zaterdag 28 december 2013

Vragen over Israelbeleid waterbedrijf Vitens

Schriftelijke vragen ex artikel 39 Reglement van Orde aan het college van B&W van de Spakenburgse Vrijheidspartij (SVP) over het Israëlbeleid van waterbedrijf Vitens
Aanleiding
In de media verschenen berichten dat Vitens de samenwerking met het Israëlische waterbedrijf Mekorot (dat ook water levert aan Palestijnen) heeft beëindigd. Vitens onderbouwde dit als volgt. Vitens hecht groot belang aan integriteit en houdt zich aan (inter)nationale wet- en regelgeving. Volgens Vitens zou het Israëlische waterbedrijf Mekorot de gezamenlijke projecten niet los gezien kunnen worden van de politieke context 'En wij willen graag neutraal blijven,' zegt een woordvoerder. Vitens Evides International nam echter van 5 tot en met 9 december jl. deel aan de handelsmissie naar de Palestijnse gebieden en werkt samen met de Palestijnse Water Autoriteit waaronder ook het waterbedrijf in de Gazastrook (CMWU) valt, dat wordt bestuurd door de terroristen van Hamas. De nooit herroepen "Constitutie van Fatah", de bestuurder op de Westelijke Jordaanoever, spreekt in artikel 12 van uitroeiing van al het "economische, politieke, militaire en culturele Zionisme". De vernietiging van Israël. In het Handvest van Hamas wordt openlijk opgeroepen alle Joden te vermoorden: Artikel 7: "De dag des Oordeels komt niet totdat moslims alle Joden ter dood hebben gebracht, totdat de Jood zich achter stenen en bomen verstopt. De stenen en bomen zullen zeggen: "O, moslims, o, Abdoela, er is een Jood achter mij, kom, en doodt mij".
Vitens is een semi-overheids bedrijf waar veel gemeenschapsgeld in geïnvesteerd wordt, zij levert ook water aan de gemeente Bunschoten. Bunschoten is aandeelhouder en heeft een rechtsbasis om het bedrijf aan te spreken op haar handelen.
De fractie van de SVP heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan het college van B&W;
Vraag 1 Heeft u kennis genomen van het besluit van waterbedrijf Vitens om de samenwerking met het Israëlische Mekorot op te zeggen?
Vraag 2 Wat is uw mening over de beëindiging van het samenwerkingsverband met Israël?
Vraag 3 Vindt u niet dat Vitens een politiek statement maakt, door wel met Hamas te blijven samenwerken, en dat dit dus in tegenspraak is met de door Vitens zelf gewenste neutraliteit?
Vraag 4 Bent u bereid Vitens een brief te sturen waarin u uw afkeuring uitspreekt over de stopzetting van de samenwerking met het Israëlische Mekorot? Zo nee waarom niet?
Vraag 5 Bent u bereid om Vitens te verzoeken nu ook de samenwerking met Hamas maar te beëindigen om echt neutraal te blijven in de kwestie Israël/Palestina? Zo nee waarom niet?
Vraag 6 Samenvattend; wilt u als dagelijks bestuur van de gemeente Bunschoten uw afkeuring richting Vitens uitspreken over deze ontwikkeling of laat u enig initiatief in deze over aan de gemeenteraad van Bunschoten?
Wij zien uw schriftelijke antwoorden met belangstelling tegemoet voor de raadsvergadering op 23 januari 2014. Bunschoten 18 december 2013 P.F. Koops, fractievoorzitter SVP

Geen opmerkingen:

Een reactie posten