugkeren waarbij we het beste, maar ook het meest rechtvaardige, voor de burgers proberen te zoeken.

woensdag 23 november 2011

Emmy @CUBunschoten ondervraagd door SVP

De SVP pleitte onlangs dat nieuwe brieven van burger Richard de Jong op de normale manier moeten worden behandeld en dus op de lijst van ingekomen stukken horen te staan. Zie mijn verslag van 2 november. Tussen deze brieven zat een opmerkelijke kritische noot richting een collega raadslid en de SVP wilde deze brief dan ook in de commissie Samenleving bespreken. Dit is de commissie waar Emmy van Twillert (Lokale Omroep Spakenburg en CU) in zit en wat is er niets beter dan rechtstreeks de betreffende persoon en fractie aanspreken over de inhoud van de brief. Dit is beter dan achter de rug om twitteren of vragen stellen over een interview van Peter Frans Koops aan burgerleden van de SVP terwijl hij zelf niet ter vergadering is, zoals de CU onlangs deed.  In de bewuste brief snijdt de scherpe de Jong de volgende zaak aan, hetgeen ook op de lokale kabelkrant verscheen.

Een burger heeft bij de raad van de gemeente Bunschoten een klacht neergelegd over CU-raadslid Emmy van Twillert. Hij vindt dat het niet kan dat raadslid Emmy van Twillert burgemeester Melis van de Groep een interview afneemt en verder ook nog betaald wordt door de door de gemeente gesubsidieerde LOS. ,,Dat moet niet kunnen. Werden er in Rusland ook niet partijleden door eigen partijleden geïnterviewd? Dat kan niet. De LOS is weliswaar het NOS-journaal niet. Juist deze kleffe relaties en interviews deden mijn maag omkeren. Een raad met enig respect voor zijn functioneren dient dit op tafel te leggen. In iedere andere gemeenteraad zou dit onderwerp van discussie zijn, maar ja, dit is Bunschoten!’’

De positie van Emmy die haar raadslidmaatschap combineert met haar baantje bij de omroep was al eerder ter sprake geweest tijdens de avond over integriteit. CU kopman Andries Nicolai riep toen op hier elkaar op aan te spreken. Natuurlijk niet in de achterkamer maar gewoon in de openbare vergaderingen want het raadslidmaatschap is toch een openbare functie en de burgers hebben recht om de leden goed te leren kennen zo begrepen wij. Het gaat ten slotte niet over de privélevens van de politici. Als Karina de Graaf (CAP en Oostmaat) wat vaker in de commissievergaderingen was verschenen dan was zij waarschijnlijk ook aan de tand gevoeld omtrent haar positie als CAP burgerlid in combinatie met bestuurslid van de tegen de gemeente procederende belangenclub Oostmaat. Deze kwestie is nu via email achter de schermen opgelost, lekker transparant allemaal. Voor de SVP was er dus genoeg reden om eens wat aan Emmy te vragen. Reden temeer voor de SVP was de eigen ervaring met haar zo’n paar weken voor de verkiezingen van 2010. We wilden toen graag in haar uitzending om te spreken over de islam in relatie tot het christendom maar Emmy vond het toen beter dit eventueel na de verkiezingen te doen. We dreven deze kwestie toen niet op de spits maar zij had als CU raadslid in combinatie met programmamaakster wel de schijn tegen van belangenverstrengeling. Overigens wacht de SVP tot op heden nog steeds op haar uitnodiging.

Lees hier nogmaals ons bericht van de weblog van december 2009 over deze gebeurtenis;

Nadat de SVP een thema avond had georganiseerd over de islam met de film 'Islam: What the West needs to know' kwam de SVP op het idee de LOS te vragen om eens wat aandacht aan de islam te besteden door Ben Kok wat over de islam te laten vertellen. Vandaag de dag gaat er toch geen dag voorbij zonder dat er een bericht over de islamisering van Europa in de media verschijnt. Gelukkig kunnen we als SVP bij LOS Molenpraat terecht met Ben Kok die samen met Loes van Buuren van de SVP een uitzending met de sympathieke en objectieve Maarten van de Molen zal gaan vullen op 16 januari. Dit programma is bij uitstek geschikt om over de politieke aspecten van de islam te spreken. We zijn dan ook de LOS dankbaar voor deze mogelijkheid om tegelijk onze missie over voorlichting van de islam in praktijk te brengen. Nu is er bij de LOS ook een programma over geestelijke zaken met de ludieke titel; Je raakt er niet LOS van gepresenteerd door raadslid Emmy van de CU. Dit programma is meer geschikt voor de theologische aspecten van de islam en de SVP is ook zeer vereerd dat we na de gemeenteraadsverkiezingen ook in dit programma mogen komen praten.
Bron :
http://pfk.weblog.nl/2009/12/31/31-december-horende-doof-en-ziende-blind

In de laatste commissie Samenleving stelde Loes van Buuren van de SVP dus wat vraagjes aan Emmy over integriteit en hoe de CU hier mee omgaat. Zowaar mocht dit na twijfel in de openbaarheid, maar wat ons het meest verbaasde is dat Emmy onze ervaringen met haar zo voor de verkiezingen niet meer kon plaatsen. Je vraagt je dan wel af of iemand gewoon liegt of tekenen van beginnende dementie begint te vertonen. Wie het weet mag het zeggen. Punt is evenwel niet persoonlijk bedoeld, maar het zuiver functioneren van de raad is hier in het geding en de CU als zichzelf respecterende partij zou deze kwestie eens intern moeten bespreken. Wellicht is het beter voor Emmy om te kiezen tussen haar twee baantjes en de combinatie vaarwel te zeggen. Misschien dat de CU zich eens kan bezinnen op de spreuk hoedt u voor de schijn des kwaads, ze houden toch zo van christelijke politiek wat dat ook moge zijn?

ChristenUnie loopt aan leiband gereformeerd vrijgemaakte onderwijs

In onze gemeente is er wat rumoer ontstaan over de mogelijkheden voor speciaal basisonderwijs. De CAP en SVP en met hen vele ouders zijn een groot voorstander en zien zeker mogelijkheden in ons dorp. Zij gaan uit van het spreekwoord; ‘Waar een wil is, is een weg’. De CU wekt de indruk zelf niet te kunnen nadenken en aan de leiband te lopen van gereformeerde deskundigen. Zo haalde CU kopman Andries Nicolai nogal uit naar mij en de Bunschoter in een artikel op de CU website. Lees hier het leuke artikel waarin zoveel gratis reclame voor mij wordt gemaakt. http://bunschoten.christenunie.nl/k/n1019/news/view/496936/50528/Weblog-Andries-Nicolai-De-continuing-story-van-het-speciaal-onderwijs.html
Na het horen van de naam Keesenberg dacht ik dat zou wel eens een gereformeerde kunnen zijn. En ja hoor, na wat zoeken op internet kwam ik tot de volgende ontdekkingen die mijn veronderstellingen alleen maar bevestigen. De heer Keesenberg doet aan belangenbehartiging staat op zijn website. Zie http://www.wkonderwijsadvies.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=37&Itemid=49 en heeft zelfs een eigen adviesbureau. Bewijzen kunnen we het niet maar het ligt voor de hand dat hij wel wat stuivers heeft toegeschoven gekregen bij zijn praatje om de belangen van De Werf te verdedigen. Hij was tijdens die voorlichtingsavond met politici dus hoogstwaarschijnlijk bezig met het behartigen van de belangen van de school De Werf in Amersfoort. En het is ook nog een gereformeerd vrijgemaakte geloofsbroeder (http://www.drs-online.nl/artikel.php?ID=323 ‘Ik ben opgegroeid in een gereformeerd vrijgemaakt milieu) die wel even zijn best zou doen om het bestaansrecht van het gereformeerde schooltje in Amersfoort te verdedigen door die domme politici wijs te maken dat er absoluut geen speciaal onderwijs in Bunschoten mogelijk is. Natuurlijk klonk deze boodschap als muziek in de oren bij de naïeve Andries en Emmy, want zo konden ze zich weren met argumenten van deskundigen bij de aanvallen van CAP en SVP. Het leven zit echt niet moeilijk in elkaar, het wordt tijd voor PPO voor de CU. Passend Politiek Onderwijs.

maandag 21 november 2011

Praatje Politiek

Onlangs mocht ik aantreden bij Maarten van de Molen in zijn programma Praatje Politiek. De uitzending is te zien via de link http://www.youtube.com/watch?v=Ktb2pePGYGU

donderdag 10 november 2011

Geen goedkeuring aan de begroting 2012 en bevochten mandaat

Via http://www.svpbunschoten.nl/begroting2012.pdf is de bijdrage van de SVP tijdens de begrotingsbehandeling te lezen. Wij hebben als fractie geworsteld met de vraag of we onze goedkeuring aan de begroting moeten geven. We zijn over het algemeen tevreden over de wethouder van financiën, maar doorslag voor afkeuring zijn de politieke keuzen die de onze niet zijn. Na toetsing aan ons verkiezingsprogramma resteert er niets anders dan een NEE omdat er wel erg veel zaken in staan die we niet goed vinden. Er resteren natuurlijk veel zaken die we prima vinden. De CU dreef nog even de spot met ons standpunt alsof wij een leeg gemeentehuis voorstonden. Ach als de argumentatie op is dan begeeft de CU zich tot dit lage niveau. Zelf komen zij niet verder dan draaien, zwalken en geld over de balk gooien. Nu zwalkten ze weer over het speciaal onderwijs slechts om hun eigen wethouder te plezieren. Later op de avond kregen Wim de Jong en ik nog het mandaat om voortgaande gesprekken te voeren met een burger en anderen (ambtenaren,burgemeester) te houden om verbeterde verhoudingen met het gemeentebestuur te krijgen. (lees hier de motietekst http://www.svpbunschoten.nl/motiedejongkoops.pdf ) Dit viel niet mee maar goed, het werk kan worden voortgezet om op een eerlijke manier je controlerende taak als volksvertegenwoordiger te kunnen uitvoeren en om bij conflicten het principe van hoor en wederhoor toe te passen.

woensdag 2 november 2011

Brieven verduisterd en bidden voor democratie

Tijdens de laatste vergadering van de raad heb ik aandacht gevraagd voor het feit dat er een groot aantal brieven van Richard de Jong, een nogal fanatieke brievenschrijver met kritiek maar ook met originele ideeën voor onze gemeente, niet op de lijst van ingekomen stukken stonden. Ik wees de raad erop dat er op deze wijze op een ongelijke manier met de behandeling van ingekomen stukken wordt omgegaan en dat deze burger in staat is om zich te melden bij de commissie gelijke behandeling. Ik vernam slechts steun van Wim de Jong van de CAP om deze brieven ter bespreking te kunnen vragen in de commissies. Geen wonder overigens dat ik slechts steun kreeg van Wim, maar daarover later meer. De indruk en sfeer van het verduisteren van brieven hing zo wel in de lucht en dat is voor de controlerende taak van een raadslid niet gewenst. Is hier nog sprake van democratie of begint de behandeling met de brievenschrijver hier op een soort van dictatuur te lijken? De burgers mogen niet monddood worden gemaakt en wij als raadsleden zitten er voor de burgers. Het monddood maken van politici en kritische geesten is een kenmerk van de linkse Kerk. Deze term werd door ons gebruikt in ons betoog over de noodzaak van Citymarketing in Bunschoten. Op de website van de SVP http://www.svpbunschoten.nl/ is ons standpunt te lezen en evenals de verordening over de winkeltijden stemden wij tegen. De zondag is heilig in Bunschoten en de politiek gaat op een theocratische wijze om met de zondagsrust. De vrijheid voor burgers en ondernemers wordt volledig de kop ingedrukt. Aan het eind van de vergadering werd er door een CDA-raadslid naïef gebeden voor democratie in Libië. Aangezien de kans op terugkeer van een islamitisch kalifaat groter is dan democratie denk ik dat de kans dat dit gebed verhoort wordt niet zo groot is. Dus in 1 en dezelfde vergadering bidden voor democratie en tegelijk brieven van burgers achter houden, het kan allemaal in de linkse Kerk van Bunschoten.  

maandag 31 oktober 2011

CU en islam blijft slappe hap

Vorige week woensdag was ik bezoeker op de openbare ledenvergadering van de plaatselijke kiesvereniging van de CristenUnie in Bunschoten. Eerder schreef ik al over de CU, Segers en de islam. Hiervan is het niet zo zinvol om veel te herhalen, ik verwijs hier slechts naar een link op het archief van het Pim Fortuyn forum http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?TOPIC_ID=74401&SearchTerms=peter,frans,koops In de aanloop van deze avond was er contact geweest met Segers over de organisatie van een debatavond, maar Segers had vooral moeite om met Ben Kok in discussie te gaan. Daar dit in eerste instantie een zaak is tussen Ben Kok en Gert-Jan Segers vind ik het wel jammer dat in de beeldvorming het beeld zou kunnen ontstaan alsof ik geen zin had in een debat. Ach heel veel motivatie had ik ook niet om naar de bijeenkomst te gaan. Wel was ik benieuwd of Segers iets nieuws te melden had over de landelijke CU koers met betrekking tot een opkomende islam in West-Europa. Zoals ik al verwachtte hoorde ik geen nieuws in de toespraak van Segers. Een samenvatting hiervan is te lezen via de link http://bunschoten.christenunie.nl/k/n6018/news/view/494444/50529/de-ChristenUnie-is-de-partij-van-de-vrijheid.html In een opiniërend artikel had ik eerder geschreven dat er veel kiezers weglopen bij de CU omdat zij een slap islamstandpunt hebben. Op mijn vraag aan Segers of er nog bezinning is op haar standpunt zei hij op een politiek correcte wijze dat er iedere dag bezinning is, maar op de avond hoorde ik dat de CU slechts wil weten van een geestelijke strijd waarin er een opdracht ligt voor ons om slechts te bidden voor  moslims en dat de agressieve ideologie van de islam alleen met gevouwen handen mag worden getemperd. Over het inzetten van politieke middelen wil de CU niets weten. En hiermee is de patstelling met andere partijen als SGP en PVV en de lokale Spakenburgse Vrijheidspartij zichtbaar. Op de avond mistte ik een goeddoordachte en evenwichtige visie op de islam. De meerderheid in de zaal vond de islam voor 80% een religie en maar 20% een politiek systeem, en de vraag of dit niet eerder omgekeerd zou moeten worden kwam nauwelijks aan bod. Ook vond ik het een matig idee om een eigen standpunt te verdedigen tegenover andere politieke partijen zonder iemand van die andere partijen uit te nodigen voor discussie. Op deze wijze krijgt zo’n avond natuurlijk een erg ‘incestueus’ karakter waarin de neuzen allemaal dezelfde kant op wijzen. De avond had veel interessanter kunnen zijn door enkele andersdenkenden en meer islamkritische geluiden uit te nodigen. En wat te denken van ex-moslims die de islam hebben verlaten. De CU hield haar standpunt hoog dat voor de islam op basis van godsdienstvrijheid alle rechten gelden voor haar en dat het absoluut niet nodig is de grondwet te wijzigen om dit als politiek middel in te zetten om de opkomst van het mohammedanisme te temperen. Met deze slappe hap zal de CU weggelopen kiezers niet terugkrijgen zo voorspel ik. Landelijk trekt de CU op met partijen als Groenlinks, D66 en de PvdA bij dossiers als immigratie islam en de multiculturele samenleving. De christelijke cultuurrelativisten willen niet inzien dat als alle culturen gelijkwaardig zijn kannibalisme slechts een kwestie van smaak is. Bon appetit!
Grote vriend Ben Kok was ook als bezoeker aanwezig al had hij graag in een discussiepanel gezeten. Lees hier zijn verslagen en ongezouten mening over de CU en haar islamstandpunt

dinsdag 25 oktober 2011

Op de fiets naar Mekkantwerpen

Onlangs kreeg ik een leuke prent te zien waarin Nederlandse plaatsnamen totaal geïslamiseerd waren onder invloed van de opkomst van de islam in West Europa. Dit is in eerste instantie spottend bedoelt en schets het komende tijdperk waarin de islam de overhand zal hebben en de openbare ruimte helemaal onderworpen is aan de islam en wetgeving van de sharia. Of het ooit zo ver zal komen zal te toekomst leren. Met het onderwerp fietsen naar Mekkantwerpen mailde mijn rechtsdenkende kameraad Clement Le Corbeau mij dat hij mee wilde op mijn fietstocht naar Antwerpen om het debat tussen Filip Dewinter en de moslimfundamentalist en vertegenwoordiger van Sharia4Belgium Fouad Belkacem alias Abou Imran bij te wonen.

Eerder al had ik de boekjes Undercover in Klein-Marokko van Hind Fraihi http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/undercover-in-klein-marokko/1001004002732205/index.html  en BRUSSEL:EURABIA van Arthur van Amerongen http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boeken/brussel-eurabia/1001004005744501/index.html gelezen en mijn interesse voor de opkomst van de radicale islam was hierdoor al aangewakkerd. Maar natuurlijk is het ook leuk om de sfeer te proeven in de zaal, de islamkritische kopstukken als Filip Dewinter en Wim van Rooy en de vertegenwoordigers van Sharia4Belgium te aanschouwen. Er is al het een en het ander over dit debat geschreven en gefilmd. Hieronder een selectie van wat ik op internet vond. Op de sites http://www.vlaamsbelanghoboken.be/7/91  en http://www.atv.be/item/beladen-debat-over-islam  zijn wat beelden te vinden van het debat. Op de site http://www.gva.be/antwerpen/hoboken/debat-tussen-dewinter-en-sharia4belgium-eindigt-op-0-0.aspx  is een verslagje te lezen van Gazet van Antwerpen. En op de site http://www.filipdewinter.be/geanimeerd-debat-de-islam-in-vlaanderen-vriend-of-vijand-2  is een wat langer verslag te lezen.

De rest van dit artikel zal ik nog wat opvallende zaken benoemen. Allereerst viel mij op dat in het straatbeeld van Antwerpen er veel meer moslima’s waren met een hoofddoek dan in bijvoorbeeld Amsterdam waar ik twee dagen later op de fiets doorheen kwam na mijn dampartij in Haarlem. 1 dag Antwerpen bezoeken is natuurlijk veel te kort om een wat completer beeld te krijgen, maar het was mij duidelijk dat het de beweging Sharia4Belgium menens is in hun wensen en eisen teneinde van Antwerpen een Dar al-islam (Huis van de islam) te maken. In de debatzaal negeerde Abu Imran het loyale gebaar van Filip Dewinter van ‘gaat u voor’ bij het betreden van het podium. Dit neerbuigende gedrag was ook zichtbaar af te lezen van het gezicht van de Sharia4Belgium-leider toen hij zat en zeer minachtend naar de zaal vol kuffar (ongelovigen=joden,christenen,heidenen) keek. Ja zijn opmerking dat als de profeet Mohammed hier vanavond beledigd wordt hij niet in staat voor de gevolgen wekte tot grote afkeuring van de zaal met boegeroep. Dit boegeroep was ook een aantal keren hoorbaar tijdens het aanroepen van de moslimgod via allahoe akbar door de circa 20 aanhangers van Sharia4Belgium. Het viel me overigens nog mee dat ze niet op hun knieën gingen tijdens dit lofgezang. Abu Imran stelde dat er veel respect was voor de profeet Mohammed omdat de spotprenten niet te vinden waren op internet, ja wat wil je ook met een bange islamofiele media. Criticus Wim van Rooy vond dat het woord respect misbruikt wordt. Dit respect tegen andersdenkenden komt hij niet tegen in de Mediaanse verzen uit de koran. Van Rooy omschreef de islam als een 7e eeuwse soldatenreligie welke geweld legitimeert om de wereld verder te veroveren. En politicus Dewinter constateerde dat het Westen veel te tolerant is met het toestaan van de intolerantie. Alles wordt toegelaten onder het mom van godsdienstvrijheid, terwijl men niet in de gaten heeft dat de moslimradicalen niet zullen rusten voordat er sprake is van totale overheersing. Dat moslims hier hun rechtsregels gaan opdringen via sharia-rechtbanken gaat veel te ver. Er was meningverschil over Andalusië, het gebruik van geweld door de islam door de eeuwen heen, de vrijheid van meningsuiting via al of niet kwetsende cartoons van Mohammed en de Holocaust en de positie van de vrouw in de islam. De opmerkingen over democratie en islam van Abu Imran kon ik wel waarderen. Hiermee toonde hij zich een oprechte moslim die alleen het gezag en de wetten van Allah aanvaard. Uiteindelijk bestempelde hij zijn buurman Ergun Top als GEEN MOSLIM maar een DEMOCRAAT. Dit was mooi om waar te nemen. Ergun Top die als een soort gematigde Turk bij een CDA-achtige partij zit werd door Abu ontdaan van zijn moslimvelletje en keek zuur de zaal in. Deze ‘geseculariseerde moslim’ besloot het debat op een erg minderwaardige manier door te stellen dat moordenaar Breivik zo lid zou kunnen zijn van het Vlaams Belang. Blijkbaar was hier het moment gekomen om de meest slechte argumentatie in de strijd te werpen.

Opvallend was dat de dossierkennis omtrent de islam bij Filip Dewinter en Wim van Rooy goed op peil was. En dat Ergun Top zich moest bedienen van halve waarheden om overeind te blijven in het verbale geweld. Na afloop van het debat waren de moslims van Sharia4Belgium meteen vertrokken, want het napraten onder het genot van een drankje was waarschijnlijk verboden. Al met al een indrukwekkende avond met veel islamkritische Belgen die zich echt zorgen maken over de komst van de islam. Filip Dewinter liep zo te zien gewoon onbeveiligd rond, iets waar Geert Wilders nog wat van kan leren? Het is een goed initiatief dat het Vlaams Belang dit soort debatten organiseert. Ook is deze partij actief in het demonstreren tegen de komst van nieuwe moskeeën. Op deze punten is er nog wel wat te verbeteren bij de Nederlandse PVV. Voor een politieke partij is het van groot belang zich tussen het volk te begeven en acties te organiseren in het verlengde van de uitgesproken partijpolitieke standpunten. Als ik in België zou wonen dan kreeg Filip mijn stem.   

woensdag 19 oktober 2011

Islam en democratie

Onlangs plaatste het Nederlands Dagblad een ingezonden van mij over islam en democratie. Hier volgt de tekst.
Spruyt, Boon en vele andere deskundigen stellen de vraag of islam en democratie samen gaan. Om deze vraag te beantwoorden kan men lange beschouwingen houden, maar wellicht is het een idee om eens te kijken wat de koran hierover zegt. De strekking van soera 5:44 en 50 is dat een wereldse regering onbekwaam is ten opzichte van een regering geleid door het woord van Allah en vormgegeven in de sharia. Deze islamitische wetgeving is niet verenigbaar met de fundamentele principes van de democratie. De islam verwerpt bovendien het democratisch beginsel van scheiding tussen kerk en staat. De Turkse premier Erdogan met zijn aanhang spreekt over democratie als een trein waarin je uitstapt als je het doel (van islamitisch kalifaat) bereikt hebt. De Egyptische moslimbroederschap willen meedoen met de verkiezingen om hierna het kalifaat te vestigen en de Nederlandse Hizb ut-Tahrir roept op tot een boycot van de verkiezingen. Al deze moslims zijn gehoorzaam aan genoemde koranverzen en propageren: “Weg met democratie, wetten komen van boven via Allah” Islam en democratie is een intrinsieke tegenstrijdigheid. De wens tot een liberale, gematigde of Europese islam blijft een utopie. Het antwoord op gestelde vraag is echt niet moeilijk, soms is het beter in de koran te lezen dan deze te verbranden.

dinsdag 18 oktober 2011

Interview in de Bunschoter

Onlangs stond er een interview met mij in de lokale krant de Bunschoter. Via de volgende link kunt u dit interview lezen http://www.svpbunschoten.nl/0916_05_BUN.pdf

maandag 19 september 2011

2014 PVV in Veenendaal, Amersfoort, Bunschoten!?

Deze week werden de vrijwilligers, die zich de afgelopen verkiezingen hebben ingespannen met flyeren en posters plakken uitgenodigd door de Utrechtse PVV Statenfractie. Het was een leuke bijeenkomst waarin in een informele sfeer kennis kon worden gemaakt met de PVV Statenleden. De leden stelden zich voor en vertelden wat over hun werkzaamheden. Hierna kon er onder het genot van een hapje en een drankje kennis worden gemaakt en ervaringen worden uitgewisseld. Voor een groot aantal deelnemers staat de vraag centraal wat de PVV in 2014 gaat doen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Op provinciaal niveau is het voor een aantal PVV specifieke zaken als veiligheid, criminaliteitsbestrijding en islamisering niet gemakkelijk om beleid uit te voeren. Al is het natuurlijk wel zo dat er creatief met deze zaken kan worden omgegaan. Zo kan men natuurlijk wel blijven ventileren dat opgedrongen halal vlees en hoofddoeken achter de balie in het provinciehuis niet geaccepteerd hoeven te worden. Dit plaatsen in het kader van de (zelf) islamisering van West-Europa zal een herhaalde boodschap van de PVV moeten blijven zijn. Maar op lokaal niveau zijn er zeker grote kansen om het PVV geluid te laten horen. Op de avond waren er mensen uit Veenendaal en Amersfoort die zeker warm willen lopen om een plaatslijke PVV op te zetten en mee te doen met de verkiezingen in 2014. Ook voor Bunschoten-Spakenburg liggen er kansen. De plaatselijke variant Spakenburgse Vrijheids Partij (SVP) wil graag meewerken om de mogelijkheden tot evolutie naar een PVV-afdeling in kaart te brengen. Het signaal daartoe zal evenwel uit Den Haag/Provincie Utrecht moeten komen. De SVP heeft in haar korte bestaansrecht al drie keer een islam – item op de agenda gezet, (zie http://www.svpbunschoten.nl/) maar ook op andere beleidsterreinen als openbare orde en veiligheid zou er voor een PVV afdeling grote uitdagingen liggen. Dit geldt ongetwijfeld voor meer gemeenten zoals Amersfoort en Veenendaal. De contacten zijn gelegd en worden vast wel voortgezet zo is de uitgesproken verwachting van beide kanten. Dit alles natuurlijk in het belang van ons mooie Nederland dat we mooi willen houden en waar politieke narigheden en verkwistingen van gemeenschapsgeld ook hard moeten worden aangepakt. Voorwaarde is wel dat er kandidaten zijn die hun nek durven uitsteken, niet bang zijn om kritiek te uiten op de islam en die als een vis in het water tegen de politieke cultuur willen inzwemmen.