dinsdag 25 december 2012

Brandweerkazerne verhuist niet, raad en college praat SVP na!

De laatste raadsvergadering van 2012 nodigde uit tot de volgende terugblik. De agenda was erg lang maar vele punten konden snel worden afgehandeld. Opmerkelijk was dat het gezonde boerenverstand eindelijk weer eens zegevierde doordat de raad besloot op voorstel van het college om toch maar niet verder te gaan met de plannen om de brandweerkazerne en de gemeentewerken te verplaatsen. De SVP had in 2011 in de kadernota en later dat jaar al gepleit voor het in stand houden van de huidige plaats. Nu dan was de rest van de politiek ook eindelijk zover. Helaas heeft een en ander veel tijd en geld gekost om op dit standpunt te geraken. Maar niet getreurd, we hopen dat het college nog meer nuchtere punten van ons gaat overnemen. Ook hebben wij de vinger gelegd bij het punt huisvestingsplan scholen dat er in de toekomst in de wijk Rengerswetering maar eens moet worden aangestuurd op een school zonder ouderwetse drempels van eigen identiteit. Dit punt staat in ons verkiezingsprogramma. Dus ook een school waar de moslims en ook seculiere jeugd welkom zijn. Ons inziens kan dit zeker bereikt worden zonder meteen artikel 23 over de vrijheid van onderwijs overboord te gooien. Wij denken dat het goed is als kinderen al vroeg met andersdenkenden in aanraking komen. Over citymarketing gesproken! Aan het eind mocht ik nog bidden, natuurlijk stond ik daarbij ook stil bij de herbenoeming van onze burgemeester en de gezondheidstoestand van wethouder Nagel en wensten we als raadsleden elkaar een goed kerstreces toe.

zondag 16 december 2012

Thaise massages in de praktijk, heerlijk ontspannen!

Op 24 september schreef ik een stukje over mijn rol als volksvertgenwoordiger en mijn kennismaking met de exploitant van de Thaise massagesalon op Eemdijk. Hier nog even de link. Ondertussen is de salon geopend op Eemdijk en heb ik de eigenares gelukgewenst met dit leuke initiatief. Van belang is om de perikelen in de communicatie met de gemeente nu te vergeten en de blik op de toekomst te werpen. De massagesalon is echt een aanwinst voor de bedrijvigheid op Eemdijk. Er zijn totaal geen klachten uit de buurt over wat dan ook maar en het Thaise personeel is uiterst vriendelijk en gastvrij. Ik kreeg een rondleiding en een uitnodiging om een ontspannen massage te ondergaan. Eerder had ik toegezegd in een uitzending bij Maarten van de Molen om een en ander te gaan proberen. Ik mag nu wel stellen dat het een bijzondere enerverende ervaring is geweest die ik elke burger kan aanbevelen. Over de details zal ik me niet uitlaten, ben al transparant genoeg. De dagen erna ervoer ik de minste stress en voelde me zo fit als een hoentje. Het arrangement met na de massage een heerlijk diner bij Ootje Eppie ga ik ook nog zeker doen. In januari is de officiële opening. Alle goeds gewenst met deze business! Voor meer info en klanten-ervaringen zie de website op Marktplaats.

donderdag 13 december 2012

Op bezoek bij arabist Jan Jaap

Dinsdag mocht ik een reactie geven op het boekje van arabist Jan Jaap de Ruiter van de KU Tilburg. Hij heeft in het engels gereageerd op het boek Marked for Death van Geert Wilders. Het was een interessante ontmoeting en er ontstond een boeiend debat, aangevuld met de inbreng van Chris Aalberts, auteur van 'De achterban van de PVV' Zie hier de presentatie die ik gaf; http://www.svpbunschoten.nl/speechtilburg.ppt Hoewel wij grondig van mening verschillen over het karakter van de islam en de intenties van de PVV was de sfeer heel fijn en respectvol...

woensdag 12 december 2012

Op de stoel van de advocaat

Afgelopen vrijdag was ik getuige in de kwestie van de schorsing van docent Anand Soekhoe door de schooldirectie van het Fioretticollege in Lisse. Dit speelde in een zitting van het college voor de rechten van de mens in Utrecht. Anand is naast docent maatschappijleer ook raadslid voor Leefbaar Leiden. Hij is geschorst en ontslagen naar aanleiding van een aantal islamkritische tweets gedaan in zijn functie als politicus. In een tweet heeft hij de islam een barbaarse achterlijkheid genoemd. (Heb ik dit Pim Fortuyn niet eerder horen zeggen?) Ik had als toehoorder het woord gevraagd om wat commentaar te geven op de kwestie. Arabist Hans Jansen was door de vele sneeuwval niet gekomen. De zaal zat echter redelijk vol met islamkritische denkers. Toen plots de stoel van Anand’s raadsman vrij kwam mocht ik daarop plaatsnemen en heb getracht een positief woordje voor Anand te doen. Ik vroeg of de schooldirectie dieper had nagedacht over de betekenis van de tweets en hoe Jezus om zou gaan met valse profeten zoals Mohammed. En zou deze diepere gedachte nu juist niet passen in de identiteit van de school? Ook vond ik dat de schooldirectie niet erg vergevingsgezind was, terwijl ons grote voorbeeld Jezus toch oproept om zeventig maal zeven keer te vergeven. In de statuten staat zelfs dat docenten mogen leren van hun fouten, als daar al sprake van is, behalve Anand blijkt dus. Enfin voor advocaat heb ik niet geleerd, maar door mijn eigen ervaringen kon ik mij goed inleven in de situatie van vriend Soekhoe en heb mijn best gedaan. Nu maar hopen dat het recht zegeviert. Uitspraak is in januari, wordt vervolgd…

woensdag 28 november 2012

Onnodige paniek over zelfstandigheid Bunschoten

Teruggekeerd van mijn verblijf in Portugal stond de lokale krant vol met politiek nieuws. Een enkele keer zelfs oud nieuws zoals de discussie over het opleidingsbudget voor ambtenaren, hetgeen bijna elke begrotingsdag op de agenda komt. Dit gaf mij het gevoel dat ik niet veel bijzonders heb gemist. Dan was er nog de paniek over de zelfstandigheid van de gemeente Bunschoten. Dit naar aanleiding van een aantal opmerkingen in het nieuwe regeerakkoord. De Bunschoter legde de vraag over de toekomst van onze zelfstandigheid voor aan alle fractievoorzitters. De neuzen wijzen met betrekking tot dit dossier aardig naar dezelfde richting. Ook had onze burgemeester Melis van de Groep al geventileerd dat onze zelfstandigheid ‘zeer ernstig bedreigd wordt’. Als we naar de letterlijke tektst van Rutte en Samsom kijken dan staat er; We nodigen provincies uit om met gemeenten initiatieven gericht op vergroting van de gemeentelijke schaal te bespreken. Persoonlijk vind ik de reactie van Melis nogal overdreven en had van hem een meer realistisch antwoord verwacht. In de politiek gaan zaken nogal langzaam en ook komt het nogal vaak voor dat plannen worden afgevuurd nog voordat ze in de steigers staan. Het zal dus wel meevallen met de aantasting van onze zelfstandigheid. En mocht Bunschoten niet meer zelfstandig zijn dan overleven we dat ook wel weer. De grote voetbalclubs zijn al jaren niet meer zelfstandig en drijven op voetbalkrachten van buuten nolletje. Onze eigenheid, ons dialect, onze identiteit, onze cultuur, onze principes, onze eigenwijsheden, zelfs Rutte en zijn makkers zullen ze nooit afnemen.

donderdag 25 oktober 2012

Hangen op het Oostpoortplein

Een tweede stukje volgend op het eerste van 24 september over het invullen van de volksvertegenwoordigende taak van een raadslid.
Onlangs ben ik op bezoek geweest bij een bewoner van het Oostpoortplein. De situatie daar is onder de aandacht van de politiek gekomen omdat er overlast ondervonden wordt door hangjongeren en scooters. Naast de vaste bewoners ondervinden ook ondernemers en winkelend publiek overlast. De situatie is in januari al besproken in een raadscommissie en onlangs was er weer een bijeenkomst met ondernemers, politie, gemeentebestuur en de bewoners om te bezien hoe de situatie nu is. De algemene mening was dat de overlast wat aan het afnemen is. Maar er waren toch ook nog geluiden die er op wezen dat er eigenlijk maar weinig was veranderd. Het is goed om de personen die het betreft zelf te spreken. Van belang is dat bepaalde zaken niet moeten worden uitvergroot, maar daarnaast mag het ook niet zo zijn dat bewoners zich niet meer veilig voelen in de eigen buurt of hun huis te koop gaan zetten. De SVP is een voorstander van een harde aanpak van eigenwijze raddraaiers. Hogere boetes, gebiedsverboden en samenscholingsverboden mogen van de SVP door de burgemeester worden ingezet indien echt nodig. Deze beleidslijn heeft niet de voorkeur van het college momenteel. Er is een afsprakenlijst met de jongeren en men blijft in gesprek, bovendien doet het jeugdwerk en de enthousiaste BOA ook goed werk om de jeugd aan te spreken op hun gedrag. Natuurlijk moet de jeugd een plek hebben om te hangen. Tegelijk moeten ze leren om netjes en fatsoenlijk met de medemens en de openbare ruimte om te gaan. Ook is de rol van de ouders groot. We houden als SVP dit onderwerp goed in de gaten. Tijdens de vergadering die onlangs plaatsvond hoorde ik dat mijn bezoek bij de bewoner erg op prijs werd gesteld. Maar eigenlijk is dit het normale werk voor een raadslid, waarbij ik in het vorige stukje al stelde dat men zelf de prioriteiten stelt, al moet me wel van het hart dat het contact met de burgers mij vaak meer bevredigd dan vergaderingen bijwonen in het gemeentehuis.

maandag 22 oktober 2012

Jihad, allah en de kruistochten

Een reactie van mij in de Bunschoter van 19 oktober. Ik ontdekte een drietal opmerkelijke uitlatingen in een betoog van KJ de Graaf waarop ik een reactie mocht plaatsen van de immer welwillende redactie van de lokale krant.
Op slechts een drietal zaken uit het lezenswaardige betoog van docent Klaas Jan de Graaf (De Bunschoter 5 oktober) zou ik graag nog willen reageren.

De Graaf stelt dat het woord jihad misbruikt wordt als jihadisten geweldadige aanslagen plegen. Hij verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van jihad als een innerlijke strijd om het geloof te versterken. Dit wordt ook altijd verteld door Westerse apologeten van de islam, die eigenlijk de echte en actuele betekenis van jihad willen verbloemen. In het Arabisch betekent jihad strijd en in de islam betekent het de heilige oorlog voeren in naam van allah. In de koran worden zieken, gehandicapten en ouden van dagen vrijgesteld van het voeren van jihad (soera 4:95). Uitgaande van jihad in de betekenis van innerlijke strijd zou dat dus betekenen dat deze groepen mensen de innerlijke strijd niet zouden hoeven voeren, hetgeen zeer onrealistisch is, en dus pleit voor jihad in de betekenis van oorlog voeren in naam van de islam. Waarom zou de koran middels 164 jihad verzen vol staan van haatdragende taal als het afsnijden van vingers, inslaan in nekken en afhakken van hoofden van ongelovigen als Mohammed alleen zou spreken van een innerlijke geloofsontwikkeling? In de hadith (overleveringen van Mohammed) van Bukhari wordt meer dan 200 keer een verwijzing gemaakt naar Mohammed met elk een duidelijke link naar de jihad in de betekenis van heilige oorlog. Als vandaag de dag moslims geweld plegen in naam van islam dan maken zij dus gewoon gebruik van het concept van jihad met Mohammed als groot voorbeeldfiguur. In naam van islam zijn in 1400 jaar 270 miljoen mensen vermoord hetgeen geligitimeerd wordt door de bronteksten in koran en hadith.

In zijn betoog wordt een aantal keren Allah genoemd met God tussen haakjes daar achter. Nu willen moslims ons altijd wijs maken dat christenen in dezelfde god (allah) geloven. Er is veel onduidelijkheid en erger onverschilligheid over de grote verschillen tussen God en allah. Maar na het lezen van het boek Dezelfde God? van Mark Durie wordt duidelijk dat de God van de Bijbel JHWH een gans andere is dan de afgod allah van de koran. Het scherpe onderscheid is niet duidelijk te vinden in het verhaal van de Graaf en de verwarring blijft zo in stand.

Ten derde is het jammer dat de kruisvaarders in het rijtje van jihadisten en nazi’s worden gezet. Maar ach het is immers bekend dat als er over moslimterreur gesproken wordt altijd de kruistochten erbij worden gehaald. De kruistochten waren een reactie op honderden jaren verdrukking en overheersing door de islam. Arabist Hans Jansen zou het zo zeggen; ‘De kruistochten als het equivalent van de jihad voor te stellen, zoals de multiculturalisten doen. Het is als de gelijkstelling van verkoudheid met aids’. Overigens schreef Jansen een zeer lezenswaardig boek over de kruistochten met als titel Op, op, ten strijde, Jeruzalem bevrijden! In dit boek weet Hans Jansen de gangbare politiek correcte visie op de kruisvaarders te nuanceren. Evenals het boek van Mark Durie mag Klaas Jan de Graaf dit van mij lezen, zodat hij zijn kennis over genoemde onderwerpen mag verdiepen ten dienste van zijn naasten.

woensdag 17 oktober 2012

Bij de PVV in Utrecht

Voor een tweede keer hield de PVV in Utrecht een gezellige avond voor de vrijwilligers die goed geholpen hebben bij de verkiezingscampagne van de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. In een informele sfeer werd er wat verteld door de PVV Statenleden over de werkzaamheden die zij doen om het PVV geluid in de politieke arena op een frisse manier te laten horen. Ook informeerden wij wat de plannen van de PVV zijn met de gemeenteraden in 2014. We vernamen dat er veel belangstelling in den lande is om in gemeenteraden te willen beginnen. Stroomlijning en een goede organisatie zal nodig zijn. Dit gecombineerd met deskundige mensen met ruggengraat om naast een islamkritisch geluid ook politiek incorrecte standpunten goed te verdedigen. Als raadslid voor de PVV zal tegen de heersende cultuur moeten worden in geroeid. Dit evenwel op een correcte en positief kritische manier. Concrete plannen in bepaalde gemeenten kon men ons niet geven. Wel ziet de PVV ondertussen partijen als de Spakenburgse Vrijheidspartij als zusterpartijen. Dat klinkt al wat beter toen Geert Wilders in 2010 voor RTL Nieuws nog ventileerde dat dit soort partijen niets met de PVV van doen hebben. De contacten met de PVV Statenleden zijn goed en de SVP kan een beroep doen op kennis en deskundigheid bij landelijke dossiers. Binnenkort staat ook een avond op de agenda waarbij er een aantal politiek inhoudelijke kwesties en standpunten aan de orde komen. We wachten de ontwikkelingen af en kunnen terugzien op een leuke avond…
Bekijk hier drie sfeerfoto’s van fotograaf Richard deJong.

dinsdag 2 oktober 2012

De ware aard van de islam

Afgelopen zondag ben ik meegeweest met Ben Kok naar Someren. Er was een afspraak gemaakt met de Hollandse moslim Jacob van der Blom om nog een keer in gesprek te gaan met islamgeleerde Fadel Soliman. Kok wilde nog eens met hem praten over God en Allah en of dat dezelfde zijn. In de ruim eerste 10 minuten goot Kok in een vloeiend betoog de boodschap van het christelijk evangelie over de zaal heen, die voornamelijk vol zat met moslima's die bijna allen een hoofddoek droegen. Hierna nam Fadel het woord en hij kwam met een verrassing. Op een filmpje van Kok was een Koran te zien waar een hond aan likte. Dit was een fragment van de DVD Islam & Truth. Dit mocht absoluut niet van de islam op basis van de koran en hier was sprake van een grote overtreding. Ben moest per se excuses aanbieden anders wilde Soliman niet verder meer praten. Ben weigerde de excuses en hield zijn rug recht. Hij legde een en ander nog eens uit, maar de geleerde wist van geen wijken, maakte stennis en in hem was het dwingende karakter van de islam zichtbaar. Alles was niet overeenkomstig het vaak aangehaalde koranvers; 'Er is geen dwang in de godsdienst' (Soera 2:256). Dit kwartier puilde wel degelijk uit van dwang. Dwang richting Ben Kok (en hiermee impliciet het vrije Westen), in de ogen van de islam de ongelovige. Dwang richting de moslima's die allen bedekt met hoofddoek de geleerde volgde in het verlaten van de zaal. Zelf vond ik de hele gebeurtenis alsof het in scene was gezet en dat Ben Kok in de hinderlaag was gelopen. Maar goed dat hij niet door het stof ging en dat hij niet gebogen heeft voor Fadel en impliciet voor de afgod Allah. Lees zelf hier het verslag van Ben Kok. met een filmopname. Ik sprak ook Martijn de Koning nog die ook een verslag heeft geschreven en liet hem weten de islam helemaal niets te vinden en dat deze middag weer eens zichtbaar was dat de islam de Westerde wereld met haar normen en waarden minacht. Het was moedig en goed dat wij deze middag niet wilden buigen voor de islam en de ware aard van de islam was weer eens op een niet zo vriendelijke manier gedemonstreerd.
Foto 1: Kok in gesprek met Fadel Soliman, hier was Fadel nog vriendelijk.
Foto 2: De zaal vol met moslima's die zelfs aantekeningen maakten bij het verhaal van Ben.
Foto 3: De geirriteerde Fadel stapt op en staakt het gesprek, minachting van het vrije Westen.
Foto 4: De moslima's volgen Soliman bij het verlaten van de zaal en het staken van het gesprek.

vrijdag 28 september 2012

Nog steeds achter de PVV

Achter de PVV #achterdepvv is de titel van het boek van Chris Aalberts @ChrisAalberts waarin hij de vraag onderzoekt waarom burgers op de PVV stemmen. Ik heb het boek inmiddels gelezen en op twitter al meegedeeld dat het een redelijk goede objectieve weergave is van de gedachtewereld van de PVV-stemmer. Aalberts is docent op een hogeschool en hij doet op een wetenschappelijke manier onderzoek. Hierbij verstaat hij de kunst dat hij zijn eigen mening over de PVV en haar standpunten ondergeschikt maakt aan de mening van de kiezer. Uiteindelijk ontstaat er dan een redelijk goed verhaal waarin veel is te herkennen, maar waar ook nog wel enkele kanttekeningen bij zijn te maken. Tijdens het lezen en maken van dit artikel moest ik denken aan mijn eerdere recensie van het boek van arabist Jan Jaap de Ruiter, die een boekje schreef over de ideologie van de PVV. In dit boek geeft de arabist veel meer zijn eigen mening en druipt het anti-PVV sentiment van het boekje af. Dit negatieve beeld van de PVV en/of haar kiezers is niet te bespeuren in het boek van Aalberts. Dat is dus sowieso een pluspunt. Ik zal nu een aantal opmerkingen maken over het boek. Hierbij heb ik moeten selecteren en blijft dit artikel het karakter houden van een eerste indruk. Voor grondiger studie en verificatie van hetgeen hier gesteld lijkt het me noodzakelijk dat u het boek zelf leest.
Lees hier verder voor de complete recensie...

maandag 24 september 2012

Massages op zijn Thais te Eemdijk

Onlangs stond er in het blaadje van de Vereniging Nederlandse Gemeenten dat een raadslid vandaag de dag nauwelijks meer toekomt aan de volksvertegenwoordigende taak. Dit is natuurlijk een subjectief gegeven en afhankelijk van de invulling van betreffend raadslid zelf. Contact met de burgers is van groot belang. Het is bovendien bevredigend als je de belangen van de burgers kunt verdedigen. Belangrijk hierbij is wel het algemeen belang voor de inwoners van de gemeente Bunschoten. In een tweetal stukjes zal ik iets vertellen over het invullen van die volksvertegenwoordigende taak. In Eemdijk wil momenteel een onderneemster beginnen met een Thaise massagesalon. De lokale pers berichtte hier onlangs over inclusief de opmerking GEEN EROTIEK, want dat kan natuurlijk al helemaal niet in onze conservatief bekend staande gemeente. Bij het in orde krijgen van de juiste vergunningen bleek er een kink in de kabel te komen omdat de plannen niet goed in het onlangs hernieuwde bestemmingsplan Eemdijk zouden passen. De ondernemende partij was in contact gekomen met mij om over de gerezen situatie te praten. Frappant was dat na dit gesprek de lokale pers wist te melden dat de massage praktijk niet geëxploiteerd kon gaan worden. Reden genoeg om even een gesprekje te hebben met de verantwoordelijke wethouder. Deze zei mij toe dat er mogelijk toch nog sprake kan zijn van een ontheffing en dat de berichtgeving in de lokale krant dus te voorbarig is geweest. Ook vond de wethouder het fijn om in dit geval te kiezen voor korte snelle communicatiekanalen in plaats van een vraag te stellen in een raadscommissie. Ik heb de wethouder nog gewezen op het feit dat de onderneemster in de startblokken staat en dat zij zo min mogelijk vertraging zou willen ervaren door het juridisch op orde maken van de toestemming. Hopelijk komt er spoedig dus toch een nieuwe interessante bestemming voor de oude antiekwinkel en kunnen gestreste inwoners van onze gemeente tot rust komen te Eemdijk zodat de hele kwestie toch nog tot een ‘happy ending’ komt in de goede zin des woords wel te verstaan.

maandag 17 september 2012

Mag de burger alleen opdraven bij verkiezingen?

De SVP is een groot voorstander van interactief politiek bedrijven. Dit staat letterlijk in het verkiezingsprogramma. Als partij wil je natuurlijk zaken gerealiseerd zien uit dat programma. Hierbij zal immer tegenwerking gevoeld worden vanuit andere raadsfracties. Dit hoort nu eenmaal bij de onnozele facetten van het politieke werk. Zo viel het niet mee om Rode Kruis lessen voor de basisscholen te realiseren, maar na veel getouwtrek is dat toch gelukt. De SVP wilde een openbare raadsvergadering met spreekrecht burgers bij het agendapunt herbenoeming burgemeester. Hiervoor was geen draagvlak. De SVP pleitte voor het spreekrecht van een burger (R. de Jong) tijdens een vergadering waar over hem werd gesproken. Hiervoor was geen draagvlak. En onlangs pleitte de SVP voor het spreekrecht voor burgers als er over het onderwerp integriteit wordt gesproken in een komende vergadering in oktober. Punt voor de SVP is dat het wel lijkt alsof de politiek alleen de burgers nog wil zien opdraven bij de verkiezingen en dat men anders niet op (kritische) burgers zit te wachten. Nu is het juist goed om juist bij een thema als integriteit de mogelijkheid voor de burgers open te houden om te zeggen wat men van de gekozen volksvertegenwoordigers vindt. Het principe hoor en wederhoor kan dan mooi worden toegepast. In het laatste presidium ondervond ik weer dezelfde tegenstand nu voor dit idee. Wat overbleef was dat de politiek de vraag over de rol van de burgers bij het thema integriteit slechts gaat voorleggen aan een externe deskundige tijdens de (besloten) meeting van 9 oktober aanstaande. Opvallend was de mening van Henk van de Mheen op dit punt. Zelf had hij een grote mond over een spreektijdregeling en sprak over het monddood maken van de oppositie, maar richting onze burgers lijkt het erop dat hij deze zelf ook monddood wil maken door niet alle ruimte te geven voor het spreekrecht voor burgers. Het zou fijn zijn dat de VVD-fractie in deze wat meer op de lijn van de SVP gaat zitten. Het is nu richting de burgers niet zo liberaal meer!

maandag 10 september 2012

Mijn boek gratis aangeboden op nine eleven

Naar aanleiding van de zeer korte recensie van mijn boek in het Nederlands Dagblad van 7 september bied ik u hier mijn boek GRATIS aan. Weliswaar in PDF formaat maar in dit tijdperk van iPad's en e-readers moet het lezen toch goed lukken. Toets u svp zelf de zeer objectieve opmerkingen van recensent Roel Sikkema en bekijk of hij er zich met een Jantje van Leiden van heeft afgemaakt.
Mocht u een gedrukt exemplaar willen hebben dan verneem ik dat graag...
 

donderdag 6 september 2012

De Stelling: ‘Als christen stem ik op een christelijke partij’

Onlangs mocht ik aantreden bij de Evangelische Omroep om mijn mening te geven over de stelling; ‘Als christen stem ik op een christelijke partij’. Ik kreeg 1 minuut zendtijd om te zeggen waarom ik het met deze stelling NIET EENS ben. Ik werd gastvrij ontvangen in de studio en vond het leuk om te doen. U kunt het fragment bekijken via de link http://editie15.eomagazine.nl en dan te kiezen voor rubriek 6 bij de inhoudsopgave boven in het scherm. En geef gerust ook uw mening…

maandag 3 september 2012

Christenen zijn vrij om PVV te stemmen

Onderstaand opinieartikel schreef ik voor de website www.nieuwwij.nl. Zij willen dit een dezer dagen plaatsen om discussie uit te lokken.
De meest zotte opmerking die mij regelmatig bereikt is dat een christen eigenlijk niet PVV kan stemmen. Op het ethische vlak bevat de PVV een aantal standpunten die een christen kan beamen. Zo is de PVV een voorstander voor goede stervensbegeleiding, maar euthanasie moet zeker strafbaar blijven. Het abortusstandpunt van de PVV verwoord door Kamerlid Fleur Agema omvat dat vrouwen die een abortus laten plegen deze voortaan zelf moeten betalen. Agema is van mening dat dit het aantal vrouwen dat meerdere malen een abortus ondergaat en die gevallen van ‘losbandig gedrag’ zal tegengaan. Een kwart van de vrouwen die abortus ondergaat doet dat een tweede keer nog eens en een deel van hen zelfs meer dan 5-7 keer. Verder is de PVV van mening dat de grens van 13 weken teruggebracht moet worden naar 8 weken. De PVV wil dus de mogelijkheden voor het plegen van een abortus sterk inperken. De gedachte om abortus helemaal te verbieden is niet reëel in de huidige wereld. De PVV komt met een goed alternatief. De PVV wil de leeftijd waarop meisjes hun lichaam willen verkopen verhogen naar 21 jaar. Ook andere politici lieten weten positief te staan tegenover het voorstel van de PVV om de leeftijdsgrens voor prostitutie op te trekken naar 21 jaar. De PVV verwacht dat een verhoging van de leeftijdsgrens helpt in de strijd tegen uitbuiting van jonge vrouwen door loverboys. De PVV komt op voor de vrijheid van de mens, de vrije meningsuiting en democratisch stemrecht voor iedereen ter wereld. De PVV vecht voor het behoud van onze vrijheden die we gekregen hebben na de bevrijding in 1945. De PVV strijdt 7 dagen in de week en 24 uur per dag voor de mensenrechten in de wereld. De PVV eiste onlangs een spoeddebat: verbreek de relaties met Iran. En wat doen een aantal predikanten? Ze demoniseren Wilders samen met de linkse kerk bestaande uit knettergekke Vogelaar- en valse Melkert politici, die straks met krokodillentranen huilen als Wilders om het leven is gebracht. Laten we God bidden dat dit niet gebeurd. De PVV is pro Israël en trots op onze eigen nationale identiteit. O ja dan is er ook nog de roep om strengere straffen en meer politie en goed onderwijs. Goed veiligheidsbeleid, gezond financieel beleid. Tenslotte de islamisering van Nederland en het gevaar van de ondermijning van onze Westerse cultuur, daar heb ik Wilders ook wel eens iets over horen zeggen. Christenen kunnen best op de PVV stemmen, Jezus zou een hekel hebben aan de islam, want Jezus was heel radicaal en kwam tegen iedere zonde in opstand. Te vaak gaan we er te gemakkelijk van uit dat de islam en het christendom dezelfde God dienen. Dat is niet zo. De PVV wil uit liefde voor de medemens de islam ontmaskeren, het lijkt me dat daar Bijbels gezien helemaal niets mis mee is. Verbeterpunten voor de PVV zijn de weigerambtenaar, meer meedoen met debatten over de islam en een minder strakke partijorganisatie.
Ik ben ruim 10 jaar raadslid in de gemeente Bunschoten. De laatste 3 jaar namens de Spakenburgse Vrijheidspartij. Dit is een conservatieve rechtse partij met standpunten die overeenkomen met die van de PVV. Over 10 jaar politieke ervaring heb ik een boek geschreven getiteld ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ Het milieu waaruit ik kom stemt voornamelijk CU, de opvolger van het Gereformeerd Politiek Verbond. Ik ben nog steeds lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), maar ik ga niet meer zo trouw als vroeger omdat ik te vaak politiek getinte uitspraken hoor en ik minder opgebouwd wordt in mijn geloofsleven. Van beroep ben ik docent wiskunde, maar ik ervaar dat de openlijke sympathie voor de PVV en mijn islamkritische betogen mijn maatschappelijke positie onder druk hebben gezet. Ik stem 12 september dus PVV met een knipoog naar Geert en Jezus die beiden tegen de heersende machten durfden op te treden.

woensdag 29 augustus 2012

Te gast bij Dichtbij Nederland radio 5

Gisteravond heb ik weer eens meegedaan met het radioprogramma DichtbijNederland. Mijn stukje op cip.nl met de bewering dat Jezus een gruwelijke hekel aan de islam zou hebben was blijkbaar interessant genoeg om te bespreken. Op twitter had ik een en ander aangekondigd en arabist Jan Jaap de Ruiter reageerde als een stier op een rode doek met;

@PeterFransKoops @DichtbijNL Succes! Ik dacht dat Jezus van alle mensen hield, dus ook van die gruwelijke moslims.
Mijn reactie hierop;
@janjaapderuiter @DichtijNL Dat klopt #Jezus houdt van #moslims en zelfs van professoren die stellingen verdraaien! Maar dank voor je wens

Ook islamkritisch kunstschilder Hans van Tamelen alias @JackTerrible reageerde met;
@PeterFransKoops @DichtbijNL In de Openbaring wordt gesproken over de Valse Profeet die talloze mensen misleidt. Dat is 'profeet' Mohammed.

Enfin genoeg gespreksstof dus. In de uitzending kwamen ook tv-maker en schrijver moslim Abdelhakim Chouaati en Feministisch boegbeeld Ciska Dresselhuys aan het woord. Mijn korte conclusie over deze uitzending is. Ciska probeert voor te doen alsof ik een gruwelijke hekel heb aan moslims. (Net als professor de Ruiter draait zij met mijn stelling). En Abdelhakim bevestigt dat moslims Jezus degraderen tot een profeet en dat de islam dus de grote leugen over Jezus propageert. En als ik de feiten over de islam op de discussietafel leg dan wordt ik onderbroken onder het mom van weinig tijd. Luister zelf en oordeel. De stelling komt aan de orde in deel twee rond minuut 31. Het was mij in ieder geval een genoegen om mee te doen…
http://content1d.omroep.nl/46109a362c4202b0f3308a0db49c7ec7/503eecf3/radio5/nps/dichtbijnederland/20120829-22.mp3 in mp3 formaat.

woensdag 22 augustus 2012

Repliek op professor Willem Ouweneel

Op 7 maart 2011 schreef ik in een opinieartikel in het RD ‘Onlangs dreef de geleerdheid van professor Ouweneel hem tot razernij toen hij stelde dat christenen niet op de PVV mochten stemmen’.

De hooggeleerde meneer, hij is doctor tot de macht drie, blijft zijn these trouw en reageerde op mijn vraag op Facebook of hij al tot bezinning was gekomen. Dit was duidelijk nog niet het geval. Maar mijn dank voor de moeite die is genomen om te reageren. Via zijn website geeft de hoogleraar Vijf redenen waarom een christen niet op de PVV kan stemmen
Ten eerste vind ik het niet erg wetenschappelijk van hem dat hij zo verbaasd is dat er christenen zijn die op de PVV stemmen en dat ik deze stelling propageer. Blijkbaar is hem het nieuws van het zetelverlies en de opiniebijdragen van Gert-Jan Segers en mij ontgaan. Ook de media hebben tijdens vorige verkiezingen veel aandacht aan dit verschijnsel (op Urk bijvoorbeeld) besteedt. Wellicht was hij op zendingsreis of bezig met zijn honderd-en-zo-veelste boek.

Vervolgens volgen hier (cursief) zijn 5 redenen met kort commentaar van mij eronder.

1) De PVV is niet alleen vóór het homohuwelijk, maar is er ook voor, de zogenoemde ‘weigerambtenaar’ (de ambtenaar die weigert homohuwelijken te sluiten) te ontslaan; ze gaat daarmee tegen het christelijk geweten van velen in.

Het homohuwelijk is ingesteld door een onchristelijke paarse regering toen de PVV nog niet eens bestond. De PVV verdedigt homoseksuelen tegen de oprukkende islam. Een terugdraaien van het homohuwelijk, dat slechts voorkomt in het SGP verkiezingsprogramma ligt niet erg voor de hand.
Het dossier weigerambtenaar is pure symboolpolitiek en eigenlijk geen probleem. In Nederland kunnen in elke gemeente homo’s trouwen. De vrijheid voor een PVV-politicus om voor de belangen van de weigerambtenaar op te komen en dus afwijkend van de partijlijn te stemmen zou wel aanwezig moeten zijn. Dit lijkt me een verbeterpunt voor de PVV. Concluderend zijn het homohuwelijk en de weigerambtenaar geen relevante zaken voor het bestaansrecht van de PVV.

(2) De PVV staat keihard achter het verbod op onverdoofd ritueel slachten en slaat daarmee niet alleen moslims, maar ook orthodoxe Joden in het gezicht. (Dit mag wel eens bedacht worden door al die mensen die zo klakkeloos beweren dat de PVV de ‘enige partij’ is die ‘echt achter Israël staat’.)

Dit is een controversieel in plaats van keihard dossier voor de PVV. Er is ook afwijkend gestemd door een parlementariër. (Wim Kortenoeven, die het momenteel erg leuk vind om na te trappen richting de PVV) Vanuit christelijk oogpunt is het goed om voor dierenwelzijn op te komen. Ritueel slachten wordt volgens mij nergens in de Thora verordonneerd. Het is nog maar de vraag of Jezus, mocht hij vandaag op aarde rondlopen, de voorkeur zou geven aan het onverdoofd slachten, terwijl er inmiddels humanere verdovingsmiddelen zijn uitgevonden. Volgelingen van Jezus zijn toch geen slaaf van de wet. Het zou moediger zijn van de PVV om het Joodse koosjere slachten (godsdienst) wel te verdedigen en het islamitisch halal slachten (ideologie) af te wijzen. Hier ligt dus een verbeterpunt voor de PVV.

(3) De PVV beweert dat de islam geen religie is, maar een ideologie. Dit ondanks het feit dat de islam voldoet aan alle godsdienstwetenschappelijke kenmerken van een godsdienst. Het mag dan een valse religie zijn, het is wel een religie. Door haar onzinnige bewering kan de PVV allerlei maatregelen tegen de islam bepleiten die in strijd zijn met onze hooggewaardeerde godsdienstvrijheid.

De PVV beweert dat de islam “geen godsdienst is, maar een totalitaire politieke ideologie met hier en daar een religieus tintje.” Nu kunnen we heel lang steggelen over wat nu wel of niet een godsdienst is. Feit is dat waar de islam domineert, Joods-christelijke waarden en vrijheden teniet gedaan worden en de democratie en rechtsstaat ingewisseld wordt voor een islamitische dictatuur. Ouweneel laat met zijn woorden over de islam ex-moslims flink in hun hemd staan.

(4) Dé leidende figuur binnen de PVV, Geert Wilders, is naar eigen zeggen geen christen. Ik kan niet inzien hoe een partij die door een niet-christen geleid wordt, op enigerlei wijze ‘christelijk’ genoemd kan worden. (Dat is wat anders dan het feit dat sommige niet-christenen zich – bedoeld of onbedoeld – soms beter aan bepaalde christelijke normen houden dan sommige christenen.)

Of een partij “christelijk” is of niet, hangt er vanaf in hoeverre haar denkbeelden van het politieke programma aansluiten bij Bijbelse normen en waarden. In die zin zou je alle humanistische partijen ook “christelijke” partijen kunnen noemen, omdat het door het Joods-christendom is, dat de mens een aparte plaats heeft t.o.v. de dieren. Zou Wilders een middel in Gods hand kunnen zijn om dit land te waarschuwen voor de islam en hierin te handelen naar Gods wil... misschien zonder het zelf te beseffen? God gebruikt ook mensen, die naar ons besef niet joods of christelijk gelovig zijn, voor Zijn doel bijvoorbeeld koning Kores, die het volk Israel terug hielp gaan naar hun eigen land.

(5) Geert Wilders houdt zich niet aan elementaire beginselen van fatsoen en hoffelijkheid. De wijze waarop hij andersdenkende politici kwetst en belachelijk maakt, voldoet op geen enkele manier aan christelijke waarden en principes. (Helaas is het wel waar dat deze recht-voor-de-raaphouding allerlei niet-diep-doordenkende christenen lijkt aan te spreken.)

Hoewel dit misschien waar is, geldt ook hier: wie zonder zonde is werpe de eerste steen. Daarnaast is een recht-voor-de-raaphouding m.i. “christelijker” dan de op politiekcorrecte, op wensdenken- en onkunde gebaseerde manier van politiek bedrijven die bij veel zogenaamde christenpolitici de boventoon voert met betrekking tot de islam.
Tenslotte wil Ouweneel over het anti Europa standpunt van de PVV niets zeggen onder het mom dat er onder christenen ook verdeeldheid is. Zo komt Ouweneel wel erg gemakkelijk weg. Lezenswaardig met betrekking tot deze materie is hier het boek getiteld ‘Eindtijd, Israel en de islam’ van Jan van Barneveld, die de opkomende islam als de antichrist ziet.

Samengevat vind ik de argumentatie van Ouweneel niet erg overtuigend. Ik daag hem uit wat dieper op de materie in te gaan en eens wat meer gefundeerde kritiek te geven op twee van mijn betogen en zo te laten zien dat hij van politiek ook veel verstand heeft.
SpeechSymposium "Yes we can" over politiek en populisme
Kanttekeningenover het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter

maandag 20 augustus 2012

Waarom ik weer op de PVV stem

12 september is het zover. We mogen weer naar de stembus, gebruik maken van ons democratisch recht. Of is het niet beter om van plicht te spreken. Natuurlijk vraag ik me ook wel eens af wat het voor zin heeft en hoe lang een regering stand gaat houden. Maar de stem is zo uitgebracht, het kost weinig tijd en energie. Mijn stem zal opnieuw gaan naar de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders en zijn kameraden. Lees hier het complete programma. Ik sta niet achter alle punten, maar dit programma is daadkrachtig en toont ruggengraat tegen het grote dure Europa en de voortgaande islamisering van Nederland. Voorts staat zij nog steeds voor een kleine overheid met minder subsidies en ontwikkelingshulp. Dit zijn voor mij doorslaggevende redenen om de PVV trouw te blijven. Een aantal van zijn eerdere kameraden zijn vertrokken en hebben flink nagetrapt in de media en ook op provinciaal en gemeentelijk niveau zijn er politici van de PVV opgestapt. Dit hoort nu eenmaal bij een grote partij. Het kaf wordt zo van het koren gescheiden. Als PVV politicus moet je keihard zijn en niet met tranen in de ogen op de televisie verschijnen. De criteria om op de kieslijst te komen moeten zeer scherp zijn om het aantal nieuwe rotte appels zo klein mogelijk te houden. Ik hoop dat de leiding van de PVV hierin is geslaagd. Wilders is voor mij nog steeds een man met een grote missie, iemand van het kaliber Winston Churchill. Verder wil ik slechts verwijzen naar een viertal eerdere artikelen die ik schreef over de PVV om mijn keuze voor deze partij te verklaren. Overigens staan hier ook punten van opbouwende kritiek bij richting de PVV.

STEMADVIES van de SVP
Kanttekeningen over het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter
Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’gebruiken  

Maar ook het recente interview met Jeffrey Schipper van het Christelijk Informatie Platform bevestigt de keuze die ik ook nog eens goed kan verenigen met mijn levensovertuiging.

donderdag 16 augustus 2012

Zomercolumn

Ja het is een echte zomer dit jaar, komend weekend loopt de temperatuur op tot boven de dertig graden. De verkiezingskoorts is ook al waarneembaar, vooral op twitter is de woordenstrijd goed te volgen. Het is niet moeilijk om af te geven op andere partijen of politici. Soms doe ik daar aan mee, beter is het om geen energie te steken in de mankementen die je ziet bij collega politici. Onlangs stelde Andries Nicolai mij nog de vraag wat ik tegen CU politici heb. Het is dan verleidelijk om hier diep op in te gaan, maar beter is het de tijd en energie te steken in positieve zaken. Zolang Andries niet geïnteresseerd is in mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ zal hij dergelijke domme vragen blijven stellen. Overigens heb ik hem gecomplimenteerd met zijn objectieve voorzitterschap van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester. In de pers viel het bericht op van de rechtszaak tegen het Trekker Trek feestje op Eemdijk. Dit is dan Nederland op zijn smalst. Decennia hebben er trekkers gereden in Eemdijk en nu protesteert een natuurbeweging tegen de verstoring van de rust. Ooit broedende kievieten of jonge grutto’s gezien in augustus? Ik niet, enfin je hebt allerlei soorten mensen die om allerlei redenen om aandacht vragen. Hero Brinkman is ook zo iemand. Eerst moet hij zo nodig een Burgerpartij beginnen en even later wil hij weer verkering met het restant van Trots op Nederland. Ik voorspel 0 zetels voor zijn splinterbeweging, die voornamelijk bestaat uit gelukszoekers. Ik begin steeds meer te begrijpen waarom de PVV een streng selectiebeleid heeft. Het reces heb ik gebruikt om een recensie te schrijven van een boekje over de ideologie van de PVV. Ik kreeg hiervoor zelfs een compliment van de befaamde arabist Hans Jansen. Ook heb ik een boek van de positie van vrouwen in de islam gelezen van de Belgische Anke Van dermeersch. Dit is een erg goed boek, dat door de politiek incorrecte opmerkingen over de islam nogal geboycot wordt. De islamcriticus en docent wiskunde Frans Groenendijk heb ik ook ontmoet en we hebben onze boeken uitgewisseld. Binnenkort doe ik dat ook nog met Chris Aalberts die een boek over de achterban van de PVV heeft geschreven. Hij heeft mij onlangs geïnterviewd en ik ben benieuwd of ik nog in zijn boek voorkom. 12 september zit ik weer op het stembureau, ben gelukkig geen voorzitter meer en mijn stem zal uitgaan naar de PVV waarom, dat vertel ik later nog.

woensdag 8 augustus 2012

Islamstandpunt ChristenUnie (CU) kan nog wel wat ‘viagra’ gebruiken

Laten we beginnen met een opmerkelijk nieuwsbericht van dinsdag 7 augustus;

DEN HAAG – Gert-Jan Segers, kandidaat-Kamerlid voor de ChristenUnie, pleit dringend voor het voeren van het islamdebat. Dat zegt hij in NRC Handelsblad dinsdag.
Segers is bang dat het politieke debat over de islam verstomt omdat PVV-leider Geert Wilders nauwelijks meer over de islam praat en in de verkiezingscampagne vooral hamert op de gevaren van de Europese Unie.
Segers: „Er zijn vitale stromingen binnen de Nederlandse islam die haaks staan op de fundamentele vrijheden van de democratische rechtsstaat, zoals godsdienstvrijheid.”
Op zich een positief bericht, dat de CU zich beraad op het islamstandpunt. Verderop in dit artikel zal nog wat nader worden ingegaan op dit bericht en de mogelijke intentie van Segers, maar eerst nog wat historie.
Vorig jaar 7 maart schreef ik een artikel in het Reformatorisch Dagblad met als titel
‘Slapstandpunt over islam nekt ChristenUnie’. De CU reageerde snel via de directeur van het wetenschappelijk bureau Gert-Jan Segers die nu op een verkiesbare plaats staat op de kieslijst van zijn partij. Hij daagde mij bovendien uit om het debat aan te gaan over het dossier islam en de vraag welke rol de politiek moet vervullen bij het vraagstuk van een opkomende islam in West-Europa. De confrontatie vond niet plaats omdat Segers moeite had met het feit dat ik twee secondanten mee zou willen nemen tijdens de discussieavond. Segers had vooral moeite met de heer Ben Kok die hem persoonlijk zou hebben gegriefd in zijn geloofsleven tijdens het spreken en schrijven over de islam en het slappe standpunt van de CU hierin. Hoe het ook zij, in de afgelopen periode is veel energie gestoken, meestal dus via elektronische correspondentie om de CU een wat ‘harder’ islamstandpunt te doen innemen omdat zij anders  mogelijk kiezers ziet blijven overlopen richting de PVV. De tweede secondant de heer Andre van Mulligen heeft overigens ook zeer zijn best gedaan om de heren Segers en Kok om de tafel te krijgen om een en ander uit te praten, hetgeen niet gelukt is omdat Segers niet wilde praten. Dit alles met steun en medeweten van de werkgever van Segers. Toch heeft met name Andre van Mulligen zijn uiterste best gedaan om de teksten over de islam in het verkiezingsprogramma wat aan te scherpen. De volgende concrete punten betreffende politieke middelen tegen een opkomende islamisering werden richting de CU gestuurd, zodat zij die eventueel zouden kunnen opnemen in het nieuwe verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen op 12 september. Lees hier verder...

woensdag 4 juli 2012

Kanttekeningen over het gedachtegoed van de PVV, repliek op Jan Jaap de Ruiter

De eerste keer dat ik de naam van arabist Jan Jaap de Ruiter hoorde was op mijn fietstocht met Clement Le Corbeau @LeCorbeau_C in september 2011. Wij fietsten toen samen naar Antwerpen voor een debat met Filip deWinter met onder andere de voorman van sharia4belgium Abu Imran. Lees het verslag ‘Op de fiets naar Mekkantwerpen via de link http://pfkoops.blogspot.nl/2011/10/op-de-fiets-naar-mekkantwerpen.html Bij thuiskomst las ik de website van Jan Jaap http://www.janjaapderuiter.eu/ en begon ik hem te volgen op twitter @janjaapderuiter. Interessant is dat hij ook het boek van Martin Bosma (PVV) recenseert. Ik had over dat boek met als titel ‘De schijnelite van de valse munters’ ook wat geschreven. Zie bijlage 1. In deze bijlage wordt natuurlijk al het een en ander genoemd over het boek. Ik heb deze bijlage gemaild naar Jan Jaap de Ruiter. Ook moest ik denken aan mijn speech tijdens het symposium van 9 april 2009 over Politiek en Populisme. Zie bijlage 2, waarvan ik niet zeker meer weet of ik die ook naar de Ruiter heb gestuurd. Ik mailde hem mijn input, zodat hij er misschien iets aan had voor zijn boekje over de ideologie van de PVV. Ik vernam niets van de hoogleraar, wel was er ondertussen het nieuws dat hij een student blij gemaakt had met het cijfer 10 voor een scriptie. In die scriptie werd het gedachtegoed van de PVV als fascistisch bestempeld. Dit nieuws haalde de landelijke pers. Lees hier het hele artikel in PDF formaat

maandag 2 juli 2012

Rapport rekenkamercommissie geeft Arend Pruijs toch gelijk

Tijdens de algemene beschouwingen op de kadernota van 2013 blikte ik terug op een aantal zaken. Zo heb ik namens de SVP afscheid genomen van de rekenkamercommissie. Als SVP waren wij tevreden over de laatste twee rapporten. (Toerismebeleid en rol SRO in aanbestedingsbeleid). Overigens blijft de SVP kritisch ten aanzien van een ongewenste cultuur van rapporten draaien en vangen maar. In het laatste onderzoek is de rol van SRO Amersfoort - Bunschoten ten aanzien van het aanbestedingsbeleid redelijk grondig onderzocht. Het rapport en de conclusies logen er niet om en lagen geheel in de politieke lijn die Arend Pruijs en ik in de periode 2002-2006 uitstippelde betreffende de grote invloed van SRO (lees gemeente Amersfoort hoor ik Pruijs nog zeggen) en de ongewenste bestuurlijke structuren. De conclusies van het rapport werden door huisaccountant Deloitte & Touch, die uiteraard ook een eigen belang heeft bij de gemeente Bunschoten, wat afgezwakt. Feit blijft dat de gemeente Bunschoten in de afgelopen 15 jaar mogelijk vele honderdduizenden euro’s teveel heeft uitgegeven door de grote gun – factor jegens SRO. De gemeenteraad was mild en allesbehalve kritisch. Maar dat was de raad in 1997 ook al toen gekozen werd voor deze eigenaardige constructie waarin zelfs een ex-wethouder, A.Joh. Kisjes zijn zakken goed kon vullen als lid van de raad van Commissarissen van SRO. Uit betrouwbare bron is bekend dat mijn oud – docent Nederlands zich persoonlijk heeft ingezet om het onderhoud van de voetbalvelden bij SRO onder te brengen, waardoor de kansen voor de concurrerende bedrijven om het onderhoud toebedeeld te krijgen nogal slonken. Van een gezond onafhankelijk aanbestedingstraject is op deze manier natuurlijk geen sprake meer. Toen de oprichter van Betaalbaar Bunschoten, Arend Pruijs, in 2006 zelf wethouder werd en BB regeringspartij, was het geschreeuw omtrent de SRO niet meer hoorbaar. Ook de verlenging van de 10-jarige contracten met SRO verliep net zo stilzwijgend en de politiek stond er slechts bij en keek ernaar. In Amersfoort is momenteel nog steeds een politieke partij http://www.ruudschulten.nl/body.php?ID=1&dagboek_ID=922 actief die de positie met SRO kritisch beoordeeld. In Bunschoten vind men het allemaal wel best zo met de SRO en had het weinig gescheeld of de bevindingen van de rekenkamercommissie waren onder de tafel geveegd als de SVP ze niet op de agenda van een raadscommissie had gezet. Het aanbestedingsbeleid en de rol van SRO moet blijvende aandacht krijgen van de raad, anders verslapt haar controlerende taak.

woensdag 20 juni 2012

De SVP -> meer dan politiek!

Op 26 april kondigde de SVP de workshop ‘Evangeliseer of islamiseer’ aan en ook in de lokale krant de Bunschoter is het bericht in de woensdagkrant gepubliceerd. Via de link http://pfkoops.blogspot.nl/2012/04/aankondiging-workshop-evangeliseer-of.html kunt u dit nog eens lezen. Inmiddels is de cursus alweer achter de rug en er kan teruggekeken worden op een tweetal waardevolle bijeenkomsten. Het is goed om te spreken met geloofsgenoten over de zeer grote verschillen tussen de islam en het christendom. De SVP constateert in haar zoektocht naar de waarheid over de islam echter dat vele burgers zich niet druk maken om dit vraagstuk. Ook is de vraag wat de politiek kan betekenen om een stevig opkomende islamisering van West-Europa wat te temperen voor velen een ver-van-mijn-bed-show. In onze gemeente Bunschoten zijn er bijeenkomsten met buitenlandse vrouwen. Loes van Buuren van de SVP heeft deze onlangs bezocht en zij was onthutst over wat zij daar meemaakte. Zo werd zij verbaal agressief bejegend door vrouwen met hoofddoek toen zij over Jezus als Zoon van God begon. Ook was er onbegrip bij de Christenzusters van de leiding voor de visie van Loes. Na een gesprek met de predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk bleek het onbegrip niet te zijn verdwenen. De eerwaarde wilde niet eens genoemd worden in een nabeschouwing die de SVP zou schrijven. Je vraagt je dan toch echt af of je nog staat voor het ware evangelie. Je kunt natuurlijk wel lief zijn met een gezamenlijke Kerstviering en het maken van werkjes, het verzwijgen van de ware boodschap over Jezus is gewoon liefdeloos. En als de moslims waarmee je in gesprek gaat niet ontvankelijk zijn voor Jezus’ bevrijdingswerk en zelfs niet het fatsoen hebben om stil te zijn onder het bidden, dan kun je je toch wel afvragen of dit project nog wel succesvol zal zijn. Voor meer informatie en details kunt u altijd contact opnemen met Loes. Zo is de SVP naast de plaatselijke politiek ook weer actief geweest op het vlak van evangelisatie en voorlichting over de islam. De SVP -> meer dan politiek! Eigenlijk is dat best een mooie verkiezingsleus voor 2014.

maandag 18 juni 2012

Anti Europa partijen, ik sta niet op de kieslijst AEP

Onlangs ben ik gevraagd om op de kieslijst te gaan staan bij de Anti Euro Partij. Ik heb dit verzoek in beraad gehad maar besloten om niet op een mogelijke kieslijst te gaan staan. Hoewel Europa een erg actueel politiek thema is en ik er overtuigd van ben dat er veel burgers niet zo gecharmeerd zijn van een groot en duur Europa gaat mijn voorkeur toch uit om meer te sympathiseren met een grotere partij met een kritische Europa paragraaf in het verkiezingsprogramma. Vanzelfspekend kom je dan uit bij de PVV. Hoewel het programma nog niet bekend is mag ik veronderstellen dat er naast islamkritische noten ook een prominente anti Europa paragraaf in zal staan. De voortgaande sympathie voor deze partij ligt ook meer in de lijn van eerder afgegeven stemadviezen richting SGP en PVV.  Zie mijn boek ‘Van slippendrager tot lokale Wilders’ voor deze opinie-artikelen. Op dit moment is het zover ik weet nog niet eens zeker of de AEP sowieso wel meedoet met de verkiezingen. Wat ik wel weet is dat er organisatorische hobbels moeten worden genomen om een en ander te realiseren. Er is veel geld, menskracht, organisatietalent en doorzettingsvermogen voor nodig. Bovendien is er sprake van nog een extra partij met de naam Anti Europa Partij die hoogstwaarschijnlijk ook kan gaan meedoen. Dit maakt het voor de kiezer ook allemaal niet meer zo gemakkelijk. De gedreven Wim Vreeswijk, de motor achter de AEP, heb ik het advies gegeven om zijn deelname serieus te heroverwegen en zich te richten op leukere dingen in het leven. Overigens sta ik nog steeds open om een keer mee te doen met de landelijke verkiezingen. De enige partij die, indien ik gevraagd zou worden, kans van slagen maakt om mij te strikken is de PVV al acht ik de kans dat ze daartoe een poging doen niet erg groot.

maandag 11 juni 2012

Bij de commissaris van de Koningin

Onlangs ben ik in de vertrouwenscommissie voor de herbenoeming van de burgemeester terechtgekomen. Alle fractievoorzitters mogen hierin deelnemen en vorige week gingen we op bezoek bij de commissaris van de Koningin, de heer Roel Robbertsen, zeg maar de hoogste bestuurlijke Piet van de provincie Utrecht. Wij hebben hem als fractie van de SVP onze bevindingen omtrent de herbenoeming en het functioneren van onze burgemeester kenbaar gemaakt. Op zijn beurt benadrukte hij de procedure en de geheimhouding en dat er aangifte gedaan wordt bij de politie met kans op grote boetes en of gevangenisstraf als er ergens ook maar gelekt wordt. Ik werd er bijna bang van. Het bezoek was nogal formeel en zakelijk en mijn conclusie was dat wij beiden niet erg onder de indruk waren van elkaars verhaal. Het was interessant om dit een keer mee te maken, al was het verloop erg voorspelbaar. Het leukst van het bezoek vond ik nog de lift met glazen wand die gelijk een kermisattractie vanaf verdieping 16 met hoge snelheid naar beneden gleed. Het was goed om weer met beide benen op de grond te staan. Vanavond spreekt de fractie van de SVP in een openbaar politiek cafe over de herbenoeming. In alle openheid zullen we dan samen met onze burgers de pro’s en contra’s betreffende de herbenoeming aan de orde stellen in plaats van alles in de achterkamer te bekokstoven.

woensdag 6 juni 2012

SVP betrekt burger bij herbenoeming burgemeester

De Spakenburgse Vrijheidspartij belegt maandag 11 juni een openbaar politiek café waar gesproken zal worden over de herbenoeming van burgemeester Melis van de Groep. De SVP is van mening dat in dit land de invloed van de burger op baantjes als burgemeester en commissarissen van de Koningin veel te klein is. Met deze bijeenkomst wil de SVP dus de mogelijkheid geven aan iedere burger om direct input te leveren aan de fractie over de vraag of de gemeenteraad onze huidige burgervader weer voor zes jaar moet gaan benoemen. Tegelijk wil de SVP proberen de cultuur en processen wat uit de sfeer van de achterkamer te halen. Hiermee stroomt zij tegen het huidige bestuurlijke klimaat in. Mocht u uw zegje willen doen over burgemeester Melis van de Groep en de beoogde herbenoeming dan bent u welkom 11 juni om 19.30 uur in het gemeentehuis. Indien u verhinderd ben en toch (anoniem) wat te melden hebt dan kan dat ook per mail via info@svpbunschoten.nl Natuurlijk kunt u ook een van de politici van de SVP aanspreken over dit onderwerp

Terugblik raad en kanttekeningen over herbenoeming burgemeester

Tijdens mijn vakantie in Zuid-Europa kwam ik tot de ontdekking dat het proces van herbenoeming plotseling in een stroomversnelling was terechtgekomen. Zou er een verband zijn tussen deze versnelling en de kritische opmerkingen die de SVP onlangs publiek maakte over deze herbenoeming zo vroeg ik me af. Hoe het ook zij, tijdens de raad wilde ik wat meer kwijt dan een simpele reactie geven op de verordening. Ik wilde graag nog even reageren op een memo die besproken was in het presidium, maar waar ik door die vakantie niet aanwezig was. Het viel niet mee om twee minuutjes los te peuteren. Ik moest mijn kameraden wijzen op de discussie over omgangsnormen en fatsoen voordat ik de ruimte kreeg. Vooral de CU, groot voorstander van christelijke politiek, wilde mij muilkorven en gunde mij die twee minuten niet. Later trok haar fractievoorzitter Nicolai fel van leer en speelde flink op de man in plaats van de bal. En op twitter liet hij blijken dat naast mijn inhoudelijk betoog zelfs mijn non-verbale houding een obsessie voor hem begint te worden. Na dit stroeve begin stond voor mij vast dat ik er goed aan heb gedaan om de heisessies over de omgang in de raad niet heb bijgewoond, want dit is toch zinloos zo bleek deze avond weer. Enfin ter zake nu, we maakten de volgende opmerkingen; Het hele proces van herbenoeming is te laat opgestart, het is niet chique dat alles nu voor het reces er doorheen wordt gejast. Wel zag de griffie als voordeel hierin dat er dan geen verhalen in het dorp de ronde gaan doen. De SVP is juist van mening dat de burgers wel degelijk hierover inspraak mogen hebben en zich een mening mogen vormen. We gaven aan dat de SVP een eigen tijdpad hanteert. Zo beleggen wij op 11 juni een openbaar politiek café waarin de herbenoeming van de burgemeester op de agenda komt. Ook wilde wij een openbare extra raadsvergadering over de herbenoeming. En wij willen het hele proces uit de sfeer van de achterkamer halen. Voorts merkten wij nog op dat wij voor de gekozen burgemeester zijn en dat de SVP wellicht liever een islamkritische SGP’er of een ruimdenkende liberaal heeft. Ook lieten we nog even weten dat het wellicht goed is om mevrouw Rita van de Groep burgemeester te maken in de schoonste zin des woords. Wij stelden met name dat de SVP niet gebonden is aan landelijke gewoonten over dit onderwerp. Dit stuitte natuurlijk op veel onbegrip, weerstand en afkeurenswaardige blikken in de zaal. Voor menig raadslid is het nog niet te vatten dat er politieke partijen zijn die wat afwijkende standpunten kunnen innemen. Wij hebben ook kenbaar gemaakt dat we richting de burgers onze voor- en tegenargumenten betreffende de herbenoeming zullen communiceren onafhankelijk of ik nu wel of niet in een vertrouwenscommissie zit. De SVP stemde om politieke redenen tegen de verordening al had zij wel een meerderheid voor een amendement in verband met vervangers in de vertrouwenscommissie verkregen, welke door de raad werd aangenomen.

maandag 4 juni 2012

Mijn tweede boek; Het leven van Mohammed, een gratis vertaling

Naast het schrijven van eigen teksten houd ik mij de laatste tijd ook bezig met het vertalen en mee helpen vertalen van Engelstalige boeken over de islam. Van dit werk kan ik u nu een vertaling presenteren van een boekje over het leven van Mohammed. Het origineel is geschreven door Bill Warner. Hij is directeur van het Center for the Study of Political Islam http://www.cspipublishing.com/ en heeft een groot aantal boeken over de islam geschreven. Met de dunnere pocketedities uit de reeks A Taste of Islam Series probeert hij een nog groter publiek te bereiken. Het origineel kunt u vinden via de link www.cspipublishing.com/the_sira.htm. De Nederlandse versie is nu gratis te downloaden via www.svpbunschoten.nl/HetLevenvanMohammed.pdf Veel leesplezier gewenst.

woensdag 16 mei 2012

Lentecolumn

Een aantal korte stukjes met meningen, nieuwtjes en losse flodders.

De lente is tot nu toe niet zo bijzonder voor wat het weer betreft voor de zon moet men afreizen naar het Zuiden, misschien dat ik dat dan ook maar eens ga doen. Het is goed om eens even los te komen van alle beslommeringen. In de Bunschotense politiek loopt de trein goed. Het kritische geluid van de SVP over de VNG en de dure congressen lijkt te worden overgenomen door CAP en VVD, maar het kan natuurlijk ook schone schijn zijn. De SVP doet haar werk en broedt op plannen voor de toekomst. Naast de plaatselijke dossiers zet de SVP haar missie over voorlichting over de islam voort. De partij werkt mee aan een workshop over het spreken over God met moslims. Dit is een erg interessant onderwerp al hebben we het idee dat velen in onze gemeente dit gewoon koud laat. In de landelijke politiek is er ook beroering. Hero Brinkman is voor zichzelf begonnen, maar zal denk ik nul zetels halen, omdat zijn partij niets toevoegt aan het gedachtegoed van de PVV. Hij liet zich uit op televisie over het wegzetten van moslims op een manier waarop ik dacht dat Pechtold in de uitzending was en van het mindere belang van een jongerenbeweging en het lid worden heeft hij ook geen kaas gegeten. Jammer dat het zo is gelopen. De Anti Euro Partij doet misschien ook mee met de verkiezingen en heeft mij zelfs gepolst of ik interesse heb om mee te doen. Ik heb dit verzoek momenteel in beraad en heb een aantal punten aangeleverd voor het verkiezingsprogramma omtrent de islamisering van Nederland. Het CDA ruziet onderling over een juiste lijsttrekker, voor hun is wellicht een nieuw fris Mona-toetje goed om de neergang te keren. De CU wil meedoen met links Nederland en de zelfvoldaanheid druipt af van het gezicht van Slob. Voorlopig houd ik mijn stemadvies voor PVV of SGP maar gewoon in de lucht. De rest is vlees nog vis. Ik heb geen reden om niet meer op Geert te stemmen. De media brengen mij niet van de wijs omdat ik prima analyses lees op internet die mijn keus voor de PVV slechts bevestigen. Fijn dat de blauwen kampioen zijn geworden in de Topklasse en dat zonder drooglegging. Hoop dat velen eens gaan inzien dat de derby ook gerust eens zonder dit alcoholverbod gespeeld kan worden. Voor het eerst sinds jaren zal ik niet eindigen bij de top drie bij de interne competitie. Hoewel de jaren gaan tellen kan dit natuurlijk ook een revancherende invloed hebben. Overigens was het damseizoen succesvol. We zijn kampioen geworden in de 2e klasse en zelf was ik landelijk topscoorder van deze klasse. Leuk was het weer om gast te zijn bij Maarten van der Molen bij @RTVBunschoten, ik heb hem mijn boek geschonken omdat ik vind dat een reporter zijn gasten wel mag kennen zodat er goede vragen gesteld kunnen worden. De SVP is niet zo gecharmeerd van het idee om videobeelden te maken van de raadsvergaderingen. Ik denk hiermee de kans dat burgers naar het gemeentehuis komen om op de publieke tribune plaats te nemen nog kleiner word. En bovendien is er veel geld mee gemoeid, waarvan het mij onduidelijk is wat het oplevert. Het kan toch niet zo zijn dat het subsidiegeld aan de LOS moet worden opgemaakt?

vrijdag 11 mei 2012

Nederlands Dagblad weigert opnieuw ingezonden stuk

Hieronder mijn ingezonden stukje naar aanleiding van een mijns inziens niet zo’n zinvolle discussie over het zingen van Psalmen. Het artikel werd niet geplaatst evenals mijn vorige, dus blijft er niets anders over dan de weblog, oordeelt u zelf…
In de discussie over het zingen van berijmde Psalmen (zaterdag 28 april) voert Marten de Vries plotseling zijn moslimvrienden ten tonele. Met de opmerking dat zij claimen zich te houden aan alle openbaringen van God lijkt het wel alsof de aanhangers van Mohammed ons ten voorbeeld dienen. Mohammedanen zullen Christenen altijd wijs proberen te maken in dezelfde god te geloven. Dit is nu eenmaal onderdeel van hun dawa, de islamitische zendingsopdracht, en is hun daarom niet te verwijten. Kwalijk is het daarentegen wel dat een predikant in zijn missie het onderscheid tussen de God, JHWJ, van de Bijbel en de koranafgod Allah met zijn manier van uitdrukken verwaarloost zodat het lijkt alsof wij dezelfde god dienen. Willen wij werkelijk “onderscheiden waarop het aankomt” (Filippenzen 1:10) dan is het nodig om in het spreken over de Almachtige geen water bij de wijn te doen. Wij doen moslims en onszelf te kort door in het spreken over God en Allah de antithese te veronachtzamen. Overigens is er één ‘psalm’ uit de islam die vaak klinkt en dat is het Allahu Akbar. Deze klinkt elke dag dwangmatig in huiskamers en moskeeën. Ook is zij brutaal te horen op straten en pleinen zoals onlangs zelfs op Urk. Tijdens de geweldplegingen tegen Christenen en bij onthoofdingen (Openbaring 20:4) van ongelovigen of afvalligen krijgt dit loflied zelfs een wraakachtig karakter. Met zo’n god zou men toch nog liever vandaag dan morgen het geloof vaarwel zeggen.

woensdag 9 mei 2012

Twee keer op de buis, even bijpraten

Wat korte opmerkingen over de actualiteit; herdenking 4 mei, boycot EK Voetbal door politiek, moord juwelier Den Haag, waar was ik 6 mei 2002 etc...
... en nog meer nieuws van de SVP, Pim Fortuyn, boek, Europa, PVV, Wilders, herbenoeming burgemeester etc en Maarten van der Molen krijgt een kado als stabiele factor in de politieke journalistiek... bron: @RTVBunschoten met dank!

woensdag 2 mei 2012

Interview met studente journalistiek over EHBO lessen

“EHBO-lessen moeten worden ingepland”

Hij is excentriek, rechtdoorzee en wordt in zijn dorp weleens vergeleken met Geert Wilders. Peter Frans Koops (SVP) pleit ervoor om EHBO-lessen te verplichten op basisscholen in Bunschoten-Spakenburg.

Door Nathalie van den Bor

Meneer Koops. Waaruit blijkt dat EHBO-lessen op basisscholen succesvol zijn in plaatsen als Garderen en Ermelo?

Dit blijkt vooral door wat de kinderen hebben aangegeven. Wij hebben vernomen via een mevrouw uit Garderen, zij geeft EHBO-cursussen, dat de kinderen meer kennis opdoen en het gevoel van veiligheid krijgen. De EHBO’ers proberen deze kinderen duidelijk te maken dat ze bij ongelukken niet in paniek hoeven te raken.

De lessen zullen worden gegeven in groep 8. Waarom kiest de SVP juist voor basisschoolleerlingen in plaats van leerlingen op het voortgezet onderwijs?

Wij zien hier een stuk basisvorming en basisscholen kunnen hier niet vroeg genoeg mee beginnen.

De lessen zullen net na de CITO- toets worden gegeven. Wordt dit niet teveel informatie voor de leerlingen? Kinderen moeten steeds vaker een diploma halen.

We hebben ons door de scholen laten vertellen dat na de CITO- toets er een rustige periode is. Juist in deze periode hebben de leerlingen dan ook de ruimte om met de lessen te beginnen. Ik weet wat betreft aanpak en planning het laatste nieuws niet. De scholen kunnen deze maand al gaan beginnen of pas volgende maand. Maar volgens mij is hier wel ruimte voor. Er is ook al gesproken over het feit dat leraren het misschien drukker gaan krijgen, maar dat is nog maar de vraag. Hier kunnen de meningen over verschillen.

Kinderen reageren vaak impulsief op dingen. Een argument als: Kinderen zullen door middel van de EHBO- lessen minder snel in paniek raken. Is dit niet wat voorbarig, want dit valt namelijk moeilijk te achterhalen.

Het vergroot de zelfredzaamheid op het gebied van in paniek raken. Het is ook een voorbeeld van wat ze in de theorie hebben geleerd en in praktijk kunnen brengen. Het is meer een soort van levensles. Ervaring en kennis kunnen ze in de toekomst dan uitbreiden.

Gaan deze EHBO-lessen niet ten kosten van andere verplichte lessen?

De lessen worden in samenwerking gedaan met iemand die al bij de EHBO werkt. De docenten zijn nooit alleen tijdens de praktijklessen. En of er tijd is voor andere lessen? Ja, het zal wel moeten worden ingepland.

Het Rabobank Stimulerings Fonds heeft besloten om een bedrag van €2.750,- toe te zeggen. Kunt u een indicatie geven van het totale bedrag?

Dat is twee keer zoveel. De Rabobank heeft de helft gefinancierd.

En het overige geld, waar wordt dat vandaan gehaald?

Het is de bedoeling dat er nog een stichting in Bunschoten mee gaat helpen. Zij hebben namelijk financiën beschikbaar voor projecten die goed zijn voor de samenleving in zijn algemeenheid. Momenteel loopt hier een aanvraag voor. Daarnaast hebben we voor het overige geld, de basisscholen gewezen op incidentele subsidies, die zij kunnen aanvragen bij de gemeente.

Welke partijen waren in eerste instantie tegen de invoering van EHBO-lessen?

De Christelijke Arbeidspartij vond het wel een sympathiek idee en heeft ons amendement gesteund. De rest van de partijen vonden het in eerste instantie niet zo interessant. De VVD vond het geen politieke zaak, om ons als politici te gaan bemoeien met het onderwijs. Maar uiteindelijk is er draagvlak gekomen. Mede omdat onze partij, De Spakenburgse Vrijheidspartij, al zoveel had gedaan. Het project ging lopen en dit was ook de reden dat voor de overige partijen, er eigenlijk geen weg meer terug was.

donderdag 26 april 2012

Aankondiging Workshop ‘Evangeliseer of islamiseer!’

Naast het bedrijven van politiek heeft de SVP een extra missie in voorlichting geven over de islam. Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over de islam en islamisering. Korans worden gratis uitgedeeld, moslims bezoeken Urk, er is discussie over het laten spreken van een imam met radicale (of volgens de Koran normale?) ideeën over vrouwen. Voor een Christen is het van belang om in het gesprek met moslims te gaan voor duidelijkheid en de boodschap zal er gericht op moeten zijn om de moslimmedemens uit liefde de weg naar Jezus te wijzen. In dit spreken valt nog wel wat te leren. De SVP heeft in samenwerking met de Stichting Gospel Proclaiming Media een praktijkcursus georganiseerd waarbij er veel aan bod komt. Deze workshop is op twee zondagavonden in mei.  Aan bod komen onder andere - waarom evangeliseren en waarom dit accent op moslims? - kennis van de islam, om zo de ander te begrijpen. – is de God van de Bijbel dezelfde als Allah van de Koran? Meer informatie is te vinden op de website van de stichting Gospel Proclaiming Media http://tora-yeshua.nl/2012/04/praktijkcursus-evangeliseer-of-islamiseer-amersfoort-in-2-workshops-op-13-en-20-mei-zo-avond-19-22-uur  U kunt natuurlijk ook iemand van de SVP aanspreken voor informatie en/of op te geven voor de workshop.

woensdag 25 april 2012

Bleker ziet wat bleekjes

Razende reporter Bob Offringa nam foto's in Den Haag op de dag dat het ontslag van het kabinet was ingediend. 's Avonds was de onderste foto te zien op de site van het Reformatorisch Dagblad en tegelijk stuurde Bob mij een aantal foto's. Op de linker foto is een ietwat bleke Bleker te zien die onder vuur ligt bij journalisten en fotografen

Ja de val van het kabinet was toch nog wel wat verrassend. De PVV heeft hier gegronde redenen voor en bij de komende verkiezingen zal blijken hoe de kiezer deze opstelling zal waarderen. De nieuwe partij van Hero Brinkman zal denk ik net als Trots op Nederland niet zo veel zetels halen. De tijd zal het leren

dinsdag 24 april 2012

Interview mogelijke blokkade voor herbenoeming burgemeester @melisvandegroep

Op 1 april maakte de SVP melding van het feit dat de partij aangifte tegen burgemeester Melis van de Groep overweegt wegens belediging en smaad van haar kiezers. Het bericht werd op twitter vergezeld met #welofgeen1aprilgrap. Aanleiding voor dit bericht waren de uitlatingen van de burgemeester in een interview van 18 juli over de SVP in het Algemeen Dagblad editie Amersfoortse Courant. Uit dit artikel zullen we een aantal uitlatingen eens nader onder de loep nemen. Het interview is te lezen via http://www.svpbunschoten.nl/interviewburgemeester.htm Dat ik de burgemeester gekarakteriseerd heb als een islamknuffelaar heeft te maken met het feit dat de SVP liever had gezien dat hij zich met betrekking tot deelname in het comité van aanbeveling voor het levensbeschouwelijk centrum in het nieuwe ziekenhuis terughoudender had opgesteld en publiek had verkondigd om principiële redenen niet voor de komst van het islamitisch gedeelte kan pleiten. Dit was dan geheel in de lijn geweest van zendeling Imja Nyznayu. Deze stelt dat een christen die godsdienstvrijheid bepleit voor moslims de weg baant naar hun ondergang. Lees het artikelGeen vrijheid op weg naar de afgrond’. bron Nederland Dagblad 21 december 2009. Met zijn opstelling vertoont de burgervader nu dhimmitude gedrag waarbij hij meedoet aan het faciliteren van allerlei activiteiten van zelfislamisering. Voor een uitgebreidere toelichting verwijs ik hier naar het artikel ‘Burgemeester Bunschoten ook islamknuffelaar’ te lezen via http://www.pim-fortuyn.nl/pfforum/topic.asp?ARCHIVE=true&TOPIC_ID=75645&SearchTerms=koops
De politieke keuze van Melis is niet de onze. Dit is evenwel allerminst reden om de wenkbrauwen te fronsen bij zijn uitlatingen over het eerste gedeelte. Hij geeft zelfs een positieve draai aan de term islamknuffelaar, wat ik kan waarderen.
Veel minder gecharmeerd is de SVP met de resterende opmerkingen over de kleinste oppositiepartij. Hierin worden een aantal meningen geuit en stellingen geponeerd waarvan ik me afvraag of zij passen bij een burgermeester, die toch boven de politieke partijen behoort te staan, en waarvan ik het waarheidsgehalte zelf durf te bestrijden.  
Even later wordt het politieke verschil van van de Groep over de islamisering met de SVP omschreven zoals we dat vaak horen uit de mond van PVV-bashers die graag de 2e Wereldoorlog erbij halen. ‘Ik vind het niet goed om een geestelijke strijd te voeren met politieke middelen. Daar gaan samenlevingen aan kapot, dat is gebleken uit de geschiedenis’. Hier gaat de burgervader voor het eerst over de schreef, omdat het gedachtegoed van de SVP impliciet op een lijn met het nazisme uit WO-2 wordt gesteld. Natuurlijk het staat er niet zwart op wit, maar de woorden zijn wel zo verpakt en bedoeld. Als SVP zijn wij een groot voorstander van vrije meningsuiting. Met de opmerking neemt de burgemeester fel stelling tegen het islamstandpunt door middel van een smerige steek onder de gordel. De SVP wil juist de ogen laten openen voor de kwalijke agenda van de islam en stelt haar in principe in het rijtje van foute ideologiën als fascisme,nazisme en het communisme. De zaken worden hier door Melis omgedraaid en dat in een publiek interview! Dit nu neemt de SVP hem hoogst kwalijk, want dit is een minachting van alle islamkritische kiezers van de SVP en zelfs heel Nederland. Als burgemeester, wat momenteel niet meer is dan een via benoeming gekregen baan, verliest hij hier zijn neutraliteit. Heel anders is het als dit soort opmerkingen gemaakt worden door collega politici, hetgeen gekozen volksvertegenwoordigers zijn.
Hierna wordt de SVP verantwoordelijk gehouden voor een polarisatie in de Spakenburgse politiek. Als er al sprake is van polarisatie met betrekking tot het spreken over zaken als de multiculturele samenleving, immigratie, Linkse Kerk en islam dan doet de SVP niets anders dan de zaken duidelijk analyseren en benoemen. De islam polariseert de hele Nederlandse samenleving, de weinige politici die dit durven benoemen en op de politieke agenda zetten zijn dit verplicht aan de achterban die op ze gestemd hebben. De SVP doet dus niets meer en minder dan het verkiezingsprogramma uitvoeren en worden nu door de burgervader beticht van polarisatie. Ook hier weer een steek onder de gordel en verdraaiing van de feiten. Vervolgens citeer ik hier de meest opzienbarende uitspraak; ‘De uitdrukkingen en woorden die de SVP gebruikt zijn overwegend neerbuigend en denigrerend’. In de ruim twee jaar dat de SVP nu politiek bedrijft heeft zij altijd haar speeches en artikelen op een transparante wijze doen toekomen aan het publiek. Alle 1e termijnen zijn te lezen op de website http://www.svpbunschoten.nl/. Wij zijn voor goed fatsoen, beledigen nooit. Wij vragen de burgemeester met bewijsmateriaal te komen waaruit blijkt dat de woorden van de SVP overwegend neerbuigend en denigrerend zijn. Wel houden we van scherpe analyses en hierbij zoeken wij wel eens de grens op en houden anderen de spiegel voor. Nooit hebben we van ook maar 1 burger gehoord dat wij neerbuigend en denigrerend spreken of schrijven. Als onze collega politici dat dan wel doen in de raadzaal dan is dat daar de plaats voor het debat en is een opmerking in een krant zeer ongepast voor een burgemeester die boven de partijen dient te staan. Nee de SVP herkent zich absoluut niet in de woorden van onze burgemeester. Ten slotte kloppen ook de uitlatingen over de Linkse Kerk niet. In een toelichting van een motie om voor een jaar eens het lidmaatschap van de VNG uit bezuinigingsoverwegingen op te zeggen heb ik gesteld dat deze club lid is van de Linkse Kerk. Ik had mijn betoog met een zestal argumenten omkleed. Later werd er door een collega raadslid een vraag gesteld wat ik met de Linkse Kerk bedoel. Hier is netjes op geantwoord en in een nabeschouwing op mijn weblog van 6 juli 2011 (zie mijn boek) heb ik mijn gevoel omschreven met argumenten waarom het lijkt alsof ik zelf ineens in de Linkse Kerk ben terechtgekomen. Een heel legitieme vraag dus die gaat om de inhoud en de toekomst van Bunschoten-Spakenburg en die niets te maken heeft met het doelbewust etiketteren van andere partijen. Als er al sprake is van afschilderen van partijen als zijnde Linkse Kerk dan doen zij dat impliciet bij zichzelf door hun optreden door anderen monddood te willen maken, hetgeen een kenmerk is van de Linkse Kerk.
Het heeft er dus alle schijn van dat eerste burger Melis van de Groep door journalist Sjaak van de Groep, die ook allerminst gecharmeerd is van het gedachtegoed van de SVP, zich wat heeft laten meeslepen in een negatief SVP sentiment. Hierover heb ik allereerst met de burgemeester onder vier ogen gesproken en hem ook gevraagd of hij nog steeds achter dit interview staat. Naar nu blijkt dat hij nog steeds grotendeels achter dit interview staat is dit voor de SVP reden om dit mee te nemen bij zijn herbenoeming later dit jaar. Het zou jammer zijn als dit interview als een blokkade gaat fungeren in de vrijmoedigheid van de SVP om nog eens zes jaar voor een burgemeester te kiezen die niet de juiste zorgvuldigheid hanteert bij het publiek spreken over de politieke partijen waarvan hij neutraal voorzitter is in de gemeenteraad.

maandag 16 april 2012

Interview VWO-5 scholiere over PVV meldpunt Polen

vraag 1: Vindt u dat er overlast door Polen plaatsvind, zo ja wat voor overlast?

Er zijn veel meer Polen en ander Oosteuropeanen naar Nederland gekomen dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit heeft overlast gegeven in de vorm van criminaliteit, toename van uitkeringen en daklozenopvang. Ook openbare dronkenschap en geluidsoverlast. Ook is er de klacht dat ze onze banen afpikken. De problemen zijn al eerder gesignaleerd door de politie en justitie en zijn nu door de PVV op de politieke agenda gezet. Eerder deed de Socialistische Partij (SP) dit via een meldpunt en nu dus de PVV waar alle tegenstanders van de PVV over vallen, hetgeen nogal hypocriet is. Persoonlijk ervaar ik geen overlast door Polen, ze wonen zelfs heel dichtbij en zijn rustige mensen. In Bunschoten valt de overlast wel mee is mijn inschatting.

vraag 2: Moeten wij ons aanpassen aan de Poolse cultuur of moeten zij zich aanpassen aan onze cultuur?

Als er al sprake is van aanpassing dan lijkt het mij logisch dat gasten zich aanpassen aan de normen en waarden die gelden in het land waarnaar men emigreert. Op het vlak van openbare dronkenschap en geluidsoverlast kunnen wij als Nederlanders er ook wel wat van. Ik denk dat er met normaal goed fatsoen heel wat problemen zijn te voorkomen. Ik heb niet de idee dat Polen een cultuur meebrengen die zij ons willen opdringen zoals bijvoorbeeld Turken en Marokkanen doen die Nederland een islamitische cultuur willen opdringen. En in deze cultuur zitten zaken als ,vrouwen geen hand geven, ongelijkwaardigheid tussen man en vrouw, geen scheiding tussen Kerk en Staat, minder rechten voor Joden, Christenen, homo’s en andersdenkenden, halal vlees in scholen en kantines opeisen. Dit zijn zaken die spelen niet bij de Polen.

vraag 3: Vindt u het meldpunt een goed initiatief om overlast te verhelpen of denkt u dat er andere oplossingen voor zijn?

Ik vind het PVV Polenmeldpunt een prima initiatief van een politieke partij. De regering kan hier alles van vinden, er is zelfs een afkeuring over afgeroepen door een meerderheid in de Tweede Kamer. Het is en blijft een partij specifieke aangelegenheid. Ik vind dat minister Rutte zich goed opstelt en in deze niet hoeft te luisteren naar de oppositie. Of het ook echt helpt om problemen op te lossen dat denk ik niet direct. Het heeft meer een signaalfunctie zodat op basis van vergaarde gegevens strenger beleid kan worden gevoerd en misdaad ook echt harder kan worden aangepakt. Het kan ook een middel zijn om concrete probleemgevallen snel en adequaat door politie en bewoners op te laten lossen.

vraag 4: Zou u het goed vinden als de Polen een inburgeringscursus zouden volgen?

Als dit geen kosten voor de Nederlandse samenleving met zich meebrengt is dat een prima idee. Maar als Polen uit zichzelf goed integreren dan is het wellicht in veel gevallen niet eens nodig.

vraag 5: Hoe staat u er tegenover dat werkgevers liever voor een Poolse arbeider kiezen dan voor een Nederlandse arbeider?

Ja Poolse arbeiders zijn goedkoop, wel is het zo dat de lonen wel laag blijven in de beroepsgroep waarin ze werken. Ik kan het wel begrijpen dat ze Polen aannemen, maar als er ook een Nederlander zou solliciteren op eenzelfde baan dan zou die eigenlijk voorrang moeten krijgen. Maar iedere werknemer is weer uniek en dat maakt het niet eenvoudig om hier in zijn algemeenheid nog meer over te zeggen. Beter een hardwerkende Pool dan een luie Nederlander.

vraag 6: 'Van de Nederlandse vindt 60 procent het meldpunt een slechts initiatief. de bevolking vind het discriminatie en aantasting van de privacy.' Behoort u ook tot deze 60 procent?

Nee zie eerdere vraag, een prima initiatief, echt niet discriminerend. Zeer opgeblazen in de pers. Het leverde de PVV zelfs 4 zetels meer op in de peilingen.

vraag 7: 'het meldpunt heeft in zowel binnen- als buitenland voor veel ophef gezorgd. Zo reageerde Europese ambassadeurs, het Europees parlement, Brussel, Polen zelf op de komst van het meldpunt.' Wat vind u van al deze bemoeienis van zowel binnen als buitenland?

Bemoeienis is niet nodig en levert de PVV alleen maar meer aandacht op. Laat ze in het Europees parlement maar eens opkomen voor verdrukte christenen in islamitische landen in plaats van te zeuren over een meldpunt Polen. Ook erg overdreven dat minister Rutte zich moest komen verantwoorden. Goed dat hij zijn standpunt in de lucht hield dat dit een zaak is van de PVV. Het is helemaal niet bewezen dat dit meldpunt de economie van Nederland zou schaden zoals meneer Wientjes beweert.

vraag 8: Omdat we door de Europese Unie steeds meer één Europa worden, moeten wij dan de Polen in Nederland ook meer accepteren?

Ik ben niet zo gecharmeerd van 1 groot Europa. Ben ook tegen toetreding van Turkije. Beter is het om het hele Europees Parlement af te schaffen. Dit levert heel veel geld op, dat geinvesteerd kan worden in zorg, onderwijs en andere belangrijker zaken. Er heerst een cultuur van vergaderen en niets bereiken en zakken vullen over de rug van de belastingbetaler.

vrijdag 6 april 2012

Ontmoeting met grote denker Hans Jansen

Deze week heb ik arabist Hans Jansen ontmoet. In het partijschema http://www.svpbunschoten.nl/schema.htm wordt de spraakmakende arabist betiteld als een grote denker van de Spakenburgse Vrijheidspartij. In dit schema is Spruyt inmiddels vervangen door Martin Bosma, maar dit terzijde. Onlangs was Jansen nog in het nieuws omdat hij als getuige deskundige heeft opgetreden in het proces tegen Geert Wilders. De heer Jansen geniet momenteel van zijn pensioen, maar gebruikt zijn tijd nog steeds op een nuttige wijze. Hij schrijft boeken en artikelen op internet waaronder de weblog http://hoeiboei.blogspot.com een bekende is en die bij islamkritische rechtse denkers ongetwijfeld tot de favorieten behoort. Hans Jansen laat over de islam een ander geluid horen dan het gros van de politiek correcte islamologen en arabisten die vandaag de dag hun geld verdienen met lessen over de islam, koran, hadieth en Mohammed. Als persoon is hij vriendelijk en erg laagdrempelig, heeft gezonde humor en relativeringsvermogen. Zijn grote deskundigheid is onder andere gevormd door veel levenservaring, een groot observatievermogen en grondige kennis van de Arabischtalige boeken over de islam. We spraken over de rol van de media, politiek en kerken in het islamdebat en er was veel onderlinge herkenning en begrip. Ook spraken we over de politieke partijen en politici die waarschuwen voor een opkomende islam in Europa zoals Wilders en Dewinter dat doen. Jansen is bereid om te komen spreken mocht de SVP nog eens een thema-avond organiseren over bijvoorbeeld de verschillen tussen de islam en het christendom om maar eens een pikant onderwerp te kiezen. Het was een fijne ontmoeting waar ik met een goede herinnering op terugkijk. Ik hoop nog veel te leren en te lezen van deze sympathieke missionaris.