zaterdag 26 december 2015

Twee nieuwe vertalingen; 1 Biografie van Mohammed, 2 De Hadith

Een aantal jaren geleden kwam ik in aanraking met de website van Dr. Bill Warner met de interessante naam ‘The Center for the Study of Political Islam’. Zie www.cspipublishing.com en of www.politicalislam.com
Deze site geeft objectieve en wetenschappelijke voorlichting over de islam als politiek systeem. De basis van deze voorlichting is het weergeven van feiten los van meningen over de islam. Er ging een wereld voor me open omdat ik bevestigd werd in mijn opinie over het Mohammedanisme. Ik zocht contact met Bill Warner en besloot het boekje The Life of Mohammed – The Sira uit de serie a Taste of Islam Series te vertalen in het Nederlands. Dit vertaalwerk werd in het voorjaar van 2012 afgerond en kwam gratis ter beschikking op de website van Bill Warner. Ondertussen werd het gratis online boek hier en daar gelezen en ik kwam in contact met een enthousiaste lezeres die voorstelde om ook The Hadith uit diezelfde serie te vertalen in het Nederlands. Zo ontstond een fijn samenwerkingsverband en dit resulteerde er in dat we met een paar enthousiaste mensen aan het werk gingen.
Uiteindelijk heeft het werk geresulteerd in een nieuwe versie van The Life of Mohammed met de titel De biografie van Mohammed en een geheel nieuwe vertaling van The Hadith met de titel De Hadith.

Deze boeken zijn in PDF versie GRATIS te downloaden via de links.

De biografie van Mohammed  ---   De Hadith

Indien u een gedrukt exemplaar tegen kostprijs wilt hebben dan kunt u dat bij mij bestellen via pkoops@hotmail.com

Van groot belang is dat onze gezamenlijke drijfveer is dat we op zoek zijn gegaan naar de WAARHEID over de ISLAM. Er gaat geen dag voorbij of deze ´wereldgodsdienst´ is in het nieuws. Helaas is deze vaak negatief in het nieuws. De terreurdreiging is na 9-11 (Twin Towers) toegenomen. Het debat over de islam wordt moeizaam gevoerd. Het getuigenis van ex-moslims wordt veel te weinig of vaak helemaal niet gehoord. Het is onze missie dat alle wereldburgers inclusief moslims zelf een goed en betrouwbaar beeld krijgen van het Mohammedanisme. Wij hebben het beste met alle burgers voor en streven een wereld na waar in vrede met elkaar wordt geleefd. Dit boek is slechts een kleine bijdrage om goed zicht te krijgen op de bronnen van de islam. Wat deze bronnen betekenen voor vandaag is ter beoordeling aan de lezer. Wij hoeven ons niet te verantwoorden voor een regering of politieke partij. Wij zijn wereldburgers en doen een beroep op het gezonde verstand van de mens. Wij roepen u dan ook op; LEES zelf de bronnen en verdiep u in de materie om tot een evenwichtig oordeel te komen. Winter 2015-2016   Harry, Yvette en Peter Frans Koops

vrijdag 25 december 2015

Kerstpraatje

Vandaag, Eerste kerstdag, werd ik op twitter door Fubar gevraagd een stichtelijk woord te doen voor zijn rechtse weblog De Vrije Chroniqueurs, nu Fenixx genaamd. Bescheiden als Fubar is liet hij weten dat hij daar zelf niet zo goed in is. Volgens mij is Fubar atheïst, maar ik kan me vergissen, de jaren gaan tellen en in 2016 krijg ook ik DV Abraham op bezoek. Ja DV, als je een willekeurige burger vraagt; wat betekent DV?, dan vermoed ik dat velen het antwoord schuldig moeten blijven. Deo Volente betekent zo God het wil. Er zit iets afhankelijks in. Iets? Nou ja een christen weet zich geheel afhankelijk. In voor- en tegenspoed kan een mens troost putten uit het geloof in God. En ja met Kerst vieren christenen de geboorte van Jezus, wat dan weer de Zoon van God is. Ik weet niet helemaal precies wat het lezerspubliek van Fenixx is maar er zal wel van alles tussen zitten. Misschien bent u christen en zijn de woorden herkenbaar, maar wellicht is de kans groter dat God en Jezus u niets (meer) zeggen. Ja, als vloek en stopwoord wordt er wat af-geëvangeliseerd. Zonder dat velen het beseffen wordt er gevraagd om een persoonlijke verdoemenis. Vroeger hoorde je dat vaak in de zwaarste kerken. Nu hoor je het overal. Maar enfin, ik neem aan dat er veel rechtse denkers onder het publiek zijn. Mijn mening over vluchtelingen en het sluiten van de grenzen mocht ik onlangs geven in het Reformatorisch Dagblad. Ook vond een aantal mijn vergelijking van Wilders met de profeet Elia (die streed tegen de afgoderij) interessant, of verwerpelijk. Dat mag zo zijn in een land met vrije meningsuiting. Onze gezamenlijke uit de hand gelopen hobby om over het islamdebat elkaar te informeren roept nu eenmaal tegengestelde reacties op.
Ik ben zelf christen, al heb ik veel twijfels en geloofsvragen en gruwel van politieke machtsspelletjes in kerken, maar weet me met u als rechtse denker verbonden. Als christen stem ik PVV , juist PVV, maar goed dat is geen nieuws. Het moest een stichtelijk = godsdienstig =vroom woordje worden. Ik weet me ook verbonden met cultuurchristenen, en dat is een grote groep mensen, ja Fubar en zijn vriend D.G. Neree en vele anderen behoren daar ook toe. De groep rechtse geestverwanten is groot en er zijn ondertussen kameraadschappelijke banden ontstaan. Naast het verdriet bij de begrafenissen van v Frikschoten en Hans Jansen is er de blijde verbondenheid van denkers die tegen de heersende media en politieke correctheid zo hun goede strijd strijden. Wij houden van vrijheid, wij houden van de gelijkwaardigheid van mensen, wij houden van vrouwen met wapperende haren in de wind, en wij accepteren mensen hoe ze zijn. Wel heb ik zorgen over een politiek systeem, de islam, dat aan invloed wint. Een systeem dat geweld gebruikt voor expansiedoeleinden. De bronnen staan er vol van, ik kom hier later nog op terug deze maand. Maar ik wil naast de vrome praatjes over barmhartigheid en naastenliefde ook democratische middelen inzetten om echte vrijheid ook voor moslims te krijgen. Dus dat is de oproep; ‘Verlaat de islam, zij maakt niet gelukkig, het is een valse godsdienst. Heb het lef om te kiezen voor je zelf en bevrijd je van de duivelse banden van dit onwaardige onmenselijke systeem’. Het is toch verschrikkelijk dat in Brunei en andere landen het verboden is om kerst te vieren. Wij wereldburgers zijn op zoek naar liefde, erkenning en hunkering naar geborgenheid. Los van alle persoonlijke narigheid, wellicht mist u een geliefde tijdens deze dagen, hoop ik dat u het leven zoals het bedoeld is, (liefde geven in dienst van de naaste en tot eer van uw Schepper) ook in 2016 mag ervaren. Lachen en liefhebben, ja ook Jezus hield wel van een feestje en zorgde voor wijn op de bruiloft van Kana.
Ik ga afronden na het aanhoren op NPO2 van Antoine Bodar (‘de islam wordt misbruikt bij de aanslagen in Parijs’) en Koning Alex die waarden als respect voor het leven en vrijheid van geloof benoemd, maar die niet de durf heeft om te benoemen dat deze waarden in Europa onder druk staan door een brutale islam. Laten we ons alsjeblieft niet leiden door angst maar blijvend op zoek gaan naar vrede in ons hart. Op de foto ziet u de teksten en de rijkdom in de vorm van gebak, die velen in dit land nog hebben. Maar ook is er armoede, onrust en onzekerheid. Wellicht wordt u op de proef gesteld, bent u werkeloos of staat uw baan onder druk. Mogelijk wordt u vreemd aangekeken of genegeerd in uw familie omdat u op een 'racistische' partij stemt. Weet dan wel dat ik van u houd. U als geestverwant. Wij mogen een toekomstige vrede verwachten. Ik ben geen theoloog, ik houd me als simpele sterveling maar vast aan de gedachte dat straks alle tranen van onze wangen worden afgewist. De grote wiskundige Pascal bleef zijn leven een eenvoudig christen. Dat geloof en het vertrouwen dat er straks een betere wereld voor ons in het verschiet ligt wens ik u en de uwen toe.
Dat de vrede van Christus in uw hart mag wonen is mijn wens

donderdag 26 november 2015

Op bezoek bij Melis de burgemeester

Onlangs vond het jaarlijkse gesprek van de fractievoorzitters met burgemeester Melis van de Groep over zijn functioneren weer plaats. Zoals intimi weten stemde de SVP in 2012 tegen de herbenoeming van wederom 6 jaar van hem. De argumenten die destijds onderdeel waren van de besluitvorming op dit punt zijn nu na ruim drie jaar in een ander daglicht komen te staan. Natuurlijk staat de raad op dit moment niet voor het vraagstuk van herbenoeming. Wel is het zo dat de afgelopen jaren de zakelijke verhoudingen tussen Melis en de SVP zijn verbeterd. Als vertegenwoordiger in de raad leg ik indien nodig de vinger bij de zere plek, als het om vergader technische zaken gaat. De SVP verschilt echter op een groot aantal dossiers en interne zaken van mening met de burgervader. Op zich is dat geen probleem en is ook redelijk gezond in een democratie waar de meningen tussen de burgers ook mogen verschillen. In bestuurlijk land is afgesproken dat over de inhoud van het gesprek geen mededelingen worden gedaan. Er ligt geheimhouding op hetgeen over en weer gezegd is. Natuurlijk heb ik zo mijn gedachten over het optreden en de omgang van Melis met burgers en politici. Ik zal het achterste van mijn tong hier niet laten zien. Bewondering is er voor de gemakkelijke omgang met Melis met de bevolking, hij is laagdrempelig en komt geïnteresseerd over, dat is in het verleden wel eens anders geweest met een van zijn voorgangers. Lovenswaardig is ook de energie en tijd die het ambt met zich meebrengt. Het was een goed gesprek waarbij ik als vertegenwoordiger van de SVP het ‘APK keurmerk’ weer voor een jaar heb afgegeven. De toekomst kan met vertrouwen tegemoet worden gezien…

maandag 16 november 2015

Reacties op artikel halal vlees

Onlangs schreef ik met kameraad André van Mulligen een artikel over de ongewenstheid van halal vlees in opvanglocaties voor vluchtelingen. Het artikel werd integraal gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Lees hier de internet versie. Het Nederlands Dagblad publiceerde het artikel in een versie waarin een aantal kritische zinnen over de islam waren weggelaten. Dagblad Trouw wilde het artikel al helemaal niet publiceren. Volgens een journalist die voor de Afrikaner Volksparty werkt deed het artikel veel stof opwaaien en resulteerde dit in een uitgebreid interview, waarover ik 31 oktober op deze blog rapporteerde. De reacties die mij bereikten konden globaal in twee categorieën worden ingedeeld. 1. Instemming  2. Afkeuring begeleid met negatieve kwalificaties evenwel zonder argumenten. In het ND verscheen een reactie van een betrokken lezer. De man was zo eerlijk om zelfs zelf te zeggen dat hij het niet begreep. Maar het was in ieder geval een poging om wat inhoudelijke tegengas te geven, want in deze categorie waren ons nauwelijks reacties bereikt. De reactie van de lezer is hier te lezen;André en ik componeerde het volgende antwoord;

In zijn reactie op ons opinieartikel (ND 3 november) geeft dhr. De Geest aan dat hij onze bezorgdheid omtrent halal vlees niet begrijpt. Volgens hem is Allah dezelfde God als de God van de Bijbel omdat Allah de hele wereld schiep, dezelfde profeten zond, en rechtvaardig en barmhartig is.
Mark Durie zegt in zijn boek “Dezelfde God?” over de overeenkomsten tussen JHWH en Allah het volgende: “Hoewel we de overeenkomsten tussen JHWH en Allah kunnen bestuderen, wat een interessante studie op zichzelf zou zijn, bepalen uiteindelijk de verschillen of twee personen dezelfde zijn. Neem twee mensen, en je zult zien dat ze aanzienlijk veel overeenkomsten hebben: twee armen, twee benen, één hoofd, twee nieren, één hart enzovoort. Echter om te bepalen of twee individuen dezelfde zijn, moeten we verder gaan dan gedeelde kenmerken en kijken naar hun onderlinge verschillen.” En die onderlinge verschillen liegen er niet om. De God van de Bijbel is een liefdevolle God, een trouwe God, een heilige God, een inwonende God, de Allah van de Koran niet. Wij zijn altijd bereid om in een persoonlijk contact meer uitleg te geven over ons opinieartikel.


Het ND reageerde dat de regel is dat er maar 1x gereageerd mag worden op opinieartikelen en dat daarom onze reactie niet gepubliceerd zou worden. Jammer natuurlijk omdat de lezer recht heeft op een zorgvuldig antwoord en vreemd omdat de krant zichzelf karakteriseert als 'christelijk betrokken'.
Mijn wenkbrauwen fronsten zich nog meer toen een paar dagen geleden een halve pagina grote foto in het ND verscheen van een moskee. NB een afgodentempel!!! en dat terwijl er voor christelijk betrokken gedachtewisselingen geen ruimte is. Ergens blijf ik het ND een rare krant vinden, die bij mij de indruk achterlaat op dit dossier half werk te produceren.

woensdag 11 november 2015

Dirk Koelewijn, een partijvoorzitter - politieagent op drift!

Een aantal afrondende opmerkingen over de reacties van Koelewijn in de pers op mijn aangifte.

- Dirk ontkent Hitler te hebben bedoeld, maar probeert zich schoon te praten door te stellen dat ik zelf op de Duitse toer ging, hierna haalde hij indirect Hitler van stal en geeft impliciet dus toe dat hij wel degelijk de grootste nazi aller tijden bedoelde. Sportiever was geweest om dit gewoon ronduit toe te geven. Mijn kwalificatie ‘Rita Merkel’ was complimenteus bedoeld, zij nam dit compliment glimlachend aan in een live gemeenteraadsvergadering. Lachwekkend is de reactie van Rita van de Groep die Dirk nog min of meer probeert te verdedigen met haar opmerking over bromsnor Koops.
- Van een slachtofferrol is allesbehalve sprake bij mij. Ik ben een gekozen volksvertegenwoordiger en woordvoerder van een groot aantal burgers met overeenkomende politieke ideeën. Ik opereer binnen dit verkregen mandaat. Na de verkiezingen in maart kwam Bunschoten zelf als enige PVV groeigemeente in de provincie Utrecht uit de bus. Ik kom op voor mijn kiezers en houd van ze, ook ondervind ik veel steun van mijn kiezers, dus ik laat ze niet indirect beledigen.
- Ik ben een democraat en allesbehalve gefrustreerd als de gemeenteraad bij meerderheid een motie aanneemt om richting het COA een gastvrij signaal af te geven. Dit heeft niets te maken met het moeten accepteren dat ik als islamhater een opvanglocatie moest dulden. Dit is fantasievolle inlegkunde van Dirk. Ik heb me zeer genuanceerd opgesteld in een optreden bij RTV Bunschoten over de vluchtelingen. Ik heb een aantal christelijke vluchtelingen ontmoet in een kerkdienst. Ik houd van mensen maar moet als Kafir niets van de islam hebben. Ik onderzoek het Mohammedanisme als Kafir en niet als Dhimmie en kan deze kwalijke ideologie dan ook niet als verrijking voor het Westen beoordelen!
- Dirk vindt dat hij als woordvoerder van de CAP mag spreken en het debat met raadsleden mag aangaan. Mijn opmerking dat hij de raadsleden van de CAP in de wielen rijdt en impliciet de verhoudingen in de gemeenteraad verziekt met zijn onfatsoenlijk gedrag lapt hij aan zijn laars. Als politieagent maakt hij gebruik van het ‘recht op belediging’ maar als een burger een agent uitmaakt voor ‘sukkel’ wordt meteen het bonnenboekje geraadpleegd. Kunt u het nog volgen?
- Ten slotte haalt hij in een reactie in de Bunschoter onware zaken erbij alsof de SVP geen leden heeft en ik een alleenheerser ben. Ach, een kat in het nauw maakt rare sprongen.

Mijn conclusie en advies

Dirk is nu een partijvoorzitter op drift. Hij bedient zich van zogenaamde stropoppen, dit zijn verdraaiingen van standpunten om deze met fantasievolle inlegkunde te kunnen becommentariëren. Hij noemde bijvoorbeeld eerder het project hoogbouw Zuyderzee de moloch van Melis terwijl de gemeenteraad verantwoordelijk was voor de besluitvorming. Hij gaat zijn boekje als partijvoorzitter te buiten door zich op een amateuristische wijze ‘inhoudelijk’ met politiek te bemoeien. Hij komt echter niet veel verder als kwalificaties als #haatzaaien #angsthaas etc. Het lijkt wel alsof hij zelf gefrustreerd is. Hij is ondemocratisch bezig door andere partijen geen standpunten te gunnen. Hij schoffeert nog een andere burger op twitter (Renger Bos) en is bovendien onfatsoenlijk tegen de LOS. De man moet door een hogere instantie tot de orde geroepen worden. Vandaar de aangifte. Mijn advies aan hem is ‘laat de politiek over aan de CAP raadsleden'!

vrijdag 6 november 2015

Laat Hitler alsjeblieft in zijn graf

Onlangs schrok ik toen ik een reactie las van Peter van Diermen, ex-voorzitter van voetbalclub IJsselmeervogels over Geert Wilders. Op Facebook noemde hij Wilders de blonde Hitler. Ik reageerde hierop inhoudelijk en later is het ook tot een persoonlijk gesprek gekomen, ik was benieuwd naar zijn beweegredenen. In dit gesprek bleek dat Peter een totaal andere kijk heeft op het gedachtegoed van de PVV dan ik. Frappant was dat de kennis van het Mohammedanisme bij van Diermen niet best was omdat hij elementaire vragen over de islam niet wist te beantwoorden. We werden het niet eens over de onterechte en onfatsoenlijke kwalificatie blonde Hitler. Als stemmer van de PVV voel ik me indirect ook aangesproken als Wilders met Hitler wordt vergeleken. Deze vergelijking gaat namelijk mank omdat Wilders wel moeite heeft met de grote invloed in Europa van de islam als ideologie en bedreiging van de vrijheid voor het Westen, maar de blonde voorman is er zeker niet op uit om het ras van moslims uit te roeien. De islam is namelijk geen ras en moslims zijn dat ook niet. Ondertussen woekeren de negatieve Hitler - kwalificaties over Wilders voort. Meest recent is de uitlating van een 2e Kamer lid van de partij DENK over Geert als zou hij zich ontwikkelen tot een man gelijk Hitler. Verschrikkelijk gewoon en beledigend voor al die mensen die op hem zouden stemmen als er nu verkiezingen zouden zijn. Je zult maar met een van de grootste massamoordenaars uit de wereldgeschiedenis vergeleken worden. Persoonlijk heb ik er niet mee te maken gehad tot het moment waarop Dirk Koelewijn, voorzitter van de Christelijke Arbeiderspartij (CAP) en in het dagelijks leven politieagent zijn boekje ernstig te buiten ging. In een langlopend twitter contact kwam Dirk op een zeker ogenblik tot de uitspraak dat ik nog maar een snorretje moest nemen en dat ik al aardig op hem (Hitler) begon te lijken. Ik geef nu mijn uitleg van zijn tweet, die ook de lokale krant bereikte. Deze interpretatie kwam tot stand nadat hij mij verweet haat te zaaien, doem te denken, de rol van angsthaas op me nam, vluchtelingen in de kou liet staan en meer van dergelijke negatieve en onware aantijgingen. Ik was erg verrast maar ook persoonlijk gekwetsts om impliciet met Hitler te worden vergeleken. Een persoonlijk mailcontact met Dirk waarin ik hem meedeelde verbaasd en teleurgesteld te zijn in zijn toon en inhoud had niet het gewenste effect. Dirk ging door met jennen. Nadat ik de onfatsoenlijke uitlatingen van Dirk ter sprake had gebracht in de lokale politiek brak er een periode aan waarin de SVP ging overwegen om aangifte te doen bij politie tegen Dirk Koelewijn wegens overtreding van artikel 261 van het wetboek van strafrecht. Ik vind namelijk dat als Hitler er (impliciet) wordt bijgehaald er een grens is gepasseerd. Laat die nare man alsjeblieft in zijn graf. Het is goed om het inhoudelijk niet eens te zijn met elkaar, maar bij de vrijheid van meningsuiting is er nog altijd wel een grens van fatsoen. Ondertussen was er een bericht in de media gekomen waarin ik melding had gedaan aan de CAP over de tweets van de partijvoorzitter. Het onfatsoenlijk en beledigend twitteren ging door toen Dirk naast mij ook de Lokale Omroep Spakenburg beledigde. Dirk stelde zich ondertussen op als een anti democraat, met andere woorden, dat er voor opvattingen die hem niet welgevallig waren geen ruimte meer mocht zijn bij collega politici en zelfs bij de Lokale Omroep Spakenburg. Na de raadsvergadering van 29 oktober waarin ik de CAP voor de tweede maal ondervroeg over het twitter gedrag van haar voorzitter heb ik besloten om zelf als autonoom raadslid aangifte te doen wegens belediging, smaad en laster. Ik laat mijn kiezers niet beledigen. Op vrijdag ben ik goed te woord gestaan op het gemeentehuis in Bunschoten, waar sinds kort de politie zetelt, en deze week is er een luisterend oor waargenomen in Baarn waar een medewerker van het VIK (Veiligheid, Integriteit en Klachten) de aangifte tegen Dirk, NB zelf politieagent, heeft opgenomen. De zaak is nu in handen van de officier van justitie die er wat van mag vinden… Ik vind het jammer dat het zover heeft moeten komen, maar in het werk van politicus zitten soms onderdelen die gedaan moeten worden ook al zijn ze niet leuk!

maandag 2 november 2015

Bij de LOS over halal voedsel vluchtelingen en president Wilders etc...

Onlangs werd ik uitgenodigd door de sympathieke Hille de Graaf van de LOS. Ik werd in het programma ondervraagd over de vluchtelingenproblematiek in Europa, Nederland en de lokale noodopvang in sporthal De Kuil. Terloops komen ook de islam, het optreden van Wilders en de groei in de peilingen van de PVV aan de orde. Ik vond het leuk om gast te zijn en wens de LOS suc6 met hun werk. In de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober heeft de SVP positief geadviseerd aan het commissariaat voor de media om de LOS voor 5 jaar aan te wijzen als lokale publieke mediazender.

zaterdag 31 oktober 2015

Uitgebreid interview voor de AFRIKANER VOLKSPARTY

Onlangs werd ik benaderd door een journalist die voor de AFRIKANER VOLKSPARTY werkt. Hij was me op het spoor gekomen door het opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad over halal vlees in de noodopvang voor vluchtelingen. Via de link is het gehele interview te lezen. De inleiding is geschreven in het Zuid-Afrikaans en goed te volgen voor ons...of niet?

MNR. PETER FRANS KOOPS VAN DIE SPAKENBURGSE VRYHEIDSPARTY: "MOENIE DIE ISLAM FASILITEER DEUR HALAAL AAN TE BIED NIE. DIT IS MOS WATER OP DIE MEULE VIR MOSLEMS".
Ons het 'n insiggewende vraaggesprek in die Nederlands met mnr. Peter-Frans Koops die oprigter van die Spakenburgse Vryheidsparty wat sedert 2009 in die munisipaliteit van Bunschoten sit. In 2010 het hulle vir die eerste keer deelgeneem aan die verkiesings vir die munisipaliteite. Die SVP baseer hul op die Bybelvers Matt 7:12 'Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete', en huldig die islam standpunte van sowel die Staatkundig Gereformeerde Party as die Party vir die Vryheid.

donderdag 29 oktober 2015

Kort interview RD: 'Wilders is als de profeet Elia'

Deze week werd ik gebeld door een enthousiasten journalist van het Reformatorisch Dagblad met de vraag of er een verband bestaat tussen het verbale geweld van Wilders en het fysieke geweld van burgers die in verzet willen komen bij de stroom van vluchtelingen. Hieronder de tekst die samengesteld is na een telefonisch contact en hier het artikel in de krant.
Peter Frans Koops, raadslid voor de Spakenburgse Vrijheidspartij (1 van de 19 zetels in de raad) in de gemeente Bunschoten. De partij van Koops, zelf gereformeerd vrijgemaakt, is verwant met de PVV. 
„Je kunt Wilders de schuld van agressie-incidenten zoals in Woerden niet in de schoenen schuiven.  Hoewel ik me niet altijd kan vinden in de toon van Wilders, deel ik zijn anti-islamstandpunten. De onrust vorige week tijdens een bijeenkomst in het Brabantse Steenbergen heeft ermee te maken dat veel mensen het zat zijn. De afgelopen decennia zijn de grenzen wagenwijd opengezet. Vluchtelingen worden in de watten gelegd. Onlangs werden in Spakenburg ook nog meer dan honderd vluchtelingen een paar dagen verwend. Ze krijgen lekker eten, op zondag wordt voor hen een partij voetbal georganiseerd. Ik zie Wilders als een profeet Elia. Die waarschuwde op de berg Karmel tegen afgoderij. Zo verzet Wilders zich tegen de islamisering. Veel dominees zijn te bang. Ze durven zich niet tegen het mohammedanisme uit te spreken. Demonstranten die een asielopvang belagen, handelen tegen onze Grondwet. Moslims die in asielzoekerscentra christenen lastigvallen, handelen in lijn met de opdracht van Mohammed. Denk daar maar eens over na. Ik neem geen blad voor de mond. Pas werd ik door een jongere uitgemaakt voor vuile nazi. De voorzitter van de lokale Christelijke Arbeiders Partij (CAP, 2 van de 19 zetels) verwijt me haatzaaien. Hij vergeleek me pas met Hitler door te zeggen dat ik op een man met een snorretje lijk. Ik overweeg aangifte tegen die voorzitter te doen. Ik laat mijn kiezers niet beledigen.”

dinsdag 20 oktober 2015

Halal voedsel ongewenst en niet nodig

Bij de huidige toename van vluchtelingen naar het Westen vervullen gemeenten een gastvrije rol door o.a. vaak sporthallen in te richten als tijdelijke verblijfplaats. Ook in Bunschoten-Spakenburg is een groep van 124 vluchtelingen op een wel erg gastvrije manier opgevangen. Alle lof voor de inzet van vrijwilligers om het de gasten naar de zin te maken. Opmerkelijk is wel de naïviteit bij bestuurders met betrekking tot het gemak van het serveren van halal voedsel en dan vooral het vlees.
Veel mensen hebben wel eens van halal gehoord maar weten niet precies wat het inhoudt. Halal is een Arabisch woord dat door moslims wordt gebruikt om aan te geven dat iets toegestaan is en dat het conform islamitische wetten en regels, de sharia, is. Het tegenovergestelde is haram, wat verboden betekent. Bij halal vlees gaat het om een gezond dier (koe, geit, of gevogelte) dat onder het uitspreken van de woorden ‘bismillah allahu akbar’ (in de naam van Allah, Allah is de grootste) meestal zonder verdoving gedood wordt. Natuurlijk moet vervolgens de hele logistieke keten ook voldoen aan de islamitische regels en wanneer het industrieel verwerkt wordt, zijn er tal van islamitische certificeerbureaus die graag een graantje mee willen pikken door jaarlijks een halal-audit uit te voeren. Dit natuurlijk tegen een behoorlijke vergoeding.

Waarom is het aanbieden van halalvlees ongewenst?
Voor christenen zijn er in de Bijbel meerdere verzen te vinden, die weergeven dat christenen zich moeten onthouden van zaken die door afgodendienst bezoedeld zijn, inclusief het eten van offervlees. Bij halal vlees wordt de naam Allah uitgeroepen. Daarmee wordt niet een soortnaam van het Opperwezen gebruikt, maar duidelijk de identiteit die gepresenteerd wordt in de Koran, die in de tijd van Mohammed één van de 360 afgoden in Mekka was. Met het aanbieden van halal vlees wordt dus heidendom gefaciliteerd. Naar onze mening niet een taak van de overheid.
Met het aanbieden van halal vlees wordt voldaan aan de islamitische spijswetten. Deze spijswetten lijken veel op de joodse, maar zijn op een bepaald punt significant anders. Joodse mensen die voldoen willen aan joodse wetten doen dat enkel voor zichzelf. Zij verwachten niet dat niet-Joden zich er ook aan houden. Bij de islam ligt dat anders. De islamitische wetten zijn bedoeld voor iedereen. Iedereen dient zich goedschiks dan wel kwaadschiks te onderwerpen aan de door Allah-gegeven wetten. Denk aan het woord islam, dat ‘onderwerping’ betekent. Met het aanbieden van het halal vlees wordt toegegeven aan de eisen van de islamitische wet. Vandaag het eten, morgen waarschijnlijk de vrijheid van godsdienstkeuze. Islamisering dus. Uiteindelijk zijn er voor niet-moslims maar drie keuzes over;
1. Het zwaard
2. Behandeld worden als tweederangsburger met veel bezwarende bepalingen
3. Moslim worden
Alle vier islamitische wetscholen zijn hier helder over.
Overigens verdient in het kader van het dierenwelzijn verdoving ook de voorkeur boven het levend slachten, maar dat terzijde.

Wat moeten we de vluchtelingen dan voor zetten?
Naar onze overtuiging dient de overheid neutraal te zijn in deze. Eten aanbieden dat bezoedeld en ingezegend met afgod Allah is dus niet nodig. Natuurlijk hoeft dit niet te betekenen dat er geen rekening gehouden wordt met de gasten. Voor de hand ligt om varkensvlees te vermijden. Wil men nog een stap verder gaan in het tegemoet komen van dieetwensen, dan zou men bijvoorbeeld kosjer vlees kunnen aanbieden. De slachting van het dier in de joodse slacht lijkt veel op de islamitische, met dat verschil dat er niet de naam van Allah over wordt uitgesproken. De hardnekkige moslimmigrant die dan nog weigert het voorgeschotelde eten te nuttigen, kan gewezen worden op het feit dat moslims bij gebrek aan halal vlees, toegestaan zijn om niet-halal, haram vlees te eten. Naast ongewenst dus ook niet nodig.
In de Koran staat namelijk dat in noodgevallen het haram eten door Allah vergeven wordt. Soera 2:173; ‘Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol’.
Frappant is dat de Paapse mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld en hierover gepreekt wordt in de kerken, maar dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod Allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is.
Bestuurders zouden in plaats van naïviteit betonen zich juist eens wat beter in de achtergronden van het halal eten moeten verdiepen en nuchter propageren dat in Nederland de overheid niet de taak heeft om de islam te faciliteren.

Peter Frans Koops, raadslid Spakenburgse Vrijheidspartij www.svpbunschoten.nl
Andre van Mulligen, Uitgever bij Victory Publications www.victorypublications.nl
gepubliceerd in Reformatorisch Dagblad 20 oktober

dinsdag 13 oktober 2015

Vluchtelingen in Spakenburg

In de gemeenteraad van Bunschoten is 21 september een motie aangenomen, waarin de raad het college de opdracht meegaf een gastvrij signaal af te geven naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De VVD, SGP en SVP stemden tegen deze motie met ieder eigen argumentatie. Dat tegen deze motie is gestemd heeft niets te maken met het in de kou laten staan van vluchtelingen, onbarmhartigheid of ander sentimenteel geneuzel. In een democratie zijn de meningen over deze problematiek nu eenmaal verschillend en dan hoeft zo’n motie helemaal niet unaniem te worden aangenomen. Anders was het geweest als er van het COA een vraag richting de gemeente kwam voor tijdelijke opvang van een aantal vluchtelingen. De SVP had dan wel eens positief op deze aanvraag kunnen reageren. Het liep dus anders, de COA kwam snel kijken in sporthal De Kuil, welke was uitgekozen door het college als opvanglocatie, en keurde deze natuurlijk goed. Er moest ineens een informatieavond door de gemeente worden belegd om buurtbewoners te informeren en eventuele zorgen weg te nemen. Er ontstond veel onrust op sociale media met hierop beschamende uitlatingen richting onze medeschepselen. Toen bleek dat het allemaal nogal rustig en goed verliep kon het college positief reageren op de vraag van verlenging. Het zouden 4 + 3 = 7 dagen worden. De Spakenburger gemeenschap liet zich van zijn beste kant zien. Uitjes werden geregeld, ze werden bedolven onder de kibbeling en zondags werden ze opgehaald om naar de kerk te gaan. Allemaal heel leuke dingen. Ondertussen was er in de media een klimaat ontstaan waarin negatieve uitingen nog slechts uitzondering waren. Dat de zaak goed loopt is prima, dat houdt echter niet in dat ingenomen standpunten van de partij waarvoor ik woordvoerder mag zijn in de raad, de Spakenburgse Vrijheidspartij, drastisch zouden moeten worden bijgesteld. In de uitzending van Maarten van de Molen, zie vorige weblog, heb ik een milde toon richting onze medemensen laten horen, naast een afwijzing van een toenemende invloed van de islam op onze maatschappij. De SVP heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal politieke punten opgenomen om een toenemende islamisering te remmen. Van belang hierbij is dat de visie op de komst van een moskee, minaret of islamitisch onderwijs, gesluierde kleding in overheidsfuncties enzovoort anders is dan de problematiek met asielzoekers. De SVP zal ieder dossier apart moeten beoordelen.  Bij het huidige dossier van noodopvang zal de SVP een viertal zaken kritisch blijven beoordelen. Dat zijn achtereen volgend;

1. De gemakkelijkheid waarin met het serveren van halal maaltijden wordt omgegaan. Op twitter heb ik dit nogal negatief omschreven als buigen voor afgod allah, islam = antichrist, en geschaard onder de zelfislamisering van Nederland. Frappant is dat de Paapse Mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld, en hierover gepreekt wordt in de kerken en dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De wensen van moslims hoeven hier helemaal niet worden ingewilligd. In de koran staat namelijk dat in noodgevallen het niet halal (haram) eten door die vreselijke allah vergeven wordt. Soera 2:173. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

2. Het afplakken van posters in de sporthal met uitingen van de Nederlandse cultuur als het drinken van bier schaar ik ook onder de noemer zelfislamisering. Laat wel wezen dat gasten uit het buitenland moeten weten dat zij in het Westen zijn en dat hier andere normen en waarden gelden dan in de Arabische wereld.

3. Het kiezen van een drukbezette sporthal vind ik een slechte optie, voor de toekomst is het toch echt beter om leegstaande panden te gebruiken en of particulier initiatief te stimuleren. 

4. Van belang is dat tijdelijke opvang wat anders is dan een groot asielzoekerscentrum inrichten voor langere tijd. Voordat de SVP hier een standpunt over zou moeten innemen willen we graag de burgers aan het woord laten in inspraakavonden. Het eerder ingenomen standpunt van opvang in eigen regio staat wat mij betreft nog steeds overeind, los van het gegeven dat Spakenburg op een vriendelijke en gastvrije manier met de gasten is omgegaan.

maandag 12 oktober 2015

Bij RTV Bunschoten over vluchtelingen,islam,PVV etc...

Onlangs werd ik uitgenodigd door de sympathieke Maarten van de Molen van RTV Bunschoten. Ik werd in het programma ondervraagd over de vluchtelingenproblematiek in Europa, Nederland en de lokale noodopvang in sporthal De Kuil. Terloops komen ook de islam, het optreden van Wilders en de groei in de peilingen van de PVV aan de orde. Ik vond het leuk om gast te zijn en wens RTV Bunschoten suc6 met hun werk...vrijdag 18 september 2015

Vluchtelingen en barmhartigheid

Deze week werd ik benaderd door een journalist van het Reformatorisch Dagblad, de minst slechte krant van Nederland, met de volgende vragen. Uiteraard zijn dit vragen die actueel zijn en die mij wel bezighouden.
1) Moet Nederland uit oogpunt van christelijke barmhartigheid de grenzen meer openstellen om vluchtelingen op te vangen, of zijn er redenen om als overheid een terughoudend beleid te voeren?
2) Doet u persoonlijk iets om vluchtelingen te helpen?
Hier mijn antwoorden die ik opgestuurd heb naar de journalist
1) De toestroom van vluchtelingen bestaande uit een hoog percentage moslimmannen naar het Westen zou door de overheid gestopt moeten worden om de volgende redenen.
- Culturen en religies laten zich niet mengen, in dit geval is een opkomende brutale islam bezig meer heerschappij in Europa te krijgen. De normen en waarden die moslims mee nemen naar Europa staan haaks op die van het Westen.
- De meeste politici hebben geen goed zicht op de ware aard en intentie van het Mohammedanisme. De politieke correctheid zal op lange termijn dan ook de ondergang van Europa betekenen. Overheden hebben ondertussen de omstandigheden zo gecreëerd dat vluchtelingen voorrang krijgen bij huisvesting en uitkeringen. Dit geeft spanningen bij de autochtone bevolking. Als we als christenen Romeinen 13 serieus willen nemen, dan is het toch de taak van de overheid om te zorgen voor veiligheid voor haar burgers? Nu, hoe kan die overheid dat garanderen als zelfs Arabische landen geen ‘vluchtelingen’ willen opnemen, omdat ze het risico op terrorisme te groot vinden.
- Vluchtelingen moeten in eerste instantie worden opgenomen door de landen in de regio. Landen als Saoedi Arabië en Koeweit etc. ontlopen hun verantwoordelijkheid.
- Vanuit christelijke barmhartigheid is het nodig om de eigen burgers te beschermen tegen een cultuur waar de positie van de vrouw en individuele vrijheden onder druk staan.
- Dat burgers in hun eigen land moeten blijven ligt in lijn met de strekking van de geschiedenis van de Toren van Babel uit het OT. Ieder land zijn eigen volk, cultuur en taal.
- Aangezien de islam in zijn meest zuivere vorm van IS al eeuwenlang dood en verderf zaait moeten Europese overheden niet samenzweren met de vijand.
Een overheid moet dus zeker terughoudend zijn, nog beter zou zijn actief, met het onmiddellijk sluiten van de grenzen. In ieder geval moet de controle streng zijn. Voor islamitische gelukszoekers die hier bijvoorbeeld de sharia (islamitische wetgeving) willen invoeren zou hier geen toegang moeten zijn. Als we zo door gaan met het openhouden van de deur, is het slechts een kwestie van tijd en dan zullen we ook in NL ‘vluchtelingen’ zien wapperen met de IS-banier zoals we dat afgelopen weekend in Duitsland hebben gezien. Van christenen zou je verwachten dat ze iets verder keken dan de oppervlakte. Zij zouden moeten begrijpen dat een dergelijke migratie van vooral jonge moslimmannen niet los gezien kan worden van de ideologie van deze mannen. Nu is dat in dit geval de islam. De islam kent het concept van hijdrah, dat wil zeggen door verhuizing naar een ongelovig gebied, een gebied verder islamiseren. Dit is geen bangmakerij, maar nuchter kijken naar wat er feitelijk gebeurt.
2) Ik zal iemand brood, kleding en onderdak geven als deze op mijn pad komt, maar daarna hem terugsturen naar het land van herkomst en als dat echt niet kan hem vertellen dat de Joods-Christelijke humanistische normen en waarden hier gelden en goed zijn tot heil van de mens. Er is een verschil tussen mededogen hebben en medelijden hebben. Mededogen is handelen vanuit liefde met wijsheid. Medelijden is handelen zonder wijsheid, een emotionele reactie vanuit sentimentaliteit. Een kenmerk van mededogen is dat het op lange termijn goed is voor iedereen. Als we kijken naar het toelaten van vluchtelingen en dan op lange termijn, is het niet goed voor iedereen. Op korte termijn geeft het misschien een gevoel van trots dat we zo open zijn, hoe meer we ze helpen hoe beter. Als we kritisch onderzoeken naar hun cultuur waarin ze leven, hun geloofsovertuigingen en hoe ze kijken naar de wereld, zien we verschillen; die op lange termijn geen baat hebben voor onze cultuur en maatschappij. Wat de vluchtelingen echt zou helpen, is ze in de regio's omheen laten opvangen en ze leren zelfstandig te worden. Daar mensen naartoe sturen en ze helpen is een goede oplossing voor hen en voor ons allemaal. Dit is mededogen, ze als gelijk zien. En geen medelijden, want we vertrouwen dat ze zelf kunnen groeien en daardoor niet afhankelijk zijn van medelijden van andere wereldbewoners. Ik ben persoonlijk niet actief in het vluchtelingenwerk en ben niet voornemens een vluchteling voor langere tijd in huis te nemen. Ieder huis heeft zijn eigen kruis!

maandag 7 september 2015

Persoonlijk afscheid van de Bunschoter

In de afgelopen jaren dat ik met veel plezier raadslid mocht wezen is de relatie met de lokale krant altijd redelijk goed geweest. Na het publiceren van een aantal artikelen op mijn weblog waarin ik uitgebreid commentaar gaf op eenzijdige opinies van een paar specifieke journalisten en het algemene politieke redactionele beleid en ik mijn abonnement op de vrijdagkrant had opgezegd ontstond er een soort haat-liefde verhouding. Ik had het idee dat het feit dat ik de redactie had ontmaskerd als amateuristische stokers en mijn bedanken als lid mij niet in dank werd afgenomen. Een krant kan je als politicus met betreffende politieke partij maken en breken. Een redactie heeft invloed en kan met het subjectief publiceren veel in de neerwaartse spiraal doen belanden. Ik nam dus een besluit om niet meer elke vrijdagmiddag geconfronteerd te worden met de obsessieve vraag; ‘Wat staat er nu weer over je in de krant?’. Aan de andere kant was het ook altijd fijn als er aankondigingen of andere persberichten in de krant konden worden gezet. Inmiddels is na de publicatie van het smerige artikel in de krant van afgelopen vrijdag een grens gepasseerd en is bij mij de lust om nog maar enige bemoeienis te hebben met de krant en haar redactieleden weggevloeid. Uitgezonderd natuurlijk de sympathieke Bart Boeve met zijn schrijfsels over sport. Was het tot nu toe zo dat ik de vrijdagkrant later van mijn moeder onder ogen kreeg, nu heb ik het besluit genomen om ook dat niet meer te laten gebeuren. Lieve moeder, je mag die maandag-  en vrijdagkrant gewoon in de blauwe kliko gooien als je het lokale vodje uit hebt. In mijn leven is het namelijk zo dat ik op een gegeven moment die dingen wil doen die mij vreugde geven en waaruit ik positieve energie wil halen. Het lezen van de Bunschoter en het contact met listige journalisten hoort hier helaas niet meer bij zo ben ik nu tot het inzicht gekomen. De redactie hoeft van mij geen reacties meer te vragen over politieke zaken na een vergadering. De redactie hoeft aan mij niet meer teksten van algemene beschouwingen te vragen vooraf aan een vergadering. Ik zou de redactie willen verzoeken mij niet meer lastig te vallen (dus Jan, niet meer bellen of mailen) en mij gewoon mij werk te laten doen als gekozen volksvertegenwoordiger. De SVP en ikzelf hebben ondertussen hun eigen PERS bestaande uit een uitgebreide website www.svpbunschoten.nl, sociale media en mijn weblog www.pfkoops.blogspot.nl waarop de meeste uitgesproken teksten ter verantwoording aan de kiezer staan. Berichten over het reilen en zeilen en andere activiteiten van de SVP zullen hierop verschijnen voor diegenen die hierin geïnteresseerd zijn. De relatie met de lokale omroepen blijft natuurlijk ongewijzigd. Tijdens uitzendingen met Maarten van de Molen en Hille de Graaf resteert er positieve energie. Deze lieden doen niet aan stemmingmakerij en waken voor impliciete karaktermoord, zij houden niet van stoken en laten politici in hun waarde. Zij maken werk van de gulden regel; ‘Behandel een ander zoals je zelf ook behandelt wilt worden’. Met pijn in mijn hart neem ik dit besluit maar wel ter bescherming van mijzelf. Ik ben een zondig mens, wil uitgaan van de naastenliefde en heb een hoog rechtvaardigheidsgevoel. Maar de ervaringen met de lokale krant zijn op dit moment op een dergelijk niveau dat er geen doorslaggevende positieve elementen meer te benoemen zijn. Er resteert voor mij dan niets dan om persoonlijk afscheid te nemen. Dit afscheid staat los van mijn lieve burgerleden die omgeven zijn met alle vrijheid met betrekking tot spreken en handelen. Ik wens de redactie van de Bunschoter het beste voor de toekomst en dat zij in de praktijk brengen wat zij met vrome praatjes op pagina twee elke week theoretisch verkondigen…

dinsdag 18 augustus 2015

ISIS en gifgas

Onlangs schreef ik een ingezonden stuk voor het Nederlands Dagblad. Het betrof een reactie op een opinieartikel van Jan van Benthem. Het werd ietwat ingekort geplaatst en ik kreeg een aantal postieve reacties op Twitter. Hieronder de ingezonden tekst. De laatste zin werd er helaas ook uitgehaald...

In het ND van dinsdag 21 juli betoogt Jan van Benthem dat ISIS in haar agressieve strijd om het islamitisch kalifaat uit te breiden gifgas gebruikt. Op zich een redelijk statement onderbouwd met goede argumenten en verwijzingen naar betrouwbaar onderzoek. Het tweede gedeelte van zijn betoog waarin gesteld wordt dat ISIS bij het gebruik van gifgas geleerd heeft van de Syrische president Assad verdient allesbehalve de schoonheidsprijs. Dat Assad de gifgasaanvallen van augustus 2013 op zijn rekening heeft staan, daar is tot op de dag van vandaag geen sluitend bewijs voor. Wel is bewijs gevonden dat juist Assad's opponenten, de moslimbroederschap en de aan Al Qaida gelieerde Al-Nusra moslimfundamentalisten, het vreselijke gifgas gebruikt hebben. Dit wordt onder andere bevestigd door een artikel over een rapport van de Verenigde Naties met als titel; 'UN Syrian Chemical Weapons Report Exposes Washington’s Lies' en beschreven door Patrick O'Connor op de weblog Global Research 16 december 2013. Ook is er veel bronnenonderzoek gedaan door Whalid Shoebat en beschreven in het artikel 'Evidence: Syrian Rebels Used Chemical Weapons (Not Assad)' op de site www.shoebat.com 27 augustus 2013. Het is te betreuren dat met de eenzijdige berichtgeving zo negatief over Assad wordt geschreven. Het Syrische volk met minderheden als yezidi’s en christenen heeft jaren in relatieve vrede onder Assad geleefd. De Syrische leider wil zijn volk beschermen voor slechtere tijden onder streng islamitische heerschappij. De steun van westerse media zou hierbij welkom zijn. Men kan dus beter concluderen dat ISIS geleerd heeft van hun islamitische geloofsgenoten dan van aleviet Assad bij het gebruik van het gifgas.

woensdag 5 augustus 2015

Gekunstelde argumentatie bij klagers Burgwal

Citaat website Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; 'Niet alles is toegestaan, maar bescherming en gebruik hoeven elkaar ook niet in de weg te zitten'. Kijk eens aan, het enige argument van de intolerante bewoners van de burgwal is hiermee ook ontkracht. De gemeenteraad van Bunschoten heeft onlangs het college toestemming gegeven om een plan voor een fiets- en wandelpad op de stadsweide tussen de Burgwal en de Botermarkt. Bewoners van de Burgwal protesteerden via een brief aan de politiek om dit plan te dwarsbomen. De uitgebreide brief stond ook in de lokale krant, die niet vies is om enige stemmingmakerij te verslaan. De argumenten van de klagers zijn gezocht en nogal onrealistisch. Twee wil ik er noemen en becommentariëren. Gesteld wordt dat de veiligheid voor op straat spelende kinderen gaat afnemen, omdat het veel drukker gaat worden. Ook is er angst voor hangjongeren die in drugs handelen en het woongenot aantasten. Mijn verbazing was groot en ik vroeg me af hoe serieus ik die boze briefschrijvers moet nemen. Mijn commentaar. Spelen op straat is overal in het dorp gevaarlijk en voor voetballende jeugd zijn er trapvelden. Mogelijk kan er nog een stukje stadsweide worden ingericht als trapveldje. Wat de intolerante scribenten stellen over onze jeugd is gewoonweg beledigend voor die bevolkingsgroep. Net alsof ze allemaal hangen, snuiven, dealen en krijsen. Natuurlijk, er zitten overal rotte appels tussen, maar om dit gekunstelde argument politici voor te houden werkt bij mij in ieder geval contraproductief. Ik raad de bewoners van de burgwal aan niet zo hard van te voren te denken in doemscenario's en eens echt werk te maken van de participatiemaatschappij. De intolerante toon van de brief heeft mij niet van gedachte veranderd om de plannen van het gemeentebestuur proberen te gaan tegenhouden.

zaterdag 18 juli 2015

De zin en onzin van algemene beschouwingen

Onlangs miste ik het aanvangstijdstip van de jaarlijkse vergadering van de kadernota. Tijdens deze meeting mogen er ook algemene beschouwingen op de (wereld)politiek worden uitgesproken. Wat het nut hiervan is kan men zich afvragen, er zitten natuurlijk hier en daar interessante opmerkingen bij en het kan stof tot nadenken geven. Ik heb de tijd nog meegemaakt dat ieder raadslid spreektijd kreeg.  Aan de ene kant leuk, aan de andere kant zou je er toch niet aan moeten denken om 8 CU preekjes op rij aan te horen.  Ik verkeerde in de veronderstelling dat deze vergadering om 19.30 uur begon (en ik meen me goed te herinneren dat dit tijdstip in ons vergadersysteem heeft gestaan) maar zat hier toch een zestal uren naast. Ik arriveerde net tegen het einde van de beraadslagingen en dus even voor de stemming over moties, amendementen en ten slotte de gehele kadernota. Na een korte schorsing met voorzitter Melis besloot ik dat het verstandiger was om niet met de stemming mee te doen, omdat ik het voorgaande gemist had. Ik trok me dan ook terug op de publieke tribune. Gelukkig was is nog wel op tijd voor het hoogtepunt van deze vergadering en dat was natuurlijk het heerlijke buffet. En wat waren ze nieuwsgierig waar ik uithing en waarom ik geen mobiele telefoon op zak droeg. De overbezorgde Rita zag mij al halfdood in een greppel liggen na een vreselijke val tijdens een gevaarlijke afdaling met mijn crosshybride ergens tussen Kootwijkerbroek en de Laak. Overigens waardeer ik de pogingen van allen die hebben getracht met mij in contact te komen, dat ik zo geliefd was had ik niet voor mogelijk gehouden. Hoe het ook zij, ik heb me ondertussen wel afgevraagd hoe ernstig deze misstap nu wel is en wat het nut eigenlijk is van algemene beschouwingen. Uiteraard had ik graag mijn algemene beschouwingen uitgesproken vanaf de katheder en de andere betogen aangehoord al of niet vergezeld van commentaar. Wat resteerde is dat ik de tekst al snel op de website van de SVP publiceerde. Opvallend vond ik nog dat andere partijen hun beschouwingen laat of zelfs helemaal niet ter beschikking stellen op de digitale snelweg. Het voor of tegen de kadernota stellen is interessant. De SVP had waarschijnlijk tegen de kadernota gestemd omdat aan de twee voorwaarden die ik gesteld had niet is voldaan. Samengevat is het natuurlijk mijn fout, maar een vergissing is menselijk, overigens ben ik er nog niet door 1 kiezer op aangesproken wat een en ander dan weer relativeert. Later zal ik op mijn weblog nog inhoudelijk terugkomen op de beschouwingen en hier wat van citeren. Ik wens al mijn politieke collega's, college en medewerkers een goed reces toe en tot ziens over een aantal weken.

vrijdag 19 juni 2015

Clubkampioen dammen

Ruim 30 jaar beoefen ik de damsport. In mijn woonplaats Bunschoten-Spakenburg doe ik al vele jaren mee aan de interne competitie. Hoewel mij de laatste tijd wel eens gevoelens van verminderde motivatie voor deze interne strijd bereiken is het gelukt om voor de vierde keer in mijn dammers loopbaan clubkampioen te worden. Diegene die de meeste punten verzamelt tussen september en juni is winnaar van de interne competitie en mag zich een jaar lang clubkampioen noemen. Betekent dit dan automatisch dat je ook de beste speler van de club bent? Dat zou niet helemaal waar zijn, want dit vind ik zelf van niet. Door de jaren heen is Cor de Jong mijns inziens de beste speler van Spakenburg van de laatste decennia. Wel is het zo dat op dit moment de spelkracht van hem aan het afnemen is. Dit geldt ook voor Bertus de Harder en voor mijzelf vind ik de vraag of ik minder sterk ben dan vroeger moeilijk te beantwoorden. In deze competitie heb ik de ouwe rotten Cor en Bertus vaker verslagen dan dat ik van ze verloor. Dit maakt het kampioenschap voor mij extra uniek. Het valt niet mee om clubkampioen te worden. Je moet daarvoor trouw naar de club komen en weinig verliezen. Ook is er groei van jongere talenten als Gerhard de Graaf en Huibert Koops die in principe de potentie hebben om ooit clubkampioen te worden. Mijn zoon Huibert heb ik ook verslagen dit jaar, ik meen zelfs twee keer. Dat doet toch een beetje pijn in het hart, vooral omdat ik super blij ben dat hij dezelfde sport als mij beoefent. Ik beschouw dit kampioenschap als een van de hoogtepunten en hoop nog vele jaren te genieten van de damsport op onze gezellige club. Bij een normale geestelijke gezondheid kan men deze sport tot op hoge leeftijd beoefenen. Het spel zit immer nog vol met verrassingen en je leert jezelf ook beter kennen.

vrijdag 12 juni 2015

Een politiek praatje op een bijbelstudieclub

Mijn zoon is lid van de christelijk gereformeerde kerk CGK en bij hem in huis viel mijn oog op een opvallend artikel ik het kerkblaadje van deze telg van bevindelijk Nederland. 2e Kamerlid Gert-Jan Segers CU was op bezoek geweest bij een Bijbelstudievereniging van mannenbroeders en had daar gesproken over christendom, islam en politiek. In het kerkblaadje stond een sfeerverslag van deze mooie verrijkende avond. Het was op 2 maart, en zeker geen politieke avond zo ruim twee weken voor de verkiezingen. Afgaande op het verslag had Segers de bouw van moskeeën gewoon goedgekeurd op basis van de godsdienstvrijheid. En ook mag een christen niet haten. Ja en later is ook nog gesproken of een christen wel of niet op de PVV mag stemmen en ook die duivelse D66 kwam nog ter sprake. Ik ben niet op deze avond erbij geweest, had dat overigens graag gewild maar politici van de SVP worden nog wel eens genegeerd bij dit soort onderwerpen. Dit terzijde, een beetje tegengas had ik dan zeker gegeven. In het verslag kwam niet naar voren of er wel enige discussie en verschil van mening was. Welnu, over de komst van nieuwe moskeeën verschil ik grondig met de CU. Voor deze afgodentempels moet gewoon geen ruimte meer komen, vooral als er sprake is van mega uitvoeringen met vreselijke minaretten. De politiek correcte uitspraken van Segers gingen er wellicht in als koek bij de gelovigen al hoop ik toch dat een aantal van de toehoorders toch tegen het advies van de specialist uit Den Haag op de enige echte islamkritische partij de PVV hebben gestemd. Als ik daar geweest was had ik daar natuurlijk zeker voor gepleit. Ik twitterde het verslag later en attendeerde grote vriend van Segers gert @gctje48 op het artikel, zodat hij wellicht nog de lust zou hebben Segers uit te dagen over de islam op twitter hetgeen gert heel goed doet...

dinsdag 26 mei 2015

Strijdlied 'Sharia' gecensureerd door officier van justitie!

Ex-plaatsgenoot Hans van Tamelen @JackTerrible was zondag 24 mei in Rotterdam om een gedicht voor te dragen ter gelegenheid van een herdenking van Pim Fortuyn. De officier van justitie verbood dit in verband met opruiende teksten over de islam. Ik plaats het lied hier omdat ik een groot voorstander ben van de vrijheid van meningsuiting en omdat Hans een politiek geestverwant van mij is...lees en oordeel zelf!

Strijdlied
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
De sharia moeten we hebben als wet.
Dan is het afgelopen met de pret.
Geen rechter meer maar een imam.
Lekker halal eten in plaats van ham.
Allah, zijn naam wordt geprezen, loert
op de hoofden van afvalligen,
ongelovigen, christenen en Joden.
Dus mogen we die lekker vermoorden.
Dieven lopen dan zonder hand.
Sharia in het land!!!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
De sharia betekent vrede voor moslims wereldwijd.
De sharia scheldt ook anders-gelovigen niets kwijt.
Die zullen zich ook moeten bekeren of lijden.
In plaats van voorechtelijke seks nemen we
schapen, bokken of geiten.
Een mannelijke moslim mag vier vrouwen trouwen.
Wij zullen niet-moslims steeds benauwen.
Overspelers worden gedood. Op deze aardkloot.
Homo’s hangen we op. De westerse beschaving is een flop!!!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
Wie naar goddeloze muziek luistert
worden zijn of haar ogen voor altijd verduisterd.
Als je als (jonge) vrouw westerse kleding draagt
word je door tien mannen gewelddadig ontmaagd.
Als je je niets aantrekt van de sharia word je gestenigd.
En dan word je in het Hellevuur vereeuwigd.
Niet-moslims branden in de Hel en zijn niet wijs.
Iedere martelaar wacht 72 maagden in het
Hemels Paradijs!!!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!
Sharia, sharia, sharia!

maandag 11 mei 2015

Interview in een gereformeerd blaadje

Onlangs heb ik meegewerkt aan een interview in het blad Onderweg over het onderwerp vervreemding. Het was een dubbelinterview met oud-klasgenoot Sjirk Kuijper. Het was wel aardig om te doen. Het gesprek vond plaats op het kantoor van het Nederlands Dagblad onder leiding van Henk Hoksbergen. De tekst is uitgewerkt door Sjoerd Wielenga. Als u HIER CLICKT dan linkt u naar de pagina's 12-15 van het betreffende nummer van Onderweg.
                                  

donderdag 26 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht #PVV verliest, maar niet in #Bunschoten!

Na het tellen van de stemmen was de teleurstelling bij de PVV groot. Kopman Geert Wilders gaf toe dat hij gezien de peilingen meer had verwacht. In een aantal provincies in het noorden van het land was er nog wel stabiliteit en groei, maar Utrecht hoorde tot die provincies waar een zetel moest worden ingeleverd. Bunschoten was de enige gemeente in de provincie Utrecht waar de PVV aanhangers trouw zijn gebleven. Zelfs met een opkomstvermindering van ruim 7% was er sprake van 2% groei en bleek dat de PVV met 14,3% de derde partij was na CU en CDA, maar voor VVD en SGP!
Nu de kruitdampen van de verkiezingen wat zijn vervlogen is de tijd rijp om de balans op te maken en de vraag te stellen of er een verklaring is voor het slechte resultaat voor de PVV. Overigens is een dankwoord op zijn plaats aan al die burgers die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Democratie is een groot goed maar voor velen is het besef hierover nog niet tot volle bloei gekomen. Vele stemgerechtigden zijn onverschillig ten aanzien van de politiek en gaan niet stemmen. Natuurlijk speelt een slecht imago daarin ook een rol.
 Een aantal zaken betreffende de uitslag voor de PVV wil ik hier benoemen in de vorm van een mengeling van feiten en opinie.
De opkomst was zoals verwacht laag. Al snel werd dit gegeven aangewend als een doekje voor het bloeden. Ongetwijfeld zullen er veel PVV-stemmers zijn thuisgebleven, maar dit geldt in meer of mindere mate ook voor kiezers van andere partijen.
Op enige mate van zelfreflectie heb ik nog niemand van de PVV kunnen betrappen, terwijl het heel redelijk is de vraag te stellen waar wellicht zaken fout zijn gegaan of anders hadden gekund! Er borrelen na een paar nachtjes slapen de volgende gedachten op welke naast de matige opkomst ook een mogelijke verklaring kunnen zijn voor de matige uitslag van de partij van Geert Wilders! Een viertal opmerkingen als opbouwende kritiek bedoeld wil ik hier maken.
- Het contact met de achterban is niet goed uit de verf gekomen. Dit komt onder andere door het gemis van PVV afdelingen in de gemeenteraden. Op veel verkiezingsmarkten ontbrak een PVV kraam waardoor de kiezer in de periode voor de verkiezingen niet bereikt werd via persoonlijk contact. Bovendien hebben de provinciale afdelingen maar nauwelijks contactavonden met de kiezer belegd waarin bijvoorbeeld de kandidaten werden voorgesteld.
- Tijdens een belangrijk debat op TV ontbrak kopman Geert Wilders door ziekte. Het niet willen vervangen van hem door een andere deskundige politicus als bijvoorbeeld Martin Bosma is een gemiste kans.
- Het tegengaan van islamisering is een goede zaak. Het krachtiger inzetten op bijvoorbeeld het sluiten van alle huidige moskeeën, in plaats van het tegengaan van nieuwe ‘haatpaleizen’  bleek ineens een nieuw standpunt te zijn. Mogelijk dat een aantal vaste en mogelijk nieuwe kiezers hier niet gecharmeerd van was.
- Veel burgers en potentiële politiek actieve mensen zijn ontevreden over de partijorganisatie en het democratisch gehalte binnen de PVV. Dit heeft er in geresulteerd dat een aantal politici de PVV hebben verlaten. In de afgelopen jaren is hier geen verandering gekomen. Ook zijn een aantal kiezers ongetwijfeld afgehaakt na de ongenuanceerde uitspraken over minder Marokkanen. De media, politici en kerken hebben een waar offensief gevoerd om de PVV zwart te maken. Blijkbaar zijn ze hierin toch hier en daar geslaagd. Gezegd moet worden dat ondanks dit negatieve offensief de PVV het heel goed heeft gedaan. Opvallend is ook de slechte media aandacht voor PVV kandidaten in een aantal (regionale) kranten en het boycotten van de PVV bij debatten voorafgaand aan 18 maart!
Besluiten wil ik met een aantal gemotiveerde suggesties die bij kunnen dragen aan een positiever resultaat in de toekomst.
- De PVV zou meer bijeenkomsten in het land moeten organiseren voor de achterban over bijvoorbeeld voorlichting over islam, verantwoording over het werk, informele contacten met kiezers. Ook zou partijleider Wilders gewoon vaker moeten aanschuiven bij programma's als Pauw en Witteman en Nieuwsuur. Er is daar alle gelegenheid om standpunten uit te leggen en misverstanden en verdraaiing van feiten en standpunten te weerleggen. Dit zijn kansen om verdere afbrokkeling van de PVV te voorkomen. Spreken op bijeenkomsten van PEGIDA is waardevol, maar het mag niet ten koste gaan van de aandacht voor de kiezers die iedere keer weer gemobiliseerd dienen te worden!
- De PVV moet in meer gemeentes mee gaan doen en dit laten coördineren en besluiten door de provinciale afdelingen van de PVV. Een impulsieve reactie om via een onfatsoenlijke aanval richting Leefbaar Rotterdam (LR) meteen de grootste gemeenteraadsfractie te willen worden is ondoordacht, ongeloofwaardig en zelfs ietwat kinderachtig. Op deze wijze opereren is weinig professioneel en het bijkomende afgeven op LR staat zelfs op gespannen voet met de normen en waarden die bij de zo graag gewenste Joods-christelijke beschaving hoort! Het feit dat in gemeenten PVV achtige partijen zijn is een gevolg van het zelf niet mee willen doen in 2010 en 2014. Dit is een mooie nieuwe taak voor de afdelingen in de provincies, waarvan verwacht mag worden dat zij een beter zicht hebben op deze gemeenten dan dat Geert Wilders en zijn kameraden in Den Haag dit hebben. Het is trouwens erg ondemocratisch en onsportief om alleen mee te willen doen in die gemeenten waar de PVV een grote aanhang heeft. Overal in het land kunnen burgers vertegenwoordigd worden in gemeenteraden door gedreven politici die zich zorgen maken om de islamisering en de komst van nieuwe moskeeën. Niet vergeten mag worden dat de PVV geen monopolie heeft op het gedachtegoed dat door mannen als Janmaat , Bolkestein en Fortuyn op de politieke agenda van de afgelopen decennia is gezet. Voorbeelden van gemeenten waar PVV achtige partijen in goed overleg met de PVV in de provincies zouden kunnen evolueren naar officiële PVV raadsfracties zijn Almelo, Leiden, Groningen, Zaandam maar ook kleinere gemeenten als Volendam, Bunschoten en Soest.
- Ook in de politiek is het de toon die de muziek maakt. PVV politici moeten dat iedere dag weer goed beseffen. Voor interne wrijvingen mag men overigens niet vrezen, want na wrijving ontstaat vaak GLANS!

Peter Frans Koops
Fractievoorzitter Spakenburgse Vrijheidspartij
ex-kandidaat PVV #PS2015 #kiesjouwutrecht

woensdag 25 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht op het stembureau

Na een intensieve campagne was daar dan eindelijk 18 maart de dag van de verkiezingen. Het was redelijk goed weer, het was in ieder geval droog en dat zou goed moeten zijn voor de opkomst. Die ochtend gingen we als fractie van de SVP gezamenlijk onze stem uitbrengen bij Juul de graaf, burgerlid van de SVP die op het stembureau op de Groenschool zat. Ook Bob Offringa was hierbij voor een leuke fotoreportage die hij later op zijn bekende enthousiaste manier op Facebook zette. Overigens ook alle lof voor Bob die nog in het nieuws kwam doordat er eieren op zijn voordeur waren gegooid door kwajongens om kwart voor elf zaterdagavond. De volgende zondagmorgen heb ik hem meteen een nieuw poster van de PVV gebracht. Alle dank voor Bob, die toch wel een van de grootste fans van mij is. Een vent met een hart van goud!  In de middag nam ik plaats in de school de Ark om daar de gelederen van stembureau voorzitter en plaatselijk historicus Arie ter Beek te komen versterken. Voordeel van zo’n deskundige van de geschiedenis van Bunschoten is dat er genoeg spreekstof is over de historie van onze mooie gemeenten en de vele boeken die Arie over dit onderwerp al heeft uitgegeven. Tussen zijn zinnen door kon ik zelfs enkele politieke adviezen richting de gemeenteraad ontwaren. Het was leuk om een groot aantal burgers te zien stemmen. Ik lette vooral op de mimiek en non-verbale communicatie van de kiezer om te ontwaren of ze soms het vakje van de PVV hadden roodgekleurd. Voor de heer Jan de Graaf @jansteen14 was het niet nodig om op die non verbale elementen te letten. Met een luidruchtig ‘driemaal voor Koops' bracht de sympathieke aanhanger van de blauwen voorzitter Arie in verlegenheid die hem vertelde dat hij hier niet op het voetbalveld was. Overigens las ik later op het twitteraccount van Jan dat het weinig had gescheeld of dat ‘historie mannetje’ Ter Beek was ook in de stembus gedrukt door Jan. Het mocht de pret niet drukken en ik bedankte Jan persoonlijk voor zijn sympathieke houding. Ook was het fijn dat mijn zoon en zijn hoogzwangere vrouw speciaal naar basisschool de Ark waren gekomen. Het is fijn als familieleden op je stemmen en dit keer waren dat er ook een aantal die eerder meestal op de CU hadden gestemd! Hilarisch en teder tegelijk was het moment waarop een vriendelijke moslima met hoofddoekje, nadat zij hoogstwaarschijnlijk voor de lijst van D66 had gekozen, mij succes met de uitslag toewenste. Met het aangescherpte standpunt over het sluiten van moskeeën (waarover ik overigens een eigen mening heb die wat genuanceerder ligt dan de teksten in het verkiezingsprogramma) bracht zij mij toch wel wat in verlegenheid. Zou ze wel weten dat ik op de PVV lijst stond zo vroeg ik me af. Na 21.00 uur ging de schooldeur dicht en telden we de stemmen. Het bleek dat ik meer stemmen kreeg dan de lijsttrekker en dat was toch wel lief van de Bunschoter bevolking. Na afloop nog even naar het gemeentehuis gegaan, waar burgemeester Melis van de Groep een eerste uitslag rond de klok van half twaalf kon meedelen. Winst voor de PVV. Ik kon toen nog niet weten dat Bunschoten de enige gemeente met winst voor de PVV was in de provincie Utrecht. Het maakte het persoonlijk succes groot en met een tevreden gevoel vol met dankbaarheid ten opzichte van de kiezers keerde ik huiswaarts.

dinsdag 24 maart 2015

Terugblik #PS2015 #kiesjouwutrecht de campagne

Het is goed om even terug te kijken naar de belevenissen van afgelopen weken, die voor mij persoonlijk een groot succes zijn geweest. Ik ben een groot voorstander van positief denken en ik zal dit stukje laten doordesemen met positieve berichtgeving. Eerder schreef ik al op de weblog over leuke dingen in de campagnetijd zoals ook het nieuws van An van Pijkeren en haar publieke steun voor de PVV. Het was voor mij een hele eer om op de kieslijst van de PVV te mogen staan. Eerder schreef ik al wat dit voor mij betekent. In de aanloop naar 18 maart ben ik bijzonder verrast door het enthousiasme van de leden van de politieke partij SVP. Er is goed meegeholpen posters op te hangen van Geert Wilders. Toen deze eraf waren getrokken hier en daar vonden Henk, Ilfredo, Juul en alle anderen het hoog tijd dat de kop van mij zichtbaar werd. Ze zijn zelfs in Amersfoort en Baarn wezen plakken op de borden en reclamezuilen. Ilfredo kwam met popcornzakjes voorzien van een stickertje met mijn gezicht er op achter een grote ELF. Al met al erg hartverwarmend en ik kom woorden tekort om hun inzet te waarderen.   In een artikeltje hieronder kunt u enkele foto’s zien en de tekst ‘Geweldige spontane steun en campagneactiviteiten van de mensen van de SVP (Henk, Ilfredo, Juul etc.) en Bob Offringa die zijn auto en woning vol heeft geplakt met posters van Geert Wilders en mij. Hartelijk dank!’ Op straat en op sociale media kreeg ik ook veel positieve reacties van burgers die zeiden op me te gaan stemmen. Altijd leuk natuurlijk en goed voor de motivatie!
Hiernaast is ook een dankwoord op zijn plaats richting de lokale omroepen LOS Spakenburg en RTVBunschoten. Via filmpjes op Youtube en de kabelkrant kon ik de PVV en mijzelf als kandidaat presenteren. Dit alles in een ontspannen setting. Ook het schilderij ‘Christian Freedom Fighter’ van Hans van Tamelen was erg leuk. En gelukkig mocht ik ook nog een artikel aanleveren bij de redactie van de Bunschoter, die mij zowaar nog een abonnement probeerde aan te smeren. Ook de koude dag met de PVV kraam 14 maart op de markt samen met PVV Statenleden en vrijwilligers was erg leuk om te doen. Ik dank de fractie van de PVV voor de vrijheid en de impliciete steun voor deze campagneactiviteiten. Ik denk dat dit toch elementen zijn geweest die ervoor hebben gezorgd dat de PVV in dit dorp het als enige gemeente in de provincie goed heeft gedaan. Een volgend stukje zal gaan over de dag van de verkiezingen 18 maart!

dinsdag 17 maart 2015

...en een leuke nieuwsflits van mijn spindoctor!

Bunschoter Peter Frans Koops (48) op plek 11 provinciale PVV lijst
De inwoner uit Bunschoten is al jaren politiek actief. Hij is oprichter en fractievoorzitter van de Spakenburgse Vrijheidspartij SVP. Sympathie voor het conservatisme is voor de SVP een belangrijk speerpunt. Koops sluit hiermee aan bij het gedachtegoed van de landelijke PVV.
Met de plaats op de Utrechtse provinciale PVV lijst gaat voor hem een wens in vervulling. Koops: “De steun aan Wilders en de PVV kan ik nu vorm geven op provinciaal niveau. Samen met een enthousiaste groep PVV kandidaten wil ik regio Eemland vertegenwoordigen in het provinciehuis. We willen de belasting verlagen om de werkeloosheid tegen te gaan en de strijd aanbinden met de windmolens”.
Wat hem vooral ook aanspreekt in de PVV is dat ze politieke middelen in wil zetten tegen een antichristelijke ideologie. De zogenaamd christelijke partijen vindt hij te slap en weinig strijdbaar. De verkiezingen van de Provinciale Staten zijn dit keer extra van belang omdat de statenleden de leden van de Eerste Kamer kiezen.
Voor Bunschoten en omgeving is er op 18 maart dus wat te kiezen. Met Koops staat er een rechtse denker op het menu. Koops: “Dit kabinet zet de grenzen wagenwijd open voor verdere massa-immigratie en islamisering. Onze vrijheid wordt elke dag meer bedreigd. Daar past een stevig antwoord op. Alleen een grote PVV-fractie in de Eerste Kamer kan dit dramatische beleid stoppen. Dus ga stemmen op 18 maart. Voor de Vrijheid. Voor de Partij voor de Vrijheid. Genoeg is genoeg”.

Persbericht gepubliceerd in @debunschoter met dank!

PVV voor een beter Nederland!                  Mijn naam is Peter Frans Koops, kandidaat PVV.
Ik wil u graag vertegenwoordigen binnen de provincie Utrecht als Statenlid.
De PVV is dé partij die zonder loze beloften opkomt voor uw belangen;
* Een kleinere overheid en belasting verlaging
* Goede zorg voor bejaarden en gehandicapten 
* Onderwijs met aandacht voor Holocaust en antisemitisme 
* Een veilig Nederland met genoeg politie op straat 
* Geen nieuwe windmolens, ecoducten en moskeeën 
* Bezuinigen op subsidies en biogascentrales NIET in woonwijken
De PVV heeft GENOEG van massa-immigratie, islamisering, Jihad, hoofddoekjes, straatgeweld, hoge belastingen, ontwikkelingshulp, Brusselse regels, wantoestanden in de zorg, politieke elites en dierenmishandeling.
Partijleider Geert Wilders ondervindt veel tegenstand van politici, media, (kerken), het Openbaar Ministerie. Hij staat zelfs op de dodenlijst van Al-Qaida! Deze hedendaagse ‘profeet Elia’ verdient mijn onvoorwaardelijke steun. En die steun wil ik namens u vorm geven op provinciaal niveau voor de burgers van de gemeente Bunschoten.
De PVV wil politieke middelen inzetten om de islamisering in ons land en onze provincie tegen te houden. Mensen, van welk geloof of nationaliteit dan ook, die onderdak zoeken in ons land hebben zich aan te passen aan onze normen en waarden. Niet andersom! De christelijke partijen vind ik te slap en veel te weinig strijdbaar.
Ik heb goed afgewogen of ik op de kieslijst wilde staan. Je hoort bij een groep mensen die hun nek durven uitsteken en die mogelijk negatieve reacties van familie, vrienden en kennissen kunnen krijgen. Ook kan je maatschappelijke carrière onder druk komen te staan of - erger nog - je baan verliezen. Voor Bunschoten en omgeving is er op 18 maart dus wat te kiezen en met mij staat er een rechtse denker en doener op het menu. Veel voorkeurstemmen van u geven mij steun en vertrouwen voor de toekomst!
Kies PVV, kies voor vrijheid, kies voor uw vaderland met haar eigen westerse beschaving.
Hartelijk dank als u straks vakje 11 van lijst 5 invult! Met z’n allen voor een beter Nederland!

maandag 16 maart 2015

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> steun van vrienden!


Geweldige spontane steun en campagneactiviteiten van de mensen van de SVP (Henk, Ilfredo, Juul etc.) en Bob Offringa die zijn auto en woning vol heeft geplakt met posters van Geert Wilders en mij. Hartelijk dank!

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> Steun van islamdeskundige Frans Groenendijk

Gisteravond waren er op Twitter enkele oprispingen over het onderwerp christenen en de PVV. Er verscheen een reactie van Frans Groenendijk @frgroenendijk die zei dat je deze bevolkingsgroep (christenen) niet over 1 kam moet scheren (waar hebben we deze uitdrukking meer gehoord?) en dat hij op mij gaat stemmen. Ik ken Frans niet echt erg goed, maar weet mij verbonden met hem en zijn zorgen over de actuele politieke situatie. Ik heb zijn boek ‘Islamofobie? een nuchter antwoord!’ gelezen en opgenomen in de bibliotheek van de Spakenburgse Vrijheidspartij. We hebben elkaar wel eens privé opgezocht ergens in de provincie Utrecht, waar hij woont, en op een fijne manier van gedachten gewisseld over het Mohammedanisme zoals hij zelf graag de islam bestempeld. Frans en ik waren ook aanwezig bij de rechtszitting van kameraad Anand Soekhoe over zijn islamkritische tweets en zijn onterechte ontslag als docent met betrekking hierbij! Frans is net als ik en Andre van Delft een liefhebber van wiskunde en een diep denker. Wij verschillen over het antwoord op de vraag of God bestaat, maar dat is helemaal niet erg. Ik denk dat ieder mens als opdracht heeft om te blijven zoeken naar de waarheid over de essentiële zaken des levens. Hij organiseert graag bijeenkomsten over actuele thema’s. Meer over Frans Groenendijk is te lezen via zijn ‘webstek’ http://www.islamofobie.nl/index.php/blog Het doet mij persoonlijk erg goed als iemand van zijn kaliber publiek zijn steun aan mij geeft. Bedankt Frans en graag tot ziens op een komende bijeenkomst van rechtse denkers…

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> An van Pijkeren van CDA -> PVV

Dan was er deze dagen het grote nieuws over An van Pijkeren @campagneadvies ! Op 5 maart schreef ik al een artikel met als titel 'Hoe voortschrijdend inzicht over de islamisering leidt tot een nieuwe politieke keus'. Een aantal dagen later kwam dit nieuws in de lokale krant de Bunschoter. Ook maakte RTV Utrecht er melding van en werd zij ook nog eens een keer benaderd door het landelijke GEENSTIJL. Zie de link van GEENSTIJL waarin ook haar complete opinie te lezen is. Ik vind An erg moedig en ik waardeer het zeer dat ze 18 maart op mij gaat stemmen en daar nu ook publiek voor uitkomt. Dat ze aangeeft ook open te staan voor een functie bij de Spakenburgse Vrijheidspartij is ook erg fijn om te lezen. Tegelijk is dit een stukje bevestiging van mijn vele werk gedaan in de afgelopen jaren. Naast politieke ervaring en grote dossierkennis beschikt zij ook over veel tips over campagneactiviteiten! Kortom een topvrouw in mijn netwerk erbij!

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> een schilderij van Hans van Tamelen

In deze weken voor de verkiezingen werd ik verrast door kameraad Hans van Tamelen. Deze maker van naïeve kunst had een portret van mij gemaakt met als titel ‘Christian Freedom Fighter’ Het schilderij werd onthuld in de studio van @RTVBunschoten. Het hing onder de Hollandse geuzenvlag! De tekst van Hans bij het schilderij volgt hieronder. Het schilderij is ook opgenomen in de rubriek Political Art van de website van de SpakenburgseVrijheidspartij  
Christian Freedom Fighter
Peter Frans Koops als Christian Freedom Fighter.
Achter zijn rechterschouder de Hervormde Kerk in Spakenburg.
Boven de kerktoren de vrijheidsmeeuw (het logo) van de PVV.
Achter zijn linkerschouder een moskee in Waalwijk.
Boven de minaret de halve maan, symbool van de islam.
Over zijn colbert een Spakenburgse das.

Verkiezingscampagne #kiesjouwutrecht -> nog een filmpje bij @RTVBunschoten

Op 18 februari schreef ik al eerder over een uitzending bij @RTVBunschoten. Ik waardeer de mogelijkheden zeer en gastheer Maarten van der Molen met zijn collega’s stellen je altijd erg gerust. Ik kreeg onlangs de kans om in een filmpje van maximaal 5 minuten nog een keer de standpunten van de PVV te benoemen en wat over mijn drijfveren te vertellen. Het is een geslaagd filmpje geworden waarin ik gewoon mezelf kan zijn en goede reclame kan maken voor Geert Wilders en zijn PVV. Het filmpje komt maandag 16 maart op de kabelkrant van DB-TV. Kijk en oordeel zelf;

zondag 8 maart 2015

Bij de Lokale Omroep Spakenburg

Onlangs was ik gast bij de sympathieke Hillebrand de Graaf van de Lokale Omroep Spakenburg @RTV_LOS. In het interview mocht ik wat vertellen over mijn persoonlijke drijfveren om PVV-kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen te willen zijn. De voorgeschiedenis komt aan bod en ook wordt een blik in de toekomst geworpen. Uiteraard komen ook veel punten uit het verkiezingsprogramma aan de orde. Er zal inhoudelijk wellicht nog wel wat op het interview aan te merken zijn, dit mag de pret niet drukken. Persoonlijk vond ik het een erg leuk gesprek en dank de LOS voor de ruimte die ze aan mij gegeven hebben. Zie hier de opname en oordeel zelf. Natuurlijk hoop ik veel voorkeurstemmen te krijgen en mij in te zetten voor de PVV. Een nadere toelichting hierop volgt binnenkort nog op de weblog en in de plaatselijke krant De Bunschoter.

donderdag 5 maart 2015

Hoe voortschrijdend inzicht over de islamisering leidt tot een nieuwe politieke keus

Een aantal weken geleden ontdekte ik op Twitter dat oud collega raadslid An van Pijkeren (destijds CDA) nogal op de islamkritische toer was gegaan. Na een kort intern onderzoekje bleek dat An interacties vertoonde met tweets van Marine Le Pen, Filip Dewinter en Geert Wilders. Via een aantal gerichte vragen aan haar gaf zij aan dat er sprake was van een persoonlijk voortschrijdend inzicht rond de islamisering en over de kwalijke kanten van het Mohammedanisme, waarin normen en waarden gelden die haaks staan op de Westerse wereld en waar de positie van de vrouw extreem onderontwikkeld is. Op dit moment retweeten wij op gerichte tijden elkaar tweets en ik heb in haar een rechtse geestverwant gevonden. Ik ken An uit de periode toen ik nog bij mijn vorige partij Betaalbaar Bunschoten actief was en ik meen mij te herinneren dat Arend Pruijs en ik destijds NIET tegen haar kandidatuur wethouderschap stemden. Door de onsympathieke opstelling van de CU ging deze baan, welke onherroepelijk een stap in haar carrière zou betekenen, aan haar neus voorbij. Ik heb het idee dat An tijdens deze politiek onvriendelijke periode schade toegebracht is. Nadat van Pijkeren de lokale politiek vaarwel zei is zij lid geweest van de Provinciale Staten van Utrecht. Ook was zij werkzaam binnen het Europees Parlement op het gebied van strategie en beleid en heeft zij adviezen in verkiezingstijd gegeven aan politici, waaronder Mitt Romney! Haar CV op LinkedIn is indrukwekkend. Het is en blijft derhalve beschamend dat zij destijds te licht bevonden werd voor een plaatselijk wethouderschap. Zij heeft haar sporen verdiend en op een volwassen manier vorm gegeven aan haar loopbaan. Op dit moment heeft zij een eigen adviesbureau op het gebied van communicatie, campagne en doelgroep benadering. Bron: www.campagneadvies.nl. Dat zij nu publiek op Twitter (@campagneadvies) zich ontwikkeld heeft tot iemand die zich samen met vele andere rechtse denkers zorgen maakt over de opkomende islam is te bewonderen en vind ik moedig. In een gesprek met haar geeft zij zelf aan: “Ik zie een oprukkende islamisering binnen Europa en Nederland. Een terreurorganisatie als de Jihad, die als doel heeft zich te ontdoen van verderfelijke westerse invloeden en toch lukraak door de EU kan reizen vanwege de open grenzen is not done. Dit moet stoppen. Het is goed om onze eigen Joods-christelijke identiteit te beschermen. Daarom vind ik het heel normaal om van iedereen die hier woont, met name ook de niet-westerse allochtonen, te eisen dat ze zich aanpassen aan onze Nederlandse cultuur”. 
De vraag of zij wellicht terugkeert in de politieke arena kan alleen zij beantwoorden. Ondertussen is wel duidelijk dat zij zich binnen het CDA een vreemde eend in de bijt zou voelen, want daar heb ik nog nooit iemand islamkritisch horen praten. (het laatste nieuws wat ik vernam is dat zij inmiddels bedankt heeft als lid van het CDA omdat zij zich meer thuis voelt bij het gedachtegoed van de PVV) Als Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) zijn wij ook altijd op zoek naar versterking en deskundige burgers met brede dossierkennis. Ik zal binnenkort eens een balletje opgooien, want niet geschoten is altijd mis.

woensdag 18 februari 2015

Het vrije woord bij @RTVBunschoten

Onlangs was ik te gast bij @RTVBunschoten. De sympathieke presentator Maarten van der Molen stelt goede en actuele vragen. Ik kreeg alle ruimte om te antwoorden. De antwoorden die ik gaf zijn niet zo vaak te horen op de televisieprogramma's bij de publieke omroepen. De onderwerpen;
- reactie op aanslag Parijs. Dit blijft actueel na de aanslagen in Kopenhagen. Het zijn aanslagen tegen het vrije Westen
- De vrijheid van meningsuiting in relatie tot Mohammed cartoons
- Een reactie op de demonstratie in Parijs met de hypocriete politici
- Is dit de islam? Geweld mag worden gebruikt op basis van de bronnen als koran en hadith en Mohammed als voorbeeldfiguur.
- Heeft Rutte bloed aan de handen als er hier wat gebeurd?
- Op de PVV Utrecht kieslijst, benoemen biogascentrale in woonwijken zoals in Bunschoten-Spakenburg en oproep tot voorkeursstemmen bij de plaatselijke kiezers, ook bij @CAPBunschoten
Ik dank de vrijwilligers van RTV Bunschoten voor de filmopnamen van het vrije woord en graag tot ziens!
 

donderdag 5 februari 2015

De PVV Utrecht kieswijzer

In de Bunschoter van 2 februari stond een bericht over het kieskompas Utrecht. Dit is een digitaal instrument waarmee de kiezer een aantal stellingen kan beoordelen, waarna er een soort van stemadvies uitrolt. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de lokale politieke partijen ook wel eens meegedaan. De Spakenburgse Vrijheidspartij kan op zich terugkijken op redelijk complete en objectieve lokale kieswijzers. Destijds kwamen er ook stellingen over het onderwerp islamisering in, waarbij een duidelijk onderscheid in de partijen in het tool geïmplementeerd werd. Bij het Utrechtse kieskompas is niet 1 van de door de PVV aangeleverde stellingen over de islamisering opgenomen. De PVV heeft hierop een eigen kieswijzer gemaakt. Deze is vanaf 3 februari te gebruiken. Voor de volledigheid hieronder nog het persbericht van de PVV Utrecht. Probeer deze uit, en geef ook eens een tegenovergesteld antwoord. U zult de humor dan ook inzien die er tegelijk is ingebracht.                                                 PERSBERICHT
PVV Utrecht presenteert eigen kieswijzer.
De PVV in de provincie Utrecht presenteert vanaf vandaag een eigen kieswijzer op haar website www.pvv-utrecht.nl  uit onvrede met zowel het Kieskompas als de Stemwijzer.
Lijsttrekker René Dercksen “De wereld staat in brand van Libië tot aan de Filipijnen met de islam als bron. De jihad waart intussen rond in Europa, maar beide kieshulpen weigerden daarover ook maar één vraag op te nemen, wat voormalig PvdA-deelraadslid André Krouwel van het Kieskompas ook beweert. Ook een stelling over de veiligheid in het openbaar vervoer heeft het niet gehaald.
Onze kieswijzer geeft precies aan waar de PVV in Utrecht zich onderscheidt van alle andere partijen en wij blikken met enkele stellingen ook terug op wat er in de provinciale staten de afgelopen jaren is gebeurd. Zo is elke windmolen in de provincie Utrecht er met steun van de VVD gekomen. Regeringspartij VVD is vóór. De provinciale VVD-statenfractie heeft het energieakkoord van het kabinet altijd gesteund en onderschrijft dat in haar programma nu weer. Tot slot hebben de VVD gemeenteraadsfracties de bestemmingsplannen gewijzigd. En toch laat het Kieskompas de argeloze gebruiker denken dat de VVD tegen windmolens is. Aan dat soort voorlichting heeft de kiezer niets”.

maandag 26 januari 2015

Over trekpontjes en een geheim beraad

Donderdag vergaderde de gemeenteraad voor het eerst in 2015. Hoewel de agenda niet zo vol stond, was er toch sprake van een avondvullend programma. Een aantal zaken zijn het vermelden waard. Ten eerste was opvallend dat de raad nogal star met het reglement van orde omging. De sympathieke vertegenwoordigers van de SGP hadden een vraag over de slechte financiële toestand van Amersfoort en de eventuele gevolgen voor de gemeente Bunschoten. Deze vraag was evenwel te laat ingeleverd, maar de wethouder had het antwoord al wel voorbereid. Daar ik van mening ben dat een reglement een richtlijn is en geen wettisch keurslijf kreeg de SGP van mij de ruimte om deze vraag toch te mogen stellen. De rest van de raad was onverbiddelijk. Het enige bespreekstuk was de investeringsagenda van het Bunschoter landschap. Op deze agenda was ook het plan voor twee trekpontjes in de Zuyderzeehaven van zo’n circa 60000 euro opgenomen. Na discussie en voorbereiding in de raadscommissie ruimte kwam het CDA met een amendement om geen tijd en energie meer te steken in dit plan. De SVP steunde dit amendement, maar na stemming werd het verworpen. Na afloop van de agenda was er nog een vertrouwelijke mededeling over een groot project in onze gemeente. Binnenkort zal hierover wel meer bekendheid komen. In de derde helft werd ik nog gevraagd door de sympathieke mensen van de OMROEP LOS voor een korte reactie op de vergadering. Ook mocht ik iets vertellen over mijn plaats op de kieslijst van de PVV bij de komende verkiezingen van de Provinciale Staten. Ik heb de complimenten gemaakt aan de vrijwilligers van de LOS. Je krijgt alle ruimte om je zegje te doen en ik heb meer respect voor kritiekloze journalisten dan journalisten die de krant misbruiken om af te geven op politici en collega journalisten die het toch ook nooit goed doen. Dit als reactie op de column ‘onvrede’ van hoofdredacteur Abram Muijs onlangs in de Bunschoter. Er zal best onvrede zijn bij burgers. Maar de pers mag zeker eens in de spiegel kijken welke rol zij zelf vervullen bij het ontwikkelen en stimuleren van deze onvrede. Weet wel ‘de beste stuurlui staan aan wal’!

woensdag 21 januari 2015

Op de #PVV kieslijst, een vervulling van een wens!

13 januari werd bekend dat ik een plaats op de kieslijst van de PVV bij de verkiezingen van de provinciale staten (PS) van Utrecht zou krijgen. Een paar dagen later werd dit officieel door de afdeling Utrecht bekendgemaakt. Ik kreeg plaats 11 van de 15 toebedeeld. Eerder al had ik enkele nieuwsgierige plaatselijke belangstellenden laten weten dat ik mijn best zou doen om op die lijst te komen. En wat vier jaar geleden niet lukte is na een groot aantal fietsreisjes naar het provinciehuis nu realiteit geworden. Als deelnemer van de talentenpool hebben we een afspraak gemaakt dat we geen mededelingen doen over het reilen en zeilen in zo een dergelijke groep politieke talenten. Het enige dat ik hierover kwijt wil is dat ik blij ben dat ik de eindstreep heb gehaald. Een wens is hiermee in vervulling gegaan. Voor mijzelf wil ik nog eens goed op een rijtje zetten wat dit nu voor mij betekent dat ik mee mag doen met provinciale verkiezingen.
Verbreding dossiers
Allereerst is daar de verbreding van de dossiers die besproken worden. Er zullen onderwerpen aan de orde komen die je op lokaal niveau niet tegenkomt, maar omgekeerd is dat natuurlijk ook het geval. Zo zal iedere bestuurslaag haar eigenheid blijven behouden. Een extra element van de PS is dat de leden de bemensing van de Eerste Kamer regelt via directe verkiezingen. Er zijn 49 zetels te verdelen op 18 maart en de voorzitter van de PS is de commissaris van de Koningin van de Provincie Utrecht. Naast de vergaderingen van de PS zijn er een aantal commissies waar leden van de PS in zitten, maar hier kunnen ook andere mensen van de kieslijst deelnemen. Je hoeft dus niet meteen verkozen te worden op 18 maart om toch te kunnen meedraaien in een fractie. Deze verbreding is tegelijk een nieuwe uitdaging die ik onbevangen en onbevooroordeeld tegemoet treed. Naast Bunschoter belangen krijg ik nu nog meer te maken met provinciale en landsbelangen. Voor de Spakenburgse Vrijheidspartij SVP betekent deze ontwikkeling nu ook dat er officiële contacten zijn met de PVV. Die waren er al eerder in het informele circuit, maar hebben nu een formeel  karakter gekregen.
Steun aan de partij van Wilders
Ik schrijf deze woorden op de dag nadat in de Tweede Kamer een debat is geweest over de aanslagen in Parijs voortkomend uit islamitische terreurdaden. Geert Wilders werd in dat debat zelfs vergeleken met de terroristen en de aanvallen waren persoonlijk ook onder de gordel door zelfs Breivik te noemen. Al met al is het een hard gelag en word het politieke spel hard en gemeen gespeeld. Zichtbaar werd dat emotie aanwezig was in het optreden van Wilders. Maar wat wil je ook met zoveel politieke tegenstand, demonisering door politici, media, kerken, het Openbaar Ministerie en een plaats op de dodenlijst van Al-Qaida verdient de oprichter van de PVV mijn onvoorwaardelijke steun. En die steun kan ik nu vorm geven op provinciaal niveau. Ik heb al erg veel geschreven over islam, PVV en hierbij wil ik tot slot nog benadrukken dat ik in de PVV een belangrijk christelijk element zie. De PVV wil politieke middelen inzetten tegen een antichristelijke ideologie. In het licht van het Bijbel zie ik persoonlijk de opkomende islam als de antichrist. In de kerken hoor ik dit geluid zelden maar de PVV geeft deze wellicht onbewuste missie van strijd tegen de boze vorm in haar politiek. Dit voor de veiligheid van de burgers nu en die van mijn kleinkinderen in de toekomst. De zogenaamd christelijke partijen vind ik slap en weinig strijdbaar bovendien vals in het verdraaien van de standpunten van de PVV over de islam en immigratie. Persoonlijk vind ik het christelijker om de moslim uit de islam te halen dan bijvoorbeeld te gaan waken voor de veiligheid bij een moskee en alle ruimte te geven aan afgoderij zoals een aantal naïeve vromen in Den Haag en Rotterdam onlangs wilden doen onder het mom van 'zie ons eens aardig zijn en goede werken doen'.
Einde onderwijs carrière?
Natuurlijk heb ik goed afgewogen of ik op de kieslijst wilde staan. Je hoort bij een groep mensen die hun nek durven uitsteken en die mogelijk negatieve reacties van familie, vrienden en kennissen kunnen krijgen. Ook is het mogelijk dat je maatschappelijke carrière onder druk komt te staan of dat je in het ergste geval je baan verliest. De voorbeelden van deze verkapte discriminatie zijn bekend en ik kan er persoonlijk ook over mee spreken. Maar al met al is het voor mij veel belangrijker om op de kieslijst te staan dan dat ik bang zou zijn dat dit slecht is voor mijn maatschappelijke activiteiten nu en of in de toekomst. Naast genoemde zaken vind ik dat mijn werk als politicus en opiniemaker door de PVV Utrecht gewaardeerd is geworden met deze plaats op de kieslijst. Voor de Bunschoter gemeenschap is er op 18 maart dus wat te kiezen en met mij staat er een rechtse denker op het menu. Natuurlijk zijn veel voorkeursstemmen leuk en geven mij steun en vertrouwen voor de toekomst! Een periode van campagne voeren is nu aangebroken. Kies PVV, kies voor de vrijheid, kies voor uw vaderland met haar eigen westerse beschaving...

maandag 19 januari 2015

Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?

In een artikel met de titel ‘Alleen moslims kunnen dit stoppen’ vraag  hoofdredacteur van Zaman vandaag Mehmet Cerit @Ceritm wat er naast het afkeuren van terroristische aanslagen moet gebeuren om terrorisme in naam van islam te stoppen.
De auteur heeft het in zijn opiniebijdrage over het vergiftigen en kapen van de islam. Een aantal politici spreken ook op deze wijze over de islam, maar dit nu is juist de boel omdraaien. De islamitische wereld zal openlijk moeten erkennen dat het geweld juist gelegitimeerd is op de islam en dat hun profeet opriep de gewapende strijd te voeren om iedereen ter wereld aan de islam te onderwerpen. ‘Dit is niet mijn islam’ en #notinmyname hypes zullen zich wat beter moeten verdiepen in hun eigen Mohammedaanse bronnen, want helaas is dat WEL de ware aard van het Mohammedanisme en de haatdragende profeet, hoe vervelend deze boodschap ook voor de lieve gematigde moslim is.
Om antwoord op zijn vraag ‘Wat moet er meer gebeuren om extremisme te stoppen?’ zullen hier een aantal handreikingen worden gedaan. Deze pittige maatregelen zullen mogelijk snel gekwalificeerd worden door zogenaamde Gutmenschen met islamfobie, racisme en discriminatie. Doel van dit verhaal is gewoonweg een eerlijk antwoord te geven op de vraag van de sympathieke Mehmet.

Wat moeten moslims doen?

     1) Algeheel afstand doen van de islamitische bronteksten die ontstaan zijn in de periode dat Mohammed in Medina was. Hier is Mohammed geweld gaan gebruiken om het Mohammedanisme als ideologie en levensstijl over heel de wereld te willen implementeren. Geweld en doodslag zijn hierbij toegestaan en zijn verantwoordelijk voor het negatieve imago van de islam. De haatteksten in de koran en de hadith zijn een drijfveer voor jihadisten en fanatieke moslims om te moorden in naam van allah. Vandaar altijd dat geschreeuw allahu akbar erbij!
     2) Afstand doen van de gewelddadige expansiedrift van de islam. Het concept van dar-al-islam (huis van islam) en dar-al-harb (huis van oorlog) laten vallen!
     3) De islam ontdoen van de islamitische wetgeving de sharia en de hadith, waarin de meest vreselijke dingen staan die Mohammed in zijn leven gedaan heeft. Dus de islam als politiek systeem, het islamisme, afschaffen. Het concept van jihad als letterlijk heilige oorlog afschaffen.
     4) Integreren en assimileren in de samenleving. Geen apart islamitisch onderwijs willen volgen en via de grondwet een beroep doen op artikel 23 (vrijheid van onderwijs). Eigen islamitisch onderwijs is slecht voor de integratie van moslims.

Wat moet de politiek doen?
     Het Mohammedanisme als ideologie en politiek systeem beoordelen en niet als godsdienst. Dus geen islamitisch onderwijs. Geen grote moskeeën met grote minaretten. En geen uitingen van islamitische symbolen in de openbare ruimte. Geen hoofddoeken in de openbare ruimte en bidden op straat en halal voedsel in winkels. Dit kan alleen door een grondwetswijziging.

Zal dit gebeuren?
     Nee want de islam mag niet hervormd worden, kritiek op het eigen politieke systeem is niet toegestaan en er gelden geen democratische wetten alleen de sharia die rechtsteeks van allah komt. Een moslim is als baby al moslim, hij/zij mag dit systeem niet verlaten anders mag men zelfs in het ergste geval worden gedood. Vrouwen, homo’s en ongelovigen zijn van minder waarde. Benazir Bhutto heeft een poging gedaan de islam met democratie te verbinden, het kostte haar het leven. Kritische denkers als Rushdie, Salomon, Wafa Sultan en Hirsi Ali krijgen een fatwa en duiken onder in het westen en moeten beveiligd worden.

Conclusie
     De wereld zit mooi opgescheept met een levensgroot probleem. De strijd van het Mohammedanisme tegen de Westerse Wereld zal alleen maar toenemen. Omdat islam niet te hervormen is resteert er voor de moslim slechts de moeilijke optie om de islam te verlaten om pas echt een vrij mens te worden.