zaterdag 31 oktober 2015

Uitgebreid interview voor de AFRIKANER VOLKSPARTY

Onlangs werd ik benaderd door een journalist die voor de AFRIKANER VOLKSPARTY werkt. Hij was me op het spoor gekomen door het opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad over halal vlees in de noodopvang voor vluchtelingen. Via de link is het gehele interview te lezen. De inleiding is geschreven in het Zuid-Afrikaans en goed te volgen voor ons...of niet?

MNR. PETER FRANS KOOPS VAN DIE SPAKENBURGSE VRYHEIDSPARTY: "MOENIE DIE ISLAM FASILITEER DEUR HALAAL AAN TE BIED NIE. DIT IS MOS WATER OP DIE MEULE VIR MOSLEMS".
Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met mnr. Peter-Frans Koops die oprigter van die Spakenburgse Vryheidsparty wat sedert 2009 in die munisipaliteit van Bunschoten sit. In 2010 het hulle vir die eerste keer deelgeneem aan die verkiesings vir die munisipaliteite. Die SVP baseer hul op die Bybelvers Matt 7:12 'Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete', en huldig die islam standpunte van sowel die Staatkundig Gereformeerde Party as die Party vir die Vryheid.

donderdag 29 oktober 2015

Kort interview RD: 'Wilders is als de profeet Elia'

Deze week werd ik gebeld door een enthousiasten journalist van het Reformatorisch Dagblad met de vraag of er een verband bestaat tussen het verbale geweld van Wilders en het fysieke geweld van burgers die in verzet willen komen bij de stroom van vluchtelingen. Hieronder de tekst die samengesteld is na een telefonisch contact en hier het artikel in de krant.
Peter Frans Koops, raadslid voor de Spakenburgse Vrijheidspartij (1 van de 19 zetels in de raad) in de gemeente Bunschoten. De partij van Koops, zelf gereformeerd vrijgemaakt, is verwant met de PVV. 
„Je kunt Wilders de schuld van agressie-incidenten zoals in Woerden niet in de schoenen schuiven.  Hoewel ik me niet altijd kan vinden in de toon van Wilders, deel ik zijn anti-islamstandpunten. De onrust vorige week tijdens een bijeenkomst in het Brabantse Steenbergen heeft ermee te maken dat veel mensen het zat zijn. De afgelopen decennia zijn de grenzen wagenwijd opengezet. Vluchtelingen worden in de watten gelegd. Onlangs werden in Spakenburg ook nog meer dan honderd vluchtelingen een paar dagen verwend. Ze krijgen lekker eten, op zondag wordt voor hen een partij voetbal georganiseerd. Ik zie Wilders als een profeet Elia. Die waarschuwde op de berg Karmel tegen afgoderij. Zo verzet Wilders zich tegen de islamisering. Veel dominees zijn te bang. Ze durven zich niet tegen het mohammedanisme uit te spreken. Demonstranten die een asielopvang belagen, handelen tegen onze Grondwet. Moslims die in asielzoekerscentra christenen lastigvallen, handelen in lijn met de opdracht van Mohammed. Denk daar maar eens over na. Ik neem geen blad voor de mond. Pas werd ik door een jongere uitgemaakt voor vuile nazi. De voorzitter van de lokale Christelijke Arbeiders Partij (CAP, 2 van de 19 zetels) verwijt me haatzaaien. Hij vergeleek me pas met Hitler door te zeggen dat ik op een man met een snorretje lijk. Ik overweeg aangifte tegen die voorzitter te doen. Ik laat mijn kiezers niet beledigen.”

dinsdag 20 oktober 2015

Halal voedsel ongewenst en niet nodig

Bij de huidige toename van vluchtelingen naar het Westen vervullen gemeenten een gastvrije rol door o.a. vaak sporthallen in te richten als tijdelijke verblijfplaats. Ook in Bunschoten-Spakenburg is een groep van 124 vluchtelingen op een wel erg gastvrije manier opgevangen. Alle lof voor de inzet van vrijwilligers om het de gasten naar de zin te maken. Opmerkelijk is wel de naïviteit bij bestuurders met betrekking tot het gemak van het serveren van halal voedsel en dan vooral het vlees.
Veel mensen hebben wel eens van halal gehoord maar weten niet precies wat het inhoudt. Halal is een Arabisch woord dat door moslims wordt gebruikt om aan te geven dat iets toegestaan is en dat het conform islamitische wetten en regels, de sharia, is. Het tegenovergestelde is haram, wat verboden betekent. Bij halal vlees gaat het om een gezond dier (koe, geit, of gevogelte) dat onder het uitspreken van de woorden ‘bismillah allahu akbar’ (in de naam van Allah, Allah is de grootste) meestal zonder verdoving gedood wordt. Natuurlijk moet vervolgens de hele logistieke keten ook voldoen aan de islamitische regels en wanneer het industrieel verwerkt wordt, zijn er tal van islamitische certificeerbureaus die graag een graantje mee willen pikken door jaarlijks een halal-audit uit te voeren. Dit natuurlijk tegen een behoorlijke vergoeding.

Waarom is het aanbieden van halalvlees ongewenst?
Voor christenen zijn er in de Bijbel meerdere verzen te vinden, die weergeven dat christenen zich moeten onthouden van zaken die door afgodendienst bezoedeld zijn, inclusief het eten van offervlees. Bij halal vlees wordt de naam Allah uitgeroepen. Daarmee wordt niet een soortnaam van het Opperwezen gebruikt, maar duidelijk de identiteit die gepresenteerd wordt in de Koran, die in de tijd van Mohammed één van de 360 afgoden in Mekka was. Met het aanbieden van halal vlees wordt dus heidendom gefaciliteerd. Naar onze mening niet een taak van de overheid.
Met het aanbieden van halal vlees wordt voldaan aan de islamitische spijswetten. Deze spijswetten lijken veel op de joodse, maar zijn op een bepaald punt significant anders. Joodse mensen die voldoen willen aan joodse wetten doen dat enkel voor zichzelf. Zij verwachten niet dat niet-Joden zich er ook aan houden. Bij de islam ligt dat anders. De islamitische wetten zijn bedoeld voor iedereen. Iedereen dient zich goedschiks dan wel kwaadschiks te onderwerpen aan de door Allah-gegeven wetten. Denk aan het woord islam, dat ‘onderwerping’ betekent. Met het aanbieden van het halal vlees wordt toegegeven aan de eisen van de islamitische wet. Vandaag het eten, morgen waarschijnlijk de vrijheid van godsdienstkeuze. Islamisering dus. Uiteindelijk zijn er voor niet-moslims maar drie keuzes over;
1. Het zwaard
2. Behandeld worden als tweederangsburger met veel bezwarende bepalingen
3. Moslim worden
Alle vier islamitische wetscholen zijn hier helder over.
Overigens verdient in het kader van het dierenwelzijn verdoving ook de voorkeur boven het levend slachten, maar dat terzijde.

Wat moeten we de vluchtelingen dan voor zetten?
Naar onze overtuiging dient de overheid neutraal te zijn in deze. Eten aanbieden dat bezoedeld en ingezegend met afgod Allah is dus niet nodig. Natuurlijk hoeft dit niet te betekenen dat er geen rekening gehouden wordt met de gasten. Voor de hand ligt om varkensvlees te vermijden. Wil men nog een stap verder gaan in het tegemoet komen van dieetwensen, dan zou men bijvoorbeeld kosjer vlees kunnen aanbieden. De slachting van het dier in de joodse slacht lijkt veel op de islamitische, met dat verschil dat er niet de naam van Allah over wordt uitgesproken. De hardnekkige moslimmigrant die dan nog weigert het voorgeschotelde eten te nuttigen, kan gewezen worden op het feit dat moslims bij gebrek aan halal vlees, toegestaan zijn om niet-halal, haram vlees te eten. Naast ongewenst dus ook niet nodig.
In de Koran staat namelijk dat in noodgevallen het haram eten door Allah vergeven wordt. Soera 2:173; ‘Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol’.
Frappant is dat de Paapse mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld en hierover gepreekt wordt in de kerken, maar dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod Allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Bestuurders zouden in plaats van naïviteit betonen zich juist eens wat beter in de achtergronden van het halal eten moeten verdiepen en nuchter propageren dat in Nederland de overheid niet de taak heeft om de islam te faciliteren.

Peter Frans Koops, raadslid Spakenburgse Vrijheidspartij www.svpbunschoten.nl
Andre van Mulligen, Uitgever bij Victory Publications www.victorypublications.nl
gepubliceerd in Reformatorisch Dagblad 20 oktober

dinsdag 13 oktober 2015

Vluchtelingen in Spakenburg

In de gemeenteraad van Bunschoten is 21 september een motie aangenomen, waarin de raad het college de opdracht meegaf een gastvrij signaal af te geven naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De VVD, SGP en SVP stemden tegen deze motie met ieder eigen argumentatie. Dat tegen deze motie is gestemd heeft niets te maken met het in de kou laten staan van vluchtelingen, onbarmhartigheid of ander sentimenteel geneuzel. In een democratie zijn de meningen over deze problematiek nu eenmaal verschillend en dan hoeft zo’n motie helemaal niet unaniem te worden aangenomen. Anders was het geweest als er van het COA een vraag richting de gemeente kwam voor tijdelijke opvang van een aantal vluchtelingen. De SVP had dan wel eens positief op deze aanvraag kunnen reageren. Het liep dus anders, de COA kwam snel kijken in sporthal De Kuil, welke was uitgekozen door het college als opvanglocatie, en keurde deze natuurlijk goed. Er moest ineens een informatieavond door de gemeente worden belegd om buurtbewoners te informeren en eventuele zorgen weg te nemen. Er ontstond veel onrust op sociale media met hierop beschamende uitlatingen richting onze medeschepselen. Toen bleek dat het allemaal nogal rustig en goed verliep kon het college positief reageren op de vraag van verlenging. Het zouden 4 + 3 = 7 dagen worden. De Spakenburger gemeenschap liet zich van zijn beste kant zien. Uitjes werden geregeld, ze werden bedolven onder de kibbeling en zondags werden ze opgehaald om naar de kerk te gaan. Allemaal heel leuke dingen. Ondertussen was er in de media een klimaat ontstaan waarin negatieve uitingen nog slechts uitzondering waren. Dat de zaak goed loopt is prima, dat houdt echter niet in dat ingenomen standpunten van de partij waarvoor ik woordvoerder mag zijn in de raad, de Spakenburgse Vrijheidspartij, drastisch zouden moeten worden bijgesteld. In de uitzending van Maarten van de Molen, zie vorige weblog, heb ik een milde toon richting onze medemensen laten horen, naast een afwijzing van een toenemende invloed van de islam op onze maatschappij. De SVP heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal politieke punten opgenomen om een toenemende islamisering te remmen. Van belang hierbij is dat de visie op de komst van een moskee, minaret of islamitisch onderwijs, gesluierde kleding in overheidsfuncties enzovoort anders is dan de problematiek met asielzoekers. De SVP zal ieder dossier apart moeten beoordelen.  Bij het huidige dossier van noodopvang zal de SVP een viertal zaken kritisch blijven beoordelen. Dat zijn achtereen volgend;

1. De gemakkelijkheid waarin met het serveren van halal maaltijden wordt omgegaan. Op twitter heb ik dit nogal negatief omschreven als buigen voor afgod allah, islam = antichrist, en geschaard onder de zelfislamisering van Nederland. Frappant is dat de Paapse Mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld, en hierover gepreekt wordt in de kerken en dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De wensen van moslims hoeven hier helemaal niet worden ingewilligd. In de koran staat namelijk dat in noodgevallen het niet halal (haram) eten door die vreselijke allah vergeven wordt. Soera 2:173. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

2. Het afplakken van posters in de sporthal met uitingen van de Nederlandse cultuur als het drinken van bier schaar ik ook onder de noemer zelfislamisering. Laat wel wezen dat gasten uit het buitenland moeten weten dat zij in het Westen zijn en dat hier andere normen en waarden gelden dan in de Arabische wereld.

3. Het kiezen van een drukbezette sporthal vind ik een slechte optie, voor de toekomst is het toch echt beter om leegstaande panden te gebruiken en of particulier initiatief te stimuleren. 

4. Van belang is dat tijdelijke opvang wat anders is dan een groot asielzoekerscentrum inrichten voor langere tijd. Voordat de SVP hier een standpunt over zou moeten innemen willen we graag de burgers aan het woord laten in inspraakavonden. Het eerder ingenomen standpunt van opvang in eigen regio staat wat mij betreft nog steeds overeind, los van het gegeven dat Spakenburg op een vriendelijke en gastvrije manier met de gasten is omgegaan.

maandag 12 oktober 2015

Bij RTV Bunschoten over vluchtelingen,islam,PVV etc...

Onlangs werd ik uitgenodigd door de sympathieke Maarten van de Molen van RTV Bunschoten. Ik werd in het programma ondervraagd over de vluchtelingenproblematiek in Europa, Nederland en de lokale noodopvang in sporthal De Kuil. Terloops komen ook de islam, het optreden van Wilders en de groei in de peilingen van de PVV aan de orde. Ik vond het leuk om gast te zijn en wens RTV Bunschoten suc6 met hun werk...