vrijdag 29 maart 2013

Interview bij @RTVBunschoten

Interview over lokale politiek, komst SGP in Bunschoten en toekomst SVP. Een simpele link. Het invoegen van het filmpje lukte dit keer niet. http://www.youtube.com/watch?v=WqUupbH396g

PVV mist kansen op lokaal niveau in 2014

Deze week kwam in het nieuws dat de PVV niet in meer dan de huidige twee gemeenten Den Haag en Almere mee gaat doen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. In de publieke opinie is te lezen dat dit besluit de democratie niet helemaal honoreert. Of dit echt zo is daarover is een hele theoretische discussie te voeren. Wel is het zo dat dit gevoelen bij mij ook weer naar voren kwam op het moment dat het besluit genomen werd. Op Twitter liet ik nog maar eens mijn opinieartikel van bijna 4 jaar geleden zien waarin ik een korte analyse schetste waarom het goed is dat de PVV op lokaal niveau ook actief wordt en zo niet dat de tijd rijp is voor andere Vrijheidspartijen. Er is dus sprake van een status quo. Geen vooruitgang, eerder stilstand. Nu maar hopen voor de PVV dat stilstand geen achteruitgang wordt. Op de vraag van een plaatselijk journalist om een reactie te geven ontkom ik er niet aan om te spreken van een gemiste kans voor de partij van Geert Wilders. De blonde kopman en zijn volgelingen laten hiermee de volle democratie in al haar bestuurlijke lagen niet tot volle bloei komen en dat is jammer. Juist nu onder andere het brutale gelal van moskeeƫn in Nederland, zoals onlangs in Zwolle en Deventer, toeneemt zouden lokale afdelingen hiertegen ook kunnen protesteren in samenwerking met burgers en belangengroepen. Dus dicht bij het Joods-christelijke stemvee om maar eens een term te gebruiken. Politiek op deze dossiers moet nu worden bedreven door PVV-achtige partijen als Leefbaar Leiden en de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP). Het genomen besluit betekent wel dat de SVP zal overwegen om de missie om een plaatselijke PVV afdeling te willen worden niet meer in het komend verkiezingsprogramma op te nemen, want aan een dood paard trekken heeft geen zin. Overigens moeten de voordelen van onafhankelijke Vrijheidspartijen zoals de SVP niet worden onderschat. De SVP heeft goede contacten met de Statenfractie van de PVV in Utrecht. Naar verluid zijn zij ook niet gecharmeerd van het strakke regiem vanuit Den Haag. Het genoemde opinieartikel met als titel; Tijd rijp voor meer lokale Vrijheidspartijen blijft dus actueel. De analyse van Wilders dat er op lokaal niveau geen capabele politici kunnen worden gevonden verdient ook niet de schoonheidsprijs, want deze botte bewering is gewoonweg niet op waarheid gebaseerd. De tijd zal leren of de gekozen strategie zijn vruchten afwerkt.

zondag 24 maart 2013

Gezellig zonder alcohol!?

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst over de nieuwe Drank en Horecawet in relatie tot het drankgebruik bij de jeugd. Het gezelschap genodigden was een samenraapsel van onder andere horeca, sportverenigingen, politie, beleidsmakers, winkeliers en politici. Een onafhankelijk gespreksleidster behandelde na de inleidingen door de burgemeester en de ambtenaar een aantal vragen. Dit alles onder de noemer van een interactieve raadsvergadering. Het was goed georganiseerd en de locatie Het Pand was gevuld met gastvrij personeel. Het was zinvol om over de kwestie van overmatig alcoholgebruik te spreken met elkaar. De politiek heeft dit jaar de mogelijkheid om lokaal horecabeleid vast te stellen. De insteek van de SVP is in ieder geval om goed naar de horeca te luisteren en te bezien of we ook hun belangen kunnen vertegenwoordigen. Het beleid zal de SVP toetsen aan het eigen verkiezingsprogramma. Hierin is de sfeer te proeven van niet al te veel regels en strengheid jegens de jeugd, want als men iets verbied qua verkoop dan is de jeugd heel creatief om toch aan de alcohol te komen. Wel pleiten wij voor strengere straffen bij overtredingen en baldadigheid in de openbare ruimte. Stokpaardjes als eigen verantwoordelijkheid en rol van de ouders als voorbeeldfiguur kwamen ook langs. De SVP heeft de vrijheid voor de burger hoog. Ook de vrijheid om zelf de negatieve gevolgen van overmatig gebruik te ervaren en te onderzoeken dat het ook gezellig kan zijn zonder alcohol. Al lijkt dit minder stoer vandaag de dag in de cultuur van comazuipen en snuiven. Verder is ons standpunt over de drooglegging bij de derby en de hoogte van de dwangsommen (chinees) bekend. Hierover mocht deze avond niet worden gesproken. Wel een gemiste kans overigens. Ook waren de ouders, de burgers en de jeugd zelf niet uitgenodigd, derhalve kon niet voor de 100% worden gesproken over een interactieve raadsvergadering zoals de SVP in haar verkiezingsprogramma daar over spreekt. Nieuw was nog de gehoorde wens van de horeca om de sluitingstijd van 2 naar 3 uur te verplaatsen. Als SVP hebben we al laten weten dat we de argumentatie van de horeca goed vinden en dat we een positieve grondhouding hebben ten aanzien van hun wens. Wordt vervolgd in het belang van alle belanghebbenden…

zaterdag 9 maart 2013

Kanttekeningen bij de komst van de SGP in Bunschoten

Herstart

Na flink wat jaren van afwezigheid zal de plaatselijke afdeling van de SGP weer een poging doen om weer in de gemeenteraad van Bunschoten te komen. Vanuit het oogpunt van een gezonde democratie is het verdienstelijk dat er een groep burgers is die hun best gaan doen om de landelijke SGP stemmers nu ook weer de mogelijkheid te bieden om in het stemhokje een kruisje te zetten bij een van de mannenbroeders uit de eigen gereformeerde achterban. Expres is hier de term broeders gebruikt omdat de zusters ongetwijfeld nog niet zo snel op de kieslijst zullen verschijnen. Landelijk zijn er wel inspanningen om enige beweging in het op een paar Bijbelteksten gebaseerde vrouwenstandpunt te krijgen. Of er ook werkelijk vrouwen op de kieslijsten komen ligt niet in de lijn der verwachting. Overigens vind ik het goed dat een partij de vrijheid moet hebben om hun eigen interne organisatie zo in te richten zoals zij het willen. De SGP is om dit vrouwenstandpunt verguisd en bespot. Dit gebeurt dan vooral door lieden die inhoudelijk niet de moeite doen om zich te verplaatsen in de beweegredenen van de SGP. In een eerder twitter contact met SGP Tweede Kamer voorlichter de Bruyne heb ik hem gewezen op de kansen voor de SGP binnen ons dorp en helemaal revolutionair zou het zijn als er een charismatische vrouwelijke lijsttrekker zou komen. Het enthousiasme voor een herstart is aanwezig. Persberichten en interviews in lokale en landelijke kranten volgen elkaar op en er is veel werk aan de winkel. Ik wil de plaatselijke afdeling dan ook veel succes en Zegen wensen.

Onderscheid

Opvallend in de berichten die tot nu toe bekend zijn is dat er van een duidelijk concreet onderscheid met andere politieke partijen niet echt sprake is. Dus wat zijn nu eigenlijk de standpunten waarmee de SGP zich in Bunschoten kan onderscheiden van de huidige groep politici? Termen als christelijke politiek, helder geluid, zich laten leiden door Gods Woord zijn min of meer al vele jaren gemeengoed in de Bunschoter politiek. Ook is de bescherming van de zondagsrust nu ook niet meteen een noodzakelijk argument om de SGP nieuw leven in te blazen. Onlangs was nog duidelijk te zien, bij de vraag aan de fractievoorzitters over de openstelling van de pont bij Eemdijk op zondag, dat er slechts twee (VVD en SVP) raadszetels van de zeventien hier wel wat onder bepaalde voorwaarden in zagen. Bij de overgrote meerderheid is de zondagsrust heilig. Zolang ik raadslid ben, nu twaalf jaar, is er nooit gesproken over het openstellen van het zwembad. En bij de bespreking van de plannen Zuyderzee en de Laakzone schieten immers ook steevast een aantal raadsleden in de houding als verdedigers van de zondagsrust als er iets van ontspannende activiteiten in beeld komen bij de projectontwikkelaars. Ook is ons college nogal ‘gereformeerd’ doordat ze zelfs waarschuwen als er zondags een keer in de polder geschaatst wordt zo eens in de vijf jaar. Al met al redenen genoeg waarbij het mijns inziens overbodig is dat er een SGP moet bijkomen omdat het slecht zou gaan met de zondagsrust in Bunschoten. Zelfs de winkelsluitingswet op Urk is ruimer dan die van Bunschoten. Samengevat lijkt mij het voor de SGP dus nodig om met meer originele punten te komen dan bescherming van de zondag in Bunschoten.

Kerk en staat, drank en drugs

Helaas was ik verhinderd op de open avond van afgelopen 6 maart. Er is daar gesproken over maatschappelijke zaken als drank en drugs en ook de rol van de kerk o.a. door het Urker raadslid Hakvoort. Dat de SGP de samenleving wil inrichten volgens de christelijke normen en waarden gegrondvest op de 10 geboden is een heel legale keus. De verwevenheid met de kerken is nog steeds erg groot. De kiezers zitten daar, maar ook heeft onlangs het bestuur van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich nog bemoeid met het vrouwenstandpunt. Het idee dat een kerk grote invloed heeft op de koers van een politieke partij is eigenlijk alleen nog zichtbaar bij de SGP. Bij de meeste andere partijen wordt de scheiding van Kerk en Staat duidelijker gehanteerd zoals ze is bedoeld. Politieke partijen bemoeien zich nu eenmaal ook niet met kerkelijke zaken als liturgie en prediking. Dat het Urker raadslid pleit voor praten over drank, drugs en andere verslavingen op catechisatie is wel lovenswaardig, maar dit behoort niet tot het takenpakket van het lokale bestuur. Uiteraard mag men er toch vanuit gaan dat een realistische predikant over dit soort zaken praat met de jeugd. En laten we in deze toch gewoon de rol van het gezin niet onderschatten. In veel verkiezingsprogramma’s, ook dat van de SVP, wordt gepleit voor voorlichting op scholen over dit soort zaken. Ook hier dus de kanttekening dat het goede punten zijn. Maar de vraag kan worden gesteld wat voegen ze toe aan het huidige politieke beleid en de leefwereld van de burgers?

Angst en kansen

Nu er straks lokaal op de SGP kan worden gestemd, zal dat in eerste instantie voor de ChristenUnie reden zijn om zich te bezinnen op de vraag hoe kiezers vast te houden. Per slot van rekening hebben landelijke SGP stemmers toch wel vaak op de CU gestemd zo ligt in de lijn der verwachting. Overigens is het jammer dat door de lokale pers hier nooit eens concreet onderzoek naar is gedaan. De CU zal ongetwijfeld wat kleiner worden omdat nu beide partijen gaan vissen in de achterban, die bijvoorbeeld ook zoveel waarde hecht aan de dubieuze term zondagsrust. Voor de rest van de partijen zal er geen reden zijn om kiezers te verliezen. Als de SGP de moed heeft om een islamparagraaf op te nemen in het verkiezingsprogramma dan zou de enige islamkritische partij, de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), ook stemmen kunnen inleveren. Ik heb eerder de SGP opgeroepen om concreet werk te maken van de eigen islamnota van de heer Brouwer. De SVP heeft dit document ook erg hoog op het vaandel en zelfs op haar website staan. Vier jaar geleden vond de SGP in Ermelo het niet nodig om iets over de islam te schrijven in hun programma. Landelijk zit de SGP voor wat betreft de islam en islamisering op redelijk dezelfde lijn als de PVV. En als de PVV er niet zou zijn dan zou mijn stem naar van der Staaij gaan. De tijd zal het leren of de SGP het zal redden met de verkiezingen. Overigens denk ik dat de kans op 1 zetel groter zal zijn dan die op twee zetels. En een aansprekende lijsttrekker met een frisse blik op de samenleving wil ook wel eens helpen. Maar van dit soort zijn er nu eenmaal niet zoveel te vinden in onze mooie gemeente Bunschoten, welke door de komst van de SGP een rijk geschakeerd politiek landschap gaat krijgen. Leve de democratie en de kiezer zal wel weer gelijk krijgen…

vrijdag 8 maart 2013

Terugblikje raad; Gij zult niet schaatsen op Zondag!?

De SVP vroeg in het vragenhalfuur naar de achtergrond van de waarschuwing die de organisatie van de schaatsbaan onlangs kreeg. Ze waren ook op zondagmiddag open geweest en dat was niet volgens de afspraak. De winkelsluitingswet was ook op hen van toepassing, dus mochten ze niet open zijn. Het karakter van dit agendapunt is slechts informatief. Er is geen ruimte voor onderling debat. Dit is zo afgesproken in het reglement van orde. In de toekomst moet er beleid worden gemaakt over dit soort evenementen. De SVP zal haar best doen om de organisatie alle vrijheid te geven om het gereformeerde volk, wat anders maar ligt te tukken op de dag des Heeren, een ontspannende schaatsmiddag te bezorgen, met erwtensoep, chocolade en collectebus voor de onkosten, daar is dan helemaal geen wet voor nodig. Verder moest de raad een besluit nemen om de voortgang van het project Zuyderzee te stimuleren. De besprekingen vonden plaats achter gesloten deuren. De uitkomst was dat er 10% korting gegeven wordt om mogelijke kopers te trekken. Ook is het mogelijk om casco te laten bouwen. De tijd zal leren of deze acties slagen of dat het hele project toch steeds meer als een financiƫle molensteen om de nek van de gemeente Bunschoten gaat hangen. Dan was er nog het afscheid van collega Rindert Huisman. Hij heeft gekozen voor een vroegtijdig stoppen in verband met zijn persoonlijke situatie. Naast politicus ken ik hem ook van de damclub en we hebben nog wel eens een potje gespeeld tijdens de raadsuitjes. Ik wens Rindert vanaf hier ook alle goeds toe voor de toekomst!