zaterdag 28 december 2013

Vragen over Israelbeleid waterbedrijf Vitens

Schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde aan het college van B&W van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) over het Israëlbeleid van waterbedrijf Vitens
Aanleiding
In de media verschenen berichten dat Vitens de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot (dat ook water levert aan Palestijnen) heeft beëindigd. Vitens onderbouwde dit als volgt. Vitens hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Volgens Vitens zou het Israëlische waterbedrijf Mekorot de gezamenlijke projecten niet los gezien kunnen worden van de politieke context 'En wij willen graag neutraal blijven,' zegt een woordvoerder. Vitens Evides International nam echter van 5 tot en met 9 december jl. deel aan de handelsmissie naar de Palestijnse gebieden en werkt samen met de Palestijnse Water Autoriteit waaronder ook het waterbedrijf in de Gazastrook (CMWU) valt, dat wordt bestuurd door de terroristen van Hamas. De nooit herroepen "Constitutie van Fatah", de bestuurder op de Westelijke Jordaanoever, spreekt in artikel 12 van uitroeiing van al het "economische, politieke, militaire en culturele Zionisme". De vernietiging van Israël. In het Handvest van Hamas wordt openlijk opgeroepen alle Joden te vermoorden: Artikel 7: "De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: "O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij".
Vitens is een semi-overheids bedrijf waar veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd wordt, zij levert ook water aan de gemeente Bunschoten. Bunschoten is aandeelhouder en heeft een rechtsbasis om het bedrijf aan te spreken op haar handelen.
De fractie van de SVP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van B&W;
Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het besluit van waterbedrijf Vitens om de samenwerking met het Israëlische Mekorot op te zeggen?
Vraag 2 Wat is uw mening over de beëindiging van het samenwerkingsverband met Israël?
Vraag 3 Vindt u niet dat Vitens een politiek statement maakt, door wel met Hamas te blijven samenwerken, en dat dit dus in tegenspraak is met de door Vitens zelf gewenste neutraliteit?
Vraag 4 Bent u bereid Vitens een brief te sturen waarin u uw afkeuring uitspreekt over de stopzetting van de samenwerking met het Israëlische Mekorot? Zo nee waarom niet?
Vraag 5 Bent u bereid om Vitens te verzoeken nu ook de samenwerking met Hamas maar te beëindigen om echt neutraal te blijven in de kwestie Israël/Palestina? Zo nee waarom niet?
Vraag 6 Samenvattend; wilt u als dagelijks bestuur van de gemeente Bunschoten uw afkeuring richting Vitens uitspreken over deze ontwikkeling of laat u enig initiatief in deze over aan de gemeenteraad van Bunschoten?
Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet voor de raadsvergadering op 23 januari 2014. Bunschoten 18 december 2013 P.F. Koops, fractievoorzitter SVP

zondag 22 december 2013

Kerstoverdenking Gezang 75:14,15

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Gezegende Kerstdagen en een voorspoedig 2014

dinsdag 17 december 2013

Terugblik marathonzitting raad

Afgelopen maandagavond kwam er een einde aan een marathonzitting die de donderdag ervoor was ingezet. Het belangrijkste item van donderdag was de bespreking van de horecanota. Onderdeel hiervan was een besluit over de openingstijden van de uitgaansgelegenheden, u weet wel de door een iets te enthousiaste SGP genoemde catacomben van satan. Vooral op Facebook was de groep 'Verruimingstijden sluitingstijden Spakenburg' prominent met discussie, meningsvorming, spot en uitdaging bezig. Overigens jammer dat van de inmiddels ruim 800 leuk-vinders er maar drie jongeren het ook leuk vonden om naar het gemeentehuis te komen. Als SVP kozen we voor vrijheid voor de ondernemer en burger. Ook namen we het advies van de kwaliteitskring,horeca en de politie over. De grote partijen CU en CDA draaiden de klok echter letterlijk een half uur en figuurlijk zelfs meer terug door te kiezen tegen verruiming van de sluitingstijden. Bovendien moet de jeugd binnenkort voor 24.00 uur binnen zijn. De argumentatie van de grote christelijke machthebbers (op Twitter uitgedrukt als machtspolitiek) was flinterdun, onrealistisch, onverstandig en vooral gebaseerd op wensdenken. Enfin, de race is gelopen en er resteert slechts de oproep voor de jeugd om zoveel mogelijk naar de stembus te gaan om in ieder geval NIET te stemmen op CU en CDA willen zij in de toekomst wat langer van het uitgaansleven genieten. Als de jeugd aan de zijlijn blijft klagen over de politiek en niet gaat stemmen zal er waarschijnlijk niet veel veranderen aan dit orthodoxe beleid.
Verder had de raad de mogelijkheid om wensen en of bedenkingen te uiten over het zoveelste voorgestelde samenwerkingsverband. Ditmaal de coöperatie O-gen. Wij hadden erg veel bedenkingen over deze ontwikkeling die eerder de zelfstandigheid van Bunschoten in gevaar brengt in plaats van dat dit deze verstevigt. Politieke partijen kunnen een grote mond hebben over de zelfstandigheid van Bunschoten, maar tegelijk tegen hun eigen gepreek in handelen. Bij de SVP loopt het spreken over de zelfstandigheid van Bunschoten synchroon met het handelen er naar.
Voorts kon de SVP wederom niet instemmen met de verlenging van tuchtmaatregelen tegen een burger. Daar dit hele gebeuren de minder leuke kanten van het raadslidmaatschap betreft zal ik er hier nu niet veel over schrijven. Het voorstel vind de SVP rijp voor vernietiging door de Kroon en de procedure richting Minister Plasterk is ingezet. Daar de heer Nicolai mijn voorzet om me voor het dankgebed binnenboord te houden niet in het doel schopte nam ik maandagavond wat eerder afscheid om in mijn eigen bedje tot Hem te naderen. Laten we het maar houden op wederzijds onbegrip. De bijdragen van de SVP in deze vergadering zijn allen integraal te lezen op de partij website www.svpbunschoten.nl

vrijdag 13 december 2013

Kanttekeningen bij de komst van TROTS Spakenburg in Bunschoten

Afgelopen maart schreef ik een artikel over de komst van de SGP in Bunschoten. Negen maanden verder is het wel interessant om dit nog eens te lezen en de daar gedane beweringen te toetsen aan de werkelijkheid. Leuk voor een andere keer, nu echter de aandacht voor de komst van TROTS Spakenburg. Een aantal kanten worden kort belicht waarin feiten naast opiniërende opmerkingen neergezet worden, puur uit interesse voor het schrijven over dit soort zaken.

Meedoen met beschadigd imago

Uit een persbericht bleek dat het mee willen doen in Spakenburg mede gestimuleerd is door het landelijk bestuur. Met hierin Jacob Muijs, een volbloed Spakenburger, ligt dat voor de hand omdat de kans dat TROTS zonder invloed van hem waarschijnlijk niet zou meedoen. TROTS Nederland ligt ondertussen aardig op zijn gat. De overigens sympathieke Rita Verdonk is na intern gesteggel gestopt en ook bij de afdeling in Den Helder hebben zich LPF-achtige toestanden voorgedaan. Het imago van TROTS heeft hier en daar dus nogal wat deuken opgelopen, maar dit weerhoudt het landelijke bestuur er niet van om op een aantal plaatsen in Nederland trotse plantjes te poten. Op zich een lovenswaardig streven waar velen die maar blijven mekkeren over politiek en politici een voorbeeld aan kunnen nemen. Toch mag hier niet onvermeld blijven dat het meedoen met een beschadigd imago, zoals in 2010 met het door de kiezer uitgespuugde Betaalbaar Bunschoten, de kansen op winst bij verkiezingen drastisch verkleint.

Een ouderenpartij maakt het onderscheid

Inmiddels is bekend dat de partij zich gaat richten op 50 plussers. In een persbericht dat blijkbaar regelmatig wordt aangepast is te zien dat TROTS Spakenburg de pensioenen en andere voorzieningen van ouderen op peil wil houden en dat ze willen helpen bij veilig oversteken. Erg sympathiek en voor TROTS Spakenburg hoop ik dat dit een juiste keus is als doelgroep. Dan wil men ook nog eens de christelijke normen hoog houden in ons dorp. De eerlijkheid gebiedt hier toch te zeggen dat dit punt niet echt bruist van originaliteit en noodzaak nu de SGP ook gaat meedoen. Overigens heb ik Rita Verdonk deze christelijke dimensie in het waarden- en normendebat nooit horen benoemen, maar het is natuurlijk de kracht en vrijheid van lokale afdelingen om ook plaatselijke accenten te leggen. Overigens heb ik de huidige raadsleden er niet op kunnen betrappen dat zij niet TROTS zijn op ons dorp. Bovendien behartigen zij reeds de belangen van ouderen. Al zijn er wel erg veel partijen die veel te gemakkelijk allerlei samenwerkingsverbanden (coöperatie Randmeren, O-gen, rekenkamercommissie, etc)  goedkeuren en zo zelfs de eigen zelfstandigheid, waar we trots op kunnen zijn, op het spel zetten.

Kansen moeilijk in te schatten

Opvallend is dat de Facebook groep TROTS Spakenburg een groot aantal vrienden heeft. Voordat bekend werd dat ze mee zouden doen met de verkiezingen waren er al honderden lieden die blijkbaar zo fatsoenlijk waren om het niet aan te durven een vriendschapsverzoek te weigeren. Dit is een gemêleerd gezelschap, van Mona Keijzer tot Henk Hoksbergen en van Wiebe de Boer tot Magda Koops.  Deze vier zullen ongetwijfeld NIET op TROTS Spakenburg stemmen. Van het oudere deel van hun doelgroep zijn er velen die niets met de computer doen, dit betekent dat TROTS zeker ook de straat op moet om campagne te voeren.  Het aantal Facebook vrienden zegt dus niets over de kansen van TROTS om ook daadwerkelijk in de raad van Bunschoten te komen. Bovendien lijkt het voor de hand te gaan liggen dat er vooral ouderen op de kieslijst moeten gaan komen, want dat nu jongeren de belangen van ouderen gaan behartigen lijkt in deze maatschappij waarin jongeren niet eens meer willen opstaan voor ouderen in het openbaar vervoer niet zo aannemelijk.
 
Poppetjes zoeken

Van Jacob Muijs is bekend dat hij eerder plannen had met verrader en ex-PVV’er Hero Brinkman om met het Democratisch Politiek Keerpunt (DPK) in de Tweede Kamer zitting te nemen. Deze plannen mochten van de kiezer niet doorgaan. Jacob zal zich dus wel bedenken om niet nog een keer met een afgang geconfronteerd te willen worden en zal dus zelf hoogstwaarschijnlijk niet op de kieslijst gaan staan. Op Facebook is Muijs ook zelf actief en nadat ik ont-vriend ben begrijp ik wat beter dat er relatief weinig vrienden met een autochtone Spakenburgse achternaam in zijn vriendengroep te vinden zijn. Benieuwd zal een ieder zijn welke burgers er dan op de kieslijst komen? Misschien iets voor Ab Zandbergen of de doorstart van Wilma Stuivenberg? Stemmentrekker Aart Heuveling lijkt me toch wat aan de oude kant, maar je weet maar nooit. Frappant is dat bij de SGP de broeders uit alle hoeken, gaten en ‘catacomben’ van het dorp tevoorschijn kwamen om de kieslijst te vullen, menig partij inclusief de mijne kan nu eenmaal moeilijk aan nieuwe (deskundige) mensen op de lijst komen.

Vooralsnog is het stil aan het front. Op zich is het goed dat de democratie goed gebruikt wordt maar de kans dat de SGP het gaat redden acht ik toch hoger dan dat TROTS dit doet. Ik wens de overigens sympathieke en redelijk intelligente Jacob Muijs veel succes met de verkiezingen op 19 maart 2014.

zaterdag 7 december 2013

Catacomben van satan

De SGP gaat meedoen met de verkiezingen in maart 2014. In de commissie bestuur en middelen gaf de orthodox christelijke partij een visitekaartje af door te spreken over de uitgaansgelegenheden voor de jeugd in termen als catacomben van satan. Alcohol werd bestempeld als gif. Dit naar aanleiding van het raadsvoorstel over de horecanota waarin de raad kan besluiten tot verruiming van de sluitingstijden. De nummer twee op de kieslijst, de heer Bram van Goor, was de vertolker van het nieuwe principiële geluid in de politieke arena. Op de sociale media waren er al snel  reacties te lezen die vooral bestonden uit onbegrip en afwijzing. Wat men er inhoudelijk ook van vindt, enige scherpe oprispingen kunnen het debat wel weer wat verlevendigen. De SVP heeft de vrijheid van meningsuiting hoog en respecteert de manier en het recht waarop politici hun standpunten onder de aandacht brengen. Inhoudelijk mag er van mening worden verschild en de raad zal komende vergadering een besluit nemen, de SGP zal nog even moeten wachten en mag pas meebeslissen als ze in de raad komen. Overigens ben ik benieuwd of al die 23 SGP-kandidaten het betoog van Bram onderschrijven, maar dat ter zijde. Naar aanleiding van dit gebeuren bereikte mij de vraag of een moskee aangeduid kan worden als een catacombe van satan. Natuurlijk kan dat is mijn eerste reactie omdat een ieder de vrijheid moet hebben om het gebedshuis van moslims te benoemen zoals hij of zij wil. Een orthodox moslim zal deze vraag evenwel anders beantwoorden dan een Aleviet die nooit in de moskee komt. En een islam kritische SVP-stemmer zal de vraag ook weer op een andere wijze beantwoorden. Zelf denk ik dat catacombe niet het juiste woord is. Een catacombe is een ondergronds stelsel van gangen en kamers, waar de eerste Romeinse christenen leefden en hun doden begroeven. In de kroegen, discotheken en in de moskee begeven zich volgens mij levende schepsels. Schepsels die allen zoekende zijn naar bezinning en waarheid, sociale bewogenheid en ontspanning. Naast het gebedshuis van afgod allah kan een moskee echter ook opleidingscentrum zijn voor jihadisten en kan geweld gepredikt worden tegen Joden, Christenen, homo’s en alles wat niet islamitisch is. Als dit het geval is dan wordt de theorie van Johannes van Damascus, die vele eeuwen geleden al zei dat de islam de komst van de antichrist aankondigt, werkelijkheid en lijkt een term als voorportaal van de hel voor een haat zaaiende moskee eerder op zijn plaats. Maar ach vele broeders en zusters inclusief mezelf maken meer tijd vrij voor eigen vertier dan zich te bekommeren om het eeuwig welzijn van onze naaste medemens… De plaatselijke krant nam dit artikel over en luisterde naar de spellingcontrole. Ik niet, ik gun afgod allah geen hoofdletter A

woensdag 27 november 2013

Presentatiegids 2014-2018 SVP

Het is mij een genoegen u de presentatiegids 2014-2018 van de Spakenburgse Vrijheidspartij aan te bieden. Als fractie van de SVP hebben we veel tijd gestoken in dit boekje waarin ook het nieuwe ‘verkiezingsprogramma’ is opgenomen. Als slogan is gekozen '...vertrouwen in de burger...' Er is gekozen voor een luchtige opzet met korte teksten en een aantal illustraties van lokale kunstenaars. Naast het bedrijven van Politiek zal de jonge politieke beweging zich de komende periode ook blijven richten op Voorlichting over de islam in relatie tot het christendom. Bovendien zal de partij ook Solidariteit blijven betonen aan maatschappelijke organisaties en verenigingen. De digitale versie in PDF formaat is te lezen vanaf de website van de SVP. Via de link en de rechtermuistoets en 'Doel opslaan als' is de PDF file met naam PG.pdf op de harde schijf te downloaden. Als u een gedrukt kleuren exemplaar wilt dan kunt u me dat laten weten via info@svpbunschoten.nl Ik kom hem dan graag persoonlijk overhandigen. Veel leesplezier gewenst…en een goeddoordachte gang naar de stembus op 19 maart 2014!
 

maandag 18 november 2013

Op de markt en in de kroeg

Afgelopen zaterdag stond de Spakenburgse Vrijheidspartij op de markt. We hadden een kraam ingericht met boeken, verantwoordingsverslagen en een enquete. Voor de kinderen was er lekker snoepgoed. Toevallig kwam deze dag onze goedheiligman uit Spanje ons dorp ook met een bezoekje vereren, dus was er alleen maar extra pret voor de kinderen. Voor de SVP was het ook leuk dat er veel enthousiaste reacties konden worden opgetekend. We kregen bevestiging van veel burgers dat we onze koers moesten handhaven en dat velen weer op ons zouden stemmen aanstaande maart. Fijn is dat om te weten, dit geeft energie en zin om verder te gaan en te bouwen aan de interne organisatie. Twee weken eerder was de SVP van plan om in een aantal kroegen haar oren te luisteren te leggen. Door de drukte van de derby verliep deze avond iets anders dan verwacht, maar ook dat kon de pret niet drukken. Ook toen hadden we al of niet buiten op straat een groot aantal goede gesprekken over de openingstijden van de horeca, de drooglegging tijdens de derby en ander politiek getinte nieuwtjes. Zelf had ik nog een leuk gesprek met een oud leerling uit de korte periode dat ik op de Guido de Bres werkzaam ben geweest. Het kroegbezoek, maar ook het kraamwerk wordt ongetwijfeld in het nieuwe jaar en wellicht al eerder voortgezet. Het contact met de mensen blijft toch leuker dan het vliegen vangen in de arena op het kolkplein...

maandag 4 november 2013

Bidden in de raadszaal

Eerder heb ik wel eens geschreven over het bidden in de raadszaal van de gemeente Bunschoten. Diegenen die mij goed kennen weten dat ik niet echt gecharmeerd ben van het openen van de vergadering door middel van het voorlezen van een tekst door de voorzitter. Dit begin vindt plaats voordat de eigenlijke raadsvergadering met vaststelling agenda en afhandeling van zakelijke dossiers begint. De voorzitter vraagt altijd vriendelijk hiervoor te gaan staan. De raadsleden doen dit altijd trouw, maar ook het publiek, pers en anderen staan en masse op als eerbied en respect voor dit ceremonieel. Of er echt ook door een ieder intensief wordt meegebeden is een persoonlijke zaak. Mezelf betrap ik mij tijdens deze ogenblikken er wel eens op dat mijn gedachten niet altijd op een zo een geestelijk niveau zijn als mijn wijkpredikant zou willen. Mocht dit gebed uit het hoofd gedaan worden dan zou dat mijn concentratie richting mijn Schepper ten goede komen. Hoe het ook zij, dit is al jaren de gewoonte in onze gemeenteraad. Tijdens de vergadering worden standpunten verwoord en is er volop ruimte om elkaar met argumenten om de oren te slaan. Ja en in het politieke spel wordt er ook op de man gespeeld. Hierbij is het uitgangspunt respect voor de ander, maar de gekozen woorden, al of niet gecomponeerd met emotie, komen niet altijd overeen met het christelijke richtsnoer van bijvoorbeeld de catechismus, waar staat dat men de ander uitnemender moet achten dan zichzelf. Nadat de hamer is gevallen en de leden der raad tegen menig artikel van Gods wet hebben gezondigd via het gif van hun tong is er dan nog tijd voor een christelijke afsluiting met dankgebed. Ook dit fenomeen is al vele decennia gemeengoed in Bunschoten. Dit gebed is meestal een eigen productie al of niet voorgelezen van papier. Het luisteren aan het einde gaat mij beter af dan bij het begingebed. Een ieder doet dit op de eigen wijze en inhoudelijk is het ook interessant. Met een zinsnede heb ik immer moeite en dat is dat Gods Zegen wordt gevraagd over de genomen besluiten. Je zult als raadslid met heel je ziel en zaligheid maar zojuist ergens tegen hebben gestemd en dan wordt hierna het gebed misbruikt om ook nog eens de Zegen van de Almachtige voor dit in jou ogen slechte besluit te vragen. Hoogst ongepast vind ik dit. Maar wellicht is het een kwestie van smaak. Naast deze vieze smaak is het ook opmerkelijk dat men zo kort nadat men elkaar de oren gewassen heeft ook nog wel eens hoort dat alles in alle rust en goede harmonie is verlopen. Zieken en andere persoonlijke beslommeringen worden ook bij de Troon gelegd en er is alle ruimte om de schuld en zonden bij Hem neer te leggen. Laten we even helder maken dat ik dit een goede zaak vind, maar of de raadszaal zo direct na een felle discussie hier nu de meest geschikte plaats is vraag ik me wel eens af. Hoewel het een goede gewoonte is mag deze gerust eens tegen het licht worden gehouden. Zo vond er de laatste raadsvergadering een principiële gedachtenwisseling plaats over het verzoek van de VVD fractie om de raadsvergadering op een andere wijze dan het dankgebed af te mogen sluiten. Hiervoor was een korte wijziging in het reglement van orde nodig. Enige verkennende gesprekken hadden in het voortraject in het presidium plaatsgevonden, maar de race moest gelopen worden in de raadszaal. Op zich goed om als fractie hierover je zegje te kunnen doen. Als fractie van de SVP had ik in het presidium al aangegeven dat ik de wens van de VVD bij monde van de sympathieke Wiebe de Boer zou honoreren. Ik ken mijn fractie goed en ook de burgerleden vonden dit goed. We zaten met het CDA op een vaste lijn waarin de tolerantie richting andersdenkenden het hoofdargument zou zijn tijdens de komende raadsvergadering. Anders verging het de andere grote partijen. Hoewel de beide fractievoorzitters van CAP en CU in het presidium nog heel stoer richting de VVD JA tegen het verzoek van Wiebe de Boer hadden gezegd, bleek in de raad dat zij met hun complete fracties ineens tegen gingen stemmen. Een pittige woordenwisseling vond plaats, hetgeen allesbehalve een voorbeeld was van met respect elkaar bejegenen. Zelf had ik ingebracht dat wij als raad niet de wil van een christelijke meerderheid moesten opleggen aan een minderheid. Hier hoorde dus zeker het geven van alle ruimte voor de Boer bij, die als gekozen volksvertegenwoordiger en als afspiegeling van het seculiere deel van de bevolking net zoveel recht als een ieder zou moeten je hebben om de vergadering te besluiten op een wijze die hoort bij de identiteit van zijn achterban en zijn eigen mens zijn. In de zaal kwam het argument van het neerleggen bij een democratisch genomen besluit ook naar voren. Dit is mijns inziens hier absoluut niet van toepassing omdat dit agendapunt niet een zakelijk dossier betrof maar alles van doen had met de identiteit van het raadslid en de reikwijdte van de tolerante christelijke meerderheid. Overigens moet een raadslid naast het verkrijgen van de ruimte om op een eigen wijze af te sluiten ook de vrijheid hebben om een sluiting niet bij te willen wonen. Ik gaf hierbij het theoretische voorbeeld van een moslim die zijn matje zou kunnen pakken en richting Mekka op zijn knietjes zou gaan. Van dit soort afgoderij hoef ik van mijn kiezers geen getuige te zijn. Begrijpelijk was dat de Boer na de voor hem negatieve stemming met zijn partijgenoten, inclusief christenen, het even niet kon opbrengen om het komende dankgebed aan te horen. Ook ik stond weer met kromme tenen toen toch weer gebeden werd om een zegen over de besluiten. Enfin genoeg stof tot nadenken en hoog tijd de handen in eigen boezem te steken. Duidelijk was dat de gulden regel, die ook in de islam niet van toepassing is, "Behandel een ander zoals jezelf ook behandeld wilt worden" met voeten werd getreden. Impliciet had de raad deze avond de andersdenkenden van de VVD letterlijk de raadszaal uitgejaagd, terwijl zij anders netjes getuige zijn van de woorden richting Diegene die dit alles waarschijnlijk niet zonder hoofdschudding kon aanschouwen.

zondag 3 november 2013

Praatje Politiek

Hier de opname van 26 oktober met onder andere reactie overlijden raadslid Amersfoort - Islam in verkiezingsprogramma - PVV landelijk en kansen lokaal - Trots op Spakenburg - Rotondes en externe bureaus - De zondag in Spakenburg, winkels en museumboot - Horeca en waterplanten - Begroting en Zwarte Piet

zaterdag 19 oktober 2013

Over miezerige mannetjes en de geuzenvlag

Er is al veel geschreven over het hoogtepunt van de laatste algemene beschouwingen, de clash tussen Pechtold en Wilders. Wilders noemde Pechtold en Slob miezerige mannetjes nadat Pechtold enkele opmerkingen maakte over bezoekers van een PVV demonstratie, hetgeen ook nog eens buiten de orde van de vergadering viel.  Opvallend in de berichtgeving van de meeste kranten is dat vooral de nadruk ligt op het onfatsoenlijke taalgebruik van Wilders, terwijl de kwalijke aanleiding hiervoor en de listige verpakking van Pechtold nauwelijks wordt afgekeurd. Tijdens de demonstratie georganiseerd door de PVV was de geuzenvlag zichtbaar. Met deze vlag is op zich niets mis, zij is echter ook wel eens gebruikt door NSB’ers. De echte NSB vlag heeft andere kleuren. De actiegroep Voorpost gebruikt de van oorsprong Hollandse vlag ook bij haar acties en vergaderingen. Volgens de sluwe Pechtold bestond het publiek van de PVV dus ook uit rechtsextremen, waarmee maar eens was aangetoond dat de PVV toch wel als fascistisch, zo niet nazistisch, kon worden gekarakteriseerd. Met zijn listige opmerkingen schoffeerde hij impliciet honderdduizenden kiezers van de PVV, op zich al een reden voor de voorzitter om hier wat van te zeggen. Wilders reageerde met emotie en liet zien een bewogen politicus met veel liefde voor zijn achterban te zijn. Hij kwam op voor zijn achterban en liet die niet als nazi’s neerzetten door een onbeschoft  miezerig mannetje. Het is natuurlijk ondoenlijk om alle opinies te lezen over de aanvaring. De artikelen inclusief de lezersreacties op weblog Dagelijkse Standaard zijn erg inhoudelijk interessant. Ondertussen doen naast journalisten zelfs predikanten weer een duit in het zakje om Wilders in een kwaad daglicht te zetten. Dit is vooral waarneembaar in het Nederlands Dagblad, de krant waarbij ik ben opgegroeid, maar waar nogal eenzijdig over de slechte Wilders met zijn PVV wordt geschreven. Zo wordt wederom een klimaat gecreëerd om een gedreven politicus als een gevaar voor de samenleving neer te zetten. Dit proces van demoniseren was ook zichtbaar voorafgaand aan de moord op Pim Fortuyn, als dat maar goed afloopt…

maandag 30 september 2013

Is de SVP tegen het maaien van waterplanten?

Deze vraag met een simpel ja of nee beantwoorden is toch wat te gemakkelijk. Het onderwerp kwam ter sprake op de laatste raadsvergadering. Het werkelijke agendapunt was het meedoen aan een coöperatie van 16 gemeenten rondom de Randmeren. Wij konden als fractie onze bedenkingen en wensen aanleveren en dat hebben we netjes gedaan. Lees hier onze spreektekst. In de wandelgangen en het roddelcircuit is het natuurlijk leuk om de spot te drijven met een zo op het eerste gezicht wereldvreemd standpunt. Wie de moeite neemt om zich wat in te lezen en niet alleen op eerste impulsieve reacties af te gaan zal inzien dat dit standpunt volledig past bij het bestaansrecht van de SVP. Het standpunt is namelijk goed voor de zelfstandigheid van onze gemeente. Goed voor de begroting, goed voor de creativiteit van onze eigen burgers en in overeenstemming met de natuur en samenleving waar grenzen aan de maakbaarheid zitten. Bovendien is uitgegaan van het algemeen belang in plaats van de belangen van een groep watersporters. Zolang ons gemeentebestuur de toerist op zondag weert, omdat er nu eenmaal niets te beleven valt moet een totaal fonteinkruid vrije vaarweg ook maar in perspectief worden gezien. De SVP zette het probleem in perspectief en in toekomstvisie en fungeerde bij dit dossier als enig resterende oppositiepartij.

zondag 29 september 2013

Christenfundamentalisme remt ontwikkeling van Spakenburg

Afgelopen zaterdag bezocht ik de museumboot De Vlotburg. Op  www.vlotburg.nl is veel informatie over dit varend museum te lezen met zelfs veel reclame voor ons eigen Spakenburg.  Extra reden voor mijn bezoek was dat er in de laatste raadsvergadering vragen waren gesteld over het zeer ernstige feit dat de boot op zondag ook open was. De ChristenUnie sprong hier als een vlieg bij een hoop stront bovenop en Emmy bereikte haar politieke hoogtepunt van de afgelopen jaren door de vragen te mogen stellen. De antwoorden van grote vriend Melis de Burgemeester stemde haar gezien de charmante glimlach tot grote tevredenheid. Zij had haar rol om de fundamentalistische verdedigers van de zondagsrust te vertegenwoordigen in de raad weer goed ingevuld. In de pers las ik dat de eigenaren hun museumboot in het vervolg (nog slechts TWEE zondagen) zouden sluiten op zondag.  Hoog tijd om eens te gaan kijken.  Ik werd zeer gastvrij ontvangen en het eerste dat ik hoorde dat ze dit fundamentalisme nog niet eerder zo hadden meegemaakt. Zelfs op Urk en in Nijkerk deed het gemeentebestuur niet moeilijk over een aantal gastvrije weken inclusief de zondagsopenstelling. Met de VVV was er vooraf goed en vriendelijk contact geweest al was er in de verkennende gesprekken niet gesproken over de zondagsrust. Daar het hier maar om een paar zondagen gaat is duidelijk dat flexibiliteit en gastvrije toepassing van de regels in de geest der wet  ver te zoeken is.  De APV moet ook hier strikt toegepast worden zo was de boodschap van een ambtenaar.  Op mijn vraag of ze nog eens terug zouden komen als ze een volgende keer weer niet open mochten op zondag gaf de zakelijke ingestelde partner niet een bevestigend antwoord. Dit was voor mij genoeg om bevestigd te krijgen dat dit beleid niet goed is voor de ontwikkeling van ons dorp. De boot draagt bij aan toeristische en recreatieve bedrijvigheid van ons dorp. Zij doet volledig mee aan de citymarketing, maar voor die burgers die wat ruimer over de zondagsbesteding denken blijven de deuren op zondag dicht. De eigenaren lieten nog weten alle begrip te hebben voor de rust, maar van het maken van veel muziek, geluid en of kanonschoten is helemaal geen sprake. Voor de raad lijkt het me goed om de APV nog eens te bekijken. Er is hier natuurlijk wel een groot verschil tussen een Spakenburgs Museum als vast gebouw en een toeristische museumboot die maar een paar weken aanmeert.  Laten we wel wezen, een dag met rust voor de mens is goed, maar de te grote invloed van het zichtbare christenfundamentalisme (pont, strandkiosk, terrassen, zwembad, eettenten met winkelbestemming) komt een goede ontwikkeling van ons dorp niet ten goede. De keus zal daarom de politiek moeten blijven maken. Willen wij een levendige boulevard of een saaie pier voor nu en in de toekomst zeven dagen per week?

zaterdag 21 september 2013

Is kunst een linkse hobby?

De gemeente Bunschoten timmert de laatste tijd goed aan de weg voor wat betreft het dossier kunst, soms wordt dit woord zelfs met een grote K geschreven. We hebben een enthousiaste wethouder Koops, die uiteraard ook werk wil maken met zijn portefeuille. En dat doet hij goed, zo opende hij onlangs ook de Spakenburgse Dagen, dat naast cultuur toch ook veel lokale kunsten demonstreert. Eerder bezocht ik ook een bijeenkomst in museum Spakenburg waar politici werden bijgepraat over het kunst programma voor onze kinderen op de basisschool. Meest recente bijeenkomst die ik bezocht was de avond over pop art in Het Pand met een lezing en presentatie van doeken over onder andere abstract expressionisme. Dit was wel leerzaam en interessant. Er zitten mooie schilderijen tussen, maar wat de een mooi vindt, kan de ander minder waarderen. Zo ben ik zelf ook niet onder de indruk van het rode doek Who's Afraid of Red, Yellow and Blue. De restauratie van dit ‘meesterwerk’ zou dus heel goed met een verfroller kunnen zijn gebeurd. Ook het leeggieten van bussen verf en hierna wat kliederen en zelfs urineren hierover lijkt me wat ver gaan om hieraan de titel kunst te verbinden, laat staan dit te subsidiëren. Vandaag heb ik een aantal adressen bezocht uit de kunstroute georganiseerd door het lokale cultuur platform. Met gelden uit de provincie is dit zo is mijn indruk een groot succes geworden. Nu is het stoer om kunst als linkse hobby te karakteriseren. In de media wordt deze term maar al te graag aan een standpunt van de PVV gekoppeld. Van belang is wel om onderscheid te maken tussen kunst en kunstsubsidie. De politiek zal het algemeen belang voor ogen moeten houden. Financiële injecties om projecten op te starten mogen wel gegeven worden, maar structurele financiële geldstromen voor bijvoorbeeld abstract expressionisme kan heel goed weerstand opleveren bij het kiezersvolk. De Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) gaat met kunst op een ontspannen manier om. We zijn ook blij dat er in ons dorp zoveel talent is en dat dit talent verder kan worden ontwikkeld en aan een breed publiek kan worden getoond. Het betitelen van kunst als linkse hobby spreekt ons dan ook totaal niet aan, wel zal er altijd kritisch naar subsidiëring moeten worden blijven gekeken. Over kunst op verkeersrotondes is de SVP niet zo enthousiast. Dit leidt erg af en komt de concentratie in het verkeer dus niet ten goede...

zaterdag 14 september 2013

Islam blijft in verkiezingsprogramma Spakenburgse Vrijheidspartij 2014-2018

Voor de landelijke media waren de standpunten over de islam en de islamisering van onze maatschappij de doorslaggevende reden om aandacht aan de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), de zogenaamde PVV-kloon, in Bunschoten te schenken.
Naast een paar objectieve uitzendingen werd er door o.a. de linkse rakkers van VARA’s De Wereld Draait Door geprobeerd de spot te drijven met onze opvattingen omtrent het boerkaverbod, grote minaretten en islamitisch onderwijs.
De opgedane ervaringen heeft de SVP op een serieuze wijze in kaart gebracht en dit heeft er toe geleid dat niet meer aan elk verzoek voor een nieuwsitem wordt voldaan. Ondertussen zijn we bijna vier jaar verder en na interne bezinning op onze koers, prioritering van speerpunten en bovenal in het belang van onze Westerse cultuur kan de SVP vriend en vijand toezeggen dat de standpunten over de islam zeker in de nieuwe raadsperiode benoemd en zo nodig op de politieke agenda gezet worden. Op het moment van schrijven is er net het nieuws over de sluiting van de islamitische Ibn Ghaldoun school in Rotterdam. De SVP kan deze ontwikkeling slechts toejuichen, daar een islamitische school met onbevoegde en slecht Nederlands sprekende docenten een goede integratie blokkeren.
In de uitzending van Pauw en Witteman over de sluiting van de school was de minachting richting onze westerse scholen van de gezichten van de orthodoxe moslims af te lezen. Hoog tijd dus voor wijziging van de grondwet, om dit soort scholen, die gebaseerd zijn op de verachtelijke islamitische ideologie helemaal te gaan verbieden, al zal hier voorlopig nog geen politieke meerderheid voor te vinden zijn.
De voorbije raadsperiode heeft de SVP driemaal een islam onderwerp voor het voetlicht gehaald.
Als eerste is geprobeerd het boerkaverbod in de Algemene Plaatselijke Verordening te krijgen. Zie hier de presentatie boerkaverbod en het  sfeerverslag in de lokale pers De SVP stelt bovendien het initiatiefvoorstel boerkaverbod beschikbaar voor alle gemeenten van Nederland.
Ten tweede heeft de SVP schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld met betrekking tot de Turkse OALT leerkracht en het terugbetalen van ruim 61000 EURO.
Ten slotte heeft de SVP aan de burgemeester gevraagd uit het comité van aanbeveling te stappen met betrekking tot de aanbeveling van ook een islamitische gebedsruimte in een nieuw ziekenhuis in Amersfoort.

Naast de toepassing van politieke middelen om een voortschrijdende islamisering van het openbare leven te remmen, zal de SVP tevens voorlichting blijven geven over deze kwalijke ideologie die volop als splijtzwam fungeert in de westerse wereld. Naast islamkritische boeken heeft de SVP ook boeken van ex-moslims en islamapologeten als Benazir Bhutto in haar bibliotheek, zodat de lezer voor zichzelf de mening kan aanscherpen in het islamdebat. Vooralsnog zal de jongste conservatieve partij in Bunschoten tevens een zeer islamkritische partij zijn.

donderdag 12 september 2013

Gemeenteraad Bunschoten staat in zijn hemd met vrijspraak @Israelman

Onlangs is bekend geworden dat Richard de Jong, @Israelman op twitter, in hoger beroep is vrijgesproken in de kwestie van smaad en belediging van de burgemeester. Het Hof heeft geoordeeld dat hetgeen De Jong heeft gezegd en geschreven in context geen aantasting van de eer of goede naam opleveren en evenmin beledigend zijn. Dit oordeel is mede ingegeven door het belang van uitingsvrijheid in het publieke en politieke debat. Burgemeester Melis van de Groep had persoonlijk aangifte gedaan tegen de Jong. Voorafgaand hieraan hadden raadslid Wim de Jong en ik gesprekken gevoerd met betrokkenen om de verstoorde relatie te verbeteren. Dit was zonder succes gebleven en gestopt nadat de raad het mandaat voor die gesprekken had ingenomen. De rechter moest er aan te pas komen en veroordeelde de Jong tot onder andere een taakstraf. Ondertussen vond de gemeenteraad het hoog nodig om ‘Middeleeuwse’ maatregelen te nemen om Richard de mond te snoeren en zijn bewegingsvrijheid in het gemeentehuis te beperken. Een klein aantal raadsleden was het niet eens met deze maatregelen, omdat de argumentatie nogal slecht was. Met de vrijspraak is de SVP bevestigd dat zij in de kwestie de Jong op het goede spoor zit. De raad heeft een voorstel aangenomen met argumentatie die in hoger beroep door de rechter nu zijn verworpen, de gemeenteraad staat in zijn hemd en lijdt gezichtsverlies. In een bericht in de lokale krant verwonderde de burgemeester zich erover dat hij niet gehoord is. In een hoger beroep is dit niet verplicht omdat het de beoordeling van een strafzaak betreft. Overigens wordt het principe van hoor en wederhoor door de raad en lokale pers (behalve RTV Bunschoten) ook niet op voor de Jong het voordeligst in praktijk gebracht, maar dit terzijde. Het zou de raad sieren haar eerder genomen besluit snel aan te passen of nog beter helemaal terug te nemen. Bovendien is het toch zo dat voorstellen die ingaan tegen wet – en regelgeving moeten worden voorgedragen ter vernietiging door de Kroon? De niet onpartijdige burgemeester zal de laatste zijn die met dit idee zal komen, zo is mijn verwachting, al is hij het in zijn rol als voorzitter wel verplicht om de zo gewenste integriteit van de raad te bewaken. Vooralsnog kent deze zaak slechts verliezers al is er wel sprake van een succesje voor de vrijheid van meningsuiting, die de SVP hoog heeft. Die vrijheid is ten slotte een van de pijlers van onze democratische rechtsstaat.

maandag 9 september 2013

Vrijheid als verbindende factor voor mens en maatschappij

(Dit stukje verscheen in de huis-aan-huis bijlage over de Toekomstvisie 2025)
‘Een nieuwe partij zal zich moeten blijven profileren en er zal geen angst moeten zijn om de eigen idealen hoog te willen houden’.
Deze zin uit het verkiezingsprogramma van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) geldt in feite ook voor onze mooie gemeente Bunschoten als de blik op de toekomst wordt geworpen. De SVP heeft als leidraad voor haar activiteiten en politiek bedrijven het woord vrijheid hoog in het vaandel staan. Zo heeft de jongste politieke beweging de vrijheid voor de ondernemers hoog om bijvoorbeeld eigen verantwoordelijkheid te krijgen voor openingstijden, ook op de zondag daar waar het horeca gerelateerde business is. Vrijheid voor de agrarische sector om alternatieve activiteiten te ontwikkelen zoals op de Eemlandhoeve. Vrijheid om te wonen in een leefbare en veilige wijk. De vrijheid moet zo min mogelijk beperkt worden door een regelzuchtige en bureaucratische overheid. Verder zal de SVP blijven pleiten voor het nut van sociale verbanden, buurtverenigingen en gezonde burgerinitiatieven op het vlak van speeltoestellen en sportvelden. Voor de gemeente Bunschoten zal het een uitdaging blijven om het voor de toerist zeven dagen in de week aantrekkelijk te maken om met een bezoek te vereren of voor een externe om hier te willen wonen. De SVP ziet de toekomst met vertrouwen in u als burger tegemoet. Wij mogen samen genieten van de welvaart en zegeningen die ons gegeven zijn. Verdraagzaamheid en het terugdringen van eenzaamheid is in de eerste plaats een eigen verantwoordelijkheid, maar daar waar de overheid kan helpen zal zij mee moeten blijven zoeken naar antwoorden voor een leefbare en sociale maatschappij.  De SVP geniet van het werk en is klaar voor de toekomst. Het is ons een hele eer om volksvertegenwoordiger te zijn van een groep kritische en weldenkende burgers in het belang van ons en latere generaties. Nu en in de toekomst!

maandag 19 augustus 2013

Damvakantie Hoogeveen

Na het toernooi in Praag was mijn strippenkaart om zonder partner op vakantie te gaan vol geraakt en resteerde er nog maar 1 optie. De vrouw meenemen, dat lukte ten slotte en we belandden op een rustige mini camping in de omgeving van Hoogeveen. Mijn deelname liet ik nog even afhangen van de weersverwachting en de sympathieke organisator Bruins had hier alle begrip voor. Ondertussen kon ik dus mooi de hobby's dammen en fietsen combineren. Het is leuk om mee te doen en bekende en nieuwe mensen te ontmoeten in de damwereld. Tijdens het fietsen in de omgeving valt mij op dat er vaak spontaan gegroet wordt, blijkbaar is dat een gewoonte, overigens geen slechte. Wel vind ik de rotondes naar de speelzaal zeer fietsonvriendelijk. Je moet echt uitkijken voor het jakkerende autoverkeer. Wellicht kan Bruins dat in zijn contacten met de wethouder nog eens doorgeven om de belangen van fietsende dammers te behartigen. Mijn indruk van de organisatie is goed, de website is actueel en er worden veel foto's en verslagen gemaakt. Men timmert hier in Drenthe goed aan de weg. De partijen tegen Groenendijk en Ndonzi heb ik verloren, maar daar staan een aantal mooie winsten tegenover. Vooral de vier punten als cadeau voor de verjaardag van mijn vrouw op donderdag smaakten goed. Het toernooi is wat mij betreft dus al geslaagd en wellicht voor herhaling vatbaar.

donderdag 8 augustus 2013

De dood tweemaal op bezoek

Gisteren 8 augustus was een dag waarbij ik tweemaal intensief met de dood werd geconfronteerd. In de vroege middag maakte ik de begrafenis mee van de opa van de vriendin van mijn lieve zoon JW, die eerder van vakantie huiswaarts kwam omdat de goede opa op sterven lag. De man had kanker en was rustig en in vrede met God ingeslapen. De herdenkingsdienst was troostvol en het evangelie van de opstanding klonk in vol ornaat. Vooral bij het zingen van de mooie liederen voelde ik een brok in mijn keel opkomen. Zoonlief had de taak om naast de lijkwagen mee te lopen en de baar te dragen naar de laatste rustplaats. Hij deed dit goed en ik ben trots op hem. Een begrafenis confronteert je weer met de vergankelijkheid en de vraag waar het op aan komt in het leven. Het zet je weer even op je plaats al is de kans groot dat de beslommeringen van elke dag met vele onrustige harten al ras zijn intrede alweer doen, vaak dezelfde dag al. Maar deze dag kwam de dood nogmaals op bezoek, omdat ik in de namiddag op Twitter las dat weblogger en EU - en islamcriticus van Frikschoten bij een verkeersongeluk was omgekomen. Een vreselijk bericht, de dood kwam nu plotsklaps, temeer omdat ik de avond tevoren de beste Frik via een tweet nog het beste had gewenst. Hij was bezig met het oprichten van een lokale partij in Amsterdam en wilde meedoen met de verkiezingen in maart 2014. Ik had hem ietwat gekscherend en uitdagend suc6 gewenst met de Amsterdamse Vrijheidspartij. Een aantal jaren geleden had ik in een opinieartikel gepleit voor meer lokale Vrijheidspartijen omdat de PVV zo weinig in de gemeentes meedoet en nu iemand dit advies ging opvolgen kwam hij ineens om het leven. Frik was webbeheerder van Amsterdam Post. Hierop had hij ruim drie jaar geleden nog reclame gemaakt voor de Spakenburgse Vrijheidspartij. Hij was pro – Israel en kritisch ten aanzien van de islam en islamisering. Hij schreef hier goede artikelen over. In woord en zeker in de daad was hij christen tot op het bot en zeer strijdvaardig. Voorbeeld voor vele slappe politiek correcte politici, predikanten en journalisten. Ik had veel respect voor zijn strijdvaardigheid en moed en voelde mij een geestverwant met hem. De nabestaanden gun ik de troost en rust die zijn Schepper een ieder wil geven die er om vraagt…vaarwel @VanFrikschoten we zullen je missen!

woensdag 24 juli 2013

Praatje Politiek bij RTV Bunschoten met dank aan @rtvbunschoten

Sphinx en HongKong blijven open op zondag
Fietstocht vanuit Praag terug naar Nederland
Terugblik Algemene Beschouwingen 4 juli
Meer schik in rol volksvertegenwoordiger dan lang vergaderen
 
Toelichting tegenstem Kadernota 4 juli
Geen politieke meerderheid voor bezuinigingen SVP
Toelichting standpunt kunstgrasveld Eemdijk
Toelichting motie Voortgang Maatschappelijke Stage
Uitleg Linkse Kerk in Bunschoten
Toekomstvisie 2025
Toekomst SVP -> kieslijst wordt langer

Vriend Willem Ouweneel @wjouweneel heeft een punt over de zondagsrust

De supergeleerde Ouweneel, doctor tot de macht drie, bekend van een groot aantal boeken is een vooraanstaand man en grote denker in het christelijke wereldje. Niet al zijn hersenspinsels worden begrepen en gedeeld door zijn volgers, wellicht komt dat omdat hij eigenlijk veel te slim is om nog te worden gevolgd door het gewone volk. Zo vond ik zijn mening dat een christen niet op de PVV mag stemmen nogal vreemd en concludeerde ik maar dat zijn geleerdheid hem tot razernij had gebracht om maar bij op de Bijbel gebaseerde uitspraken te blijven. Zijn eigen repliek op mijn domme en sarcastische redeneringen vond hij blijkbaar zo goed dat deze nog steeds te lezen zijn op zijn hoofdpagina van zijn website www.willemouweneel.nl/ wat toch wel teveel eer voor mij is. Deze zelfde Ouweneel werd 15 juni geïnterviewd door het Nederlands Dagblad. In dat interview positioneerde hij zich zelf als veel te slim voor de gereformeerde wereld. Hij zou in bepaalde kerkgenootschappen niet tot volle wasdom zijn gekomen. Naast razernij had nu ook arrogantie hem bevangen. Althans zo kwam het interview bij mij over, wat ook later bevestigd werd door een ingezonden in diezelfde krant. Hoe het ook zij, in hetzelfde artikel liet de wijze Willem zich wel op een manier uit over de zondagsrust die mij aansprak. Hier het letterlijke citaat; “De zondag is een feestdag, maar er is geen verplichte rustdag in het Nieuwe Testament, zegt Ouweneel. Ik erger me altijd als ze doordrammen over de zondagsheiliging – de SGP nog erger dan de ChristenUnie. Daar zit een verkeerde theologie achter”. Einde citaat. Aha, Willem heeft een punt dacht ik, dit is zelfs goed te gebruiken in het debat over de zondagsrust mocht dat weer eens in Bunschoten gevoerd worden. Ik kan dan mooi de CU dit voorhouden en citeren uit haar eigen lijfblad het van oorsprong gereformeerde gezinsblad, waar ik ook mee ben opgegroeid. Over de zondag en de rust op die dag komen Ouweneel en de Spakenburgse Vrijheidspartij dan weer samen. Mocht Ouweneel zijn dictatoriale standpunt over het niet mogen stemmen als christen op de PVV op een nuchtere wijze eens bijschaven, omdat een christen nu eenmaal vrij is, ook op de Dag des Heeren dan zullen we hem voordragen voor een erelidmaatschap van de SVP.

Wespenplaag

Twee keer werd ik onlangs geconfronteerd met een wespennest in mijn omgeving waar ik vrije tijd omzet in ontspanning. De eerste verzameling geelzwarte misbaksels had zich geconcentreerd rond een bezemsteel. Via een gat in het houten schuurwandje zag ik mijn toekomstige vijanden naar binnen gaan. De temperatuur van mijn militaire bloed begon toe te nemen en ik had besloten de strijd aan te binden met het volk teneinde haar compleet van de aardbodem te verwijderen. Met een schop had ik de bolwoning eerst losgeweekt van de wand zodat ik slechts de bezem kon oppakken en deze uit de schuur kon werpen. Dit lukte goed maar de brokken van het nest vlogen evenwel door de lucht tijdens mijn sprint om in veiligheid te komen. Fase 1 was evenwel afgerond. De kiem met de larven lag ergens in de tuin terwijl ik ondertussen een grote wesp gelijk ene koningin met de zool van mijn teenslipper had laten kennis maken. Fase 2 kon beginnen. Dit bestond uit het molesteren van de resterende volgelingen die blindelings op de automatische piloot bleven vliegen naar de thuislocatie. Met een halve baksteen drukte ik een aantal keren gemiddeld zes wespen dood gevolgd door een kleine sprint naar veilig gebied. Verbaasd was ik van mijn killersinstinct. Deze was beter ontwikkeld tijdens deze oorlog dan gedurende vele dampartijen in de laatste interne competitie van damclub Bunschoten. Enfin, uiteindelijk kwam ik na vier dagen strijd als overwinnaar uit de bus. De schade was slechts een drietal prikken op borst, hoofd en enkel. Na ruim drie dagen begonnen deze prikken te zwellen en te jeuken, wat bij mij toch een vergrote angst voor wespensteken naliet.
Competitie twee verliep op een veel saaiere manier. Ik had weer gezoem gehoord en wespen zien neerdalen in een muizengat. Hier was een andere oorlogstactiek nodig, zeg maar een oorlog met chemische wapens. Deze wedstrijd won ik met vergif in de vorm van wit poeder. Het strooien van dit venijn rond de ingang moest in de avonduren gebeuren. Het ging goed en het gif deed de rest van de nacht haar destructieve werk. Hoewel minder spectaculair gaf ook dit mij veel voldoening, vooral ook omdat ik in deze strijd geen enkele steek had opgelopen. Hoewel ik altijd op een kinderlijke wijze wil blijven geloven in God kon ik toch de brutale gedachte dat dit soort dieren een foutje zijn geweest in de schepping maar moeilijk onderdrukken. Later hoorde ik dat er deze zomer veel wespenvolken onze natuur verrijken, zodat er welhaast van een wespenplaag gesproken kan worden.

vrijdag 19 juli 2013

Slaaf der wet of medemenselijkheid

Eerder (26 juni) liet ik mijn licht schijnen op de casus waarbij een tweetal ondernemers een aanzienlijk deel van hun omzet dreigden mis te lopen ten gevolge van de landelijke veranderingen van de winkelsluitingswet waarbij gemeenten nu zelf bepalen of winkels op zondag open mogen. Nu de besluitvorming in de raad van 11 juli in het voordeel van Sphinx en HongKong verliep is het goed om nog eens terug te kijken en vooruit te zien.
In de voorafgaande commissievergadering Bestuur en Middelen hadden beide ondernemers een emotioneel pleidooi gehouden om op zondag open te mogen blijven. Als SVP hadden wij beide zakenlieden een hart onder de riem gestoken en hun meegedeeld dat het hopelijk goed zou komen als de gemeenteraad er later een besluit over moet nemen. In de periode voor het moment waarop de raad een oordeel moest vellen over de levensvatbaarheid van de afhaalcentra leek er nog allerminst sprake te zijn van een raadsmeerderheid, daar CDA en CU hun definitieve standpunt pas wilden geven tijdens de vergadering. In deze bewogen vergadering werd vooral CU kopman Andries Nicolaï geconfronteerd met onbegrip van de rest van de raad. De christenen pur sang van de CU kozen (met de SGP in hun nek?) voor een keiharde onmenselijke principiële opstelling, terwijl de lieve hardwerkende Chinese onderneemster eerder ook de heer Nicolaï had laten weten in de bijstand te komen als zij zondags moest stoppen. In feite een erg onchristelijk standpunt van de CU en allerminst in de lijn van de boodschap van idealist Jezus die zich nimmer had ontpopt als jurist of met een wetboek in de hand hoeren en tollenaars tegemoet trad. Hoe het ook zij, gelukkig was er een minder fundamentalistische raadsmeerderheid die met liefde bewogen koos voor een sociaal menu gevuld met medemenselijkheid en compassie. Zelf had ik ook mijn best gedaan om de CU te overtuigen dat een goedgevulde buik Chinees na 16.00 uur in de middag toch ook goed is voor de zo gewenste gereformeerde zondagsrust. Het was tevergeefs, zelfs een verdeelde stemming bij de zes vertegenwoordigers van de grootste fractie was niet aan de orde. En dat allemaal terwijl Jezus al aren plukkende op de sabbat toch flink de vloer aanveegde met farizeeërs en wetgeleerden. Overigens zal het zo een vaart niet lopen met winkelopenstelling op,zondag. Een meerderheid, ook de SVP is tegen een 24 uurs economie. De Hema, Jumbo en kledingwinkels mogen gesloten blijven. Voor eet tenten met terrasjes na kerktijd is de SVP wel te vinden. Hopelijk wordt dit onderdeel van onze toekomstvisie door veel burgers gedeeld.

zondag 14 juli 2013

Heb ik nog wel een privé leven?

Deze vraag kwam bij me op toen ik het leuke verslag van Bart Bos las in de Bunschoter. Dit verslag ging over mijn fietstocht vanuit Praag terug naar Nederland. Ik heb deze tocht gemaakt als privé persoon en niet als politicus. Maar goed zo’n strikte scheiding is voor de pers blijkbaar minder interessant. Een gedetailleerd verslag heb ik gepubliceerd op www.svpbunschoten.nl/praag2013.pdf En er was genoeg tijd om te filosoferen over de toekomst. Maar er was ook genoeg om te relativeren. Ik dank de enthousiaste Bart Bos voor de interesse en de verslaggeving. Nu ik achteraf er op terug kijk ben ik toch ook verbaasd over de lange afstand die in zes dagen is afgelegd. Ik heb een klein stukje ervaren wat wereldfietser Frank van Rijn moet hebben meegemaakt al die jaren dat hij de wereld rondtrok op het stalen ros. Het smaakt in ieder geval naar meer. De tijd zal het leren.

donderdag 4 juli 2013

Stank in een vissersdorp

Onlangs werden door een extern bureau de uitslagen gepresenteerd van een geuronderzoek, naar aanleiding van de vele klachten van stank uit het gebied boven de Zuidwenk. In het gebied zijn veel visbedrijven gehuisvest die allen al vele jaren vislucht verspreiden. Ook is er al jaren een bedrijf die met visafval werkt, de firma A. van de Groep. Dit bedrijf heeft haar business uitgebreid met het winnen van biogas uit restafval. Dit proces veroorzaakt ook veel stank. In het onderzoek bleek dat van de Groep de grootste veroorzaker is. Op zich geen nieuws. Als SVP zijn we onlangs opnieuw op bezoek geweest. Toen bleek dat de eerder betoonde wil om aanpassingen te doen om de stank te verminderen kon worden geconstateerd. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om nog meer te doen om de stank terug te dringen. Directeur Ariean van de Groep heeft aangegeven hiermee serieus aan de slag te gaan. In de media, zelfs landelijk, komen burgers aan het woord. Terecht hebben zij gegronde klachten, al frons ik altijd wel de wenkbrauwen als zij klagen over stank of gevaren voor de gezondheid, terwijl zij zich zelf als roker vrijwillig in de stank zetten. De SVP behoort niet tot die partijen die snel gaan klagen bij de provincie, zij gunt het bedrijf de tijd om te blijven werken aan verbeteringen om de geurcirkel te blijven verkleinen.

woensdag 26 juni 2013

Economische inquisitie onder het mom van zondagsrust in Spakenburg

Meestal schrijf ik mijn beschouwingen over de lokale politiek na de besluitvorming. Dit keer kan ik niet wachten met een stukje nog voordat de vergaderingen moeten aanvangen. Wat speelt is dat het college van B&W met haast een voorstel in elkaar heeft getimmerd dat er voor moet zorgen dat alle winkels op zondag gesloten moeten blijven. Vanuit Den Haag is de autonomie over het openstellen van winkels op zondag volledig bij de gemeenten gelegd. Natuurlijk kan het niet zo zijn dat winkels gedwongen worden om open te zijn. Landelijk is een motie van de SGP in de Eerste Kamer aangenomen om een en ander nog eens goed te onderzoeken om deze dwang van overheidswege te voorkomen. Dit is op zich een goede zaak. In onze gemeente wil men echter alle vrijheid voor de ondernemers afpakken en alle mogelijkheden dichttimmeren omdat de zondagsrust anders zeer verstoord gaat worden. Dat de raad hierover moet vergaderen is goed. Het verschrikkelijke van het voorstel is dat er twee ondernemers die in het verleden een vrijstelling hebben gekregen nu dicht zouden moeten op zondag. Het betreft twee eetgelegenheden. (Sphinx en HongKong). Afgelopen zondag heb ik beide ondernemers gesproken en zij zijn niet blij, voelen zich onbegrepen en gepest door ons gemeentebestuur. In een tijd van economische neergang en werkloosheid wil ons college terug in de tijd en past een economische inquisitie toe op enthousiaste ondernemers. En dat nota bene in een tijd waarin ons dorp via citymarketing op de kaart wil worden gezet. Dit is ANTI citymarketing en de SVP zal er alles aan doen om het voorstel van B&W door de gemeenteraad te laten aanpassen zodat onze gemeente niet een stap terug hoeft te doen in de tijd.

dinsdag 25 juni 2013

Korte terugblik raad 6 juni

In de laatste raad voor mijn vakantie naar Praag, waarover later meer, heeft de SVP haar stabiele koers weer eens laten zien. Door de jaren heen heb ik geprobeerd het gedachtegoed van de SVP en hiervoor van BB vorm te geven. Als een rode lijn door het opereren is dan zichtbaar dat er oppositie gevoerd moet worden daar waar dat gevraagd wordt. Een tweetal zaken wil ik kort nog even benoemen. Onze standpunten over het instellen van de Rekenkamer 2014-2019 en de motie kunstgras Eemdijk zijn gepubliceerd op de partijwebsite.
De SVP doet niet intensief mee met het politieke kinderachtige spel van de grote partijen over de vraag welke partijen nu Eemdijk een grasveld hebben gegeven. Ons standpunt is helder en realistisch. Voor wat betreft de Rekenkamercommissie hebben we gepleit voor een slapende RKC en of het besluit over laten aan de nieuwe raad in 2014. Dit zou dan tegelijk een grote bezuiniging opleveren. De SVP kan terugzien op een vergadering waarin we ons conservatieve en realistische geluid goed hebben laten horen. We wensen de nieuwe griffier Esther succes en Aldrik het allerbeste toe voor de toekomst.

woensdag 29 mei 2013

Crucified Again door Raymond Ibrahim

Raymond Ibrahim (http://www.raymondibrahim.com/), Midden-Oosten en islam expert, heeft een nieuw boek uitgegeven met de titel Crucified Again: Exposing Islam's New War on Christians. Dit boek gaat over de vervolging van christenen in de islamitische wereld. Het boek is te bestellen via bol.com of via amazon in de Verenigde Staten. Ik heb een vertaling gemaakt van het gratis voorwoord. Deze kunt u hier lezen. Dit boek is het vermelden en het lezen meer dan waard, vooral omdat de reguliere media de boodschap over de kwalijke aard van de christenvervolging van het Mohammedanisme die als een rode draad door het boek loopt niet altijd de aandacht willen geven die het verdient.

donderdag 23 mei 2013

Leuke open avond SVP 15 mei

Afgelopen 15 mei heeft de SVP weer een open avond gehouden. Zij maakt hiermee werk van hetgeen in het verkiezingsprogramma staat over interactief politiek bedrijven en het houden van openbare fractievergaderingen. Het verslag in de krant door journalist Jan Muijs met de titel; 'SVP gemotiveerd naar de volgende verkiezingen' is een goede objectieve weergave van deze bijeenkomst. We danken de Bunschoter voor deze publicatie. We hebben ook een eigen foto sfeerverslag gemaakt en danken Bob Offringa voor het maken van de foto's. Verder alle burgers bedankt die een positieve inbreng hebben gegeven waarmee de SVP zich nog beter op de toekomst kan orienteren. Dat er blijvende voorlichting over christendom in relatie tot de islam nodig is blijkt wel uit de berichten die tot ons komen van journalisten als Johan Vedder (die nog steeds spreekt over islam als godsdienst, terwijl hij de film islam what the west needs to know gezien heeft??!!), jonge criticasters op twitter die wel schreeuwen maar niet willen komen praten en gewone burgers die nog steeds denken dat het allemaal wel meevalt met de islamisering, terwijl de moslim-enclaves (Schilderswijk) uit de grond schieten als paddestoelen in West Europa en er regelmatig moorden in naam van allah (Londen) plaatsvinden. Zie http://www.thereligionofpeace.com

donderdag 16 mei 2013

Een folder voor onze moslimmedemens

In het artikel Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’ van 29 april schreef ik dat Ben Kok en Loes van Buuren een folder hebben uitgedeeld bij de ingang van de Petrakerk. Zij werden deze avond als melaatsen geweerd. Enfin, de folder is bedoeld om in gesprek met moslims duidelijkheid te krijgen over de God van de Bijbel tegenover Allah uit de Koran. De folder is hier ter inzage te downloaden , wilt u er meer, bestel ze dan via 'contact' op http://www.tora-yeshua.nl/. Ze kunnen desgewenst ook met het adres van je kerk bedrukt worden, overleg even met Ben Kok (joods-chr. pastor), bereikbaar op genoemde site. De pdf begint met pagina 2 en dan 1. We hopen dat deze tot zegen mag zijn van de mensheid…

vrijdag 3 mei 2013

7 specials over het Mohammedanisme

Het is schier onmogelijk om alles wat er geschreven is over het Mohammedanisme volledig in kaart te brengen. Een mensenleven is hiervoor wellicht te kort. Er zal dus geselecteerd moeten worden. Zoals u weet heeft de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) www.svpbunschoten.nl als extra missie om u te helpen een mening te vormen over de islam. De SVP wil helpen en u wijzen op boeken waarmee u uw mening kunt vormen en zo nodig bij stellen. Dit artikel zal kort een zevental boekentips geven die vanuit een eigen invalshoek over de islam vertellen. De boeken kunt u lenen van de SVP. We wensen u veel wijsheid toe met het kritisch lezen van de boeken.
Vrucht van de boom - Jihaddossier van Peter Bontenius
Dit is een dossier over de gevolgen van de Jihad. Het vertelt hoe de Islam is verspreid en laat ook zien wat de gevolgen waren. De samensteller heeft een chronologie van de Jihad samengesteld, gebruikmakend van bronnen die vooral uit het Engelstalige gebied afkomstig zijn. De Koran blijft voornamelijk dicht, het gaat in dit dossier om de gevolgen van de Jihad en niet om de inhoud van de Islam. Voor het historische gedeelte van dit boek heeft hij voor een chronologische benadering gekozen en vertelt het dossier een doorlopend verhaal.
Bron: http://www.pumbo.nl/boek/jihaddossier
De Islam - Kritische Essays Over Een Politieke Religie van Wim en Sam van Rooy (red.)
In deze bundel laten binnen- en buitenlandse wetenschappers en essayisten hun licht schijnen over de vele facetten van de islam. Wie de opstellen leest zal er niet onderuit kunnen stelling te nemen in een debat dat een apocalyptische scheiding der geesten teweeg heeft gebracht.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/de-islam/1001004010704796
De Islam onthuld van Abdullah Al-Araby
Met dit boek wordt geprobeerd de fundamentele leer van de Islam te onthullen en een realistischer beeld te geven van wat het betekent om onder de Islam te leven. In het boek zijn veel citaten uit de Koran, de Hadith en de Bijbel opgenomen.
Bron: http://www.hertog.nl/artikel.aspx?ean=9789075109030
Al-Hijra, immigratie als paard van Troje van de islam van Sam Solomon
Sam Solomon is een ex-moslim die zich bekeerde tot het christendom en een islamdeskundige. Samen met zijn collega E. Al Maqdisi schreef hij een diepgravende studie over de betekenis van de hijra, Mohammeds migratie van Mekka naar Medina in 622 na Christus dat het begin van de islamitische jaartelling markeert. Deze studie bekijkt hoe deze hijra ook heden nog fungeert als immigratiemodel voor moslims in het Westen. Ook de meer beknopte studie "De moskee ontmaskerd" over de rol van de moskee in de moslimgemeenschap maakt deel uit van het boek.
Bron: http://www.postorderboekhandel.nl/object/9789078898160/Al-Hijra
Het Leven van Mohammed (The Sira) Dutch van Bill Warner vertaald door Peter Frans Koops
Een gratis E-book over de islam en haar oprichter Mohammed. Te downloaden in PDF via http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf
Bron: http://www.politicalislam.com/store/a-taste-of-islam-series/product/het-leven-van-mohammed-the-sira-dutch
Weg uit de islam - getuigenissen van afvalligen van Ibn Warraq
Dit boek informeert ons over Islam en afvalligheid. Tot op de dag van vandaag is dit binnen de Islam een gevoelig en vooral gevaarlijk onderwerp. Als een moslim een andere (ex)moslim beschuldigt van geloofsafval, kan dit maar het best begrepen worden als een bedreiging met de dood. Vandaar dat schrijver Ibn Warraq, zelf afkomstig uit Pakistan, dan ook schrijft onder pseudoniem.
Bron: http://leestafel.blogspot.nl/2008/08/weg-uit-de-islam.html
Verzoening - Islam Democratie En Het Westen van Benazir Bhutto
Benazir Bhutto, de voormalige premier van Pakistan, die dit uitzonderlijke boek vlak voor haar dood voltooide, wil verzoening brengen tussen de islam en democratische beginselen.
Bron: http://www.bol.com/nl/p/verzoening/1001004005877188
Vooral dit laatste boek zal door islam apologeten worden aanbevolen. De andere boeken zijn beschouwend en meer islamkritisch van toon en inhoud. Lees en oordeel zelf

woensdag 1 mei 2013

Repliek op Larry

Dag Larry Koelewijn. Ik waardeer dat je de moeite hebt genomen om te reageren op mijn stukje ‘Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’’ van 29 april. Je hebt het recht op een inhoudelijke reactie, ook gezien het vermoeden dat jouw reactie tekenend is voor een groot aantal kerkgangers, die er net zo over zullen denken. Dat ik iets genuanceerder ben dan mijn kameraad Ben Kok zal zo zijn, inhoudelijk sta ik meestal wel achter zijn betogen en acties. Zover ik het twitter gebruik kan beoordelen van Ard van der Lugt zie ik toch echt dat hij wel degelijk kort met mensen communiceert. Mijn tweets als;
@ard_lugt hier een kadootje om te lezen http://www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf … over #islam en #Mohammed ter voorbereiding van uw project in @GKVPetrakerk
en
@ard_lugt @GKVPetrakerk komt er nog een verslag van wat Haak verteld heeft over de #islam? Toch wel de hele waarheid? Tot zondag!
zijn niet bedoeld om te discussiëren. Hier had een korte reactie gewoon op zijn plaats geweest. Dit gebeurt niet vandaar dat ik dit onfatsoenlijk vind en tot de conclusie kom dat van der Lugt mij als lucht behandeld en het gevoel geeft huidvraat=melaatsheid te hebben. Wel is er een kort contact per mail geweest, maar erg sympathiek was dit niet, hierna bleef het stil. Ook met Kok is er contact geweest maar hij wil het gesprek niet voortzetten. Dan zijn de ervaringen in de communicatie over kerk en islam met Roel Kelder heel wat socialer. Een gemeenteavond met zo’n strikte toegangscode als argument gebruiken is erg zwak en zelfs on-Bijbels. De meeste wijkavonden worden slecht bezocht. Een kerk moet toch open deuren hebben en zich wervend opstellen. Nee, Larry het zout der aarde klontert zo op elkaar en begint dan te rotten. Als organisatie moet men open durven staan voor aanvullingen en opbouwende kritiek en niet op een laffe wijze bewogen christenen de deur weigeren. Niets wordt hierna gedaan om toch contact te zoeken op een andere wijze. Er lijken andere redenen te zijn om Loes, Ben en mij te weigeren, zouden we soms van een foute politieke partij zijn?
Juist als je je voor het eerst wilt verdiepen dan had er ruimte moeten zijn voor een evenwichtige invulling. Nu zijn er mensen teleurgesteld weggegaan na de pauze op de eerste avond met Kees Haak. Ik adviseer je sterk om met bezoeker Loes van Buuren hierover te spreken. Zij was zeer ontsteld over de onwaarheden die hij met name in de pauze verkondigde. Wellicht kun je samen met Loes eens naar je schoonvader voor een interessante radio-uitzending bij de LOS op zaterdagochtend? Op zo’n eerste avond moet duidelijk het grote verschil met het christendom naar voren komen, en er moet zeker ruimte zijn voor islamkritiek in plaats van inspiratie opdoen over de islam. Verschrikkelijk gewoon deze eenzijdige benadering van een belangrijk maatschappelijk dossier. Nee, als er halve waarheden verteld worden mag er geen discussie plaatsvinden? Dus de kerkgangers moeten maar dom gehouden worden? Geen wonder dat er dan lieden opstappen. Ja, het wapen van het Woord van God, daarmee wordt onze vrijheid echt niet beschermd. Lekker tot ten treuren je andere wang toekeren. Een ieder die niet ziet dat de islam aan het opkomen is steekt zijn kop in het zand. Met bidden alleen liggen onze kleinkinderen straks allemaal met de neus op een matje richting Mekka. Ik eindig met de woorden van arabist Hans Jansen dat met voorgangers als Marten de Vries en Ard en vele andere kerkleiders de overwinning van de islam niet lang meer duurt.

dinsdag 30 april 2013

Op het rugbyfeest bij @RCSpakenburg

Maandagavond was ik in de gelegenheid om weer eens een kijkje te gaan nemen op het jaarlijks rugbyfeest. Ik arriveerde tijdens het spelen van de laatste wedstrijden en was onder de indruk van de hardheid maar ook sportiviteit van deze sport. Het is zeker geen sport voor wat men aanduidt als watjes of mietjes. Er deed zelfs een meisje mee tussen al die stoere binken. De prijsuitreiking vond plaats in de partytent en de stemming zat er bij alle deelnemers al aardig in. Nadat ik wat had bijgepraat met een oude buurvrouw uit de kemphaan en wat bekenden uit de denksport werd ik meegenomen door een enthousiaste blauwe ambtenaar naar het sponsorhome. Enigszins verlegen omdat ik helemaal geen sponsor ben had ik daar goede gesprekken met een oud-voorzitter van de rugbyclub en enkele enthousiaste sponsors. Het gesprek kwam al snel op het onderwerp politiek. Maar ook onderwerpen als geloof, kerk en maatschappij kwamen ter sprake. Het is goed om van gedachten te wisselen met jonge ondernemers over de toekomst van ons mooie dorp. De visie op de toekomst van ons dorp van bijvoorbeeld een bedrijfsdirecteur, sporter of burger mag verschillen van die van een volksvertegenwoordiger. Leuk gespreksonderwerp was het doortrekken van de haven bij de Hongdehemel tot aan het monument en zelfs verder als vervanging van de binnengracht. Ik legde uit dat de gemeenteraad over deze zogenaamde 2e fase Hongdehemel een motie had aangenomen met als strekking om dit maar nooit te doen. Maar goed mijn gesprekspartners waren nog zo nuchter dat zei opmerkten dat niets zo veranderlijk is als de politiek. En daar hadden ze natuurlijk een punt. Het gepraat was ook reden om aan zelfreflectie te doen, wat er nog wel eens bij inschiet. Maar zo zie je maar weer dat een bezoek overal goed voor kan wezen. Vroeg op de ochtend van de laatste Koninginnedag liep ik nog een rondje door de partytent, welke bol stond van rook, vele decibels, lyrische gasten en vrolijkheid. Ik kon deze avond constateren dat de organisatie er alles aan had gedaan om het feest in goede banen te leiden. Er was beveiliging en ook het schenken aan alcohol aan te jonge pubers was officieel niet toegestaan. Bij het verlaten vroeg ik de wacht aan het voorhek nog of alles goed was verlopen, wat op een overtuigende wijze bevestigd werd. Zo ver ik het dus kon beoordelen kan de rugbyclub hier een compliment worden gegeven voor een goed georganiseerd Oranjefeest. Mogelijk dat ik dit in de commissie samenleving eens ga rapporteren aan Melis, die er door drukke werkzaamheden niet zelf bij kon zijn zo vernam ik van de enthousiaste ambtenaar. Ons gemeentebestuur kan trots zijn op sportclubs die iets extra’s hebben te bieden voor onze gemeenschap.

maandag 29 april 2013

Korte kanttekeningen bij het project ‘moslims en wij’

Heel goed dat er in de kerk gesproken wordt over hoe wij onze moslimmedemens over Jezus kunnen vertellen. Ditmaal kwam de Petrakerk @GKVPetrakerk in Bunschoten op het idee om hierover een project te houden. Ter inleiding hierop was er een stukje voorlichting over de geschiedenis van de islam. Dit werd verzorgd door Kees Haak die werkzaam is in Kampen op de TU en die studenten theologie begeleid. Op het punt van de ware aard van de islam is wederom geconstateerd dat er wel een erg eenzijdig verhaal te horen is geweest. Ik heb dit vernomen van een aantal bezoekers. Een verslag van deze avond om dit te verifiëren heb ik tot nu toe niet gezien, terwijl ik er netjes om gevraagd heb aan de predikant Ard van der Lugt @ard_lugt, die mij tot nu toe als lucht behandelt op twitter. Ook had ik hem mijn elektronische vertaling van het boek ‘The Life of Mohammed’ geschonken als achtergrondinformatie, maar er kon nog geen dankjewel van af. Gewoon hoogst onfatsoenlijk voor een herder die met zijn schaapjes op de sociale media wil communiceren. Eerder al heb ik geschreven over hoe kerkelijke leiders over de islam denken en spreken. In mijn boek komen Marten de Vries en Henk Bouma ook ter sprake. Beste kerels overigens die ik persoonlijk ook ken. In hun preken wordt de islam echter veel te weinig als antichristelijke ideologie neergezet. Ook komt het onderscheid tussen de God van de Bijbel en de afgod allah in de koran veel te weinig expliciet aan de orde in hun preken. Ik vind dit essentieel omdat er toch nog kerkgangers zijn die vermoeden dat moslims en wij dezelfde God dienen. Met de missie om de moslimmedemens uit de islam te halen en te wijzen op Jezus als Zoon van God is niets mis. Wel vind ik het niet goed dat er in de kerk vaak zo’n eenzijdig verhaal over de islam wordt neergezet. Al in de aankondiging spreekt men over een andere wereldgodsdienst (slechts 10% is godsdienst, de rest ideologie) en op twitter roept de Petrakerk op om zich te laten inspireren door Kees Haak die naar verluid slechts een halve waarheid over de islam vertelt. Ik krijg hier kromme tenen van en hoop dat er kritische luisteraars zijn die zelf op zoek gaan naar de waarheid over de islam en allah. Hoewel ik heb getwijfeld om wat te willen bijdragen aan dit project heb ik toch gevraagd aan de organisatie of ik samen met Loes van Buuren en Ben Kok iets mocht komen vertellen over het boek ‘Dezelfde God’ en de DVD Islam & Truth. Dit werd echter op een flauwe en onvolwassen wijze geweigerd door dominee Ard. Niet uit het veld geslagen hebben Ben en Loes uiteindelijk nog een folder uitgedeeld bij de ingang van de kerk, maar zij mochten ook niet naar binnen afgelopen 24 april. Vreemd dat men Henk Bouma op zondag 21 april laat preken over de man met huidvraat uit Marcus 1, terwijl de organisatie drie bewogen christenen zelf behandeld alsof ze huidvraat hebben en dus niet gewenst zijn… Op de website van Ben Kok zijn de belevenissen nog eens na te lezen met dien verstande dat de gedreven Kok zelf verantwoordelijk is voor de keuze van zijn woorden. Mijn vooronderstelling dat men in de kerk alleen maar op een politiek correcte wijze over de islam durft te spreken is weer eens bevestigd.

zondag 28 april 2013

15 mei open avond SVP

De Spakenburgse Vrijheidspartij houdt 15 mei een open avond voor geïnteresseerden. Iedere burger die interesse heeft om mee te praten over locale politiek in relatie tot de koers van de SVP voor de komende jaren is welkom. Zo zal er bijvoorbeeld concreet gesproken worden over de bijdrage van de SVP in het verleden maar vooral voor de toekomst. De blik zal ook geworpen worden op nieuw politiek talent. Ook zullen de kaders voor het komende verkiezingsprogram in beeld komen. Bovendien zal er een presentatie gegeven worden over de geschiedenis van de islam in relatie tot het christendom en zullen expliciet de grote ideologische verschillen benoemd worden. De SVP heeft voor deze bijeenkomst een aantal gerichte uitnodigingen verstuurd aan burgers die al interesse hebben getoond. Mocht u nadere informatie willen over deze avond en wilt u zich hiervoor aanmelden dan kan dat via telefoonnummer 2987541 of email info@svpbunschoten.nl Jong en oud zijn van harte welkom!

vrijdag 19 april 2013

Gemeenteraadsverkiezingen 2014; ‘alle blauwen zijn homo’s’

Deze ochtend zat er mail van de COC-Midden Nederland in mijn box. De COC is de belangenvereniging van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders. In de bijgevoegde folder wordt aandacht gevraagd voor de thema’s pesten van jongeren, veiligheid en roze ouderen. Er staan behartigenswaardige zaken in de folder en de SVP zal zich beraden of hier zaken in staan die vermeld kunnen worden in het nieuwe programma. Tijdens het lezen van de informatie moest ik denken aan een opmerkelijke gebeurtenis een dag eerder. Al vrolijk wandelend met mijn vrouw door ons mooie dorp werden wij ingehaald door een twaalftal vrolijk zingende kindertjes. Uit hun jonge keeltjes klonk in opgewekte toon een liedje met als tekst; ‘alle blauwen zijn homo’s’.  Ik vroeg mijn vrouw; ‘Is dit de moderne straatvervuiling?’ Ze zei; ‘dit is onze gereformeerde jeugd die van een schoolkamp komt’. ‘O fijn, dan zullen ze zondag wel weer mooi wat psalmpjes zingen en vragen of hun zonden worden vergeven’ reageerde ik droogjes. Of zou de COC soms een punt hebben dat er wel wat meer gedaan mag worden aan voorlichting op de basisscholen?

vrijdag 5 april 2013

De kritische penseel van @JackTerrible zichtbaar bij de SVP

Hans van Tamelen alias @JackTerrible is een kunstenaar. Hij schildert, maakt liedjes en  gedichten. Hij is geboren en getogen in Bunschoten en woont nu in Amersfoort en is werkzaam in de buitendienst als medewerker groenonderhoud. Zijn schilderijen laten een rijk geschakeerd palet van de Nederlandse samenleving zien. Een groot deel heeft zelfs een politieke boodschap. Zo positioneert hij zichzelf als een groot aanhanger van het gedachtegoed dat wijlen Pim Fortuyn op de agenda heeft gezet. Voortbordurend hierop is in zijn werken een duidelijk kritisch patroon te herkennen over de Europese Unie en de opkomende islam in Europa. Hans wil met zijn kunstwerken doordringen tot de kern en dat kan soms confronterend en controversieel zijn. De talentvolle schilder heeft tijdens workshops en tentoonstellingen al een aantal keren meegemaakt dat zijn werken geweerd worden door de organisaties omdat de politieke boodschap over de islam niet gewenst werd. Hans was dan iedere keer verbaasd en vroeg zich af of hij nog wel in een democratie woont waar de vrijheid van meningsuiting toch hoog aangeschreven staat. De Spakenburgse Vrijheidspartij heeft die vrijheid van meningsuiting in ieder geval wel hoog en daarom heeft de SVP Hans de mogelijkheid gegeven om zijn producties te laten zien op haar website www.svpbunschoten.nl De tekeningen zijn te vinden onder de rubriek Political Art en Hans heeft zelf de toelichtende teksten geschreven. De SVP hoopt dat Hans doorgaat met het maken van maatschappij kritische werken en geeft hem alle ruimte om zijn, met de SVP overeenkomende, politieke visie met verf en penseel zichtbaar te maken bij die burgers die blind zijn voor woord en geschrift.

vrijdag 29 maart 2013

Interview bij @RTVBunschoten

Interview over lokale politiek, komst SGP in Bunschoten en toekomst SVP. Een simpele link. Het invoegen van het filmpje lukte dit keer niet. http://www.youtube.com/watch?v=WqUupbH396g

PVV mist kansen op lokaal niveau in 2014

Deze week kwam in het nieuws dat de PVV niet in meer dan de huidige twee gemeenten Den Haag en Almere mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de publieke opinie is te lezen dat dit besluit de democratie niet helemaal honoreert. Of dit echt zo is daarover is een hele theoretische discussie te voeren. Wel is het zo dat dit gevoelen bij mij ook weer naar voren kwam op het moment dat het besluit genomen werd. Op Twitter liet ik nog maar eens mijn opinieartikel van bijna 4 jaar geleden zien waarin ik een korte analyse schetste waarom het goed is dat de PVV op lokaal niveau ook actief wordt en zo niet dat de tijd rijp is voor andere Vrijheidspartijen. Er is dus sprake van een status quo. Geen vooruitgang, eerder stilstand. Nu maar hopen voor de PVV dat stilstand geen achteruitgang wordt. Op de vraag van een plaatselijk journalist om een reactie te geven ontkom ik er niet aan om te spreken van een gemiste kans voor de partij van Geert Wilders. De blonde kopman en zijn volgelingen laten hiermee de volle democratie in al haar bestuurlijke lagen niet tot volle bloei komen en dat is jammer. Juist nu onder andere het brutale gelal van moskeeën in Nederland, zoals onlangs in Zwolle en Deventer, toeneemt zouden lokale afdelingen hiertegen ook kunnen protesteren in samenwerking met burgers en belangengroepen. Dus dicht bij het Joods-christelijke stemvee om maar eens een term te gebruiken. Politiek op deze dossiers moet nu worden bedreven door PVV-achtige partijen als Leefbaar Leiden en de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP). Het genomen besluit betekent wel dat de SVP zal overwegen om de missie om een plaatselijke PVV afdeling te willen worden niet meer in het komend verkiezingsprogramma op te nemen, want aan een dood paard trekken heeft geen zin. Overigens moeten de voordelen van onafhankelijke Vrijheidspartijen zoals de SVP niet worden onderschat. De SVP heeft goede contacten met de Statenfractie van de PVV in Utrecht. Naar verluid zijn zij ook niet gecharmeerd van het strakke regiem vanuit Den Haag. Het genoemde opinieartikel met als titel; Tijd rijp voor meer lokale Vrijheidspartijen blijft dus actueel. De analyse van Wilders dat er op lokaal niveau geen capabele politici kunnen worden gevonden verdient ook niet de schoonheidsprijs, want deze botte bewering is gewoonweg niet op waarheid gebaseerd. De tijd zal leren of de gekozen strategie zijn vruchten afwerkt.

zondag 24 maart 2013

Gezellig zonder alcohol!?

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst over de nieuwe Drank en Horecawet in relatie tot het drankgebruik bij de jeugd. Het gezelschap genodigden was een samenraapsel van onder andere horeca, sportverenigingen, politie, beleidsmakers, winkeliers en politici. Een onafhankelijk gespreksleidster behandelde na de inleidingen door de burgemeester en de ambtenaar een aantal vragen. Dit alles onder de noemer van een interactieve raadsvergadering. Het was goed georganiseerd en de locatie Het Pand was gevuld met gastvrij personeel. Het was zinvol om over de kwestie van overmatig alcoholgebruik te spreken met elkaar. De politiek heeft dit jaar de mogelijkheid om lokaal horecabeleid vast te stellen. De insteek van de SVP is in ieder geval om goed naar de horeca te luisteren en te bezien of we ook hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Het beleid zal de SVP toetsen aan het eigen verkiezingsprogramma. Hierin is de sfeer te proeven van niet al te veel regels en strengheid jegens de jeugd, want als men iets verbied qua verkoop dan is de jeugd heel creatief om toch aan de alcohol te komen. Wel pleiten wij voor strengere straffen bij overtredingen en baldadigheid in de openbare ruimte. Stokpaardjes als eigen verantwoordelijkheid en rol van de ouders als voorbeeldfiguur kwamen ook langs. De SVP heeft de vrijheid voor de burger hoog. Ook de vrijheid om zelf de negatieve gevolgen van overmatig gebruik te ervaren en te onderzoeken dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol. Al lijkt dit minder stoer vandaag de dag in de cultuur van comazuipen en snuiven. Verder is ons standpunt over de drooglegging bij de derby en de hoogte van de dwangsommen (chinees) bekend. Hierover mocht deze avond niet worden gesproken. Wel een gemiste kans overigens. Ook waren de ouders, de burgers en de jeugd zelf niet uitgenodigd, derhalve kon niet voor de 100% worden gesproken over een interactieve raadsvergadering zoals de SVP in haar verkiezingsprogramma daar over spreekt. Nieuw was nog de gehoorde wens van de horeca om de sluitingstijd van 2 naar 3 uur te verplaatsen. Als SVP hebben we al laten weten dat we de argumentatie van de horeca goed vinden en dat we een positieve grondhouding hebben ten aanzien van hun wens. Wordt vervolgd in het belang van alle belanghebbenden…

zaterdag 9 maart 2013

Kanttekeningen bij de komst van de SGP in Bunschoten

Herstart

Na flink wat jaren van afwezigheid zal de plaatselijke afdeling van de SGP weer een poging doen om weer in de gemeenteraad van Bunschoten te komen. Vanuit het oogpunt van een gezonde democratie is het verdienstelijk dat er een groep burgers is die hun best gaan doen om de landelijke SGP stemmers nu ook weer de mogelijkheid te bieden om in het stemhokje een kruisje te zetten bij een van de mannenbroeders uit de eigen gereformeerde achterban. Expres is hier de term broeders gebruikt omdat de zusters ongetwijfeld nog niet zo snel op de kieslijst zullen verschijnen. Landelijk zijn er wel inspanningen om enige beweging in het op een paar Bijbelteksten gebaseerde vrouwenstandpunt te krijgen. Of er ook werkelijk vrouwen op de kieslijsten komen ligt niet in de lijn der verwachting. Overigens vind ik het goed dat een partij de vrijheid moet hebben om hun eigen interne organisatie zo in te richten zoals zij het willen. De SGP is om dit vrouwenstandpunt verguisd en bespot. Dit gebeurt dan vooral door lieden die inhoudelijk niet de moeite doen om zich te verplaatsen in de beweegredenen van de SGP. In een eerder twitter contact met SGP Tweede Kamer voorlichter de Bruyne heb ik hem gewezen op de kansen voor de SGP binnen ons dorp en helemaal revolutionair zou het zijn als er een charismatische vrouwelijke lijsttrekker zou komen. Het enthousiasme voor een herstart is aanwezig. Persberichten en interviews in lokale en landelijke kranten volgen elkaar op en er is veel werk aan de winkel. Ik wil de plaatselijke afdeling dan ook veel succes en Zegen wensen.

Onderscheid

Opvallend in de berichten die tot nu toe bekend zijn is dat er van een duidelijk concreet onderscheid met andere politieke partijen niet echt sprake is. Dus wat zijn nu eigenlijk de standpunten waarmee de SGP zich in Bunschoten kan onderscheiden van de huidige groep politici? Termen als christelijke politiek, helder geluid, zich laten leiden door Gods Woord zijn min of meer al vele jaren gemeengoed in de Bunschoter politiek. Ook is de bescherming van de zondagsrust nu ook niet meteen een noodzakelijk argument om de SGP nieuw leven in te blazen. Onlangs was nog duidelijk te zien, bij de vraag aan de fractievoorzitters over de openstelling van de pont bij Eemdijk op zondag, dat er slechts twee (VVD en SVP) raadszetels van de zeventien hier wel wat onder bepaalde voorwaarden in zagen. Bij de overgrote meerderheid is de zondagsrust heilig. Zolang ik raadslid ben, nu twaalf jaar, is er nooit gesproken over het openstellen van het zwembad. En bij de bespreking van de plannen Zuyderzee en de Laakzone schieten immers ook steevast een aantal raadsleden in de houding als verdedigers van de zondagsrust als er iets van ontspannende activiteiten in beeld komen bij de projectontwikkelaars. Ook is ons college nogal ‘gereformeerd’ doordat ze zelfs waarschuwen als er zondags een keer in de polder geschaatst wordt zo eens in de vijf jaar. Al met al redenen genoeg waarbij het mijns inziens overbodig is dat er een SGP moet bijkomen omdat het slecht zou gaan met de zondagsrust in Bunschoten. Zelfs de winkelsluitingswet op Urk is ruimer dan die van Bunschoten. Samengevat lijkt mij het voor de SGP dus nodig om met meer originele punten te komen dan bescherming van de zondag in Bunschoten.

Kerk en staat, drank en drugs

Helaas was ik verhinderd op de open avond van afgelopen 6 maart. Er is daar gesproken over maatschappelijke zaken als drank en drugs en ook de rol van de kerk o.a. door het Urker raadslid Hakvoort. Dat de SGP de samenleving wil inrichten volgens de christelijke normen en waarden gegrondvest op de 10 geboden is een heel legale keus. De verwevenheid met de kerken is nog steeds erg groot. De kiezers zitten daar, maar ook heeft onlangs het bestuur van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich nog bemoeid met het vrouwenstandpunt. Het idee dat een kerk grote invloed heeft op de koers van een politieke partij is eigenlijk alleen nog zichtbaar bij de SGP. Bij de meeste andere partijen wordt de scheiding van Kerk en Staat duidelijker gehanteerd zoals ze is bedoeld. Politieke partijen bemoeien zich nu eenmaal ook niet met kerkelijke zaken als liturgie en prediking. Dat het Urker raadslid pleit voor praten over drank, drugs en andere verslavingen op catechisatie is wel lovenswaardig, maar dit behoort niet tot het takenpakket van het lokale bestuur. Uiteraard mag men er toch vanuit gaan dat een realistische predikant over dit soort zaken praat met de jeugd. En laten we in deze toch gewoon de rol van het gezin niet onderschatten. In veel verkiezingsprogramma’s, ook dat van de SVP, wordt gepleit voor voorlichting op scholen over dit soort zaken. Ook hier dus de kanttekening dat het goede punten zijn. Maar de vraag kan worden gesteld wat voegen ze toe aan het huidige politieke beleid en de leefwereld van de burgers?

Angst en kansen

Nu er straks lokaal op de SGP kan worden gestemd, zal dat in eerste instantie voor de ChristenUnie reden zijn om zich te bezinnen op de vraag hoe kiezers vast te houden. Per slot van rekening hebben landelijke SGP stemmers toch wel vaak op de CU gestemd zo ligt in de lijn der verwachting. Overigens is het jammer dat door de lokale pers hier nooit eens concreet onderzoek naar is gedaan. De CU zal ongetwijfeld wat kleiner worden omdat nu beide partijen gaan vissen in de achterban, die bijvoorbeeld ook zoveel waarde hecht aan de dubieuze term zondagsrust. Voor de rest van de partijen zal er geen reden zijn om kiezers te verliezen. Als de SGP de moed heeft om een islamparagraaf op te nemen in het verkiezingsprogramma dan zou de enige islamkritische partij, de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), ook stemmen kunnen inleveren. Ik heb eerder de SGP opgeroepen om concreet werk te maken van de eigen islamnota van de heer Brouwer. De SVP heeft dit document ook erg hoog op het vaandel en zelfs op haar website staan. Vier jaar geleden vond de SGP in Ermelo het niet nodig om iets over de islam te schrijven in hun programma. Landelijk zit de SGP voor wat betreft de islam en islamisering op redelijk dezelfde lijn als de PVV. En als de PVV er niet zou zijn dan zou mijn stem naar van der Staaij gaan. De tijd zal het leren of de SGP het zal redden met de verkiezingen. Overigens denk ik dat de kans op 1 zetel groter zal zijn dan die op twee zetels. En een aansprekende lijsttrekker met een frisse blik op de samenleving wil ook wel eens helpen. Maar van dit soort zijn er nu eenmaal niet zoveel te vinden in onze mooie gemeente Bunschoten, welke door de komst van de SGP een rijk geschakeerd politiek landschap gaat krijgen. Leve de democratie en de kiezer zal wel weer gelijk krijgen…

vrijdag 8 maart 2013

Terugblikje raad; Gij zult niet schaatsen op Zondag!?

De SVP vroeg in het vragenhalfuur naar de achtergrond van de waarschuwing die de organisatie van de schaatsbaan onlangs kreeg. Ze waren ook op zondagmiddag open geweest en dat was niet volgens de afspraak. De winkelsluitingswet was ook op hen van toepassing, dus mochten ze niet open zijn. Het karakter van dit agendapunt is slechts informatief. Er is geen ruimte voor onderling debat. Dit is zo afgesproken in het reglement van orde. In de toekomst moet er beleid worden gemaakt over dit soort evenementen. De SVP zal haar best doen om de organisatie alle vrijheid te geven om het gereformeerde volk, wat anders maar ligt te tukken op de dag des Heeren, een ontspannende schaatsmiddag te bezorgen, met erwtensoep, chocolade en collectebus voor de onkosten, daar is dan helemaal geen wet voor nodig. Verder moest de raad een besluit nemen om de voortgang van het project Zuyderzee te stimuleren. De besprekingen vonden plaats achter gesloten deuren. De uitkomst was dat er 10% korting gegeven wordt om mogelijke kopers te trekken. Ook is het mogelijk om casco te laten bouwen. De tijd zal leren of deze acties slagen of dat het hele project toch steeds meer als een financiële molensteen om de nek van de gemeente Bunschoten gaat hangen. Dan was er nog het afscheid van collega Rindert Huisman. Hij heeft gekozen voor een vroegtijdig stoppen in verband met zijn persoonlijke situatie. Naast politicus ken ik hem ook van de damclub en we hebben nog wel eens een potje gespeeld tijdens de raadsuitjes. Ik wens Rindert vanaf hier ook alle goeds toe voor de toekomst!

donderdag 14 februari 2013

Motie bezuiniging rekenkamer meer dan ‘uitgevoerd’

In 2011 deed de SVP een aantal bezuinigingsvoorstellen tijdens de kadernota 2012-2015. Een daarvan was om de bemensing van de rekenkamercommissie in te krimpen. Op de website van onze gemeente zijn de leden van de RKC nog steeds te bewonderen. Ook zijn de rapporten nog te downloaden, al denk ik dat niet 1 burger hier nog in geïnteresseerd is.
Ondertussen is de RKC al bijna een jaar opgestapt. De leden hadden zo elk hun eigen beweegreden. Hopelijk hebben ze zich niet al teveel aangetrokken van mijn kritische stukjes op mijn weblog over hun bestaansrecht. Mooi is dat inmiddels al voor bijna 30000 EURO bezuinigd is op de personeelskosten. Overigens vind ik het kritische karakter van de gemeenteraad met de huidige zeer brede coalitie maar matig. Dit was duidelijk zichtbaar bij de bespreking van de rol van de SRO in onze gemeente Bunschoten. De SVP was hier het meest kritisch en na zo’n dorre bespreking komt de vraag over het nut van de RKC weer naar boven. Momenteel zit er nog maar weinig beweging bij de raad om tot de instelling van een nieuwe RKC te komen. Zouden de andere partijen diep in hun hart het kritische standpunt van de SVP steeds meer gaan begrijpen? Dat zou een goede zaak zijn. Landelijk wordt op dit moment ook de discussie gevoerd over de noodzaak van lokale rekenkamercommissies. We zullen zien wat de toekomst brengt, maar intussen is de motie van de SVP al meer dan voldoende uitgevoerd. Geweldig toch?

donderdag 7 februari 2013

Kromme rechtspraak, pure discriminatie van docent

Op 12 december schreef ik een stukje over mijn rol als 'advocaat' voor Anand Soekhoe. Inmiddels is de uitspraak bekend en het college van de rechten van de mens heeft in haar wijsheid gesteld dat de school terecht haar docent heeft geschorst om zijn uitlatingen over de islam op twitter. Het recht heeft dus tot nu toe niet gezegevierd. Dit is toch wel een dieptepunt in de rechtspraak, wat elk vertrouwen in onze eerwaarde deskundigen aantast. Hier is gewoon sprake van discriminatie van een docent op grond van zijn politieke voorkeur. De school verschuilt zich achter het tonen van respect voor de islam. Daar ik zelf in een zelfde situatie verkeer als vriend Anand zal ik nu verder niet dieper op de zaak ingaan. Ik verwijs nog slechts naar de reactie van arabist Hans Jansen die zoiets zei als; 'Mooi is dat, in dit land is gebrek aan respect voor de islam dus reden voor ontslag' en naar de gedegen analyse over de uitspraak van van Frikschoten op Amsterdam Post Steeds meer komt het gevoel op in een bananenrepubliek te verkeren.  

zaterdag 26 januari 2013

Achterban SVP vaak op tribune raadszaal

Het doet mij immer goed als de tribune van de raadszaal bezet is met burgers die de SVP een warm hart toe dragen. Zo waren afgelopen donderdag Bob Offringa en Dirk van der Schuur weer present. Ook weten de burgerleden van de SVP de raadszaal steeds vaker te vinden om te zien hoe leuk het raadswerk is en op welk een niveau er gediscussieerd wordt. De agenda bevatte een hamerstuk waarover ik toch nog wel wat wilde zeggen. Het betrof de verlenging van maatregelen tegen burger Richard de Jong. Over ‘lastige’ burgers schreef ik al eerder. Nu was het weer feest. Ik had me voorgenomen geen lang referaat te houden, maar slechts de vinger te leggen bij de volgende constateringen. 1. De problemen met de burger zijn niet opgelost, dit is mede het gevolg van het op respectloze wijze ontnemen van het mandaat van twee raadsleden. 2. Het principe van hoor-en-wederhoor is niet goed uit de verf gekomen door veel te strak aan de formele procedure vast te houden. Dit was het meest duidelijk zichtbaar bij de gebeurtenissen in de commissie. Toen was Richard gekomen, maar de commissie, behalve ikzelf, was niet geinteresseerd om hem te ondervragen en het agendapunt naar voren te halen. 3. De memo met argumenten om de maatregelen is gewoonweglachwekkend. Hier staat in dat hij raadsleden onheus bejegend en op zijn eigen facebook en twitter dingen zegt die niet kunnen. Reden voor mij om tegen deze onzinnige maatregelen te stemmen die tot niets zullen leiden. De raad diskwalificeerde zichzelf door zo’n dergelijk punt op de agenda te zetten en gebruikt als een soort Sanhedrin haar macht om met Middeleeuwse maatregelen een burger te pesten. De SVP treed heus niet op als advocaat voor de Jong. Zij weet ook wel dat bepaalde karaktereigenschappen van hem nog niet tot volle wasdom zijn gekomen. Zij wil het gesprek open houden en wil gelijke behandeling van alle burgers. In schorsingen van de vergadering is het goed om even met de achterban te spreken om te zien of het gesprokene begrepen is en is overgekomen. De wijze Bob meldde eerder al dat een goed verstaander genoeg heeft aan een half woord. Het houden van korte statements is dan ook aan te bevelen, maar ja als je ondervraagd wordt of uitgedaagd dan moet je wel eens wat langer aan het woord zijn. Fijn is het dan als ik genoeg tijd krijg van de voorzitter zodat ik niet over zijn eigen integriteit met betrekking tot dit dossier hoef te beginnen… Voor diegenen die deze laatste zin niet snappen hier dan nog de link naar www.opendedoofpotvanmelis.nl Fijn dat @devosspakenburg ook tegen de maatregelen stemde.