dinsdag 13 oktober 2015

Vluchtelingen in Spakenburg

In de gemeenteraad van Bunschoten is 21 september een motie aangenomen, waarin de raad het college de opdracht meegaf een gastvrij signaal af te geven naar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De VVD, SGP en SVP stemden tegen deze motie met ieder eigen argumentatie. Dat tegen deze motie is gestemd heeft niets te maken met het in de kou laten staan van vluchtelingen, onbarmhartigheid of ander sentimenteel geneuzel. In een democratie zijn de meningen over deze problematiek nu eenmaal verschillend en dan hoeft zo’n motie helemaal niet unaniem te worden aangenomen. Anders was het geweest als er van het COA een vraag richting de gemeente kwam voor tijdelijke opvang van een aantal vluchtelingen. De SVP had dan wel eens positief op deze aanvraag kunnen reageren. Het liep dus anders, de COA kwam snel kijken in sporthal De Kuil, welke was uitgekozen door het college als opvanglocatie, en keurde deze natuurlijk goed. Er moest ineens een informatieavond door de gemeente worden belegd om buurtbewoners te informeren en eventuele zorgen weg te nemen. Er ontstond veel onrust op sociale media met hierop beschamende uitlatingen richting onze medeschepselen. Toen bleek dat het allemaal nogal rustig en goed verliep kon het college positief reageren op de vraag van verlenging. Het zouden 4 + 3 = 7 dagen worden. De Spakenburger gemeenschap liet zich van zijn beste kant zien. Uitjes werden geregeld, ze werden bedolven onder de kibbeling en zondags werden ze opgehaald om naar de kerk te gaan. Allemaal heel leuke dingen. Ondertussen was er in de media een klimaat ontstaan waarin negatieve uitingen nog slechts uitzondering waren. Dat de zaak goed loopt is prima, dat houdt echter niet in dat ingenomen standpunten van de partij waarvoor ik woordvoerder mag zijn in de raad, de Spakenburgse Vrijheidspartij, drastisch zouden moeten worden bijgesteld. In de uitzending van Maarten van de Molen, zie vorige weblog, heb ik een milde toon richting onze medemensen laten horen, naast een afwijzing van een toenemende invloed van de islam op onze maatschappij. De SVP heeft in haar verkiezingsprogramma een aantal politieke punten opgenomen om een toenemende islamisering te remmen. Van belang hierbij is dat de visie op de komst van een moskee, minaret of islamitisch onderwijs, gesluierde kleding in overheidsfuncties enzovoort anders is dan de problematiek met asielzoekers. De SVP zal ieder dossier apart moeten beoordelen.  Bij het huidige dossier van noodopvang zal de SVP een viertal zaken kritisch blijven beoordelen. Dat zijn achtereen volgend;

1. De gemakkelijkheid waarin met het serveren van halal maaltijden wordt omgegaan. Op twitter heb ik dit nogal negatief omschreven als buigen voor afgod allah, islam = antichrist, en geschaard onder de zelfislamisering van Nederland. Frappant is dat de Paapse Mis nog steeds als vervloekte afgoderij wordt bestempeld, en hierover gepreekt wordt in de kerken en dat over het halal eten, afkomstig van dieren die onder de zegen van afgod allah worden geslacht, gedaan wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. De wensen van moslims hoeven hier helemaal niet worden ingewilligd. In de koran staat namelijk dat in noodgevallen het niet halal (haram) eten door die vreselijke allah vergeven wordt. Soera 2:173. Hij heeft u slechts het gestorvene, het bloed, het varkensvlees en datgene, waarover een andere naam, dan die van Allah is uitgeroepen, verboden. Maar hij, die gedwongen is en dit niet wenst en geen overtreder is, op hem rust geen zonde. Want Allah is Vergevensgezind, Genadevol.

2. Het afplakken van posters in de sporthal met uitingen van de Nederlandse cultuur als het drinken van bier schaar ik ook onder de noemer zelfislamisering. Laat wel wezen dat gasten uit het buitenland moeten weten dat zij in het Westen zijn en dat hier andere normen en waarden gelden dan in de Arabische wereld.

3. Het kiezen van een drukbezette sporthal vind ik een slechte optie, voor de toekomst is het toch echt beter om leegstaande panden te gebruiken en of particulier initiatief te stimuleren. 

4. Van belang is dat tijdelijke opvang wat anders is dan een groot asielzoekerscentrum inrichten voor langere tijd. Voordat de SVP hier een standpunt over zou moeten innemen willen we graag de burgers aan het woord laten in inspraakavonden. Het eerder ingenomen standpunt van opvang in eigen regio staat wat mij betreft nog steeds overeind, los van het gegeven dat Spakenburg op een vriendelijke en gastvrije manier met de gasten is omgegaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten