zaterdag 20 februari 2016

De Spakenburgse Vrijheidspartij vindt AZC ongewenst

Onlangs belegde de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) een openbare vergadering met het doel om via een brainstormsessie met de achterban tot een standpunt met betrekking tot een mogelijk Asielzoekerscentrum AZC in Bunschoten te komen. In een huiselijke setting kon in een ongedwongen sfeer een open gedachtewisseling plaatsvinden waarna een gezamenlijk standpunt kon worden bepaald. Allereerst werd door de voorzitter van de SVP gememoreerd dat er op dit moment niet een concreet voorstel voor de inrichting van een AZC in onze gemeente op het bordje van de politiek ligt. Maar in een tijd met veel onzekerheid met betrekking tot de vluchtelingenstroom naar Europa moet echter rekening worden gehouden dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zo maar ineens kan aankloppen bij Bunschoten. Voor de SVP is het van belang om hier goed op voorbereid te zijn en de sessie kon dan ook als geslaagd worden gekarakteriseerd. Vervolgens werd door fractievoorzitter Peter Frans Koops een korte inleiding gehouden waarbij ook  werd teruggekeken naar de noodopvang in sporthal De Kuil en het proces daar naartoe. Hierna kregen allen ruim de gelegenheid om te reageren op de vraag of Bunschoten ook een AZC zou  moeten organiseren als het COA dat gaat vragen. De SVP kwam tot een eindconclusie dat in de gemeente Bunschoten een AZC ongewenst is en dat zij TEGEN zal stemmen mocht het college de gemeenteraad een voorstel doen.
 Samenvattend zal de SVP hiervoor de volgende argumenten gebruiken.
 - De lokale politici zijn er voor de belangen van de burgers van Bunschoten en niet voor het oplossen van de wereldproblematiek.
 - Er is geen goed zicht op wat nu een echte oorlogsvluchteling is en wat een economische vluchteling. Dit onderscheid wordt door het COA niet goed gemaakt.
 - Bij de vluchtelingen stroom zit een erg groot percentage mannelijke islamitische gelukszoekers, die een ongewenste cultuur, die haaks staat op de Westerse cultuur, meenemen.
- In AZC’s zijn veel problemen op het vlak van bedreiging van vrouwen, christenen en homo's. Voorbeelden hiervan zijn genoeg bekend en hoeven ons inziens niet herhaald te worden. Dat velen  hiervoor hun ogen sluiten en uit zogeheten ‘naastenliefde’ hun geweten willen zuiveren, is voor de SVP niet acceptabel.
 - Burgers voelen zich onveiliger met een AZC in de gelederen, er kunnen zelfs terroristen van IS tussen zitten.
 - Er zijn genoeg problemen met betrekking tot huisvesting, opleiding, werkgelegenheid, sociale problematiek, verslavingsproblematiek die onze eigen burgers aangaan. Bunschoten is er in eerste instantie voor de Bunschoter bevolking.
 - Het staat iedere burger op dit moment vrij om statushouders, allochtonen of andere buitenlanders op te vangen en hen onze gastvrijheid te betonen. Er zijn voor onze inwoners mogelijkheden genoeg om eenzamen, en sociaal zwakkeren op te vangen, te helpen en te begeleiden.
 - Al met al redenen genoeg voor de SVP om een AZC af te wijzen, ook al zou het maar een klein aantal betreffen. Wij opteren dan ook voor een nullijn.
 Overigens werd ook vastgesteld dat de SVP er alles aan zal doen om het democratisch proces goed te bewaken. Met andere woorden dat vooral de burgers inspraak moeten krijgen en dat de  gemeenteraad en niet het college van B&W beslissingsbevoegdheid heeft als de gemeente Bunschoten met de mogelijke komst van een AZC wordt geconfronteerd.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten