woensdag 26 maart 2014

Reactie CU onnodig, vals, onchristelijk en vooral gedaan voor eigen gewin!

Een groep van ChristenUnie politici meende noodzakelijk te reageren op de ontstane ophef over een intern feestje van de PVV op de verkiezingsavond in den Haag. Partijleider Geert Wilders stelde een drietal vragen waaronder de vraag of de bezoekers van dit feestje meer of minder Marokkanen wilde. De reactie van de CU is lezen via deze link en is ook in het Nederlands Dagblad van zaterdag 22 maart gepubliceerd. De CU had ook kunnen kiezen om niet te reageren op het interne partijfeestje en gewoon over te gaan tot de orde van de dag. Spreken is zilver zwijgen is goud. Zij koos er voor om zich in het kamp te manoeuvreren waar de lofzangen gezongen worden op de slechtheid van Wilders' uitspraken, blijkbaar uitgaande van het feit dat afgeven op anderen ook goed is voor de eigen strategie van politiek bedrijven. De Bijbel roept ons op om niet te snel en te veel te praten. Denk aan de zonden van onze tong. De snelle en felle reactie komt dan ook wat geforceerd en onnodig over en de CU huilt in deze mee met alle wolven in het bos.

Als we de reactie van de CU inhoudelijk bekijken dan blijkt dat er gebruik gemaakt wordt van smerige valse technieken om hun verhaal kracht bij te zetten. Een aantal voorbeelden om deze bewering te bekrachtigen zullen zo worden gegeven. Er worden door de CU drogredenen en zogenaamde Godwins ingezet.

Een drogreden (schijnreden, sofisme) is een reden of redenering die niet klopt, maar wel aannemelijk lijkt. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
Een Godwin is een verwijzing naar het nazisme en WO 2, welke nogal eens gebruikt wordt om het grote gevaar van de PVV te bewijzen. Bron http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_van_Godwin

Een aantal voorbeelden van beide technieken die voorkomen in de opiniebijdrage van de CU.
       
     -  Gesteld wordt dat Wilders mensen ontmenselijkt. Dit is een aanname, drogreden, die zonder bewijs en gedane onderzoeken wordt neergezet, en die ook gekoppeld wordt aan de volgende veelgebruikte misvatting dat een hele groep mensen wordt uitgesloten van het maatschappelijk verkeer en dat de PVV er op uit is om alle Marokkanen het land wil uitzetten. Dit is niet waar en klopt niet met de werkelijke standpunten uit het verkiezingsprogramma.
In een artikel in NRC Handelsblad uit 2010 met de titel  ‘Moslims, bevrijd uzelf en u kunt alles’ bron: http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece Blijkt dat Geert het beste voor heeft met ieder mens ook met Marokkanen. De wens om de moslim uit de islam te halen is heel liefdevol. Van belang is in deze om nog eens te wijzen op het artikel http://www.svpbunschoten.nl/NDAG-20091221-01007002.pdf waar gesteld wordt dat een christen (de CU) die godsdienstvrijheid voor moslims bepleit, de weg baant naar hun ondergang. Dit betoogt een zendeling die in Centraal-Azië onder moslims werkt. Als er iets kwalijks is dat de mens ontmenselijkt dan is dat de islam zelf. Vooral gezien het feit dat het kritisch denken ongeoorloofd is en dat vrouwen minder rechten hebben dan mannen in het Mohammedanisme.  Wilders uitspraken staan in een brede context waarin hij duidelijk aangegeven heeft dat hij niets liever wil dat ook Marokkanen tot bloei komen door het slavenjuk van de islam van zich af te  werpen en afstand te doen van koranverzen zoals soera 98 waarin moslims het beste volk zijn en christenen het slechtste zijn van alle schepselen, en niet-moslims wil beschermen tegen (straat)terrorisme. Is daar iets mis mee? De bewering dat Wilders mensen ontmenselijkt klopt dus gewoonweg niet, er wordt hier een karikatuur van een bewogen politicus gemaakt.
     -  Minder Marokkanen? Ja ‘dat gaat we regelen’ Hier vielen ook vele mensen over. Daar ik zelf al vele jaren politiek actief ben, weet ik dat de humor nogal eens ontbreekt. De opmerking van dat regelen zag ik dan ook met een glimlach aan. De opmerking nam ik met een korrel zout, ook gezien het feit dat het zo’n vaart niet zal lopen met dat regelen. Het is deels bluf van een partijleider en ook zal er voorlopig geen politieke meerderheid zijn om dit te realiseren. Bang dat het ras van Marokkanen nu ineens wordt gedeporteerd naar verre oorden ben ik geenszins.
     -  De CU spreekt van een ‘gezamenlijke fractie met de antisemiet Jean-Marie Le Pen’. Dit is niet waar. Zijn dochter Marine Le Pen is partijleidster en heeft afstand gedaan van de bij de tegenstanders van de PVV populaire onhandige uitspraak van haar vader. De suggestie dat na de Joden (Godwin, verwijzing WO 2) nu de Marokkanen aan de beurt zijn is nergens op gebaseerd.  Dit is slechts bedoeld om de PVV in een kwaad daglicht te zetten en staat haaks wat de CU politici regelmatig van de kansel horen als de wet van God gelezen wordt met hierin het ‘Gij zult geen vals  getuigenis spreken’ of wanneer er over HC zondag 43 gepreekt wordt over het hoog houden van de naam van onze naaste. Kwaadsprekerij en laster vernietigen de goede naam  en de eer van de naaste. Kwaadsprekerij en laster gaan zo in tegen de deugden van rechtvaardigheid en naastenliefde. De gedane opmerkingen passen dus totaal niet bij een zichzelf christelijk noemende partij.
     -  De CU spreekt over openlijke categorische haat en haat zaaien. Ook dit is niet waar, wederom dus een verdraaiing van standpunt en gebruik van de drogreden. Wilders is slechts de brenger van het slechte nieuws over de islam. De Koran en Hadith zaaien haat en fanatieke moslims die zich op deze slechte islamitische bronnen baseren zetten die haat iedere dag om in geweld zie http://www.thereligionofpeace.com voor de actualiteit van de expansiedrift van de islam. Wilders probeert zelf vrede te stichten en strijdt voor de vrijheid en vredige samenleving voor ons nageslacht. Hij voert gewoon zijn partijprogramma uit ten koste van zijn eigen veiligheid. Het is een politicus met goede bedoelingen die goed zijn voor de mensheid.
     -  Vervolgens de CU:  ‘We hoeven maar even terug te gaan in de geschiedenis’. Wederom een Godwin en verwijzing naar WO 2. Zelfs het Midden Oosten wordt aangehaald als gebied waar te zien is wat haat teweeg brengt. Inderdaad  haat van de islam, de Palestijnen en Hamas richting Israël , de enige democratie in het MO. Ontwrichtende haat komt voort uit de opkomst van de kwalijke islam. Niet de benoemer van het kwaad , de boodschapper van slecht nieuws, als de Kwade Genius zien. Politiek bedrijven dat ontwrichtend werkt?  De miljoenen kiezers van de islamkritische partijen in Europa denken hier blijkbaar anders over.
     -  De opmerking over Nederlanders met beter DNA verwijst naar het zogenaamde racisme van de PVV. Ook dit is een Godwin met een impliciete verwijzing naar het nazisme. De PVV verwijst slechts naar de feiten van het CBS en de lijstjes met criminaliteit (bekijk #opsporingverzocht op Twitter eens)  en werkloosheid.  De PVV wil democratische politieke middelen inzetten voor minder criminele Marokkanen, minder islam, vrijwillige remigratie en geen nieuwe islamisten toelaten zoals in Zwitserland het geval is.

Deze voorbeelden laten zien dat de CU het spel op een oneerlijke en dus onchristelijke wijze speelt. Dit is hun goed recht, maar beter was het de eigen visie op de problematiek te benoemen.
Met drogredenen en gebruik van de wet van Godwin probeert de CU met de onnodige reactie op de media hetze een politiek slaatje te slaan voor eigen gewin.

Is er dan niets aan te merken op hetgeen gebeurt is? Zeker wel.
Door de vorm (het laten joelen van partijleden op gestelde vragen) en het toelaten van de pers is een en ander geëscaleerd. Dit was niet nodig geweest.  Het gebeuren heeft als katalysator gewerkt voor de anti PVV propagandamachine van politici, media en zelfs de kerken. De hyena's liggen op de loer, zij doen allen mee met het in het beklaagdenbankje zetten van een politieke partij.
Een groot aantal actieve PVV politici heeft nu knikkende knieën en verlaten de partij. Het gros, ook van de kiezers, blijft de partij trouw.
Doctor Arnold Huijgen (en vele andere vooraanstaande  voorgangers en hun trouwe schaapjes) vond op twitter de reactie van de CU christelijk, ik kan dit niet beamen. De CU speelt het spel op een listige manier mee waarvan je je kunt afvragen of dit een houding is die bij een zichzelf christelijk noemende partij hoort. Zet een wacht voor uw lippen met uiteraard een hand in eigen boezem…

dinsdag 25 maart 2014

Nabeschouwing verkiezingen #gr2014 deel 1 Voorbereiding en campagne

De Spakenburgse Vrijheidspartij wist haar zetel te behouden. Door een nieuw, maar voor kleine partijen slecht systeem van verdeling van reststemmen mocht de tweede stoel in de raad niet bezet worden. Wel was er groei en dat is toch ook mooi meegenomen. De SVP wil alle kiezers bedanken voor het vertrouwen in de komende jaren. Interessant is het om even terug te blikken op de afgelopen periode en hierbij een aantal kanttekeningen te maken. Dat zal gebeuren in een drieluik, dit is deel 1.

Voorbereiding en campagne

Al in de zomer van 2013 is met de voorbereiding van de verkiezingen begonnen. Een belangrijk onderdeel is het verkiezingsprogramma. Dit is uiteindelijk de mooie en originele presentatiegids geworden. (zie rechts op deze blog) In een aantal sessies werd er een kleurrijke uitgave ontworpen, welke gedrukt is bij twee verschillende plaatselijke drukkerijen. Ook het reclame materiaal is verdeeld over ReproWK en drukkerij de Bunschoter. De kieslijst samenstellen was ook leuk om te doen, maar wel arbeidsintensief. Het was niet eenvoudig om een aantal nieuwe mensen te vinden, maar het is toch gelukt om de groep uit te breiden. Er staan kleurrijke figuren op de kieslijst, maar wat wil je ook, als je bij de SVP de vrijheid hebt om jezelf te zijn. Zo heeft een ieder bepaalde talenten die kunnen worden ingezet voor de partij, waarbij het criterium of zijn of haar bijdragen in het gedachtegoed van de SVP passen als leidraad fungeren. Zie voor verdere toelichting het stukje over de lijstduwer Hans van Tamelen van 20 maart. Jammer dat een aantal capabele burgers na een aantal gesprekken toch aangaven er niet aan toe te zijn om kleur te bekennen en zich bij ons aan te sluiten. De campagne was ook leuk, vooral het contact met de burgers op de markt gaf de groep hoop op een tevreden uitslag. We kregen bevestiging over onze opvattingen over de toekomst van Bunschoten. Ook was en is de SVP erg actief op sociale media als Twitter en Facebook. We bezochten nog Holle Wout etc. om jongeren te wijzen op de verkiezingen in verband met de sluitingstijden van de kroegen. Zie verslag kroegentocht van 2 maart op deze weblog.
De debatten op TV verliepen goed en dank gaat uit naar de LOS en DB-TV in samenwerking met de Bunschoter. Ook kreeg de politiek voldoende spreektijd in de lokale krant, teneinde de verkiezingskoorts nog wat verder op te voeren. Het benadrukken van de eigen ideeën voor het dorp voerde de boventoon. Maar soms was het nodig om de sluwe methode van het verdraaien van het standpunt van de zondagsrust te ontkrachten. Vooral het CDA is er een meester in om gebruik te maken van drogredenen (verdraaien van standpunten van andere partijen) en speelt het spel op een manier zoals op landelijk niveau bij Pechtold vaak te zien is. Respectloos van CDA kopman Wieldraaijer was zijn prognose van 0 zetels voor de SVP. Het liefst wil hij dus dat er geen groep kritische burgers meer mag zijn die zich willen laten vertegenwoordigen door de SVP. Over het momenteel weer zo populaire ‘uitsluiten van groepen mensen’ gesproken. Bijzonder leuk om te doen was de begeleiding van het school SVP team en medewerking om informatie over onze standpunten te geven. Op een aantal filmpjes is te zien hoe de standpunten van de SVP op een manier worden verteld zodat kinderen het ook kunnen snappen. Op de dag van de verkiezingen moest ik op de Calvijnschool de SVP fractie er nog even aan herinneren dat de SVP van ieder mens houdt, ongeacht kleur, ras of godsdienst. Onterechte misverstanden als dat de SVP een hekel heeft aan moslims kunnen zomaar onverwacht de kop opsteken. Het kan verkeren...

zondag 23 maart 2014

Wilders durft te zeggen wat vele lafaards alleen denken, ook binnen de kerken

Politiek correct Nederland gaat verder met het demoniseren van de PVV. Politici,  journalisten, media en zelfs de kerken doen mee. Dit alles naar aanleiding van een gezellige partijbijeenkomst, waarin de emotie van de eigen kiezers op de proef werd gesteld. Het roepen van ‘minder Marokkanen’ verdient niet de schoonheidsprijs, maar past volledig in het beleid dat de PVV al jaren voorstaat en waarvoor zij een democratisch gekozen mandaat van de kiezer heeft gekregen. De uitleg van Wilders op de persconferentie zaterdag was loepzuiver en bevestigt dat er totaal geen excuses hoeven worden gemaakt. De politieke tegenstanders van Geert verdraaien de standpunten van de PVV door opnieuw te komen met termen als ‘uitsluiten van groepen mensen, discriminatie en racisme’. Niets van dit alles is aan de orde bij het politiek bedrijven van de PVV. De kerken moesten zo nodig ook weer meedoen met het bestrijden van het grote blonde gevaar. Heel onverstandig, omdat met het voeden van een anti-Wilders sentiment de kerk PVV-stemmers kan wegjagen. Zo zullen kerken dan nog verder leeglopen. JAMMER! De kerk kan beter preken dat de opkomst van de islam de aankondiging van de antichrist is. De SVP is nog steeds blij met haar inspirator Geert Wilders die zijn standpunten op een duidelijke wijze presenteert, en die evenals grote denkers als Johannes van Damascus (‘De islam kondigt de komst aan van de antichrist. De islam is immers de uitdrukking van de fundamentele leugen, de leugen over God, de leugen over Christus’ .) en Maarten Luther (‘de islam is het werk van de duivel’) de kwade machten durft te benoemen. Afgelopen zondag is ook in mijn eigen kerkelijke gemeente gehoor gegeven aan de oproep van de PKN. In de kerk moet men geen uitlatingen doen over politici, die geen mogelijkheid hebben te reageren. In de kerken worden in gebed standpunten van een partij verdraaid en ongenuanceerd weergeven. Het is een kwalijke zaak dat onder verantwoordelijkheid van kerkenraden predikanten alle ruimte krijgen om deze onware uitlatingen te doen.  De kerken, die aan de IKON-hetze meedoen  liegen. Hun boodschap: ‘Gij zult geen vals getuigenis spreken tegenover uw naaste’ wordt daarmee een onoprechte, ijdele boodschap!

donderdag 20 maart 2014

Repliek op Arie de Graaf zijn vraag over @JackTerrible

Arie de Graaf kreeg van de redactie van @deBunschoter ruim een week voor de verkiezingen de ruimte om zijn kijk te geven op de plaatselijke politiek de afgelopen jaren. In de gepubliceerde versie die nogal was ingekort staan interessante dingen en zaken die redelijk goed  worden waargenomen. Een aantal keren ben ik het ook wel eens met de oud-dammer en op een aantal dingen heb ik al via een persoonlijke mail een korte reactie gegeven. In zijn epistel richt hij ook zijn vizier op personen, die door de redactie van de krant in ieder geval niet VOOR de verkiezingen kunnen reageren. Arie haalt natuurlijk zoals veel meelevende burgers ook Hans van Tamelen @JackTerrible, de lijstduwer van de SVP voor het voetlicht. Het siert hem in ieder geval dat hij dit publiek doet en niet achter de rug van de SVP om. De Graaf eindigt met een vraag in de trant dat Hans toch geen raadslid kan worden als hij leugens over Koningin Maxima vertelt NB op de landelijke televisie bij Man Bijt Hond. Graag wil ik de vraag van Arie beantwoorden.
De SVP is blij en trots op Hans van Tamelen. Hans is een lieve jongen met een hart van goud en zorgt heel goed voor zijn zieke buurvrouw in Amersfoort, het is een bewogen burger. Hij maakt kunst in de vorm van schilderijen en gedichten met een politieke boodschap. Deze politieke boodschap bevat kritische elementen richting de EU, de huidige politieke leiders als Rutte, Rompuy en ook de islam met haar vreselijke voorbeeldfiguur Mohammed. Deze boodschap mag niet gehoord worden in politiek Nederland. Hans en lieden als Gregorius Nekschot moeten eigenlijk worden afgevoerd in de gevangenis. Het is dan ook goed dat de EU onder aanvoering van islamknuffelaar Martin Schulz kritiek op de islam het liefst strafbaar gaat stellen. Hans is niet bang en vertrouwt op zijn Schepper, hij heeft een kijk op het leven ontwikkeld los van de geëigende paden kortom Hans is ZICHZELF en is een grote denker. Hij denkt na over het vraagstuk van de o zo heilige zondagsrust in relatie tot de sabbat en de problematiek in het Midden Oosten en het beloofde land Israël. Maar ja zelf nadenken over het leven, de maatschappij, kerk, politiek en de medische staf in een psychiatrische inrichting waar veel wordt verdiend aan het pillen verkopen wordt niet altijd op prijs gesteld. Bij de SVP wordt het ZELF nadenken wel op prijs gesteld en is hier alle ruimte voor. Zo heeft Hans ook zijn eigen gedachten over het huwelijk en het aangaan van relaties. Deze gedachten heeft hij onder woorden gebracht en ook verwerkt in zijn kunst. En Man Bijt Hond vond deze boodschap van de kleurrijke Hans, in tegenstelling tot vele saaie burgers die nooit iets interessant hebben te vertellen of niet verder komen dan mekkeren langs de zijlijn, wel goed genoeg voor haar uitzendingen.  Ja deze echtelijke boodschap van van Tamelen kan wat vreemd overkomen, vooral bij mensen die nooit hebben geleerd dat er vaak over een onderwerp anders kan worden gedacht. Weten wij bij de SVP dan een antwoord op elke vraag? NEE natuurlijk niet, maar wij geven wel een ieder de ruimte om te stoeien met de vraagstukken van het leven. Hans heeft de selectie om op de kieslijst van de SVP te komen doorstaan en is goed bevonden door de anderen op de kieslijst. Ook is besproken dat Hans geen woordvoerder zal worden in een politiek debat of dat hij nare journalisten te woord moet staan over standpunten van de SVP. Overigens staat Hans verbaal en schriftelijk ook zijn mannetje of vrouwtje. Nee Hans is als lijstduwer een groot sympathisant van het gedachtegoed van de PVV en het is voor hem een eer om op een plaatselijke kieslijst te staan van een Wilders-achtige partij. De SVP is blij omdat Hans een creatieve bijdrage levert aan de missie van de SVP. Een aantal schilderijen staan dan ook op de website van de partij. De SVP heeft vele gesprekken gevoerd met burgers die niet mank lopen, niet in een psychiatrische inrichting hebben gezeten en verder zich voorbeeldig gedragen, maar die uiteindelijk maar om laffe redenen niet op de kieslijst durfden te gaan staan. Hans heeft dit wel aangedurfd tot tevredenheid van hemzelf en ook van de SVP.  Hans bezoekt trouw de fractievergaderingen en heeft actief meegedaan met de campagnes. Hij komt door weer en wind op zijn fiets uit Emiclaer en heeft meer karakter in zijn lichaam dan lieden als Arie die nog nooit een vergadering heeft bijgewoond of heeft ingesproken in een raadscommissie. En als het lijstduwerschap van @JackTerrible voor de SVP minder stemmen heeft opgeleverd dan is dat geen probleem voor de SVP, het zegt meer over de kiezer die dan toch het gedachtegoed over de VRIJHEID die de SVP voorstaat nog niet goed heeft begrepen. Arie ik hoop dat ik je vraag een beetje heb beantwoord, het ga je goed…

woensdag 12 maart 2014

Plasterk heeft meer tijd nodig

Zoals eerder aangegeven heeft de SVP het raadsvoorstel ‘tuchtmaatregelen tegen een burger’ ter vernietiging door de Kroon aangeboden aan minister Plasterk. (zie artikel van 17 december) Na enige vertraging en pas na een gisteren gepleegd telefoontje kreeg ik dit voorlopige antwoord. Daar het college uit de wind wilde blijven door het voorstel via het presidium op de agenda te krijgen en het door Wieldraaier te laten verdedigen is hij de aangewezen man om de nu gestelde vragen nog te beantwoorden. Wordt dus nog vervolgd… Nog even voor de duidelijkheid; het gaat de SVP om de rechten van de burger los van een inhoudelijke beoordeling van deze trieste situatie met een burger.

maandag 10 maart 2014

De kijk op de zondagsrust van de SVP

In Kolossenzen 2:16 staat in de Nieuwe Bijbelvertaling: "Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat." Een stukje van 1 november 2008 met als titel 'Flashforward oftewel Bunsjoter Deurkiek' is gebaseerd op deze tekst. Het beschrijft de inrichting van het gebied rond de boulevard van plan Oostmaat, later Zuyderzee genoemd' De visie is nog steeds actueel gezien het thema zondagsrust voor de verkiezingen van 19 maart as. Hier volgt het artikel, letterlijk geciteerd en nu alweer vijf jaar oud maar hoogst actueel!

Nog nagenietend van het mooie natuurschoon van de Laakzone en het Laakse strand fiets ik met enkele neuriënde melodietjes van Annemieke Koelewijn in mijn hoofd het grondgebied binnen van de gemeente Bunschoten. Het verbrede fietspad op de Oostdijk is gelukkig bromfietsvrij gehouden en de contouren van de Moloch van Melis zijn goed zichtbaar. Toch goed dat de gemeenteraad nu alweer acht jaar geleden de historische beslissing nam om het gebied van de Oostmaat te ontwikkelen. De laatste cijfers over het toerisme geven een stijgende tendens weer. Fijn dat zoveel mensen met de cultuur en identiteit van ons dorp in aanraking komen. Oud-wethouder Heinen passeert me al groetend terwijl hij me een rij mooie witte tanden laat zien. Op het randmeer is het een drukte van belang, grote en kleine jachten krioelen door elkaar heen. Er vaart zelfs een verdwaalde botter dat zie je toch niet vaak op zondag. Ik passeer het welkomsbord op de boulevard. Wat een vooruitgang, zelfs die ene moskee heet nu naast de kerken de bezoekers welkom. Op de begane grond van het appartementencomplex draait het Huis van Rust op volle toeren. Bezoekers kunnen hier wat internetten, mediteren, bidden en een goed gesprek voeren, de koffie komt van de Wereldwinkel en is gratis. Een goed initiatief van de werkgroep Kerken in deze jachtige maatschappij. Op de 3e verdieping gooit Dirk Koelewijn vliegtuigjes naar beneden. Ze zijn gevouwen van het Wareco rapport, en ja achteraf viel het nogal mee met het onbewoonbaar verklaren van de woningen op de Schans. Goed dat de gemeente enkele appartementen beschikbaar heeft gesteld voor bewoners uit deze buurt. Meneer Drupsteen heeft ondertussen zijn 6e woning al verhuurd, nog even en het plan voor complete nieuwbouw kan weer uit de koelkast gehaald worden. Op de 6e verdieping schreeuwt Elly de Graaf: “Wat fijn dat we uit de raad zijn hè, nooit meer van die lange saaie vergaderingen”. Ondertussen neemt Jan Hopman een duik in zijn privézwembad op het dakterras. Niet zo gek van hem dat hij zijn bedrijf heeft verkocht en nu kan rentenieren. Aan mijn rechterhand lopen jongeren van de Adventkerk en de Maranathakerk evangelisatieblaadjes met uitnodigingen voor de avonddienst aan toeristen uit te delen. Dit samenwerkingsverband had men toch echt niet voor mogelijk gehouden een aantal jaren geleden. Onder regie van de Eendracht vaart de Boot der Bezinning uit. Deze pontveer naar de Eemhof is een groot succes. Op de Dag des Heeren is de boot gratis en Hans Sloof is een enthousiaste gastheer. Ik informeer nog even bij Bort Zwaan en Jaap Duijst (klavertje vier) hoe de verkoop is in het evangelisatietentje op de boulevard. Naast boekjes met geestelijke diepgang zijn er poppen in klederdracht te koop. Komen jullie nog tot zinnige gesprekken of is het alleen maar boulevardpraat? Jaap laat weten; “We leven in het eind der tijden maar ik ben dankbaar dat ik dit nog mag doen…” Aan het eind van de Huijgenboulevard hangt een groot billboard over een zomeroptreden van het visserskoor. Op de havenstraat aangekomen denk ik altijd aan de schets van Rikkert Heinen, die man kon echt niet tekenen zeg ik hardop. Op deze warme dag wacht me thuis een heerlijk koud flesje bier. Al drinkend gaat er wat langs mijn mond en ik voel nattigheid. Ik word badend in het zweet wakker en hoor een liedje over dromen van Marco Borsato uit de wekkerradio. Oprechte deelneming met vooruitwerkende kracht voor die personen die 2016 niet gaan halen.

zondag 2 maart 2014

Sfeerverslag kroegentocht SVP

De SVP bezocht afgelopen weekend een aantal horecagelegenheden. Van deze bezoeken en gesprekken met ondernemers en bezoekers is het volgende vermeldenswaard.
Zoals bekend zijn de openingstijden van de uitgaansgelegenheden onderwerp van gesprek geweest in de gemeenteraad. Een meerderheid van de raad heeft besloten dat de deuren om klokslag middernacht dicht gaan en dat twee uur later de dansvloer weer leeg moet zijn.
Om kwart over elf kwamen we aan bij Holle Wout. Er waren nog niet veel gasten. We werden gastvrij ontvangen door Henri de Jong. Deze enthousiaste jonge ondernemer is niet blij met het raadsbesluit en wil graag dat zijn bezoekers later dan 12 uur mogen komen en ook later dan twee uur naar huis mogen gaan. De bezoekers waren het hier ook mee eens. Ondertussen gingen we even een kijkje nemen bij eetcafé Thuus. Hier was de zaak om kwart voor twaalf al leeg. Dit komt omdat Thuus een sluitingstijd heeft van half een. Dit betekent voor gasten die langer willen uitgaan, dat zij gedwongen worden om voor middernacht ergens anders binnen te komen. Een heel nadelig effect dus van het genomen besluit van de gemeenteraad. Voor Thuus betekent dit dat gemiste omzet nog wel eens op zondag wordt ingehaald. Tja over het tegengaan van verstoring van de zondagsrust gesproken. Om kwart voor twaalf stonden er rijen dik voor de ingang van Holle Wout en de Jantjes. We hadden genoeg gelegenheid de jongeren hier te spreken over de sluitingstijden. We riepen de jongeren op te gaan stemmen op 19 maart op een partij die voor verruiming van de sluitingstijden is zoals de SVP dat is. We zagen dat de eigenaar van de Jantjes een jongen die na twaalf uur naar binnen wilde volgens de regels tegenhield. Rond half 1 waren we bij Porto d’Oro aangekomen. De gastvrije ondernemer zou hier zondags graag gasten op een terrasje willen ontvangen. Dit is nu verboden in verband met de zondagsrust. We mochten een flyer op de deur plakken van de SVP. Nadat we lekker hadden gegeten ging de tocht weer naar Holle Wout. Er was een opstootje in de Kajuit geweest, maar deze was door de politie onder controle gebracht. In Holle Wout waren we getuige dat de ondernemer rond kwart voor twee de bezemwagen-functie vervulde en alle gasten vertrokken naar buiten. Op straat was het een drukte van jewelste met veel lawaai. We keerden hierna naar Loes en evalueerden de avond. Conclusie was dat alle ondernemers (Ook de eigenaar van grillroom Sphinx wilde een stukje terras op zondag) die we gesproken hadden gevoelens van ontevredenheid uitten. Ook de bezoekers lieten zich allerminst lovend uit over de politiek. Ja en als volksvertegenwoordigers hadden we gezien dat de huidige praktijk nogal wat vragen oproept. Onder tijdsdruk moest er worden uitgegaan, hetgeen voor velen een onbevredigend gevoel gaf. Opvallend was verder toen ik naar huis ging dat rond drie uur nog vele bewoners van de Hoekstraat nog gewoon in de huiskamer zaten. Genoeg stof tot nadenken en bespreking. Het laatste woord is nog niet gezegd. De SVP hoopt dat een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad een voor alle partijen bevredigender oplossing vind voor de regelgeving van het uitgaansleven in de horeca, want op deze manier resteren slechts frustraties en dat kan nooit goed zijn voor mens en maatschappij…