zaterdag 9 maart 2013

Kanttekeningen bij de komst van de SGP in Bunschoten

Herstart

Na flink wat jaren van afwezigheid zal de plaatselijke afdeling van de SGP weer een poging doen om weer in de gemeenteraad van Bunschoten te komen. Vanuit het oogpunt van een gezonde democratie is het verdienstelijk dat er een groep burgers is die hun best gaan doen om de landelijke SGP stemmers nu ook weer de mogelijkheid te bieden om in het stemhokje een kruisje te zetten bij een van de mannenbroeders uit de eigen gereformeerde achterban. Expres is hier de term broeders gebruikt omdat de zusters ongetwijfeld nog niet zo snel op de kieslijst zullen verschijnen. Landelijk zijn er wel inspanningen om enige beweging in het op een paar Bijbelteksten gebaseerde vrouwenstandpunt te krijgen. Of er ook werkelijk vrouwen op de kieslijsten komen ligt niet in de lijn der verwachting. Overigens vind ik het goed dat een partij de vrijheid moet hebben om hun eigen interne organisatie zo in te richten zoals zij het willen. De SGP is om dit vrouwenstandpunt verguisd en bespot. Dit gebeurt dan vooral door lieden die inhoudelijk niet de moeite doen om zich te verplaatsen in de beweegredenen van de SGP. In een eerder twitter contact met SGP Tweede Kamer voorlichter de Bruyne heb ik hem gewezen op de kansen voor de SGP binnen ons dorp en helemaal revolutionair zou het zijn als er een charismatische vrouwelijke lijsttrekker zou komen. Het enthousiasme voor een herstart is aanwezig. Persberichten en interviews in lokale en landelijke kranten volgen elkaar op en er is veel werk aan de winkel. Ik wil de plaatselijke afdeling dan ook veel succes en Zegen wensen.

Onderscheid

Opvallend in de berichten die tot nu toe bekend zijn is dat er van een duidelijk concreet onderscheid met andere politieke partijen niet echt sprake is. Dus wat zijn nu eigenlijk de standpunten waarmee de SGP zich in Bunschoten kan onderscheiden van de huidige groep politici? Termen als christelijke politiek, helder geluid, zich laten leiden door Gods Woord zijn min of meer al vele jaren gemeengoed in de Bunschoter politiek. Ook is de bescherming van de zondagsrust nu ook niet meteen een noodzakelijk argument om de SGP nieuw leven in te blazen. Onlangs was nog duidelijk te zien, bij de vraag aan de fractievoorzitters over de openstelling van de pont bij Eemdijk op zondag, dat er slechts twee (VVD en SVP) raadszetels van de zeventien hier wel wat onder bepaalde voorwaarden in zagen. Bij de overgrote meerderheid is de zondagsrust heilig. Zolang ik raadslid ben, nu twaalf jaar, is er nooit gesproken over het openstellen van het zwembad. En bij de bespreking van de plannen Zuyderzee en de Laakzone schieten immers ook steevast een aantal raadsleden in de houding als verdedigers van de zondagsrust als er iets van ontspannende activiteiten in beeld komen bij de projectontwikkelaars. Ook is ons college nogal ‘gereformeerd’ doordat ze zelfs waarschuwen als er zondags een keer in de polder geschaatst wordt zo eens in de vijf jaar. Al met al redenen genoeg waarbij het mijns inziens overbodig is dat er een SGP moet bijkomen omdat het slecht zou gaan met de zondagsrust in Bunschoten. Zelfs de winkelsluitingswet op Urk is ruimer dan die van Bunschoten. Samengevat lijkt mij het voor de SGP dus nodig om met meer originele punten te komen dan bescherming van de zondag in Bunschoten.

Kerk en staat, drank en drugs

Helaas was ik verhinderd op de open avond van afgelopen 6 maart. Er is daar gesproken over maatschappelijke zaken als drank en drugs en ook de rol van de kerk o.a. door het Urker raadslid Hakvoort. Dat de SGP de samenleving wil inrichten volgens de christelijke normen en waarden gegrondvest op de 10 geboden is een heel legale keus. De verwevenheid met de kerken is nog steeds erg groot. De kiezers zitten daar, maar ook heeft onlangs het bestuur van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland zich nog bemoeid met het vrouwenstandpunt. Het idee dat een kerk grote invloed heeft op de koers van een politieke partij is eigenlijk alleen nog zichtbaar bij de SGP. Bij de meeste andere partijen wordt de scheiding van Kerk en Staat duidelijker gehanteerd zoals ze is bedoeld. Politieke partijen bemoeien zich nu eenmaal ook niet met kerkelijke zaken als liturgie en prediking. Dat het Urker raadslid pleit voor praten over drank, drugs en andere verslavingen op catechisatie is wel lovenswaardig, maar dit behoort niet tot het takenpakket van het lokale bestuur. Uiteraard mag men er toch vanuit gaan dat een realistische predikant over dit soort zaken praat met de jeugd. En laten we in deze toch gewoon de rol van het gezin niet onderschatten. In veel verkiezingsprogramma’s, ook dat van de SVP, wordt gepleit voor voorlichting op scholen over dit soort zaken. Ook hier dus de kanttekening dat het goede punten zijn. Maar de vraag kan worden gesteld wat voegen ze toe aan het huidige politieke beleid en de leefwereld van de burgers?

Angst en kansen

Nu er straks lokaal op de SGP kan worden gestemd, zal dat in eerste instantie voor de ChristenUnie reden zijn om zich te bezinnen op de vraag hoe kiezers vast te houden. Per slot van rekening hebben landelijke SGP stemmers toch wel vaak op de CU gestemd zo ligt in de lijn der verwachting. Overigens is het jammer dat door de lokale pers hier nooit eens concreet onderzoek naar is gedaan. De CU zal ongetwijfeld wat kleiner worden omdat nu beide partijen gaan vissen in de achterban, die bijvoorbeeld ook zoveel waarde hecht aan de dubieuze term zondagsrust. Voor de rest van de partijen zal er geen reden zijn om kiezers te verliezen. Als de SGP de moed heeft om een islamparagraaf op te nemen in het verkiezingsprogramma dan zou de enige islamkritische partij, de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP), ook stemmen kunnen inleveren. Ik heb eerder de SGP opgeroepen om concreet werk te maken van de eigen islamnota van de heer Brouwer. De SVP heeft dit document ook erg hoog op het vaandel en zelfs op haar website staan. Vier jaar geleden vond de SGP in Ermelo het niet nodig om iets over de islam te schrijven in hun programma. Landelijk zit de SGP voor wat betreft de islam en islamisering op redelijk dezelfde lijn als de PVV. En als de PVV er niet zou zijn dan zou mijn stem naar van der Staaij gaan. De tijd zal het leren of de SGP het zal redden met de verkiezingen. Overigens denk ik dat de kans op 1 zetel groter zal zijn dan die op twee zetels. En een aansprekende lijsttrekker met een frisse blik op de samenleving wil ook wel eens helpen. Maar van dit soort zijn er nu eenmaal niet zoveel te vinden in onze mooie gemeente Bunschoten, welke door de komst van de SGP een rijk geschakeerd politiek landschap gaat krijgen. Leve de democratie en de kiezer zal wel weer gelijk krijgen…

Geen opmerkingen:

Een reactie posten